Licytacja L-204-2012

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-204-2012 - Dostawy materiałów biurowych

I. Dane zamawiającego

Nazwa: ZUS, I Oddział w Łodzi
Adres pocztowy: Zamenhofa 2
Miejscowość: Łódź, Kod pocztowy: 90-431
Tel.: 42 638 29 65, Faks: 42 638 26 65
Rodzaj zamawiającego: Instytucja ubezbieczenia społecznego i zdrowotnego

Numer ogłoszenia w BZP:

251936-2012

Termin otwarcia licytacji:

2012-08-21 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawy materiałów biurowych
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1. Numer postępowania: 210000/370/11/2012/ADR/ZAP-12. 2. Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów biurowych, w tym kopert, artykułów biurowych, piśmiennych, archiwizacyjnych, druków akcydensowych oraz sprzętu techniki biurowej w I gatunku, według rodzaju i w przewidywanych ilościach podanych w Formularzu cenowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do Instrukcji dla Wykonawców. 3. Wykonawca zobowiązany jest oferować przedmiot zamówienia spełniający wymagania opisane w Załączniku Nr 2 do Instrukcji dla Wykonawców, potwierdzając to stosownym oświadczeniem, którego wzór określono we Wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej (Załącznik Nr 1 do Instrukcji dla Wykonawców). 4. Artykuły winny być dostarczane w fabrycznie zamkniętych i nienaruszonych opakowaniach, opatrzonych znakiem towarowym (logo) producenta. 5. W uzasadnionym przypadku dopuszcza się dostarczenie artykułów bez opakowania fabrycznego, o ile wyrób będzie oznaczony znakiem towarowym lub logo producenta 6. Przedmiotowe zamówienie o wartości szacunkowej 78 351,38 euro, stanowi część planowanych do udzielenia w 2012 r. zamówień na dostawy materiałów biurowych dla ZUS I Oddział w Łodzi, o łącznej wartości zamówienia 80 170,74 euro
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.19.00.00-7
Dodatkowe przedmioty 30.19.76.20-8
30.19.95.00-5
30.19.21.21-5
30.19.21.52-1
22.80.00.00-8
30.19.97.60-5
22.81.60.00-3
24.91.00.00-6
44.42.42.00-0
30.19.70.00-6
30.14.11.00-0
30.19.10.00-4
30.19.21.25-3
30.19.21.30-1
30.19.21.50-7
30.19.23.00-4
22.90.00.00-9
30.19.73.30-8
30.19.93.30-2
30.19.92.30-1

Termin wykonania zamówienia:
24 miesiące

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w związku z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 uPzp, metodą spełnia/nie spełnia

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w związku z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 uPzp, metodą spełnia/nie spełnia

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w związku z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 uPzp, metodą spełnia/nie spełnia

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w związku z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 uPzp, metodą spełnia/nie spełnia

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w związku z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 uPzp, metodą spełnia/nie spełnia

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Inne dokumenty

W przypadku podpisywania wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej przez pełnomocnika, należy wraz z Wnioskiem złożyć oryginał pełnomocnictwa albo kopię uwierzytelnioną notarialnie lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania Wykonawcy (tzn. zgodnie z formą reprezentacji określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy). Nie jest dopuszczalne potwierdzanie za zgodność z oryginałem treści pełnomocnictwa przez samego pełnomocnika umocowanego tymże pełnomocnictwem, radcę prawnego i adwokata. Z treści pełnomocnictwa winno wynikać uprawnienie pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja ...), zgodnie z art. 23 ust. 2 uPzp, zobowiązani są ustanowić pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa winno wynikać prawo pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w imieniu Wykonawcy. Dokument ten winien być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia tj. zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców. W przypadku wspólników spółki cywilnej dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z której wynika zakres i sposób reprezentacji, a w przypadku konsorcjum przedłożenie umowy konsorcjum

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Warunkiem dokonania zmiany umowy jest: 1) zainicjowanie zmiany umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, 2) przedstawienie opisu proponowanej zmiany, 3) uzasadnienie zmiany umowy, 4) zaistnienie sytuacji określonej w pkt 2. 2. Aneks do umowy można sporządzić jedynie w zakresie zmiany terminu realizacji zamówień częściowych spowodowanej nagłymi większymi lub pilnymi potrzebami Zamawiającego.

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.zus.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Licytacja elektroniczna zostanie przeprowadzona na Platformie Licytacji Elektronicznej udostępnionej przez Urząd Zamówień Publicznych pod adresem: https://licytacje.uzp.gov.pl 2. Wymagania formalne: 2.1. w licytacji elektronicznej mogą brać udział wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie platformy licytacji elektronicznej pod adresem: https://licytacje.uzp.gov.pl 2.2. aby Zamawiający miał możliwość dopuszczenia Wykonawcy do udziału w licytacji, Wykonawca musi zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie: https://licytacje.uzp.gov.pl (jeżeli nie jest jeszcze zarejestrowanym użytkownikiem) i przekazać Zamawiającemu określony tam swój LOGIN, wypełniając odpowiednie pole we Wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. LOGIN należy podać posługując się dokładnie takimi samymi znakami (w tym duże i małe litery, jeżeli takie zastosowano); 2.3. w przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu lub nie przekazania go Zamawiającemu wraz z Wnioskiem, Wykonawca jest zobowiązany do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. Nie dostarczenie loginu w sposób i w terminie określonym powyżej będzie traktowane jako odstąpienie Wykonawcy od dalszego postępowania. 3. Wymagania techniczne komputera Wykonawcy: 3.1. Wykonawca winien posiadać komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarkę internetową Internet Explorer 6.0. lub wyższą lub Firefox 2.0 lub wyższą. Szczegółowe wymogi techniczne określone zostały w § 3 Regulaminu korzystania z Platformy na stronie internetowej UZP https://licytacje.uzp.gov.pl/page/rules oraz w „Samouczku” w pkt 7 na stronie internetowej UZP https://licytacje.uzp.gov.pl/page/selflearn Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z korzystania przez Wykonawców z oprogramowania innego niż zalecane; 3.2. w interesie Wykonawcy komputer winien być stabilnie podłączony do sieci internetowej

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. W toku licytacji elektronicznej uprzednio dopuszczeni i zaproszeni do udziału Wykonawcy składają kolejne postąpienia. Składanie postąpień będzie możliwe od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 2. W toku licytacji Wykonawcy oferują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz w groszach. Grosze należy oddzielić od złotych kropką. 3. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej, co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 4. Cenę kolejnego korzystniejszego postąpienia należy wpisać po uprzednim zapoznaniu się z aktualnym najkorzystniejszym postąpieniem cenowym wpisując z rozwagą „cenę przebicia oferty najkorzystniejszej” tak aby omyłkowo nie wprowadzić niewłaściwej ceny. System jedynie „dopytuje się” o oferty, które złożone są w kwocie niższej o 50% od ceny oferty najkorzystniejszej. Inne oferty traktowane są jako wiążące i nie ma możliwości dokonywania korekty uprzednio omyłkowo wprowadzonej kwoty ponieważ jest ona przez system traktowana jako ostateczna i wiążąca po „kliknięciu” przycisku „potwierdź”. 5. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 1000.00 zł brutto. 6. W toku licytacji elektronicznej Zamawiający automatycznie za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o złożonych przez nich cenach, z tym że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. Ww. informacje są na bieżąco dostępne po „kliknięciu” na zakładkę „lista postąpień”. 7. Wykonawca po dokonaniu każdego postąpienia cenowego lub na bieżąco winien dokonywać odświeżania strony celem aktualizacji listy postąpień, tak aby posiadał aktualną listę postąpień z aktualnymi cenami. 8. Zamawiający określa KWOTĘ WYWOŁAWCZĄ, którą Wykonawcy mogą licytować „w dół”: 387 377,68 zł. 9. Aktualny czas w trakcie licytacji elektronicznej wyświetlany na Platformie Licytacji Elektronicznej jest decydujący dla oceny momentu dokonania poszczególnych czynności, w tym również dla oceny czy dane postąpienie zostało złożone przed zamknięciem licytacji. 10. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 11. Wykonawca najkorzystniejszego postąpienia elektronicznego na co najmniej 2 dni przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wypełnienia i przekazania Zamawiającemu „Formularza cenowego” (Załącznik nr 2 do Instrukcji dla Wykonawców) poprzez wpisanie do niego cen jednostkowych brutto dla poszczególnych pozycji oraz podsumowanie wartości brutto dla całego przedmiotu zamówienia. Wypełniony i podpisany Formularz cenowy będzie stanowił Załącznik do umowy UWAGA: Cena brutto wynikająca z licytacji elektronicznej musi być bezwzględnie tożsama (identyczna) z faktyczną wartością brutto potwierdzoną pisemnie w Formularzu cenowym za realizację całego zamówienia określonego w ogłoszeniu i Instrukcji dla Wykonawców

Minimalna wysokość postąpienia

1000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2012-07-26 12:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

ZUS I Oddział w Łodzi ul. Zamenhofa 2, 90-431 Łódź, Samodzielny Referat Zamówień Publicznych, piętro XI, pok. 1114

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2012-08-21 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2012-08-21 11:00:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

W niniejszym postępowaniu nie jest wymagane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Zamawiający wymaga, aby wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpiło na warunkach i zasadach określonych we Wzorze umowy stanowiącym III część Instrukcji dla Wykonawców, która została umieszczona w ogłoszeniu, w zakładce "Załączniki, wzory druków do licytacji elektronicznej" na stronie www.zus.pl

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

1. Po zamknięciu licytacji automatycznie Wykonawca, który zaoferował najkorzystniejsze postąpienie "w dół" zostanie uwidoczniony na stronie platformy licytacyjnej https://licytacje.uzp.gov.pl jako zwycięzca licytacji. Informacja ta zostanie następnie zamieszczona również na stronie internetowej Zamawiającego: www.zus.pl 2. Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę, który zaoferował najkorzystniejsze postąpienie cenowe o miejscu i terminie zawarcia umowy. 3. Termin zawarcia umowy zostanie ustalony zgodnie z treścią art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem art. 183 uPzp. 4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających na przedmiot zamówienia. 5. Do momentu otwarcia licytacji elektronicznej dopuszcza się by oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazywali faksem. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. Każda ze Stron na żądanie drugiej winna niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania faksu. Numer faksu Zamawiającego: 42 638 26 65. 6. Wszelkie wnioski, oświadczenia, zawiadomienia i informacje przesłane faksem uważa się za złożone po terminie, jeśli ich treść nie dotarła do adresata przed upływem terminu. 7. Zamawiający przekazuje zakwalifikowanym Wykonawcom zaproszenie do udziału w licytacji elektronicznej. Zaproszenie zostanie przesłane na numer faksu wskazany we Wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej lub w przypadku braku faksu na podany we Wniosku adres e-mail. Treść zaproszenia zawierać będzie adres strony internetowej, na której odbędzie się licytacja i parametry licytacji elektronicznej, tj. datę i godzinę otwarcia, czas trwania i warunki zamknięcia licytacji. 8. Do momentu otwarcia licytacji elektronicznej forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej wraz z załącznikami w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 9. Do momentu otwarcia licytacji elektronicznej forma elektroniczna jest dopuszczalna jedynie: 9.1. na wniosek Wykonawcy - wyłącznie w zakresie przekazywania przez Zamawiającego Instrukcji dla Wykonawców, oświadczeń, wniosków, zawiadomień, zaproszenia do udziału w licytacji elektronicznej oraz informacji przez niego sporządzonych; w tym przypadku Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania; 9.2. w zakresie przesyłania odwołania Zamawiającemu. Adres e-mailowy Zamawiającego: zusolodz@poczta.internetdsl.pl 10. Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji wszelkiego rodzaju wnioski, oświadczenia i inne informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy licytacyjnej. 11. Ofertę w toku licytacji elektronicznej składa się w postaci elektronicznej. 12. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: Pani Elżbieta Kubiak tel. 42/ 638 27 40, i Pani Beata Sujka tel. 42/ 638 22 67, faks 42/ 638 26 65

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła