Licytacja L-205-2012

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-205-2012 - Dostawa sprzętu informatycznego

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Agencja Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Warszawie
Adres pocztowy: Plac Bankowy 2
Miejscowość: Warszawa, Kod pocztowy: 00-095
Tel.: 22 531 15 70, Faks: 22 635 40 00
Rodzaj zamawiającego: państwowa osoba prawna

Numer ogłoszenia w BZP:

154749

Termin otwarcia licytacji:

2012-07-31 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu informatycznego
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego, do siedziby zamawiającego przy Placu Bankowym 2, w Warszawie, w tym:Komputer stacjonarny - 6 szt., Laptop - 2 szt., Monitor typ I - 3 szt., Monitor typ II - 3 szt., Drukarka mobilna - 2 szt., Drukarka sieciowa - 1 szt., UPS- 1 szt., Urządzenie wielofunkcyjne - 1 szt., Bezprzewodowy czytnik kodów kreskowych - 1 szt.2. Sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nienoszący znamion użytkowania, wolny od wad, pełnowartościowy. 3. Sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia musi być opakowany oryginalnie, opakowania muszą być nienaruszone, posiadać zabezpieczenia zastosowane przez producenta.4. Do każdego urządzenia dostarczyć komplet instrukcji, sterowników i gwarancji. 5. Dopuszczalny jest sprzęt o równoważnych lub lepszych parametrach niż wymienione w specyfikacji.6. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zmianami) - Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podaniem ilości oraz wymagań technicznych stanowi załącznik nr 5 do Ogłoszenia (do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego: www.anr.gov.pl)
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.21.33.00-8
Dodatkowe przedmioty 30.21.31.00-6
30.23.13.10-3
33.19.51.00-4
30.23.21.10-8
30.23.21.30-4
30.23.60.00-2
38.65.10.00-3

Termin wykonania zamówienia:
Okres w dniach: 15

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Nie przewiduje się wnoszenia wadium

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający oceni, iż Wykonawca spełnia ten warunek udziału w postępowaniu, w przypadku, gdy załączy do oferty oświadczenie, że spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 pkt 1 ustawy (wzór formularza oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Ogłoszenia o licytacji elektronicznej)

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający oceni, iż Wykonawca spełnia ten warunek udziału w postępowaniu, w przypadku, gdy załączy do oferty oświadczenie, że spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 pkt 2 ustawy (wzór formularza oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Ogłoszenia o licytacji elektronicznej)

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający oceni, iż Wykonawca spełnia ten warunek udziału w postępowaniu, w przypadku, gdy załączy do oferty oświadczenie, że spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 pkt 3 ustawy (wzór formularza oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Ogłoszenia o licytacji elektronicznej)

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający oceni, iż Wykonawca spełnia ten warunek udziału w postępowaniu, w przypadku, gdy załączy do oferty oświadczenie, że spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 pkt 3 ustawy (wzór formularza oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Ogłoszenia o licytacji elektronicznej)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający oceni, iż Wykonawca spełnia ten warunek udziału w postępowaniu, w przypadku, gdy załączy do oferty oświadczenie, że spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 pkt 4 ustawy (wzór formularza oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Ogłoszenia o licytacji elektronicznej)

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym powyżej.

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć

inne dokumenty
Oświadczenie Wykonawcy, iż: 1. Parametry techniczne oferowanego sprzętu odpowiadają minimalnym parametrom technicznym określonym przez Zamawiającego, 2. Oferowany sprzęt posiada odpowiednie certyfikaty i spełnia wymagane standardy, w zakresie: a)zgodności z obowiązującymi dyrektywami i normami dającymi podstawę do oznaczenia znakiem CE (posiadanie deklaracji zgodności CE), b)spełniania wymogów normy Energy Star 5.0, 3. Zapewni gwarancje na oferowany sprzęt, spełniający minimalne warunki określone przez Zamawiającego. Oświadczenie, o którym mowa powyżej należy złożyć na formularzu Wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, stanowiącym Załącznik nr 1 do Ogłoszenia udostępnionego na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.anr.gov.pl/web/guest/anr/zamowienia-publiczne

Inne dokumenty

Jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika, pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty w oryginale, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

Okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.anr.gov.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wykonawcy chcący wziąć udział w przedmiotowej licytacji są zobowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji na platformie do prowadzenia licytacji elektronicznych, zwanej dalej platformą, zamieszczonej na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl, o ile nie są jeszcze zarejestrowani (nie jest wymagany podpis elektroniczny). Powyższej rejestracji Wykonawca powinien dokonać przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z ww. wnioskiem przesłać zamawiającemu informację o swoim loginie. Login Wykonawca otrzyma po zarejestrowaniu się na ww. platformie. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu, bądź nieprzekazanie go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie. Przed rozpoczęciem korzystania z platformy zaleca się zapoznanie z Samouczkiem oraz wersją demonstracyjną znajdującą się na ww. platformie. 2. Wymagania techniczne urządzeń informatycznych, umożliwiających sprawne korzystanie z niniejszego systemu: Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Mozilla Firefox lub wyższa. 3. Zamawiający dopuści do udziału w licytacji elektronicznej i zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu. Zaproszenie zostanie wysłane drogą elektroniczną lub faksem na numer lub e-mail wskazany we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Po zalogowaniu się Wykonawcy uzyskują dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert; 2. Zamawiający ustalił cenę wywoławczą na kwotę 50 553,00 zł brutto; 3. Zamawiający określił minimalną wysokość postąpienia na 500,00 zł brutto. System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od określonego minimalnego postąpienia. Wysokość postąpienia jest liczona w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty złożonej w danej licytacji. System dopuszcza składanie postąpień z dokładnością do jednego grosza (grosze należy oddzielić kropką!); 4. Od momentu otwarcia licytacji do jej zamknięcia Wykonawcy składają kolejne, korzystniejsze postąpienia w postaci elektronicznej, które podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. System umożliwia składanie wyłącznie ofert o cenie niższej niż oferta wiodąca w danym momencie; 5. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. Wykonawca nie może cofnąć raz złożonej oferty! Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za informacje wprowadzone do systemu i konsekwencje z tego wynikające. Z dniem 15 października 2009 r. do systemu licytacji elektronicznych UZP została wprowadzona zmiana polegająca na żądaniu potwierdzenia składanej oferty w sytuacji, gdy stanowi ona mniej niż 50% ceny oferty najkorzystniejszej. Wprowadzenie ww. zmiany powoduje, iż w przypadku składania oferty stanowiącej mniej niż 50% ceny oferty najkorzystniejszej, momentem złożenia postąpienia będzie naciśnięcie przycisku potwierdzającego chęć złożenia oferty o wskazanej wartości; 6. W trakcie licytacji elektronicznej system na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, oraz cenach złożonych przez nich ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców; 7. W toku licytacji, Wykonawcy proponują cenę oferty brutto wyrażoną w złotych. Zaoferowana cena obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia i realizacją przyszłego świadczenia umownego

Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2012-07-24 09:59:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

1. Siedziba Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w Warszawie, Plac Bankowy 2, 00-095 Warszaw, IV piętro, pokój 4.9; 2. Wnioski, dokumenty i oświadczenia należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności;

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2012-07-31 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2012-07-31 10:12:09

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Nie przewiduje się wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne dla stron postanowienia umowy zostały zawarte w Załączniku nr 4 do Ogłoszenia o licytacji elektronicznej

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Nie dotyczy

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła