Licytacja L-206-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-206-2009 - ZP/K-licyt/64/2009

Dane zamawiającego

Beata Kłopotowska, Politechnika Opolska
Mikołajczyka 5
45-271, Opole

Numer ogłoszenia w BZP:

177777

Termin otwarcia licytacji:

2009-10-27 12:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego: zestawy komputerowe 18 szt., notebook 26 szt., monitory 19 szt., drukarki 8 szt., projektory 5 szt., tablet 1 szt., karty grafiki 8 szt. oraz oprogramowanie (systemy operacyjne) w tym: 1 drukarka (tabela 13) i 1 projektor (Tabela 23) są współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Tytuł projektu: „Wymiana doświadczeń pomiędzy Uniwersytetem Technicznym w Ostrawie a Politechniką Opolską w optymalizacji programów kształcenia”. Nr projektu CZ.3.22/2.3.00/08.00038. ; 2 zestawy komputerowe (Tabela 4) i 1 projektor (Tabela 22) są współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Tytuł projektu: "Współpraca Transgraniczna szkół wyższych w zakresie ochrony nad zabytkami kultury i wykorzystania opuszczonych obiektów przemysłowych”. Nr projektu CZ.3.22/2.3.00/08.00635;1 notebook(Tabela 9) i 1 tablet (Tabela24) są współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Tytuł projektu: „Uruchomienie nowego kierunku studiów I stopnia Architektura i Urbanistyka jako rozszerzenie oferty dydaktycznej Politechniki Opolskiej” ;5 notebooków (Tabela 8) jest współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Tytuł projektu: „Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych – pilotaż”. Umowa nr 08/DSW/4.1.2/2008. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do ogłoszenia znajdujący się na stronie wskazanej w pkt IV.3.7) ogłoszenia.

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wykonawcy chcący wziąć udział w przedmiotowej licytacji są obowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji, na platformie licytacyjnej zamieszonej na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, o ile nie są jeszcze zarejestrowani (nie jest wymagany podpis elektroniczny). Powyższej rejestracji wykonawca powinien dokonać przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z ww. wnioskiem przesłać zamawiającemu informację o swoim loginie. Login wykonawca otrzyma po zarejestrowaniu się na ww. platformie. W przypadku podania przez wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nieprzekazanie go zamawiającemu wraz z wnioskiem wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej 1 dzień przed terminem otwarcia licytacji. Przed rozpoczęciem korzystania z platformy zaleca się zapoznanie z Samouczkiem oraz wersja demonstracyjną znajdującą się na ww. platformie. Pomoc techniczną w zakresie funkcjonowania systemu (zgłaszanie ewentualnych błędów) można uzyskać pod numerem telefonu (022) 632 28 84.Wymagania techniczne urządzeń informatycznych, umożliwiających sprawne korzystanie z niniejszego systemu: Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa.

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

Powyższa licytacja będzie licytacją wieloetapową. Zamawiający nie określa ceny wywoławczej. Licytacja rozpoczyna się od pierwszej złożonej w trakcie licytacji oferty. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia(oferty). Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. W toku licytacji wykonawcy proponują cenę oferty brutto tj. z uwzględnieniem 22% podatku VAT dla całości oferowanego sprzętu wyrażoną w złotych. Oferta złożona przez wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. Minimalny krok postąpienia 200 złotych brutto. System dopuszcza składanie postąpień z dokładnością do 1 grosza (wartość groszy należy wpisywać po kropce). Wykonawcy mogą zgłaszać wyższe postąpienia, bez konieczności respektowania zasady wielokrotności minimalnego postąpienia. W toku licytacji system na bieżąco udostępnia wszystkim wykonawcom informacje o złożonych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także cenach złożonych ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację wykonawców. Zamawiający udzieli zamówienie wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.

IV. Minimalna wysokość postąpienia

200.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-10-22 08:15:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Do udziału w licytacji elektronicznej zostaną dopuszczeni wykonawcy spełniający warunki, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223., poz. 1655 z póź. zm), którzy spełniają następujące warunki: a) spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, b) wykażą, że zrealizowali w okresie ostatnich trzech lat przed dniem ogłoszenia licytacji, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 2 dostawy sprzętu komputerowego, każda o wartości brutto powyżej 100 000 PLN. Ocena spełniania tych warunków będzie polegała na ocenie spełnia - nie spełnia. Podstawą oceny będą dokumenty, o których mowa niżej. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełniła na dzień składania ofert.

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

W celu spełniania warunków, o których mowa wyżej należy złożyć wraz z wnioskiem następujące dokumenty: - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, oryginał lub kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy, wystawione nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej; - Oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. - Zestawienie dostaw sprzętu komputerowego o wartości brutto powyżej 100 000 zł. każda, zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem ogłoszenia licytacji, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - z tego okresu, przygotowane wg wzoru - załącznika nr 3 do ogłoszenia, - Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy - jeśli nie wynika to z zapisów w odpisie z rejestru lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

VIII. Termin związania ofertą

Okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania ofert).

IX. Termin wykonania zamówienia

Okres w dniach: 21 .

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zgodnie z poniższym wzorem

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.przetargi.po.opole.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

Załącznik nr 4 Umowa nr ZP/K - licyt/64/2009 -wzór- W dniu _____________ pomiędzy: Politechniką Opolską, ul. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole, reprezentowaną przez: __________________________________, zwaną dalej Zamawiającym a ____________________ z siedzibą w ____________________ ul. _________________, wpisaną do ____________________pod Nr______________ reprezentowaną przez: ________________________________, zwaną dalej Wykonawcą, w wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie licytacji elektronicznej, została zawarta umowa o następującej treści: §1. Przedmiot umowy. 1.1 Przedmiotem umowy jest dostawa nowego, niewadliwego sprzętu komputerowego, wraz z instalacją i uruchomieniem, oraz oprogramowania dla Politechniki Opolskiej, tj.: a) zestawy komputerowe 18 szt., b) notebooki 26 szt., c) monitory 19 szt., d) drukarki 8 szt., e) projektory 5 szt., f) tablet 1 szt., g) karty grafiki 8 szt. h) oprogramowanie (systemy operacyjne) w tym: 1.2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy znajduje się w załączniku nr 1 do umowy. 1.3. Dostawa 1 drukarki (Tabela 13) i 1 projektora (Tabela 23) jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Tytuł projektu: „Wymiana doświadczeń pomiędzy Uniwersytetem Technicznym w Ostrawie a Politechniką Opolską w optymalizacji programów kształcenia”. Nr projektu CZ.3.22/2.3.00/08.00038. 1.4. Dostawa 2 zestawów komputerowych (Tabela 4) i 1 projektora (Tabela 22) jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Tytuł projektu: "Współpraca Transgraniczna szkół wyższych w zakresie ochrony nad zabytkami kultury i wykorzystania opuszczonych obiektów przemysłowych”. Nr projektu CZ.3.22/2.3.00/08.00635. 1.5. Dostawa 1 notebooka (Tabela 9) i 1 tabletu (Tabela24) jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Tytuł projektu: „Uruchomienie nowego kierunku studiów I stopnia Architektura i Urbanistyka jako rozszerzenie oferty dydaktycznej Politechniki Opolskiej”. 1.6. Dostawa 5 notebooków (Tabela 8) jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Tytuł projektu: „Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych – pilotaż”. Umowa nr 08/DSW/4.1.2/2008. 1.7 Dostarczony sprzęt będzie posiadał numer fabryczny oraz Deklarację zgodności WE, uprawniającą do znaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa i będzie oznaczony tym znakiem (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego, Dz. U. Nr 259, poz. 2172 ze zm.) §2. Wartość umowy. 2.1 Całkowita wartość umowy wynosi: ___________________złotych netto + VAT (słownie: _____________________________________) a) netto – kwota wynikająca z formularza rzeczowo – cenowego Wykonawcy b) VAT – obowiązujący podatek VAT. Całkowita wartość umowy wynika z oferty Wykonawcy i obejmuje cenę sprzętu komputerowego i oprogramowania, transport do miejsca dostawy, instalację i uruchomienie sprzętu, ubezpieczenie, podatki oraz ewentualne opłaty celne i graniczne. 2.2 Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy z dn. 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług Wykonawca zastosuje 0% stawkę podatku VAT, tam gdzie jest to możliwe, pod warunkiem otrzymania od Zamawiającego do dnia dostawy przedmiotu umowy dokumentu, o którym mowa w art. 83 ust. 14 pkt 1 cyt. ustawy. §3. Miejsce i termin realizacji umowy. 3.1 Wykonawca zrealizuje umowę w terminie do 3 tygodni od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem, że termin ten może się wydłużyć w przypadku oczekiwania na potwierdzenie zamówienia przez ministerstwo właściwe dla szkolnictwa wyższego (organ nadzorujący), niezbędnego do zastosowania 0% stawki podatku VAT, o którym mowa w §2 ust. 2.2. Jednakże umowa nie może być przez Wykonawcę zrealizowana później niż w terminie 5 dni, licząc od dnia przekazania Wykonawcy potwierdzenia w/w zamówienia. Wydłużenie terminu realizacji umowy, w sytuacji, o której mowa w zdaniu 1 i 2, nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga aneksu. 3.2. Sprzęt będzie dostarczony do jednostek organizacyjnych Politechniki Opolskiej (wskazanych w formularzu rzeczowo-cenowym, znajdującym się w załączniku nr 1 do umowy), do miejsc wskazanych przez pracownika Sekcji Aparatury, o którym mowa w ust. 3.4. 3.3.Dostawy odbywać się będą w ciągu 2-4 kolejnych dni roboczych, w godzinach 900-1400. Dni, w których odbywać się będzie dostawa oraz dokładne adresy dostaw muszą być uzgodnione z pracownikiem Sekcji Aparatury, o którym mowa w ust. 3.4. 3.4. Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy po stronie Zamawiającego są pracownicy Sekcji Aparatury, tel: 077 454 42 24. 3.5. Na potwierdzenie zgodności realizacji umowy Strony podpiszą protokół odbioru. 3.6. Jeżeli w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru zostaną ujawnione wady sprzętu, Zamawiający ma prawo do niezwłocznej wymiany tego sprzętu na nowy, wolny od wad. §4. Instalacja sprzętu. 4.1 Instalacja dokonana będzie przez przedstawiciela Wykonawcy. 4.2 Przez instalację strony rozumieją: a) rozpakowanie i podłączenie do sieci zasilającej sprzętu komputerowego i peryferii, b) uruchomienie sprzętu pod systemem operacyjnym, z jakim powinien być przez Wykonawcę dostarczony lub skonfigurowany (patrz załącznik nr 1), c) zainstalowanie, jeśli wcześniej nie zostały zainstalowane, sterowników do urządzeń zamontowanych w uruchamianym komputerze oraz sprawdzenie ich poprawnej pracy pod systemem operacyjnym zainstalowanym w komputerze, d) wykazanie poprawności działania wszystkich podzespołów danego komputera, w tym również sprawdzenie ekranów LCD, e) wykazanie, że w zestawach komputerowych dysk twardy i napęd optyczny są podłączone do dwóch oddzielnych kanałów kontrolera. §5. Wymagane dokumenty. 5.1 Zamawiający wymaga od Wykonawcy następujących dokumentów: a) oryginału faktur, b) protokołów odbioru (przy czym protokoły odbioru muszą zawierać potwierdzenie, że ekrany LCD nie posiadają żadnych uszkodzonych pikseli), c) kart gwarancyjnych. 5.2 Dostarczony sprzęt i oprogramowanie będą posiadać wszelkie niezbędne do normalnego korzystania instrukcje i certyfikaty w języku polskim oraz sterowniki do zainstalowanych w komputerach urządzeń. §6. Gwarancja, serwis. 6.1 Wykonawca zapewnia wywiązanie się ze wszystkich zobowiązań gwarancyjnych zawartych w swojej ofercie. W szczególności Wykonawca zapewnia warunki gwarancji określone w karcie gwarancyjnej oraz w formularzu rzeczowo-cenowym. 6.2 W kartach gwarancyjnych umieszczone będą numery fabryczne każdego sprzętu, numery fabryczne poszczególnych elementów oraz szczegółowe postanowienia dotyczące gwarancji, zgodnie z ofertą przetargową Wykonawcy. 6.3 Okresy gwarancji i warunki serwisu na poszczególny Sprzęt wskazane są w załączniku nr 1 6.4 Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi. 6.5 Gwarancja rozpoczyna się z dniem podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru. 6.6 Wykonawca zobowiązuje się tak zorganizować pracę serwisu, aby była zgodna z jego ofertą przetargową. §7. Warunki płatności. 7.1 Płatność za przedmiot umowy będzie następowała na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru podpisany przez strony. 7.2 Wykonawca zobowiązany jest wystawić faktury w 2009 r. Z uwagi na przerwę świąteczną (Uczelnia zamknięta) faktury nie będą mogły być odebrane przez Zamawiającego w terminie od 11.12.2009 r. do końca grudnia. 7.3 Przewiduje się faktury częściowe, tj. wystawiane osobno dla jednostek organizacyjnych Zamawiającego, dla których dostarczany jest sprzęt, z zastrzeżeniem, że faktury będą wystawiane na płatnika: Politechnika Opolska, ul. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole. 7.4 Ilość faktur, o których mowa w ust. 7.2 Wykonawca powinien uzgodnić z osobą wskazaną w § 3 ust. 3.4 umowy. 7.5 NIP Zamawiającego: 754-00-08-109. 7.6 Bank i nr rachunku bankowego Wykonawcy: wg faktury. 7.7 Za zwłokę w zapłacie faktury Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek w wysokości ustawowej. §8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 8.1 Najpóźniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie _____________w wysokości 2% ceny całkowitej podanej w ofercie (brutto), to jest kwotę: ______________ zł. 8.2 Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (dotyczy również roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości). 8.3 W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych, przy czym zmiana ta może być dokonana wyłącznie z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 8.4 Część zabezpieczenia w wysokości 70 %, to jest kwota:_____________ zł zostanie zwrócona/zwolniona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (data podpisania protokołu odbioru). 8.5 Pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30 %, służąca do zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości to jest kwota: ___________zł, zostanie zwrócona/zwolniona w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji jakości. 8.6 Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. §9. Kary umowne. 9.1 Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umowy netto, o której mowa w §2 ust. 2.1. 9.2 W przypadku opóźnienia Wykonawcy w kompletnej dostawie przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w §3 ust. 3.1, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości umowy netto, o której mowa w §2 ust. 2.1, za każdy dzień opóźnienia, w sumie jednak nie więcej niż 10% wartości umowy netto, o której mowa w §2 ust. 2.1. 9.3 Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn od niego zależnych w wysokości 10% wartości umowy netto, o której mowa w §2 ust 2.1. 9.4 Kary umowne stają się wymagalne następnego dnia po zajściu zdarzenia wywołującego obowiązek ich zapłaty. 9.5 Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9.6 Niezależnie od kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. §10. Zmiana umowy, odstąpienie. 10.1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, z zastrzeżeniem ust. 10.2. 10.2. Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy w następującym zakresie i przy spełnieniu następujących warunków: a) Zmiana przedmiotu umowy w zakresie parametrów technicznych sprzętu jest możliwa wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, za zgodą obu stron umowy. Zmiana ta nie może powodować pogorszenia parametrów technicznych dostarczanego sprzętu oraz nie może powodować zwiększenia wartości umowy, o której mowa w § 2 ust. 2.1 umowy. b) Wydłużenie terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 3 ust. 3.1 umowy, na wniosek Zamawiającego będzie możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody Wykonawcy. c) Wydłużenie terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 3 ust. 3.1 umowy, na wniosek Wykonawcy będzie możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody Zamawiającego i będzie możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy konieczność wydłużenia tego terminu wynika z przyczyn obiektywnych, tj. niezależnych od Wykonawcy. d) Skrócenie terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 3 ust. 3.1 umowy, jest możliwe wyłącznie za zgodą obu Stron umowy. e) Zmniejszenie wartości umowy, o której mowa w § 2 ust. 2.1 umowy, jest możliwe wyłącznie za zgodą obu Stron umowy. f) Zmniejszenie zakresu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1.1 i 1.2 umowy, jest możliwe wyłącznie za zgodą obu Stron umowy, g) Zmiany warunków serwisowych, o których mowa w § 6 są możliwe wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i wymagają zgody obu Stron umowy, h) W przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu Stron umowy. i) W przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu Stron umowy. j) W przypadku wystąpienia siły wyższej możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu Stron umowy. 10.3.Zmiany umowy, o których mowa w ust. 10.2 umowy, nie mogą powodować zwiększenia wartości umowy, o której mowa w § 2 ust. 2.1 umowy. 10.4.Zmiany umowy, o których mowa w ust. 10.2 umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 10.5.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku takiego odstąpienia, nie stosuje się kar określonych w § 9 ust. 9.3 niniejszej umowy. §11. Postanowienia ogólne. 11.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i ustawy z dn. 29.01 2004r. Prawo Zamówień Publicznych. 11.2. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy. 11.3. Ewentualne spory wynikłe z realizacji umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo sądowi w Opolu. 11.4. Załącznik nr 1, tj. opis przedmiotu zamówienia, stanowi integralną część umowy. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

Wnioski o dopuszczenie do licytacji elektronicznej przygotowane wg wzoru - załącznik nr 5 do ogłoszenia, wraz z dokumentami o których mowa w punkcie III.2 niniejszego ogłoszenia należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie posiadającej nazwę i adres wykonawcy z dopiskiem: Wniosek o dopuszczenie do licytacji elektronicznej na dostawę sprzętu komputerowego nr sprawy ZP/K-licyt/64/2009 Zaproszenie do składania ofert w licytacji elektronicznej przekazane zostanie wykonawcom przez zamawiającego do dnia 23.10.2009 r. na nr faksu podany we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeśli zaproszony wykonawca wniesie wadium w terminie i na warunkach określonych w pkt III.1 ogłoszenia, zamawiający przypisze wykonawcę do licytacji, tym samym umożliwiając mu udział w niniejszej licytacji. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy wypełni Formularz rzeczowo-cenowy - załącznik nr 1 do ogłoszenia stanowiący jednocześnie opis przedmiotu zamówienia. Wypełniony i podpisany przez wykonawcę formularz rzeczowo - cenowy stanowić będzie załącznik do umowy. Ceny jednostkowe w formularzu rzeczowo-cenowym muszą zostać tak określone, aby łączna cena zamówienia brutto odpowiadała sumie iloczynów cen jednostkowych i była co najwyżej równa cenie wybranej oferty, która została wylicytowana (możliwe zaokrąglenia w dół). W cenie oferty należy uwzględnić podatek VAT w wysokości 22% dla całości zamawianego sprzętu. Wszystkie ceny muszą być wyrażone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku , stosując się do zasady zaokrągleń. Szczegółowe warunki umowne dotyczące realizacji przedmiotowego zamówienia zawarte są w załączonym do ogłoszenia wzorze.Załącznik nr 5 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTEPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Nazwa i adres Wykonawcy___________ (w przypadku wniosku wspólnego należy wymienić wszystkich Wykonawców ze wskazaniem Pełnomocnika, a poniżej wpisać jego dane) TEL. FAX: _________ REGON:___________ NIP: ___________ OSOBA DO KONTAKTU _____________ ADRES E-MAIL______________ Zamawiający: Politechnika Opolska ul. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole W związku z ogłoszeniem o licytacji elektronicznej prowadzonej na stronie Urzędu zamówień Publicznych pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl nr sprawy nadany przez zamawiającego: ZP/K-licyt/64/2009 na dostawę sprzętu komputerowego wyrażamy chęć uczestnictwa w tym postępowaniu i akceptujemy warunki określone przez zamawiającego w ogłoszeniu. 1) do kontaktów z naszej strony upoważniamy: _______________Tel__________ ________________Tel___________ 2) Do niniejszego Wniosku dołączamy wymagane dokumenty zgodnie z pkt III. 2 Ogłoszenia. 3) Wpłacone wadium prosimy zwrócić na nasze konto: ______________ 4) Udzielamy gwarancji zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia na: zestawy komputerowe – 3 lata., notebook - 2 lata., monitory – 3/5 lat., drukarki – 1 rok, projektory – 3 lata., tablet – 2 lata, karty grafiki – 3 lata. 5) Nasz login na platformie Urzędu Zamówień Publicznych: _______________. Jednocześnie oświadczamy, że zaoferowany przez nas sprzęt komputerowy spełnia wszystkie wymagania techniczne opisane przez zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dostępnym na stronie zamawiającego i platformy, na której będzie prowadzona licytacja. Ponadto akceptujemy wymagania zamawiającego w zakresie gwarancji, terminu realizacji zamówienia i dostaw, oraz akceptujemy wzór umowy. __________________2009 ______________ (miejscowość) (data) pieczątka/i imienna/e i podpis/y uprawnionego/ych przedstawiciela/i Wykonawcy _________________________________________________________________________________WSZYSTKIE ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA WRAZ ZE SZCZEGÓŁOWYM OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W FORMIE ELEKTRONICZNEJ DOSTĘPNE NA SRONIE: www.przetargi.po.opole.pl

Informacje o wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 4000 zł (słownie złotych: cztery tysiące). a) Wadium może być wniesione w jednej z kilku następujących form : - pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). b) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego : PKO S.A. nr rachunku: 74 1240 1633 1111 0010 0525 5655 z dopiskiem Wadium w postępowaniu na dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Opolskiej nr sprawy ZP/K-licyt/64/2009. c) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego się na rachunku bankowym zamawiającego najpóźniej w dniu 26.10.2009 r. do godz. 12:00, tj. 1 dzień przed terminem składania ofert (licytacji). d) Wadium wnoszone w innej akceptowalnej formie (oryginał gwarancji lub poręczenia) należy złożyć w terminie do 26.10.2009 r. do godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego- Sekcja Zamówień Publicznych, pok. 203 A, przy ul. Mikołajczyka 5 w Opolu. e) Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, kto reprezentuje Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być złożony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. f) Wykonawca, który nie wniesie wadium lub zabezpieczy swoją ofertę nieakceptowaną formą wadium, zostanie wykluczony z postępowania a tym samym nie zostanie dopuszczony do udziału w licytacji elektronicznej. g) Dyspozycję w zakresie zwrotu wniesionych w pieniądzu wadiów zamawiający przekaże niezwłocznie po: - upływie terminu związania ofertą, - zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, - unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, pod warunkiem, iż protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia, z zastrzeżeniem, o którym mowa w ppkt i) h) Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium na wniosek wykonawcy: -który został wykluczony z postępowania, i) Wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy wykonawca: - odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, - nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. UWAGA! Wykonawca straci wadium, jeżeli w wyznaczonym przez zamawiającego terminie nie podpisze umowy na warunkach określonych we wzorze -załącznik nr 5 do ogłoszenia, bądź zaproponuje w formularzu rzeczowo-cenowym sprzęt o parametrach technicznych odbiegających od opisanych przez zamawiającego.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-10-22 08:15:00

Terminy kolejnych etapów:

Etap 1:

Termin rozpoczęcia: równy z terminem otwarcia licytacji

Termin zakończenia: 2009-10-27 12:20:00

Etap 2:

Termin rozpoczęcia: 2009-10-27 12:21:00

Termin zakończenia: 2009-10-27 12:25:00

Etap 3:

Termin rozpoczęcia: 2009-10-27 12:26:00

Termin zakończenia: 2009-10-27 12:30:00

Etap 4:

Termin rozpoczęcia: 2009-10-27 12:31:00

Termin zakończenia: 2009-10-27 12:35:00

Etap 5:

Termin rozpoczęcia: 2009-10-27 12:36:00

Termin zakończenia: równy z terminem zamknięcia licytacji

Wykonawcy, którzy nie złożą postąpień, nie zostaną zakwalifikowani do następnego etapu.

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-10-27 12:40:00.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-10-23 08:29:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła