Licytacja L-205-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-205-2009 - Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych

Dane zamawiającego

Jan Kozłowski, Główny Urząd Statystyczny
al. Niepodległości 208 m. 214
00-925, Warszawa

Numer ogłoszenia w BZP:

166899 - 2009

Termin otwarcia licytacji:

2009-10-20 10:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego wraz z rozładunkiem, przemieszczeniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, z instalacją i konfiguracją – fabrycznie nowych urządzeń wielofunkcyjnych: 1) czarno-biała kserokopiarka z funkcją drukowania i kolorowego skanera – 2 sztuki, 2) kolorowa kserokopiarka z funkcją drukowania i kolorowego skanera – 1 sztuka, wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć sprzęt w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, znajduje się w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 - do ogłoszenia o zamówieniu, znajdującego się na stronie internetowej zamawiającego: www.stat.gov.pl/bip, numer sprawy: 42/DAB/LE/2009.

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wymagania formalne: 1. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. 2. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z ww. wnioskiem winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie na druku lub według wzoru druku stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia (znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego www.stat.gov.pl/bip). 3. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z ww. przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Powyższa licytacja elektroniczna będzie licytacją jednoetapową. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; z dokładnością do setnych części złotego (do jednego grosza). Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie związane są z realizacją zamówienia. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 500 zł. 7. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.

IV. Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-10-08 11:00:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zwanej dalej ustawą, 2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów, o których mowa poniżej. Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, jeżeli nie spełni przynajmniej jednego z warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy i w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy.

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

Wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawca obowiązany jest złożyć: 1. Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu na druku lub według wzoru druku pn. Dokument nr 1 (znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego www.stat.gov.pl/bip), a każdy wspólnik spółki cywilnej i każdy podmiot występujący wspólnie złoży dodatkowo oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodów, o których mowa w art. 24 ustawy, na druku lub według wzoru druku pn. Dokument nr 2 (znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego www.stat.gov.pl/bip), 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, z datą wystawienia nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 składa dokumenty, o których mowa w §2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605 ze zm.). W przypadku złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przez wykonawców występujących wspólnie każdy podmiot występujący wspólnie złoży dokumenty, o których mowa w pkt 2. Dodatkowo, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie powinni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia oraz załączyć pełnomocnictwo do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

VIII. Termin związania ofertą

30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

IX. Termin wykonania zamówienia

14 dni od daty zawarcia umowy.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Zamawiający będzie żądał od wybranego w licytacji elektronicznej wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny oferty z VAT. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść przed zawarciem umowy w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Głównego Urzędu Statystycznego Oddział Okręgowy NBP w Warszawie 31 1010 1010 0024 7913 9120 0000 z dopiskiem zabezpieczenie - numer sprawy: 42/DAB/LE/2009, 2) poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, jako poręczeniach pieniężnych, 3) poręczeniach bankowych, 4) gwarancjach bankowych, 5) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3. Zabezpieczenie złożone w formach, o których mowa w pkt 2. ppkt 2) do 6), musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do bezwarunkowej - na każde żądanie Zamawiającego, do wysokości kwoty gwarantowanej lub poręczonej - wypłaty Zamawiającemu żądanej kwoty w ramach pokrycia roszczeń z tytułu: niewykonania umowy, nienależytego wykonania umowy, gwarancji jakości, rękojmi. 4. Zabezpieczenie złożone w formach, o których mowa w pkt 2. ppkt 2) do 6), nie może zawierać klauzuli warunkującej zapłatę przez gwaranta należnej kwoty, polegającej na zapisie, że żądanie zapłaty powinno być przekazane za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego, który potwierdzi podpisy złożone na żądaniu wypłaty lub polegające na żądaniu gwaranta dostarczenia mu kserokopii wzorów podpisów z banku prowadzącego rachunek Zamawiającego. Zamawiający posiada rachunek w NBP, który nie świadczy tego rodzaju usług. 5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwracane w następujący sposób: 1) 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwolnione lub zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru , 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie zwolnione lub zwrócone Wykonawcy w ciągu 14 dni od dnia zakończenia okresu gwarancji. 6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formach, o których mowa w pkt 2. ppkt 2) do 6) zabezpieczenie to w swojej treści powinno zawierać informację o sposobie zwolnienia zabezpieczenia, zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 5.

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.stat.gov.pl/bip pod numerem sprawy 42/DAB/LE/2009

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu i jest zamieszczony na stronie internetowej zamawiającego: www.stat.gov.pl/bip numer sprawy 42/DAB/LE/2009

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 2. Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji Zamawiający i Wykonawcy wszelkiego rodzaju wnioski, oświadczenia i inne informacje przekazują drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy licytacyjnej; wiadomości przekazane wykonawcom będą widoczne w zakładce moje wiadomości. 3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje do momentu otwarcia licytacji za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania faksem lub drogą elektroniczną. 4. We wszelkiej korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania należy powoływać się na Numer sprawy: 42/DAB/LE/2009. Godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek - piątek: 8:15 - 16:15. 5. Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest: Grażyna Osińska tel.: (0-22) 608-35-39 e-mail: g.osinska@stat.gov.pl oraz Jan Kozłowski tel.: (0-22) 608-34-46 e-mail: j.kozlowski@stat.gov.pl. SPOSÓB ZŁOŻENIA WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI 1. Formularz (wzór) Wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji wraz z załącznikami dotyczącymi zamówienia (sprawa numer: 42/DAB/LE/2009) jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.stat.gov.pl w zakładce www.stat.gov.pl/bip. 2. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji powinien być złożony w formie pisemnej i w języku polskim pod rygorem nieważności 3. Dokumenty składane wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji, mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 4. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji należy złożyć w kopercie: zamkniętej i opieczętowanej w sposób uniemożliwiający jej otwarcie bez naruszenia zastosowanych przez wykonawcę zabezpieczeń, opatrzonej pieczęcią firmową (nazwa i adres) wykonawcy, zaadresowanej do Zamawiającego na jego adres do korespondencji i oznaczonej następująco: Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, numer sprawy: 42/DAB/LE/2009 Nie otwierać przed 08.10.2009 r. godz. 11:00. Wniosek należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju 214. 5. Zaleca się, aby wszystkie strony wniosku wraz z załącznikami były ponumerowane i trwale spięte oraz muszą być opatrzone pieczątką imienną i podpisem upoważnionej osoby lub pełnomocnika. Wykonawca powinien dołączyć do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej pełnomocnictwo upoważniające do jego złożenia, o ile prawo to nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z wnioskiem. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY. Wykonawca, który złożył najkorzystniejsza ofertę w terminie 3 dni od zakończenia licytacji elektronicznej dostarczy Zamawiającemu załącznik do umowy - Szczegółowe parametry techniczno-eksploatacyjne sprzętu – z wypełnioną kolumną Charakterystyka-Oferta (znajdujący się na stronie internetowej Zamawiającego www.stat.gov.pl/bip) z zastrzeżeniem, że parametry oferowanego sprzętu muszą spełniać co najmniej wymagania minimalne oraz suma wartości brutto (wraz z podatkiem VAT) wszystkich oferowanych urządzeń wielofunkcyjnych będzie równa cenie oferowanej w licytacji.

Informacje o wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-10-08 11:00:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-10-20 11:00:00.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-10-14 08:17:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła