Licytacja L-205-2010

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-205-2010 - Wymiana stolarki okiennej w I L.O. w Puławach

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Starostwo Powiatowe w Puławach, Powiat Puławski
Adres pocztowy: Al. Królewska 19
Miejscowość: Puławy, Kod pocztowy: 24-100
Tel.: , Faks:
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

160251-2010

Termin otwarcia licytacji:

2010-07-14 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wymiana stolarki okiennej w I L.O. w Puławach
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Pełna nazwa zamówienia: Wymiana stolarki okiennej w sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Puławach. Wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami zewnętrznymi w salach gimnastycznych i scenie. Wymiary okien, ich kształt oraz podziały, kolor i materiał (drewno sosnowe)pozostają bez zmian. Ilość okien oraz miejsce montażu zostaną dokładnie odtworzone. Projektuje się zastosowanie stolarki z profilu zabytkowego. Profile PZ ozdobne, listwy przymykowe, szprosy konstrukcyjne, szklone pakietem szybą bezpieczną 33.1/16/4 i 4/16/4. Okna sosnowe, koloru białego, skrzydła otwierane do wewnątrz za pomocą siłowników łańcuchowych. Wymiana podokienników zewnętrznych z blachy ocynkowanej gr.0,75mm ( gramatura cynku 275g/m2) malowanych proszkowo kolor biały dopuszcza się inne barwy po uzgodnieniu z Zamawiającym. W skład określenia przedmiotu zamówienia wchodzi załączony: projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiar robót. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30, ust. 5 ustawy). Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów niż podane w dokumentacji pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. Okres gwarancji wynosi minimum 5 lat od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania protokołu końcowego
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 45.00.00.00-7
Dodatkowe przedmioty 45.26.10.00-4
45.35.00.00-5

Termin wykonania zamówienia:
Okres w dniach: 45

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
nie dotyczy

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
-Zamawiający dokona niezwłocznej oceny spełniania warunku na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia. Warunki będą oceniane według kryterium spełnia/ nie spełnia

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Wykonawca wykaże, że wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane o wartości minimum 90 000,00 zł każda związane z wymianą drewnianej stolarki okiennej lub drzwiowej w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zamawiający dokona niezwłocznej oceny spełniania warunku na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczenia i dokumentów. Warunki będą oceniane według kryterium spełnia/ nie spełnia.

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Zamawiający dokona niezwłocznej oceny spełniania warunku na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia. Warunki będą oceniane według kryterium spełnia/ nie spełnia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, która posiada uprawnienia zawodowe w dziedzinie budownictwa w zakresie kierowania robotami budowlanymi. Zamawiający dokona niezwłocznej oceny spełniania warunku na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów i oświadczenia. Warunki będą oceniane według kryterium spełnia/ nie spełnia

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
-Zamawiający dokona niezwłocznej oceny spełniania warunku na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia. Warunki będą oceniane według kryterium spełnia/ nie spełnia.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Inne dokumenty

1. Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w niniejszym ogłoszeniu nastąpi na podstawie przedłożonych we wniosku oświadczeń lub dokumentów (wg zasady spełnia - nie spełnia), których wykaz został określony w niniejszym ogłoszeniu. 2. Ponadto do wniosku należy załączyć: a) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej; b) pełnomocnictwo dla lidera (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie tzw. konsorcja oraz spółek cywilnych);. 3. W przypadku wykonawców składających wspólny wniosek, każdy z wykonawców musi złożyć następujące dokumenty wskazane w punkcie III.4.1) ogłoszenia: jeden lub wszyscy wykonawcy, wskazane w punkcie III.4.2) ogłoszenia: wszyscy wykonawcy. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4.Dokumenty wymagane w niniejszym ogłoszeniu muszą być przedstawione w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę tj. osobę(y) uprawnioną/upełnomocnioną do reprezentowania. Niedostarczenie któregokolwiek z wymaganych w ogłoszeniu dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy lub odrzucenie wniosku z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian do zawartej umowy w formie pisemnego aneksu w następujących kwestiach: 1) obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu zakresu jego świadczenia umownego, 2) zmiana świadczenia Wykonawcy na lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości przedmiotu zamówienia 3) wydłużenie terminu wykonania umowy z powodu siły wyższej albo z powodu okoliczności, za które wyłączną winę ponosi Zamawiający lub w przypadku opóźnień ze strony Zamawiającego w przekazaniu placu budowy 4) zmiana osób odpowiedzialnych za realizację umowy 5) zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy), 6) inne zmiany umowy dopuszczalne są tylko jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia przez Wykonawcę byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby mu rażącą stratą, czego nie można było przewidzieć przy zawarciu umowy

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.pulawypz.e-bip.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: 1.1. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. 1.2 Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z ww. wnioskiem winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. 1.3. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. 2. Wymagania techniczne Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Licytacja elektroniczna będzie licytacją jednoetapową. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 1000 zł. 7. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto (wraz z VAT) za wykonanie całości zamówienia. 9.Cena oferty brutto stanowi łączny koszt wykonania wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie jest ryczałtowe i obejmuje wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia. 10. Cena wywoławcza wynosi 106 000 zł (sto sześć tysięcy złotych) brutto za wykonanie całości zamówienia.

Minimalna wysokość postąpienia

1000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2010-06-29 11:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Starostwo Powiatowe w Puławach, Al. Królewska 19, 24-100 Puławy, pok.202

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2010-07-14 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2010-07-14 11:06:32

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie, w jednej lub w kilku następujących formach: -pieniądzu; -poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; -gwarancjach bankowych; -gwarancjach ubezpieczeniowych; -poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wzór umowy stanowi załącznik do Ogłoszenia o zamówieniu i jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.pulawypz.e-bip.pl

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

CENA : Wykonawca w ofercie podaje cenę brutto za wykonanie całości zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów zamówienia. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI WRAZ ZE WSKAZANIEM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO OSÓB UPRAWNIONYCH DO KONTAKTÓW 1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem do momentu otwarcia licytacji. 1.1. Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji Zamawiający i Wykonawcy wszelkiego rodzaju wnioski, oświadczenia i inne informacje przekazują drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy licytacyjnej; wiadomości przekazane wykonawcom będą widoczne w zakładce moje wiadomości. 2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje do momentu otwarcia licytacji za pomocą faksu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest w sprawach formalnych: Waldemar Mokrzycki, nr telefonu 81 886 11 84, nr faxu 81 886 11 36, w sprawach merytorycznych: Katarzyna Święcicka-Brzozowska nr tel. 81 886 11 36 PRZEKAZANIE WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI: Wniosek należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres: Starostwo Powiatowe w Puławach Al. Królewska 19,24-100 Puławy pok. 202, oraz opisane: Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na wymianę stolarki okiennej w sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Puławach. Nie otwierać przed dniem 29.06.2010 r. godz. 11:00

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła