Licytacja L-205-2017

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest airsoftware z ofertą o wartości 79827PLN.
Dane zwycięzcy:
airsoftware - Anna Rzemieniecka, Airsoftware sp. z o.o.
Trzebów5A
69-200, Sulęcin


Ogłoszenie o zamówieniu L-205-2017 - Dostawa pakietów biurowych

Dane zamawiającego


Nazwa: Miasto Białystok, Miasto Białystok
Adres pocztowy: ul. Słonimska1
Miejscowość: Białystok, Kod pocztowy: 15-950
Tel.: 085 869 60 02, Faks: 085 869 62 65
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

530636-N-2017

Termin otwarcia licytacji:

2017-07-19 10:00:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Dostawa pakietów biurowych

Dostawy

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa pakietów biurowych”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 4 do Ogłoszenia. Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych warunków gwarancyjnych dla przedmiotu zamówienia, znajdują się w Załączniku nr 4 do Ogłoszenia.

www.bip.bialystok.pl

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


1. Wymagania formalne: a) Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl b) Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się na Platformie Licytacji Elektronicznej (zwaną dalej Platformą) udostępnionej przez Urząd Zamówień Publicznych pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji winien przekazać zamawiającemu informację o swoim loginie (login należy podać dokładnie stosując te same znaki, w tym duże i małe litery, jeśli takie zarejestrowano przy rejestracji). c) W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nieprzekazania go zamawiającemu wraz z wnioskiem, Zamawiający jednokrotnie wezwie Wykonawcę do uzupełnienia loginu. Nieuzupełnienie będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w licytacji. d) Pomoc przy rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl , w zakładce „SAMOUCZEK”. 2. Wymagania techniczne: a) Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz b) Przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa c) Nie jest wymagany podpis elektroniczny

www.licytacje.uzp.gov.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


1. Licytacja elektroniczna będzie licytacja jednoetapową. 2. Po zalogowaniu się na Platformie, Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji uzyskają dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert. Wykonawcy składają swoje oferty cenowe w postaci elektronicznej. 3. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy dopuszczeni do udziału, składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 4. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 5. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą łączną cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 6. Na cenę oferty brutto składa się łączny koszt wykonania zamówienia obejmujący wszystkie koszty poniesione na wykonanie całego zakresu rzeczowego dostawy, zgodnie z opisem przedmiotu zmówienia i załączonym wzorem umowy. 7. Oferta złożona przez Wykonawcę (w ramach postąpienia) winna być niższa od oferty najkorzystniejszej, co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 8. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 50 zł. System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od określonego minimalnego postąpienia. 9. W toku licytacji system na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikacje Wykonawców. 10. W celu zapewnienia aktualności listy postąpień niezbędne będzie samodzielne odświeżanie ekranu przy użyciu przycisku przeglądarki internetowej – system nie dokonuje odświeżania automatycznie. 11. System dopuszcza składanie postąpień z dokładnością do jednego grosza. W tym celu należy oddzielić wartość cyfrową kropką (np. 90000.09 będzie oznaczało 90 tys. zł i 9 groszy). 12. Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą, kwotę brutto w wysokości 91 000,00 zł za całość zamówienia.

50

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Relatywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2017-06-30 09:45:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2017-07-19 10:00:00.

Czas od otwarcia

Upływa 2017-07-19 11:00:00.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


nie dotyczy

-

nie dotyczy

-

nie dotyczy

Nie

-

Tak

  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp): Tak
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp): Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

1. Wykonawca składa: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.w przypadku Wykonawcy zarejestrowanego w polskim Krajowym Rejestrze Sądowym lub polskiej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Zamawiający dla potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnie dostępnych bazach danych). 2. Dokumenty podmiotów zagranicznych: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków.Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem, zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby - wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

nie dotyczy

nie dotyczy

-

IX. Termin związania ofertą


30 dni

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


do 30 dni od dnia podpisania umowy

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


nie dotyczy

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


Załącznik Nr 6 do Ogłoszenia INF-V.271.36.2017 UMOWA NR INF-V.272. ... .2017 /PROJEKT/ zawarta w dniu ………………………..2017 r. w Białymstoku pomiędzy: Miastem Białystok, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku, w imieniu którego działa: ……………………………………………..………………………………………………………………………. z siedzibą: 15-950 Białystok, ul. Słonimska 1, NIP 542-030-46-37, REGON 000515000, zwanym dalej „Zamawiającym” a ………………………………………………………………………………………………………………………..…………………. NIP …………………….………………….., REGON………………………..………...…., reprezentowanym przez: …………………………………………………………………………………………………………………………………..………… zwanym dalej „Wykonawcą”, na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (INF-V.271.36.2017) prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), o następującej treści: § 1 Definicje 1. W niniejszej Umowie następujące wyrażenia i określenia będą miały znaczenie zgodnie z podanymi poniżej definicjami, zapisanymi dużą literą w celu podkreślenia, że są to pojęcia zdefiniowane: 1) Strony – Zamawiający i Wykonawca, wymienieni w komparycji niniejszej Umowy; 2) Umowa – niniejsza Umowa wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część, regulująca prawa i obowiązki Stron wynikające z niej i związane z jej wykonaniem; 3) Oprogramowanie – oprogramowanie, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy; 4) Dostawa – Oprogramowanie oraz jego transport do lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego; 5) Miejsce użytkowania Oprogramowania – miejsce lub miejsca dostawy, w którym Oprogramowanie zostało zainstalowane przez Zamawiającego; 6) Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, wyłączając dni ustawowo wolne od pracy; 7) Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459); 8) Prawo zamówień publicznych – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). § 2 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem Umowy jest Dostawa Oprogramowania określonego w ofercie złożonej w postępowaniu o nr INF-V.271.36.2017, pn. „Dostawa pakietów biurowych”. 2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę Oprogramowania określonego w ogłoszeniu. § 3 Oświadczenie wykonawcy Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje do pełnej realizacji przedmiotu Umowy. § 4 Termin dostawy 1. Przekazanie przedmiotu Umowy przez Wykonawcę nastąpi w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy, tj. do dnia ...... - ...... – 2017 r.* 2. Strony ustalają, że Dostawa będzie odbywać się w Dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 15:00. 3. Do bieżącej współpracy, w zakresie wykonywania niniejszej Umowy, w tym podpisania Protokołu Odbioru Ilościowego i Protokołu Odbioru Końcowego, upoważnione są następujące osoby: 1) po stronie Zamawiającego: a) Dariusz Kruglicz, e-mail: darekk@um.bialystok.pl tel. /85/ 869 60 55 b) Tomasz Charytoniuk, e-mail: tcharytoniuk@um.bialystok.pl, tel. /85/ 869 62 76 2) po stronie Wykonawcy: ………………………………………….., e-mail: ……………………………. tel. ……………….. ………………………………………….., e-mail: ……………………………. tel. ……………….. 4. Zmiana osób, o których mowa w ust. 3 powyżej, nie stanowi zmiany niniejszej Umowy, przez co nie wymaga dla swojej ważności formy aneksu do niniejszej Umowy i dokonywana będzie na podstawie oświadczenia złożonego drugiej stronie faksem lub drogą elektroniczną. 5. Termin i godzina Dostawy zostaną uzgodnione przez Wykonawcę, z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem, z osobą uprawnioną do odbioru (wskazaną w ust. 3) z zachowaniem terminu określonego w ust. 1 oraz zastrzeżeniem ust. 7. 6. Odbiór przedmiotu zamówienia będzie polegał na sprawdzeniu ilościowym elementów Dostawy, sprawdzeniu kompletności i stwierdzeniu braków uszkodzeń mechanicznych. Dostarczenie przedmiotu Umowy kompletnego i bez uszkodzeń mechanicznych zostanie potwierdzone Protokołem Odbioru Ilościowego (załącznik nr 2 do umowy), podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby do Protokołu Odbioru Ilościowego Wykonawca dołączył (jako załączniki) dokumenty licencyjne i inne dokumenty wydane dla użytkownika oprogramowania dołączone do Oprogramowania. 7. Odbiór końcowy odbędzie się w ciągu 1-3 Dni roboczych od dnia podpisania Protokołu Odbioru Ilościowego, o którym mowa w ust. 6. Odbiór końcowy będzie polegał na stwierdzeniu zgodności parametrów technicznych, cech, funkcjonalności, konfiguracji dostarczonego Oprogramowania z niniejszą Umową. Dokonanie bez zastrzeżeń odbioru końcowego zostanie potwierdzone Protokołem Odbioru Końcowego (załącznik nr 3 do umowy) podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy. § 5 Rękojmia 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz wady prawne Oprogramowania przez okres 24 miesięcy licząc od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. § 6 Cena 1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie brutto w wysokości ............... zł (słownie:................................................), w tym netto ………….. zł i podatek VAT w wysokości .................. zł. 2. Wszystkie płatności na rzecz Wykonawcy dokonywane będą przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę. § 7 Warunki płatności Strony ustaliły następujące zasady płatności: 1) płatność nastąpi przelewem w ciągu 30 dni po otrzymaniu faktury za dostarczony przedmiot Umowy; termin uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku Zamawiającego nastąpiło w ostatnim dniu upływu terminu, 2) podstawą wystawienia faktury będzie podpisany Protokół Odbioru Końcowego, o którym mowa w § 4 ust. 7 niniejszej Umowy, 3) Dane do faktury: Nabywca: Miasto Białystok - Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok NIP: 542-030-46-37, REGON 000515000 Odbiorca: Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok § 8 Kary umowne 1. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości umownego wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1. 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający kary umowne w wysokości 10% wartości łącznego wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 1, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji określonej w § 9 ust. 1 Umowy. 3. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji zamówienia określonego w § 4 ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za każdy dzień zwłoki karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia wykonanego z opóźnieniem. 4. Zapłata kary, o której mowa w ust. 3 nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania Umowy. 5. Kwota naliczonych kar umownych może zostać potrącona z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu niniejszej Umowy. Zamawiający ma również prawo do podjęcia innych kroków prawnych w celu uzyskania należności z tytułu kar umownych. 6. W przypadku wystąpienia szkody w rozmiarze większym niż określona karą umowną, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 7. Zamawiający w przypadku zwłoki w opłaceniu faktury zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe. § 9 Odstąpienie i rozwiązanie Umowy 1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 2. Odstąpienie od Umowy, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zwłoki w terminowym realizowaniu Umowy przekraczającym 10 Dni roboczych, licząc od daty określonej w § 4 ust. 1 Umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie w tym o zwrot ewentualnie poniesionych kosztów za wykonanie Dostawy. § 10 Oświadczenia Stron 1. Wykonawca oświadcza, że dostarczone Oprogramowanie: 1) będzie fabrycznie nowe, kompletne, sprawne, nieużywane 2) nie wykazuje jakichkolwiek wad fizycznych, prawnych jak i ograniczających możliwość jego prawidłowego użytkowania, 3) jest dopuszczone do obrotu gospodarczego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Wykonawca oświadcza, że dostarczone Oprogramowanie pochodzi od jednego producenta i posiada identyczne funkcje (w ramach danego rodzaju, dostarczonego w więcej niż jednym egzemplarzu). 3. Wykonawca oświadcza, że Oprogramowanie objęte przedmiotem Umowy nie jest obciążone prawem obligacyjnym ani rzeczowym na rzecz osób trzecich, nie toczy się wobec niego postępowanie egzekucyjne, sądowe ani przed jakimkolwiek organem orzekającym oraz nie jest przedmiotem zabezpieczenia. 4. Wykonawca oświadcza, że Oprogramowanie pochodzi tylko i wyłącznie z oficjalnego i autoryzowanego kanału sprzedaży Producenta na terenie Polski. 5. Wykonawca oświacza, że dostarczy wersję instalacyjną pakietu na oryginalnym nośniku zewnętrznym lub w postaci odnośnika do pobrania z Internetu z autoryzowanej witryny (plik obrazu lub wersja instalacyjna). § 11 Spory 1. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej Umowy Strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie. W przypadku, kiedy okaże się to niemożliwe, spory te zostaną poddane przez Strony rozstrzygnięciu przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych. §12 Postanowienia końcowe 1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zaoferowanego Oprogramowania na Oprogramowanie równoważne lub o lepszych parametrach, jedynie w sytuacji, gdy zaoferowane Oprogramowanie zostało wycofane z produkcji. Parametry nowego Oprogramowania należy uzgodnić z Zamawiającym. Zamawiający winien zaakceptować nowe Oprogramowanie. 3. Zmiana, o której mowa w ust. 2 nie powoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 4. Wykonawca nie ma prawa do przeniesienia, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich. 5. Strony oświadczają, że zostały poinformowane, iż niektóre dane zawarte w treści Umowy, jak również przedmiot Umowy mogą stanowić informację publiczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz.1764 ze zm.). 6. Niniejszą Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy. 7. Integralną część umowy stanowią: Załącznik nr 1 „Wykaz oferowanego Oprogramowania”, Załącznik nr 2 wzór „Protokołu Odbioru Ilościowego”, Załącznik nr 3 wzór „Protokołu Odbioru Końcowego”. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: *zapisy zostaną uzupełnione po wyborze oferty Wykonawcy Załącznik Nr 1 do umowy INF-V.272. … .2017 dotyczy INF-V.271.36.2017 WYKAZ OFEROWANEGO OPROGRAMOWANIA w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej na: „Dostawę pakietów biurowych” Lp. Nazwa Ilość Pełna nazwa, wersja lub symbol pakietu biurowego oraz producent oprogramowania: (zgodnie z wymaganiami opisanymi w Załączniku nr 4 do Ogłoszenia)* 1. Pakiet biurowy 65 ………………………………………………………….. Podpis i pieczęć Wykonawcy * Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zakończenia licytacji elektronicznej i zamieszczenia informacji o jego wygranej, przekaże Zamawiającemu wykaz oferowanego oprogramowania (załącznik nr 5 do Ogłoszenia). *zapisy zostaną uzupełnione po wyborze oferty Wykonawcy Załącznik nr 2 do umowy do umowy INF-V.272. … .2017 Protokół Odbioru Ilościowego (dotyczy umowy nr ……………………………… z dnia ………………………..) 1. Data odbioru ilościowego ……………………….. 2. Osoby biorące udział w przeprowadzeniu odbioru: 1) ze strony Wykonawcy ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. 2) ze strony Zamawiającego …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. 3. Zamawiający potwierdza dostarczenie przez Wykonawcę asortymentu na podstawie Umowy ………………………………….. z dnia …………………………..: Lp. Opis Ilość Informacje dodatkowe 1 4. Zamawiający sprawdził dostawę asortymentu pod względem ilościowym. 5. Od momentu podpisania niniejszego protokołu Zamawiający w terminie 3 dni przeprowadzi czynności odbiorcze dostarczonego przedmiotu zamówienia. 6. Niniejszy protokół nie jest podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury. 7. Niniejszy protokół sporządzono w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Za Wykonawcę Za Zamawiającego ………………………………………… …………………………………………….. ………………………………………… ……………………………………………… Załącznik nr 3 do umowy do umowy INF-V.272. … .2017 Protokół Odbioru Końcowego (dotyczy umowy nr ……………………………… z dnia ………………………..) 1. Data odbioru końcowego ………………..………….. 2. Osoby biorące udział w przeprowadzeniu odbioru: 3) ze strony Wykonawcy ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. 4) ze strony Zamawiającego …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. 3. Przedmiotem odbioru jest asortyment dostarczony przez Wykonawcę na podstawie Umowy ………………………………….. z dnia …………………………..: Lp. Opis Ilość Informacje dodatkowe 1 4. Zamawiający stwierdził, że przedmiot umowy został przez Wykonawcę zrealizowany zgodnie z ofertą Wykonawcy oraz z w/w umową. Odbioru dokonano bez zastrzeżeń. 5. Niniejszy protokół, po jego obustronnym podpisaniu stanowi podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę na kwotę ……………………. zł brutto. 6. Niniejszy protokół sporządzono w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Za Wykonawcę Za Zamawiającego ………………………………………… …………………………………………….. ………………………………………… ………………………………………………

XIII. Informacje dodatkowe


-

Informacje o wadium


Tak

1. W niniejszym postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium na 2 dni przed upływem terminu wyznaczonego jako dzień otwarcia licytacji elektronicznej, do godz. 10.00. Wadium należy wnieść w wysokości 2 200 zł. 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 3. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić PRZELEWEM na rachunek bankowy w Banku Pekao S.A. nr 37 1240 5211 1111 0010 3553 7299. W tytule wpłaty należy wpisać: Wadium – INF-V.271.36.2017. 5. Wadium wnoszone w pozostałych formach można złożyć w kasie Urzędu Miejskiego, ul. Słonimska 1, pok. 21 (oryginał). 6. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uważa wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu wskazanego w pkt 1. 7. Zamawiający nie dopuści do licytacji wykonawcy, jeżeli wadium nie zostało wniesione w wymaganym terminie lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 8. W sprawach wadium przepisy art. 45 i 46 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio.


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła