Licytacja L-204-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-204-2009 - Zakup 35 szt. komputerów przenośnych

Dane zamawiającego

Oddział Zamówień Publicznych, Małopolski Urząd Wojewódzki
Basztowa 22
31-156, Kraków

Numer ogłoszenia w BZP:

174023-2009

Termin otwarcia licytacji:

2009-10-27 10:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

I. I. Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego tj.: 35 sztuk komputerów przenośnych. II.SPECYFIKACJA TECHNICZNA: Ekran: 15,4 cali WXGA (1280x800), Chipset: dostosowany do zaoferowanego procesora, Procesor: procesor klasy x86 dedykowany do pracy w komputerach przenośnych, zaprojektowany do pracy w układach jednoprocesorowych, Pamięć RAM: 2 GB z możliwością rozbudowy do 8GB, Dysk twardy: Min. 160 GB Serial ATA, 5400 obr/min; Karta graficzna: zintegrowana, Audio: Karta dźwiękowa zgodna z HD Audio, 24-bitowa konwersja sygnału cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy, głośniki stereo, Karta sieciowa: 10/100/1000 - RJ 45, Łączność bezprzewodowa: Wireless LAN 802.11 b/g z dedykowanym przełącznikiem umożliwiającym włączenie/wyłączenie łączności bezprzewodowej, Porty/złącza: 4x USB 2.0, złącze słuchawek, złącze mikrofonu, FireWire IEEE 1394, RJ-45, VGA, czytnik kart 8 w 1 (obsługiwane karty: SD, SDIO, MMC, Memory Stick, Memory Stick PRO, xD, Hi Speed SD, Hi Capacity SD), ExpressCard 34/54mm, Klawiatura i touchpad: Klawiatura (układ QWERTY), Touchpad; Napęd optyczny: 8x DVD-RW z dołączonym oprogramowaniem, Bateria: Li-Ion, czas pracy na bateriach min. 3,5 godziny, bateria musi być wyposażona w system zapewniający jej naładowanie do poziomu min. 70% pojemności w czasie 1h i do 100% w czasie 2h, Zasilacz: Zasilacz min. 65W, waga maksymalna 0,30 kg, System operacyjny: Microsoft Windows Vista Business (32-bit) z opcją downgradu do Microsoft Windows XP Professional PL (32-bit) z Service Pack 3, zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft lub równoważny, tj. charakteryzujący się następującymi cechami: zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: pomoc techniczna i komunikaty systemowe, wsparcie dla większości powszechnie używanych drukarek i urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, FireWire, możliwość przywracania plików systemowych, możliwość zdalnej instalacji, konfiguracji i administrowania systemu, możliwość pracy domenowej w systemie MS Windows 2003 Serwer. + nośnik, Wymiary: Nie większe niż: wys. 40 mm, szer. 360 mm, głęb. 260 mm, Bezpieczeństwo: Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego, Złącze typu Kensington Lock, Waga z baterią max 2.8 kg, Gwarancja: 36 miesięcy, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego, Uszkodzony dysk twardy zostaje u Zamawiającego, Inne: Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dedykowane przyciski, umożliwiające: odtwarzanie/pauza, odtwarzanie poprzedniego utworu, odtwarzanie następnego utworu, stop, zwiększenie siły dźwięku, zmniejszenie siły dźwięku. Dołączony nośnik ze sterownikami. III. Całość dostawy każdego urządzenia musi być fabrycznie nowa o tych samych parametrach technicznych i eksploatacyjnych (ten sam model). IV. Wielkość lub zakres całego zamówienia: poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 133 000,00 euro. V. Miejsce realizacji zamówienia: Kraków. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 30.21.31.00-6.

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wykonawcy chcący wziąć udział w przedmiotowej licytacji są zobowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji na platformie do prowadzenia licytacji elektronicznych, zwanej dalej platformą, oraz do przesłania swojego LOGINu zamawiającemu, wypełniając informację we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. 2. Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie. 3. Przed rozpoczęciem korzystania z platformy zaleca się zapoznanie się z Samouczkiem, oraz z wersją demonstracyjną platformy, zamieszczonymi na stronie internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna. 4. Pomoc techniczną w zakresie funkcjonowania systemu (zgłaszanie ew. błędów) można uzyskać po numerem telefonu (022) 632 28 84. 5. Udział w licytacji elektronicznej wymaga dysponowania komputerem PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarką internetową Internet Explorer 6.0 lub wyższą lub Firefox 2.0 lub wyższą. 6. Zamawiający dopuści do udziału w licytacji elektronicznej i zaprosi do składania ofert wszystkich wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu, określając w zaproszeniu termin związania ofertą wykonawcy (30 dni), który zaoferuje najniższą cenę.

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Po zalogowaniu się na platformie, Wykonawcy uzyskują dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert. W czasie trwania licytacji (od otwarcia licytacji do jej zamknięcia) Wykonawcy składają swoje oferty cenowe w postaci elektronicznej. 2. Zamawiający i wykonawcy od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji przekazują wnioski, oświadczenia i inne informacje drogą elektroniczną. 3. Oferty składane przez Wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. System umożliwia składanie wyłącznie ofert o cenie niższej niż oferta wiodąca w danym momencie. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W trakcie licytacji elektronicznej system na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, oraz cenach złożonych przez Nich ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację wykonawców. 5. Cena wywoławcza: 100 000.00 zł (brutto). 6. Minimalny krok postąpienia: 300.00 zł (brutto). System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od określonego minimalnego postąpienia. Wysokość postąpienia jest liczona w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty złożonej w danej licytacji. 7. System dopuszcza składanie postąpień z dokładnością do jednego grosza. Wartość groszy należy wpisywać po kropce.

IV. Minimalna wysokość postąpienia

300.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-10-19 11:00:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach złożonych przez wykonawców, zgodnie z zamieszczonym poniżej wykazem

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

Wykonawca jest zobowiązany załączyć do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji oświadczenia i dokumenty: 1) potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: a) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2A do ogłoszenia) albo przez Pełnomocnika reprezentującego wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2B do ogłoszenia). Jeśli wykonawca nie dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, załącza do wniosku pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

VIII. Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert) .

IX. Termin wykonania zamówienia

Okres w dniach: 30.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nie dotyczy.

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.malopolska.uw.gov.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

Załącznikami do niniejszego ogłoszenia, udostępnionymi na stronie zamawiającego są: 1) wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji, 2A,B) - Oświadczenie Wykonawcy/Pełnomocnika 3) Formularz oferty 4) wzór umowy

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 3921229, faks 012 3921438. Adres strony internetowej zamawiającego: www.malopolska.uw.gov.pl. RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa. II. Rodzaj zamówienia: dostawy. III. Tryb udzielenia zamówienia: licytacja elektroniczna. IV. Kryteria oceny ofert: najniższa cena. V. Wnioski o dopuszczenie do licytacji elektronicznej wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie posiadającej nazwę i adres wykonawcy z dopiskiem: Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na zakup sprzętu komputerowego - OK.VI.3221-87-09. Miejsce skaładania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, Sekretariat Biura Organizacji i Kontroli, II piętro, pokój nr 238. Godziny pracy Sekretariatu: w poniedziałki od 9:00 do 17:00, od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o dopuszczeniu do udziału w licytacji elektronicznej przekazana zostanie wykonawcom przez zamawiającego drogą pisemną, faksem lub pocztą elektroniczną. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. VI. Termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło. W przypadku licytacji elektronicznej tym zdarzeniem będzie przekazanie wykonawcom zaproszenia do składania ofert. Przekazanie zaproszenia wykonawcom, 1 dzień, 2 dzień, 3 dzień, 4 dzień, 5 dzień, licytacja elektroniczna. WARUNKI ZAMKNIĘCIA LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ: 1. Po zamknięciu licytacji elektronicznej Zamawiający na własnej stronie internetowej poda nazwę oraz adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano. 2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy wypełni Formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do ogłoszenia. 3. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Formularz ofertowy stanowić będzie załącznik do umowy. 4. Cena brutto za cały przedmiot zamówienia musi być tożsama z ceną najkorzystniejszej oferty, która została wylicytowana. 5. W cenie oferty należy uwzględnić podatek VAT. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia. 6. Wykonawca winien przed przystąpieniem do złożenia postąpienia obliczyć cenę oferty tak, aby potem możliwe było dopasowanie cen jednostkowych do kwoty wylicytowanej oferty (brutto). 7. Przy wyliczaniu wartości cen należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny, stosując ogólnie przyjęte zasady zaokrągleń. Pozostałe dokumenty, jakie należy załączyć do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji: a) Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia zawierający szczegółowy opis parametrów technicznych oferowanego sprzętu, co najmniej w zakresie pozycji wyszczególnionych w specyfikacji technicznej (pkt. I ppkt. II. SPECYFIKACJA TECHNICZNA) b) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. FORMA OŚWIADCZEŃ i DOKUMENTÓW: a) Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić w języku polskim, na piśmie, w sposób czytelny i trwały. b) Wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy na każdej zapisanej stronie poświadczanego dokumentu. Powyższy zapis nie dotyczy pełnomocnictw, które muszą być przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. c) Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). d) W przypadku, gdy przedstawiona kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób, może on zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu. e) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. f) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, poświadczenia za zgodność z oryginałem winien dokonać Pełnomocnik. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy. a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. wspólnicy spółki cywilnej lub członkowie konsorcjum) są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy. b) W takim przypadku - oprócz dokumentów wymienionych w pkt 1) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia w ofercie Pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika, o którym mowa w ppkt a). Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo może być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. c) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają (podpisane przez ustanowionego Pełnomocnika lub potwierdzone przez niego za zgodność z oryginałem): a. każdy z osobna - dotyczący ich dokument, o którym mowa w pkt 1) lit. b) ogłoszenia, b. zamiast Oświadczenia Wykonawcy wg załącznika nr 2A do ogłoszenia - Oświadczenie Pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - wg załącznika nr 2B do ogłoszenia; Pełnomocnik podpisuje także w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia.

Informacje o wadium:

W niniejszym postępowaniu nie wymaga się wniesienia wadium

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-10-19 11:00:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-10-27 11:00:00.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-10-21 13:21:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła