Licytacja L-204-2017

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest 221175 z ofertą o wartości 43987PLN.
Dane zwycięzcy:
221175 - mikbet, EBM KWAŚNIAK Emilia Kwaśniak
Żubardzka 20 m. 87
91-022, Łódź


Ogłoszenie o zamówieniu L-204-2017 - Przebudowa ciągu pieszego Parku Piłsudskiego

Dane zamawiającego


Nazwa: ZZM, Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi
Adres pocztowy: Konstantynowska8/10
Miejscowość: Łódź, Kod pocztowy: 94-303
Tel.: +48 42 632-75-7, Faks: +48 42 632-92-9
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

537079-N-2017

Termin otwarcia licytacji:

2017-07-11 09:00:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Przebudowa ciągu pieszego Parku Piłsudskiego

Roboty budowlane

[wszelka numeracja w niniejszym Ogłoszeniu zgodna z numeracją w załączniku nr 6 do Ogłoszenia - Instrukcja dla Wykonawców] 3.1 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na „Przebudowie ciągu pieszego w części południowo-zachodniej Parku im. Marsz. J. Piłsudskiego w Łodzi ” w ramach których zostanie zrealizowany następujący zakres prac: 3.1.1 Etap 3 – Odcinek od mostka do pętli tramwajowej obejmujący: 3.1.1.1 Roboty rozbiórkowe. 3.1.1.2 Roboty ziemne. 3.1.1.3 Nawierzchnie z kostki betonowej jasno i ciemno szarej. 3.1.1.4 Nawierzchnia z kostki betonowej z luminoforami. 3.1.1.5 Nawierzchnie z płyt betonowych. 3.1.1.6 Obrzeża. 3.1.1.7 Prace porządkowe i rekultywacja trawników. 3.1.1.8 Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. 3.1.2 Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w artykule 67 ust. 1 pkt 6 (zakres 3.1.2.1 – 3.1.2.2): 3.1.2.1 Etap 1 - Odcinek od ul. Krakowskiej do mostka obejmujący: 3.1.2.1.1 Roboty rozbiórkowe. 3.1.2.1.2 Roboty ziemne. 3.1.2.1.3 Nawierzchnie z kostki betonowej jasno i ciemno szarej. 3.1.2.1.4 Nawierzchnia z kostki betonowej z luminoforami. 3.1.2.1.5 Nawierzchnie z płyt betonowych. 3.1.2.1.6 Obrzeża. 3.1.2.1.7 Prace porządkowe i rekultywacja trawników. 3.1.2.1.8 Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. i 3.1.2.2 Etap 2 remont mostka obejmujący: 3.1.2.2.1 Roboty rozbiórkowe. 3.1.2.2.2 Nawierzchnie betonowe mostka 3.1.2.2.3 Wymianę balustrady 3.1.2.2.4 Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą 3.2 Zakresy prac, o których mowa powyżej, winny zostać wykonane na podstawie dokumentacji „Przebudowa ciągu pieszego w części południowo-zachodniej Parku im. Marsz. J. Piłsudskiego w Łodzi – Budżet obywatelski” opracowanej w marcu 2017 roku przez Plan 3D z Łodzi. 3.3 Teren parku jest obiektem wpisanym do rejestru zabytków nieruchomych województwa łódzkiego pod nr A/332, objęty ochroną Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 3.4 Zamawiający nie wskazał przedmiotu umów o podwykonawstwo niepodlegających obowiązkowi zgłoszenia. 3.5 Zamawiający wymaga, by czynności polegające na wykonaniu: 3.5.1 robót przygotowawczych, 3.5.2 nawierzchni betonowych i z luminoforami, 3.5.3 rekultywacji trawników, o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, były wykonane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy - Kodeks pracy. 3.6 Wykonawca winien złożyć na etapie składania swojej oferty oświadczenie, że czynności polegające na wykonywaniu robót wymienionych w pkt. 2.6 składających się na przedmiot zamówienia, o ile nie będą wykonywane przez osoby w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, będą wykonane przez osoby zatrudnione przez niego lub jego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy - Kodeks pracy. 3.7 Wykonawca, winien najpóźniej w dniu przekazania placu budowy dostarczyć Zamawiającemu wykaz pracowników skierowanych do realizacji zamówienia z przypisaniem im wykonywanych czynności/ funkcji zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. W/w wykaz winien być aktualizowany na bieżąco tj. w przypadku każdorazowych zmian personalnych. 3.8 Wykonawca winien zapoznać się z projektem, o którym mowa w pkt 3.2. i oświadczyć, że nie ma do niego żadnych zastrzeżeń oraz że prace będące przedmiotem jego opracowania są w pełni możliwe do zrealizowania. 3.9 Wykonawca winien zachować szczególną uwagę i ostrożność podczas wykonywania prac, zwłaszcza związanych z przemieszczaniem się sprzętu budowlanego. 3.10 Roboty muszą być zaplanowane i prowadzone w taki sposób, aby nie miały negatywnego wpływu na utrzymanie porządku ani na stan zdrowotny drzew i krzewów wskazanych w projekcie do zachowania. 3.11 Miejsce wykonania robót budowlanych: obręb ulic AL. Unii, Srebrzyńska, Krakowska, Krzemieniecka, Konstantynowska na działkach: 1/1; 33/6; 33/7; 32/1 - obręb B-16; 449/20- obręb P-15. 3.12 Wymagany okres gwarancji: 60 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Warunki gwarancji zostały określone w karcie gwarancyjnej stanowiącej złącznik do umowy. 3.13 Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

http://bip.zzm.lodz.pl/zamowienia-publiczne.html - [podstrona dotycząca przedmiotowego postępowania]

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


14.1 Wymagania formalne: 14.1.1 Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl, 14.1.2 Wykonawca, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się na Platformie Licytacji Elektronicznej (zwaną dalej „Platformą”) udostępnionej przez Urząd Zamówień Publicznych pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji winien przekazać zamawiającemu informację o swoim loginie (login należy podać dokładnie stosując te same znaki, w tym duże i małe litery, jeśli takie zarejestrowano przy rejestracji). UWAGA: Wykonawca w toku rejestracji winien w polu ROLA zmienić domyślną rolę Zamawiający na WYKONAWCA. 14.1.3 W przypadku podania przez wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nieprzekazania go zamawiającemu wraz z wnioskiem, wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jedną godzinę przed terminem otwarcia licytacji. Brak loginu lub brak poprawnego loginu będzie skutkował brakiem możliwości wzięcia udziału w licytacji. 14.1.4 Pomoc w rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl, w zakładce „SAMOUCZEK”. 14.2 Wymagania techniczne: 14.2.1 komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux, oraz 14.2.2 przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa, 14.2.3 nie jest wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny. 14.3 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z korzystania przez Wykonawców z oprogramowania innego niż zalecane.

https://licytacje.uzp.gov.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


16.1 Licytacja elektroniczna będzie licytacją jednoetapową. 16.2 Po zalogowaniu się na Platformie, Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji uzyskują dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert. Wykonawcy składają swoje oferty cenowe w postaci elektronicznej. 16.3 W toku licytacji elektronicznej wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 16.4 Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 16.5 W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą ryczałtową cenę brutto za realizację zamówienia wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 16.6 Cenę oferty brutto stanowi łączny koszt wykonania zamówienia za realizację zamówienia oraz wszelkie inne koszty z tym związane. 16.7 Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 16.8 Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 250,00 PLN. System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od określonego minimalnego postąpienia. 16.9 W toku licytacji system na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 16.10 System dopuszcza składanie postąpień z dokładnością do jednego grosza. W tym celu należy oddzielić wartość cyfrową kropką (np. 250.09 będzie oznaczało 250 zł i 9 groszy). 16.11 Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą, cenę ryczałtową za realizację zamówienia – kwotę brutto w wysokości 46 237,00 PLN. W przypadku gdyby w toku licytacji, wylicytowana cena przekraczała ww. kwotę, może to stanowić podstawę do unieważnienia postępowania w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy.

250

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Relatywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2017-06-30 11:00:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2017-07-11 09:00:00.

Czas od ostatniego postąpienia

Upływa 2017-07-11 09:32:04

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

-

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

-

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że: 5.1.3.1 nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie/przebudowie/remoncie ciągów pieszych o nawierzchni z kostki betonowej na kwotę minimum 50 000 zł brutto każda z nich, UWAGA: a) Dla potrzeb oceny spełniania ww. warunków, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. b) W przypadku gdy Wykonawca wykonywał w ramach jednego zlecenia, kontraktu, zamówienia większy zakres prac, dla potrzeb niniejszego zamówienia winien on wyodrębnić i podać wartość roboty w zakresie spełniania warunku (Przykład: wartość kontraktu 200.000,00 zł w tym budowa ciągów pieszych o nawierzchni z kostki betonowej 50.000,00 zł brutto). 5.1.3.2 dysponuje osobą / osobami skierowaną(ymi) do realizacji niniejszego zamówienia publicznego tj. co najmniej jedną osobą – Kierownikiem Budowy z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie kierowania robotami budowlanymi. W/w Kierownik winien spełniać wymagania określone w art. 37 c Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r poz. 1446 oraz 2015 r. poz. 397, 774 i 1505). UWAGA: a) Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, upoważniające do kierowania robotami w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. b) W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016, poz. 65).

Tak

5.2 Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a Ustawy. 5.2.1 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 5.2.2 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 5.2.3 Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 i ust. 5 Ustawy (w zakresie określonym w pkt 6 Ogłoszenia). 5.2.4 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5.2.5 Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 5.2.6 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu - na którego zasobach polega wykonawca - nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 5.2.6.1 zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 5.2.6.2 zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

-

7.1 Wykonawca, w celu potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu składa: 7.1.1 aktualne na dzień składania wniosku oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2 do Ogłoszenia; 7.1.2 aktualne na dzień składania wniosku oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania – Załącznik nr 3 do Ogłoszenia; 7.1.3 dowody określające, że roboty budowlane (wykazane w złożonym przez Wykonawcę Załączniku nr 2 do Ogłoszenia) zostały wykonane należycie, w szczególności że zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Zgodnie z artykułem 26 ust. 2f Zamawiający wzywa do złożenia dowodów o których mowa powyżej wraz z wnioskiem. 7.1.4 Zamawiający żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu o którym mowa w Załączniku nr 3 do Ogłoszenia. 7.1.5 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - oświadczenia z pkt 7.1.1 i 7.1.2 Instrukcji składa każdy z tych wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie tych warunków.

-

-

IX. Termin związania ofertą


18.1 Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 18.2 Wykonawca, którego oferta będzie najkorzystniejsza cenowo, w chwili zamykania licytacji elektronicznej, pozostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w momencie zamknięcia licytacji elektronicznej.

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


4.1 Termin wykonania zamówienia wynosi do 70 dni od daty podpisania umowy.

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


23.1 Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem”. Zabezpieczenie musi zostać wniesione przed podpisaniem umowy o wykonanie przedmiotu zamówienia. 23.2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 23.3 Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 23.4 Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy na 10 % ceny ofertowej brutto. 23.5 Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 23.5.1 pieniądzu; 23.5.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 23.5.3 gwarancjach bankowych; 23.5.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 23.5.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 23.6 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku: Kod BIC (SWIFT): GBGCPLPK GETIN Bank w Łodzi, Nr: 56 1560 0013 2312 6179 3000 0013. 23.7 W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 23.8 Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 23.9 W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 23.10 Wypłata, o której mowa w pkt 23.11., następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 23.11 Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowa na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 23.12 Zamawiający informuje, iż w przypadku zabezpieczeń innych niż w pieniądzu: 23.12.1 Może z tytułu poręczenia lub gwarancji żądać płatności wszelkich kwot, za jakie poręczyciel lub gwarant odpowiada w ramach poręczenia lub gwarancji, z powodu uchybień Wykonawcy w realizacji kontraktu, zgodnie z warunkami poręczenia lub gwarancji, oraz do jej wysokości. Poręczyciel lub gwarant winien bezzwłocznie wypłacić te kwoty na żądanie Zamawiającego i nie może wnieść jakiegokolwiek sprzeciwu niezależnie od powodu. Przed wniesieniem jakiegokolwiek roszczenia z tytułu zabezpieczenia, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę podając rodzaj uchybienia, w stosunku, do którego roszczenie ma zostać wniesione. 23.12.2 Poręczenie lub gwarancja wchodzi w życie i obowiązuje od daty podpisania Umowy i będzie w mocy w wysokości 100% wysokości zabezpieczenia do dnia 30 po dacie wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, a w wysokości 30% wysokości zabezpieczenia do 15 dnia po upływie okresu rękojmi za wady. 23.12.3 Zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej winno zawierać następujące elementy: 23.12.3.1 wskazanie Wykonawcy, wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji/ ubezpieczenia, wskazanie Gwaranta (banku lub towarzystwa ubezpieczeniowego udzielającego gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 23.12.3.2 numer umowy, 23.12.3.3 wskazanie sumy gwarancyjnej, 23.12.3.4 określenie terminu ważności gwarancji, 23.12.3.5 sformułowanie Gwaranta do bezwarunkowego i nieodwołalnego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, w przypadku gdy Wykonawca: 23.12.3.5.1 nie wykonał zamówienia w terminie wynikającym z umowy, 23.12.3.5.2 wykonał zamówienie objętą umową z nienależytą starannością. 23.13 Gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji (za wyjątkiem oświadczenia informującego o niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu zamówienia). 23.14 W przypadku przedłożenia gwarancji nie zawierającej wymienionych elementów, bądź posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 23.15 Zamawiający zastrzega, iż ostateczna treść gwarancji, o której mowa w pkt 23.12.3 Ogłoszenia winna być przez Wykonawcę uzgodniona wcześniej z Zamawiającym. 23.16 Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy 23.17 Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zgodnie z art. 151 ustawy Pzp: 23.17.1 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 23.17.2 30% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do Ogłoszenia

XIII. Informacje dodatkowe


Załącznikami do Ogłoszenia są: 2.3.1 Załącznik nr 1 – Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (dalej jako „wniosek”), 2.3.2 Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 2.3.3 Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 2.3.4 Załącznik nr 4 – Wzór umowy, 2.3.5 Załącznik nr 5 – Tabela elementów scalonych (w formacie arkusza kalkulacyjnego), 2.3.6 Załącznik nr 6 – Instrukcja dla Wykonawców. 2.3.7 Załącznik nr 7 – Dokumentacja techniczna i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. 2.4 Załączniki zamieszczone są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://bip.zzm.lodz.pl/zamowienia-publiczne.html na podstronie dotyczącej przedmiotowego postępowania

Informacje o wadium


Tak

10.1 Zamawiający zgodnie z art. 76 ust. 3 Ustawy żąda od Wykonawcy wniesienia wadium. 10.1.1 w wysokości: 1.200,00 złotych (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100), 10.1.2 wadium należy wnieść w terminie 4 dni od dnia przekazania zaproszeń do udziału w licytacji elektronicznej do godziny 15:30. Uwaga: Zamawiający w zaproszeniu do licytacji poinformuje o wyznaczonym terminie wniesienia wadium. 10.2 Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust. 6 Ustawy, tj.: 10.2.1 pieniądzu, 10.2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 10.2.3 gwarancjach bankowych, 10.2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 jt.). 10.3 Wadium wnoszone w pieniądzu winno wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu, o którym mowa w punkcie 10.1.2. Wpłaty pieniężnej należy dokonać przelewem na konto Zamawiającego nr: Bank: Getin Noble Bank S.A. Nr: 67 1560 0013 2312 6179 3000 0009 w tytule przelewu powołując się na nr referencyjny postępowania ZZM.WOA.ZP.2510.22.2017 10.4 Jeśli wadium zostało wniesione w pieniądzu to zaleca się, aby dowód wniesienia wadium został przesłany na adres: zamówienia@zzm.lodz.pl. Dopuszcza się również złożenie takiego potwierdzenia w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem na zasadach określonych w punkcie 10.5. 10.5 Jeśli wadium zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu to oryginał wadium winien zostać złożony w sekretariacie Zamawiającego tj. Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi ul. Konstantynowska 8/10 do upływu terminu o którym mowa w punkcie 10.1.2. 10.6 W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, dokumenty te powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać co najmniej: 10.6.1 nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta poręczenia/gwarancji (Zamawiającego), poręczyciela/gwaranta, oraz wskazanie ich siedzib, 10.6.2 określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona poręczeniem/ gwarancją, 10.6.3 kwotę wadium, 10.6.4 termin ważności poręczenia/gwarancji – nie krótszy niż termin związania ofertą, 10.6.5 zobowiązanie poręczyciela/gwaranta do zapłacenia kwoty wadium bezwarunkowo na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w sytuacji, jeżeli Wykonawca: 10.6.5.1 w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10.6.5.2 którego oferta została wybrana: 10.6.5.2.1 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 10.6.5.2.2 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 10.6.5.2.3 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 10.7 W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, Zamawiający nie uzna dokumentów, które nie spełniają wymagań, o których mowa w pkt. 10.6 Ogłoszenia. 10.8 Wykonawca, który nie wniesie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy zostanie przez Zamawiającego niedopuszczony do udziału w licytacji elektronicznej. 10.9 Zamawiający zatrzyma wadium, lub dokona jego zwrotu na zasadach określonych w art. 46 Ustawy.


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła