Licytacja L-204-2013

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-204-2013 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów Gmina Szastark

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Gmina Szastarka, Gmina Szastarka
Adres pocztowy: Szastarka 121
Miejscowość: Szastarka, Kod pocztowy: 23-225
Tel.: 158714145, Faks: 158714130
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

92115

Termin otwarcia licytacji:

2013-06-13 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów Gmina Szastark
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1.Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Szastarka, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szastarka, podjętym Uchwałą Rady Gminy Szastarka Nr XXXI 168 2012 i opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego pod poz.4447 dnia 21.12.2012 r. której obszar wynosi 7 353 ha 19 sołectw, w okresie od 01.07.2013r. do 30 czerwca 2015 roku,od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy-wykaz miejscowości zaznaczono na mapie gminy Szastarka.2.W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest odebrać od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarować następujące rodzaje odpadów komunalnych1.Łączna, szacunkowa ilość odpadów komunalnych wynosi około 440 Mgrok, w tym 2.352 Mg rok odpadów zmieszanych 3. 88 Mgrok odpadów selektywnie zebranych czyli około 36,7 Mg m c, co daje około 85 kg¬ osobę rok. 3.Odbioru odpadów wymienionych w ust.1 należy dokonywać różnymi samochodami dla poszczególnych frakcji odpadów tj. zmieszane odpady komunalne, selektywnie zebrane odpady komunalne.4.Obowiązkiem Wykonawcy będzie odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Szastarka. Usługa obejmuje zapewnienie przez Wykonawcę dojazdu również do punktów trudnodostępnych 4 miejsca na terenie Gminy szczególnie zimą i w okresie wzmożonych opadów deszczu i śniegu, poprzez zorganizowanie środków transportu, które umożliwią odbiór odpadów z punktów adresowych o problematycznej lokalizacji. Samochody odbierające odpady komunalne z terenu gminy Szastarka, winne być wyposażone w system lokalizacyjny GPS, a Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia do siedziby Zamawiającego licencjonowanego programu, umożliwiającego monitoring trasy jazdy pojazdu. 5.W ramach zamówienia Wykonawca zorganizuje, w uzgodnieniu z Zamawiającym Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych, z którego będzie odbierał odpady. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie odbierać odpady komunalne z następującymi częstotliwościami-odpady nieselektywne odbierane są w zabudowie jednorodzinnej raz w miesiącu odpady zebrane selektywnie tj. papier i tektura w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd. metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz szkło i odpady opakowaniowe ze szkła odbierane są w zabudowie jednorodzinnej raz w miesiącu.Wykonawca zobowiązany jest zorganizować dwukrotnie w ciągu roku kwiecień, listopad, mobilną zbiórkę sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz mebli i innych odpadów wielkogabarytowych z terenu wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Szastarka zgodnie z ww Regulaminem.Terminy zbiórek zostaną ustalone przed podpisaniem umowy. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów z poszczególnych nieruchomości w ustalonym w harmonogramie terminie usuwania odpadów komunalnych. Odbiór odpadów powinien odbywać się od poniedziałku do soboty w godzinach od 7 00 do19 00.Wykonawca zobowiązany jest przygotować przed podpisaniem umowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych. Wykonawca zobowiązany jest poinformować pisemnie każdego właściciela nieruchomości o harmonogramie odbioru odpadów komunalnych oraz o zmianie tego harmonogramu. Na terenie gminy Szastarka zamieszkuje 5188 mieszkańców, w tym Ilość osób w gospodarstwie gospodarstwa ilość pojemników o pojemnościach 60 l 12 osobowe 550 gospodarstw,120 l 3 4 osobowe 572 gospodarstw 240l 510 osobowe 409 gospodarstw Razem gospodarstw domowych 1531 6.Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów komunalnych gromadzonych na terenie poszczególnych nieruchomości w pojemnikach o pojemności 60 l, 120 l, 240 l i innych występujących na terenie gminy, oraz w workach o pojemności 60 ldla nieruchomości zamieszkałych przez 12 osoby 120 l dla pozostałych z folii LDPE. Zamawiający daje możliwość Wykonawcy zaopatrzenia właścicieli nieruchomości w pojemniki o odpowiedniej pojemności 60 l,120 l, 240 l na zasadach ustalonych przez Wykonawcę sprzedaż, dzierżawa, użyczenie z możliwością, w przypadku dzierżawy, scedowania obowiązku pobierania opłaty za dzierżawę pojemników na Zamawiającego, po uprzednio zawartej umowie, w formie opłaty doliczonej do opłaty pobieranej przez Zamawiającego, z wyłączeniem egzekucji opłat.7.Wykonawca nie ma obowiązku-odbioru odpadów ulegających biodegradacji Rozdział 2,& 2 pkt. 1 ppkt.7 błota, śniegu, lodu Rozdział 2, & 2,pkt.9 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szastarka 8.Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia, w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy, właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, od których odbierane są odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny, w kolorowe worki 60 l i 120 l z folii LDPE, z podziałem na frakcje szkło, tworzywa sztuczne typu plastik, przemysłowo-gospodarcze oraz według potrzeb zagospodarowania odpadów określonych przez Wykonawcę, jednak nie mniej niż 3 worki.9. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować dwukrotnie w ciągu roku kwiecień, listopad, mobilną zbiórkę sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz mebli i innych odpadów wielkogabarytowych z terenu wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Szastarka. Terminy zbiórek zostaną ustalone przed podpisaniem umowy. 10.Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu kart przekazania odpadów potwierdzonych przez instalację 11.Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania sprawozdania kwartalnego, o którym mowa w art. 9n ust. 1,3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy.12.Sprawozdanie winno zawierać- informację o masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych informację o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, przekazanych do składowania na składowisku odpadów- nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów i sposobie ich zagospodarowania- liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne- wskazanie właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szastarka. 13.Do takiego wykazu należy dołączyć dokumentację fotograficzną na elektronicznym nośniku danych każdego stwierdzonego przypadku zbierania odpadów komunalnych w sposób niezgodny z regulaminem. 14.W celu weryfikacji danych zawartych w sprawozdaniu, o którym mowa w pkt. 15 Wójt Gminy Szastarka może zobowiązać Wykonawcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości do okazania dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów. 15.Wykonawca w okresie obowiązywania umowy zobowiązany jest osiągnąć poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości określonej w przepisach rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych Dz. U. z 2012 r. poz. 645.16.Wykonawca w okresie obowiązywania umowy jest zobowiązany ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania do wysokości określonej w przepisach rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów Dz. U. z 2012 r. poz. 676,17.Wykonawca zobowiązany jest- do przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych wskazanej w Planie gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2017 - południowo-zachodnim regionie gospodarki odpadami - do przekazywania selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami oraz zasadą bliskości, o których mowa w art. 17 i 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r., o odpadach Dz. U. z 2013 r. poz. 21..
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 90.51.10.00-5
Dodatkowe przedmioty 90.51.20.00-9
90.53.30.00-2

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
od 01.07.2013 r. do 30.06.2015 r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
Zamawiający nie żąda wpłaty wadium

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o W celu oceny spełniania warunku należy przedłożyć zaświadczenie o wpisie do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójta Gminy Szastarka zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o W celu oceny spełniania warunku należy przedłożyć oświadczenie załącznik nr 2 do opisu

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o W celu spełnienia warunku należy przedłożyć wykaz sprzętu jakim dysponuje wykonawca załącznik nr 3 do specyfikacji. W przypadku nie dysponowania wymaganymi zasobami przez Wykonawcę, Wykonawca przedłoży pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o W celu spełnienia warunku należy przedłożyć oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do opisu

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

inne dokumenty dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca: • inne dokumenty dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej: Wykaz co najmniej 1 pojazdu przystosowanego do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej 1 pojazd przystosowany do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, a także co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej jeżeli wykonawca wykazuje spełnienie warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy załączenia do oferty, w odniesieniu do tych podmiotów, dokumentów wymienionych w pkt.12pkt.2 opisu jeżeli wykonawca przy realizacji zamówienia będzie korzystał z podwykonawców w ofercie należy określić zakres zamówienia jakie będzie wykonywane przez podwykonawców oraz dołączyć załącznik nr 7 wykaz podwykonawców.;

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że będą to zmiany wynikające z następujących przesłanek1.wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zmówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego 2.dostosowania umowy do zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu zmówienia3.wystąpienia siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach4.z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron5.zmiana podwykonawcy 6.przekształcenie lub zmiana siedziby którejkolwiek ze stron umowyzmiana osób reprezentujących strony oraz innych osób z nazwiska wymienionych w umowie zajdą inne okoliczności niezależne od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy7.W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że Wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy wykonanej do tego dnia odstąpienia8.W przypadku, gdy Wykonawca zamierza wykonać zamówienie z udziałem podwykonawców, fakt ten zostanie opisany w umowie, a umowy z podwykonawcami i cesje płatności na ich rzecz będą załącznikami umowy zasadniczej, której wzór jest załącznikiem niniejszej specyfikacji. W przypadku, gdy Wykonawca, z którym będzie zawierana umowa nie wskaże podwykonawców ze wzoru umowy zostaną usunięte zapisy dotyczące podwykonawców.9.Umowa na wykonanie zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełni wszystkie postawione wymagania i którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.10.Umowa zostanie zawarta wg załączonego do niniejszej specyfikacji wzoru, który w przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców zostanie uzupełniony o stosowne postanowienia w tej kwestii. 11.O miejscu i terminie zawarcia umowy Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę pisemnie. 12.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wzór umowy stanowi załącznik nr 5.Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.

Termin związania ofertą

20 dniod ostatecznego terminu składania ofert

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://licytacje.uzp.gov.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji elektronicznej zostaną zaproszeni do składania ofert a ich dane zostaną przesłane do Urzędu Zamówień Publicznych na platformę do prowadzenia licytacji elektronicznych znajdującą się pod adresem http licytacje.uzp.gov.pl Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie jako Wykonawca. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w tym systemie przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z powyższym wnioskiem winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie (identyfikatorze). Pomoc w sposobie rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się w Menu na głównej stronie platformy licytacji w zakładce - Samouczek. Wymagania techniczne - komputer klasy PC lub równoważny z systemem Windows lub Linux podłączony do sieci Internet, - zainstalowana przeglądarka MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto, 2. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3.Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką, 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6.Zamawiajacy przyjął minimalne postąpienie minimalna różnica między kolejnymi ofertami wartość 1.000 zł brutto. 7. Licytacja elektroniczna rozpoczyna się od ceny wywoławczej 448.243,20 zł brutto. 8. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców..

Minimalna wysokość postąpienia

1000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2013-06-04 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Urząd Gminy Szastarka,23-225 Szastarka, w sekretariacie, pokój nr.11.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2013-06-13 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2013-06-13 11:00:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości umownej brutto zadania. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w formie ustawowej tj. w pieniądzu, poręczeniach oraz gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275). Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy, najpóźniej w dniu podpisania umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Zamawiający ustala podział zabezpieczenia należytego wykonania umowy na dwie części 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwolnione wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia uznania należytego wykonania umowy, 30% wartości zabezpieczenia pozostaje do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji jakości, zwrócona będzie wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi .

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne dla stron postanowienia umowy zawarte są w jej projekcie, będącym załącznikiem nr 5 do niniejszego ogłoszenia, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego www.gminaszastarka.pl bip w zakładce przetargi.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

nie dotyczy

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła