Licytacja L-206-2010

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-206-2010 - Remont stołówki z przyległymi pomieszczeniami.

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Mariusz Karczewski, Gimnazjum nr 92
Adres pocztowy: Koncertowa 4
Miejscowość: Warszawa, Kod pocztowy: 02-787
Tel.: , Faks:
Rodzaj zamawiającego:

Numer ogłoszenia w BZP:

27188/09

Termin otwarcia licytacji:

2010-06-28 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont stołówki z przyległymi pomieszczeniami.
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
przedmiot i zakres robót: Zakres robót obejmuje: 1. Demontaż podłóg z płytek ceramicznych, PCV oraz okładzin schodów z desek. 4. Wyrównanie podłoża poprzez szlifowanie. 5. Położenie warstw wyrównujących. 6. Ułożenie podłogi z płytek gresowych antypoślizgowych. z cokołami. 7. Ułożenie płytek gresowych na ścianach. 8. Wymiana parapetów lastrykowych na konglomerat. 9. Malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi i akrylowymi. 10. Wymiana stolarki drzwiowej drewnianej na aluminiową z kompletem okuć i listwami wykończeniowymi. 11. Wymiana instalacji elektrycznej z osprzętem. 12. Wymiana instalacji sanitarnej z osprzętem. 13. Wymiana instalacji co. wraz z grzejnikami. 14. Wywóz zdemontowanych elementów na odległość 20 km. Kolorystykę ścian i sufitów, płytek podłogowych i ściennych, stolarki drzwiowej Wykonawca uzgadnia z Dyrektorem placówki. Wykonawca obowiązany jest zapoznać się z miejscem realizacji zamówienia..
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 45.00.00.00-7
Dodatkowe przedmioty 45.45.30.00-7
45.33.20.00-3
45.31.00.00-3
45.32.10.00-5
45.44.21.00-8

Termin wykonania zamówienia:
20.08.2010.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Wykonawcy zaproszeni do udziału w licytacji zobowiązani będą do wniesienia wadium w kwocie 4 000,00 cztery tysiące zł), najpóźniej w terminie wskazanym w Zaproszeniu do wzięcia udziału w licytacji elektronicznej. Termin otwarcia licytacji elektronicznej zostanie podany Wykonawcom w zaproszeniu do udziału w licytacji elektronicznej. Wadium nie jest wymagane na etapie składania wniosków !!!

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 1. Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie) wykonał (tj. zakończył) co najmniej jedną robotę polegającą na remoncie placówki oświatowej , o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 złotych brutto; Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie w systemie 1 lub 0, zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumencie, o którym mowa w pkt III.4) Z treści załączonego dokumentu musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunek Wykonawca spełnił.

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, a w szczególności co najmniej jedną osobą: a) wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika budowy , posiadającą uprawnienia budowlane, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i potwierdzoną przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Samorządach Zawodowych Architektów, Inżynierów Budownictwa oraz Urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.), b) wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót sanitarnych, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie robót sanitarnych lub odpowiednie, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i potwierdzoną przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Samorządach Zawodowych Architektów, Inżynierów Budownictwa oraz Urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.), c) wyznaczoną do sprawowania funkcji kirownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacji elektrycznej lub odpowiednie, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i potwierdzoną przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Samorządach Zawodowych Architektów, Inżynierów Budownictwa oraz Urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.), Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie w systemie 1 lub 0, zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumencie, o którym mowa w pkt III.4) Z treści załączonego dokumentu musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunek Wykonawca spełnił.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć

inne dokumenty
W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Inne dokumenty

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian W odniesieniu do art.144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy na etapie jej realizacji w zakresie: a- terminu realizacji - pod warunkiem, że zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności gdy: a-1 -przedłuża się procedura postępowania będąca wynikiem zastosowania środków ochrony prawnej pod warunkiem, że okres wydłużenia terminu realizacji nie może być dłuższy niż okres, o który procedura się wydłużyła; a-2- wystąpią warunki pogodowe uniemożliwiające, ze względów technologicznych, prowadzenie robót - pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań, z zastrzeżeniem iż okres wydłużenia terminu realizacji nie może być dłuższy niż okres trwania ww. warunków pogodowych powodujących brak możliwości prowadzenia robót, a stan taki zostanie potwierdzony na piśmie przez inspektora nadzoru; - wykonania robót zamiennych - pod warunkiem, że nie powodują wykroczenia poza przedmiot zamówienia; b- wynagrodzenia umownego - pod warunkiem, że zmiany te są korzystne dla Zamawiającego; c- zmiany osób przewidzianych do nadzoru nad realizacją umowy.

Termin związania ofertą

30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.gimnazjum92internetdsl.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wykonawca, pobiera ze wskazanej w ogłoszeniu o przedmiotowej licytacji strony internetowej wzór wniosku wraz z załącznikami. Następnie, w przypadku zainteresowania udziałem w licytacji elektronicznej, składa wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Złożenie wniosku jednocześnie oznacza akceptację warunków licytacji i postanowień umowy. Zamawiający, po weryfikacji nadesłanych wniosków, informuje Wykonawców o wyniku kwalifikacji oraz zaprasza do składania ofert (postąpień) wszystkich Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu. Treść zaproszenia zawierać będzie adres strony internetowej, na której odbywać się będzie licytacja oraz parametry licytacji elektronicznej (data, godzina otwarcia, czas trwania i warunki zamknięcia licytacji). Następnie za pośrednictwem operatora platformy do zakwalifikowanych do udziału w licytacji Wykonawców przekazywana jest informacja o sposobie rejestracji na platformie licytacyjnej. Informacja ta przekazywana jest na wskazane we wnioskach Wykonawców adresy e-mail. Po otrzymaniu informacji Wykonawca rejestruje się na platformie aukcyjnej pod adresem www.uzp.gov.pl postępując zgodnie z przekazaną procedurą rejestracji. Otrzymany kod dostępu Wykonawca będzie mógł zmienić na nowy - określony przez siebie. Komputer użytkownika powinien spełniać następujące wymagania: być wyposażony w procesor 733 MHz lub wyższy i posiadać co najmniej 512 pamięci RAM, posiadać zainstalowany system operacyjny MS Windows XP lub wyższy, posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową Microsoft Internet Explorer 6.0. albo Mozilla, posiadać połączenie z siecią Internet o szybkości transmisji nie mniejszej niż 128 kb/s..

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. W trakcie licytacji Wykonawca podaje cenę brutto (z VAT) za wykonanie całego zamówienia. W toku licytacji elektronicznej Zamawiający na bieżąco przekazuje wszystkim wykonawcom informacje o pozycji składanych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział w licytacji, także o cenach złożonych przez nich ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 2. Zaproponowana przez niego cena będzie stała w czasie objętym umową. Zapłata nastąpi zgodnie z warunkami umowy - wzór umowy zamieszczony został w pkt.IV.4.15) ogłoszenia 3. Zamawiający dopuszcza prowadzenie rozliczeń z Wykonawcą jedynie w walucie polskiej. Dodatkowo nadmienia się, iż postąpienia w trakcie licytacji elektronicznej muszą być składane również w walucie polskiej. 4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zawierać będzie w chwili zamknięcia licytacji elektronicznej, najniższą cenę brutto realizacji całego zamówienia. 5. Po zamknięciu licytacji elektronicznej w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Wykonawca, który został zwycięzcą licytacji elektronicznej ma obowiązek przekazać Zamawiającemu formularz kalkulacji cenowej sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy, z tym, że łączna cena zamówienia wynikająca z przedmiotu zamówienia musi być co najwyżej równa cenie wykonania oferty, która wygrała licytację elektroniczną. Wszystkie ceny muszą być ustalone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 6. Minimalna wysokość postąpień - 2.000,00 zł. Cena wywoławcza: 199.829,60 zł.

Minimalna wysokość postąpienia

2000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2010-06-17 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Gimnazjum nr 92 ul. Koncertowa 4 02-787 Warszawa, Sekretariat szkoły.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2010-06-28 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2010-06-28 10:15:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości ofertowej brutto, w kwocie złotych, w formie (tj. 5% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy). 1.1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub kilku z następujących form: a) w pieniądzu, b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.) 1.2. W przypadku wnoszenia należytego zabezpieczenia umowy: a) w pieniądzu, odpowiednią kwotę należy wpłacić na konto podane przez Zamawiającego - citibank w Warszawie S.A., 64 1030 1508 0000 0005 5030 9017 - najpóźniej w dniu podpisania umowy. b) w pozostałych dopuszczanych formach określonych od pkt. 1.1b) do pkt. 1.1e) dokument zabezpieczenia należy złożyć w depozycie w Kasie Gimnazjum nr 92 02-787 Warszawa najpóźniej w dniu podpisania umowy, przed jej podpisaniem. 1.3. Sposób zwrotu zabezpieczenia określony jest we wzorze umowy.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

wzór umowy W dniu 2010 r. w Warszawie pomiędzy: Gimnazjum Nr 92 z siedzibą w Warszawie 02-787 przy ul. Koncertowej 4, NIP , REGON zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez a NIP REGON zwanym dalej w tekście Wykonawcą, reprezentowanym przez w związku z wyborem oferty Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), w trybie licytacji elektronicznej została zawarta umowa o następującej treści: § 1 Przedmiot umowy 1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane określone jako: Remont stołówki z przyległymi pomieszczeniami w Gimnazjum Nr 92 przy ul. Koncertowej 4 w Warszawie 2. Szczegółowy zakres Przedmiotu umowy określają niżej wymienione dokumenty: 1) Opis Przedmiotu zamówienia, 2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 3) Przedmiar robót § 2 Terminy realizacji 1. Rozpoczęcie wykonania Przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie od dnia wprowadzenia na teren robót. 2. Termin wykonania Przedmiotu umowy ustala się do dnia 20.08.2010 r. 3. Za datę zakończenia Przedmiotu umowy przyjmuje się datę powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru końcowego, jeśli roboty zostaną odebrane. 4. W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz kierownika budowy niemożności prowadzenia robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, termin określony w ust. 2 niniejszego paragrafu przesuwa się o czas trwania wymienionych przyczyn, o ile przerwy te są udokumentowane odpowiednimi zapisami w Dzienniku Budowy potwierdzonymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po wprowadzeniu stosownych zmian do umowy w formie aneksu do umowy. 5. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu i uzgodni z Zamawiającym w ciągu 7 dni od podpisania umowy, Harmonogram rzeczowo - finansowy zwany dalej Harmonogramem, uwzględniający elementy robót podlegające przejściowemu fakturowaniu. 6. W przypadku gdy terminy realizacji poszczególnych elementów Harmonogramu, o którym mowa w ust. 5 ulegną zmianie skutkiem czego zagrożony zostanie termin realizacji przedmiotu umowy wskazany w ust. 2, to Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo wezwania Wykonawcy do przedłożenia Harmonogramu naprawczego w terminie 3 dni roboczych od daty dostarczenia wezwania. Termin końcowy zakończenia robót w Harmonogramie naprawczym musi być zgodny z terminem określonym w ust. 2. W przypadku zatwierdzenia przez Zamawiającego Harmonogramu naprawczego Strony sporządzą stosowny aneks do umowy, zmieniający załącznik nr 1 - Harmonogram rzeczowo-finansowy. W przypadku niezatwierdzenia przez Zamawiającego Harmonogramu naprawczego służyć mu będzie prawo odstąpienia od niniejszej umowy na zasadach wskazanych w § 12 ust. 1 pkt 6. § 3 Obowiązki Wykonawcy 1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 1) zrealizowanie Przedmiotu umowy określonego w § 1 zgodnie z: a. zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i należytą starannością, b. warunkami wynikającymi z przepisów technicznych i prawa budowlanego, c. wymogami wynikającymi z obowiązujących norm i aprobat technicznych, d. zaleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego, 2) Zabezpieczenie terenu robót: pomieszczeń, materiałów, sprzętu i narzędzi przez cały okres realizacji Przedmiotu umowy, 3) wykonanie Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 z materiałów własnych oraz przy pomocy urządzeń, którymi dysponuje, 4) wykonanie Przedmiotu umowy przy użyciu materiałów dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz przepisami ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881), które posiadają odpowiednie atesty i certyfikaty, 5) zapewnienie odpowiednich warunków socjalnych dla pracowników zatrudnionych przy wykonaniu Przedmiotu umowy, 6) zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej i geotechnicznej oraz niezbędnych nadzorów służb technicznych nad ich urządzeniami znajdującymi się w pasie frontu robót, 7) wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu na czas robót i wdrożenie tego projektu, 8) wykonanie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach, 9) zgłoszenie Zamawiającemu na piśmie gotowości do odbioru Przedmiotu umowy. 2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków bezpieczeństwa w czasie wykonywania prac. 3. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren robót, pozostawiając go w stanie nieuszkodzonym i uprzątniętym oraz przekazać go Zamawiającemu. 4. Wykonawca jest zobowiązany do ponoszenia odpowiedzialności za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity - Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.). 5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe podczas wykonywania prac, jak również za roszczenia cywilnoprawne osób trzecich spowodowane działalnością Wykonawcy w trakcie realizacji umowy. 6. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia obejmującej ryzyka, związane z wykonywaniem Przedmiotu umowy, od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie wykonywania robót objętych umową, a także w wyniku zdarzeń losowych i w wyniku działania osób trzecich na kwotę nie niższą niż kwota wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy, na okres nie krótszy niż od dnia protokolarnego wprowadzenia na teren robót do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót, a także do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody, wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim przy wykonywaniu umowy. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopię zawartej polisy ubezpieczeniowej potwierdzoną za zgodność z oryginałem, najpóźniej przed wprowadzeniem na teren budowy. 7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z zużyciem mediów w zakresie niezbędnym do wykonania Przedmiotu umowy w ramach wynagrodzenia umownego. 8. Naruszenie obowiązków wymienionych w ust. 1 do ust. 7 może być podstawą do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz do naliczenia kar umownych na zasadach określonych w § 9 ust. 1 pkt 3. § 4 Obowiązki Zamawiającego 1. Zamawiający wprowadzi Wykonawcę na teren wykonywania robót na podstawie protokołu wprowadzenia. 2. Zamawiający przystąpi do odbioru wykonanych prac nie później niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru Przedmiotu umowy, pod warunkiem potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego faktu osiągnięcia zgłoszonej gotowości. 3. Zamawiający odbierze prawidłowo wykonany Przedmiot umowy, na podstawie protokołu odbioru końcowego Przedmiotu umowy, sporządzonego komisyjnie przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 4. Zamawiający jest zobowiązany do terminowej wypłaty ustalonego wynagrodzenia. § 5 Podwykonawcy 1. W celu sprawnego wykonania robót i zapewnienia dobrej ich jakości, Wykonawca dla wykonania Przedmiotu Umowy może zatrudnić Podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia wyłącznie Podwykonawców mających odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje w zakresie realizacji inwestycji o podobnej skali i charakterystyce rzeczowej. 2. W przypadku zamiaru zawarcia umowy z Podwykonawcą, Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego w następującym trybie: 1) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt umowy z Podwykonawcą, 2) w terminie 3 dni od dnia przedstawienia wniosku Wykonawcy, Zamawiający udzieli na piśmie zgody na zawarcie umowy albo podając uzasadnienie - zgłosi sprzeciw lub zastrzeżenia do umowy, 3) zgłoszenie w powyższym terminie sprzeciwu lub zastrzeżeń przez Zamawiającego do proponowanej umowy będzie równoznaczne z odmową udzielenia zgody, 4) w przypadku odmowy określonej w pkt. 3, Wykonawca ponownie przedstawi projekt umowy z Podwykonawcą w powyższym trybie, uwzględniający zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego 3. Wykonawca zapewni, aby wszystkie umowy z Podwykonawcami zostały sporządzone na piśmie i przekaże Zamawiającemu kopię każdej umowy z Podwykonawcą niezwłocznie, lecz nie później niż do 3 dni od daty jej zawarcia. 4. Każda umowa zawarta przez Wykonawcę z Podwykonawcami powinna zawierać postanowienie o obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego i Wykonawcy na zawarcie umowy przez Podwykonawcę z dalszymi Podwykonawcami. Ustalenia ust. 1 - 3 stosuje się odpowiednio. 5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z Podwykonawcą bez wymaganej zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające, będą obciążały Wykonawcę. 6. Umowa z Podwykonawcą będzie uważana za zatwierdzoną przez Zamawiającego, jeśli w terminie 3 dni od dnia przedstawienia projektu umowy wraz z wnioskiem o zatwierdzenie, Zamawiający nie zgłosi sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy. 7. Powyższy tryb udzielenia zgody będzie mieć zastosowanie do wszelkich zmian, uzupełnień oraz aneksów do umów z Podwykonawcami, a także do umów zawieranych przez Podwykonawców z dalszymi Podwykonawcami (oraz wprowadzania do nich zmian). Wykonawca ponosi odpowiedzialność za stosowanie przez Podwykonawców powyższego trybu przy zawieraniu umów z dalszymi Podwykonawcami. 8. Zlecenie wykonania części robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonane roboty. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania usunięcia z placu budowy każdego z pracowników Wykonawcy lub Podwykonawców, którzy przez swoje zachowania lub jakość wykonanej pracy dali powód do uzasadnionych skarg. 9. Każdy projekt umowy musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące: 1) zakresu robót przewidzianego do wykonania, 2) terminów realizacji, 3) wynagrodzenia, 4) rozwiązania umowy z Podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy. § 6 Nadzór 1. Ze strony Zamawiającego obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywać będzie 2. Ze strony Wykonawcy obowiązki kierownika budowy wykonywać będzie 3. Zakres działania inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy określają przepisy ustawy Prawo budowlane. 4. Wykonawca zobowiązany jest stosować się do wszystkich poleceń i instrukcji wydanych przez inspektora nadzoru dotyczących realizacji zadania. § 7 Wynagrodzenie 1. Za wykonanie Przedmiotu umowy określonego w § 1, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe netto w wysokość zł. + podatek VAT (22%) zł. co łącznie daje kwotę brutto zł (słownie: zł). 2. W wynagrodzeniu określonym w ust. 1 mieszczą się wszelkie koszty wykonania Przedmiotu umowy w tym między innymi koszty wbudowywanych urządzeń, koszty transportu, robót przygotowawczych, demontażowych, porządkowych, dokumentacji powykonawczej, informacji o wytworzonych odpadach oraz o sposobach gospodarowania tymi odpadami, obsługi geodezyjnej i geotechnicznej, czasowej organizacji ruchu, opłat za odbiory techniczne, badań itp. 3. Rozliczenie wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi: 1) fakturami przejściowymi za roboty odebrane przez Zamawiającego pod względem ilości i jakości, opartych o procentowe zaawansowanie stopnia realizacji Przedmiotu umowy określone przez inspektora nadzoru przy czym łączna wartość faktur przejściowych nie może przekroczyć 95% wartości przysługującego im wynagrodzenia 2) fakturą końcową po zakończeniu i odebraniu robót, wystawioną po podpisaniu protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. 4. Zapłata należności za wykonane roboty będzie realizowana w następujący sposób: 1) w przypadku wykonywania części robót będących Przedmiotem Umowy przez Podwykonawców, o których mowa w § 5, Wykonawca składając fakturę, na którą opiewa zakres robót wykonywany również przez Podwykonawcę, dokona stosownego podziału należności pomiędzy Wykonawcę i Podwykonawcę, 2) zapłata należności za wykonane roboty będzie następowała w całości, na rzecz Wykonawcy, 3) Wykonawca w ciągu 14 dni od daty przekazania Zamawiającemu wystawionej faktury przejściowej przedłoży w siedzibie Zamawiającego kserokopię potwierdzonego przez Bank, przelewu dokonanego na rachunek bankowy Podwykonawcy, 4) w przypadku nie dostarczenia w ww. terminie przez Wykonawcę kserokopii potwierdzonego przez Bank przelewu Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania kwoty należnej Podwykonawcy z bieżącej faktury Wykonawcy do momentu spełnienia warunku podanego w pkt. 3, 5) w przypadku faktury końcowej z której Wykonawca zobowiązany jest do przekazania należności Podwykonawcom, Wykonawca w terminie siedmiu dni przed terminem płatności faktury przez Zamawiającego, złoży kserokopie potwierdzone przez Bank, przelewów dokonanych na rachunki bankowe Podwykonawców. Brak potwierdzenia przekazania należności Podwykonawcom, spowoduje zatrzymanie z faktury końcowej wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, do momentu spełnienia tego warunku. 5. Brak zachowania przez Wykonawcę warunków określonych w ust. 4 pkt 4 i 5 zwalnia Zamawiającego z zapłaty odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty faktur w części dotyczącej zatrzymanych kwot. Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności w stosunku do Podwykonawców obciążają Wykonawcę. 6. Dla celów wystawienia faktur Strony ustalają co następuje: 1) Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT, NIP i jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT, 2) Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT, NIP i jest uprawniony do wystawiania faktur VAT 7. Za termin zapłaty faktur uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi przelać na wskazany w fakturze rachunek bankowy określoną kwotę. 8. Za nieterminowe realizowanie faktur, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4. 9. Wykonawca wystawi faktury na Gimnazjum nr 92 ul. Koncertowa 4 02-787 Warszawa, NIP 951-19-57-703. 10. Jako płatnika należy w fakturze wskazać Gimnazjum nr 92, ul.Koncertowa 4, 02-787 Warszawa. Fakturę należy złożyć w sekretariacie szkoły Gimnazjum nr 92 ul. Koncertowa 4 w Warszawie. 11. Należności z tytułu realizacji umowy płatne będą przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w ciągu 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego. § 8 Odbiór 1. Wykonawca powiadamia na piśmie Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego Przedmiotu umowy. 2. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie czynności odbioru nie później niż w siódmym dniu po otrzymaniu zgłoszenia o osiągnięciu gotowości do odbioru Przedmiotu umowy, pod warunkiem potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do Dziennika Budowy faktu osiągnięcia zgłoszonej gotowości. 3. Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez strony. 4. Nieobecność Wykonawcy lub upoważnionego pisemnie pełnomocnika nie wstrzymuje czynności odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgłoszenia swoich zastrzeżeń i zarzutów w stosunku do wyniku odbioru. 5. Jeśli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady dające się usunąć, to Zamawiający odmówi odbioru do czasu ich usunięcia i wyznaczy termin na ich usunięcie. 6. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają używanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad. 7. Data dokonania odbioru robót po usunięciu wad i usterek jest datą, od której biegną terminy rękojmi i gwarancji oraz zwrotu części zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8. W przypadku zaistnienia wad nie dających się usunąć Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy. § 9 Kary umowne 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych w następujących sytuacjach: 1) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 pkt 2 umowy w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej niż 20% wynagrodzenia brutto, 2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót lub w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, nie więcej niż 20% wynagrodzenia brutto, 3) za odstąpienie przez którąkolwiek ze Stron od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1. 2. W przypadku gdy zwłoka, o której mowa w ust. 1 pkt 1 przekroczy 14 dni kalendarzowych, a zaawansowanie prac wskazuje, iż prawidłowe wykonanie Przedmiotu umowy wymagałoby okresu dłuższego niż 30 dni, Zamawiający może odstąpić w trybie natychmiastowym od umowy. W takim przypadku Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1. 3. W razie, gdy kary umowne nie pokryją poniesionej szkody Zamawiający zachowuje możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym. 4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kary umownej z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, bez wcześniejszego wezwania Wykonawcy do zapłaty tej kary. 7. W przypadku odstąpienia od umowy, postanowienia niniejszego paragrafu, §3 ust.8, §8 ust.8 i §12 pozostają wiążące dla stron. § 10 Gwarancja i rękojmia 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty, w ramach której zobowiązuje się do: 1) usunięcia ujawnionych usterek, 2) wymiany materiałów i elementów wadliwych, 3) obniżenia ceny w przypadku, gdy usterek i wad nie można usunąć. 2. Okres udzielonej gwarancji na wykonane roboty wynosi 36 miesięcy. 3. Okres rękojmi rozszerza się odpowiednio do okresu gwarancji. 4. Bieg terminu okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia dokonania protokolarnego odbioru końcowego Przedmiotu umowy. 5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne na zamontowane materiały wraz z dokumentami odpowiednich atestów i certyfikatów, wystawione przez ich producentów. 6. O wykryciu wady Zamawiający jest obowiązany zawiadomić na piśmie Wykonawcę w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia. 7. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie z wyznaczeniem przez Zamawiającego terminu na usunięcie wad. 8. Okres gwarancji ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych. 9. Dokumentem gwarancyjnym jest niniejsza umowa. § 11 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwane dalej Zabezpieczeniem stanowiące 5 % Wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1, w łącznej wysokości zł (słownie: ) 2. W przypadku nie zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy w terminie umownym oraz upływu terminu ważności Zabezpieczenia, (gdy nie zostanie wniesione nowe Zabezpieczenie), Zamawiający w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z niniejszej umowy zatrzyma należną kwotę zabezpieczenia z tego tytułu poprzez potrącenie jej z najbliższych faktur (dotyczy Zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu). 3. W ramach Zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, ustala się, że 100% wniesionej kwoty będzie stanowiło Zabezpieczenie w okresie realizacji Przedmiotu Umowy. 70% wniesionego Zabezpieczenia zostanie zwolnione w ciągu 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy i przyjęcia go przez Zamawiającego jako należycie wykonanego tj. odebranego, w formie protokołu odbioru końcowego. 30% wniesionego Zabezpieczenia przeznaczone będzie na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń w okresie rękojmi i zostanie zwolnione nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi, na podstawie protokółu z przeglądu, sprawdzającego stan techniczny Przedmiotu Umowy po okresie rękojmi. 4. Kwota Zabezpieczenia wniesiona w pieniądzu będzie podlegała zwrotowi - z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku, prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy, po należytym wykonaniu zobowiązań umownych, wynikających z niniejszej umowy. § 12 Odstąpienie od umowy 1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, jeśli Wykonawca: 1) nie podjął wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy w terminie 14 dni od daty wprowadzenia na budowę, 2) przerwał wykonanie robót z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego - za wyjątkiem przyczyn spowodowanych siłą wyższą- zaś przerwa trwa dłużej niż 14 dni , 3) realizuje roboty niezgodnie z warunkami technicznymi wykonania robót i nie dokona ich naprawy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 4) realizuje roboty niezgodnie z otrzymaną dokumentacją, bez akceptacji przedstawiciela Zamawiającego i nie przystępuje do właściwego wykonania robót w ciągu 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego, 5) przekroczy terminy określone w Harmonogramie robót o 30 dni kalendarzowe i nie przedłoży pomimo wezwania Zamawiającego Harmonogramu naprawczego w trybie określonym w § 2 ust. 6, 6) przekroczy terminy określone w Harmonogramie robót o 30 dni kalendarzowe a Zamawiający nie zatwierdzi Harmonogramu naprawczego. 2. Odstąpienie od umowy winno być poprzedzone pisemnym wyznaczeniem terminu na podjęcie działań zgodnych z warunkami określonymi w umowie. 3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z tytułów wymienionych w ust. 1: 1) Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych, 2) Wykonawca sporządzi przy udziale i akceptacji Zamawiającego protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia od umowy oraz zabezpieczy na swój koszt przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez Strony, a następnie protokolarnie przekaże Zamawiającemu teren robót, 3) Zamawiający ustali należne Wykonawcy wynagrodzenie za prace faktycznie wykonane i odebrane na podstawie protokołu odbioru. § 13 Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeks Cywilny, Prawo budowlane. 2. Strony zobowiązują się do informowania o każdej zmianie adresu siedziby pod rygorem uznania za doręczoną korespondencji przesłanej na adres wskazany w umowie. Obowiązek trwa przez cały okres trwania gwarancji na wykonane roboty. 3. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie, bez pisemnej zgody obu Stron. 4. Sprawy sporne powstałe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 5. Wszelkie zmiany warunków umowy oraz oświadczenia jej dotyczące pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej. 6. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 egzemplarze dla każdej ze Stron. 7. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy jak również do zapewnienia Zamawiającemu nadzoru i kontroli nad przetwarzaniem i ochroną w/w danych osobowych. Załączniki: Załącznik Nr 1 - Harmonogram rzeczowo-finansowy. Załącznik Nr 2 - Opis Przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 3 -. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Załącznik Nr 4 - Przedmiar robót Zamawiający Wykonawca

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami a) Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pomocą faksu (przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna), natomiast wnioski wraz z załącznikami przekazywane są w formie pisemnej. b) Zamawiający i Wykonawcy od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji przekazują wnioski, oświadczenia i inne informacje drogą elektroniczną. c) Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: - w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia: Pan Mariusz Karczewski - dyrektor szkoły tel. 022/643-65-34 fax 022/ 641-26-98 - w zakresie dotyczącym zagadnień formalno-prawnych: Pan Mariusz Karczewski - dyrektor szkoły tel. 022/ 643-65-34 fax 022/ 641-26-98 - w zakresie dotyczącym licytacji elektronicznej Pan Mariusz Karczewski tel. 022643-65-34, fax: 022 641-26-98 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 2.1. Oświadczenie wymienione w pkt III. 4.1) Ogłoszenia w zakresie: art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają wspólnie (przez umocowanego Pełnomocnika), potwierdzając, iż określone przez Zamawiającego warunki spełniają razem. 2.2. Pozostałe dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt III. 4.1) Ogłoszenia winien przedłożyć jeden albo więcej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, tak aby potwierdzić łączne spełnianie warunku, którego dotyczy. 2.3. Dokument wymieniony w pkt III. 4.2) Ogłoszenia winien przedłożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z osobna, tak aby samodzielnie potwierdzić brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 2.4. Oświadczenie wymienione w pkt. III. 4.2) Ogłoszenia winien przedłożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z osobna, tak aby samodzielnie potwierdzić brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający dopuszcza, aby niniejszy dokument został złożony wspólnie przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, lecz w takiej sytuacji na niniejszym dokumencie wymagany jest podpis każdego uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia. 3. Opis sposobu przygotowywania wniosku 3.1. Wniosek musi zawierać: 3.1.1. Wypełniony formularz wniosku, zgodny z treścią załącznika nr 2 do Ogłoszenia, zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego - www.gimnazjum92.internetdsl.pl 3.1.2. Oświadczenia i dokumenty, wymagane postanowieniami pkt. III. 4.1), III. 4.2), oraz odpowiednio wymagane postanowieniami pkt. III 4.3.1), III.6), potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, oraz potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania. Uwaga: Odnosząc się do dokumentu, wyszczególnionego w pkt. III. 4.2) Ogłoszenia - w stosunku do osób fizycznych, zamiast oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP - za wystarczające uzna się złożone oświadczenie, o którym mowa w pkt. III. 4.2). 3.1.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niniejsze pełnomocnictwo musi określać: temat postępowania, którego dotyczy pełnomocnictwo, wykonawców (nazwy i dokładne adresy) ubiegających się o udzielenie zamówienia, wskazanie Wykonawcy - pełnomocnika, zakres umocowania. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez wszystkich uprawnionych Wykonawców występujących wspólnie oraz załączone do wniosku w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. UWAGA! W przypadku spółki cywilnej, której wspólnicy traktowani są jako Wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie - zobligowani są załączyć powyżej wyszczególnione pełnomocnictwo. 3.1.4. Jeżeli wniosek oraz załączniki, oświadczenia i dokumenty zostaną podpisane przez osobę albo osoby działające na podstawie pełnomocnictwa, do wniosku należy załączyć właściwe pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza 3.2.Wniosek musi być sporządzony w języku polskim. Każdy dokument składający się na wniosek i sporządzony w języku obcym musi być złożony wraz z jego tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 3.3. Wniosek oraz wszystkie załączniki, oświadczenia i dokumenty, wymagające podpisu Wykonawcy, muszą być podpisane, przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymaganiami ustawowymi. 3.4. Wszelkie poprawki w treści wniosku muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej wniosek. 3.5.Dokumenty (z wyłączeniem pełnomocnictw oraz oświadczenia, o którym mowa poniżej) składane są w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 3.6. Oświadczenie, w zakresie art. 22 ust. 1 pkt. 1 - 4 ustawy PZP oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, składane są w formie oryginału. 3.7.Zamawiający zaleca, aby strony wniosku były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt. 3.8 Ogłoszenia. 3.8.W przypadku gdyby wniosek, załączniki, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym opakowaniu, strony zaś trwale ze sobą połączone i ponumerowane. 3.9. Zastrzeżenie, o którym mowa w pkt 3.8., musi zostać załączone odrębnie do wniosku, lecz w tym samym opakowaniu co wniosek. 4. Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej 4.1. Wniosek należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Koncertowej 4 02-787 Warszawa sekretariat szkoły, do dnia 17.06.2010 r. do godz. 10:00 4.2. Koperta ma być zaadresowana następująco: GIMNAZJUM NR 92 Ul. Koncertowa 4 02-787 Warszawa Sekretariat Wniosek w licytacji elektronicznej na: Remont stołówki z przyległymi pomieszczeniami w Gimnazjum Nr 92 przy ul. Koncertowej 4 w Warszawie 4.3. W przypadku błędnego oznakowania przez Wykonawcę koperty, Zamawiający nie poniesie z tego tytułu żadnych sankcji. 5. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 5.1.Wykonawca/y, którego/ych oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany/i będzie/ą najpóźniej w dniu podpisania umowy złożyć Zamawiającemu: a) kopię potwierdzającą wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w pkt IV.4.14) Ogłoszenia. c) formularz cenowy, o którym mowa w pkt IV.4.9) 5 Ogłoszenia. 5.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani będą nie później niż w dniu podpisania umowy przedłożyć Zamawiającemu - umowę regulującą zasady ich współpracy, współdziałania, odpowiedzialności. 6.Wykonawca nie może zlecić Podwykonawcom wszystkich rodzajów prac objętych niniejszym zamówieniem. Zamawiający żąda od Wykonawcy wskazania we wniosku części zamówienia, którą zamierza powierzyć Podwykonawcom. 7. Wzór wniosku wraz z załącznikami dostępny jest w formacie PDF na stronie www.gimnazjum92.internetdsl.pl

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła