Licytacja L-206-2012

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-206-2012 - Papier do drukarek i kopiarek, etykiety

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Dział Zamówień Publicznych - , Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej
Adres pocztowy: Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
Miejscowość: Lublin, Kod pocztowy: 20-031
Tel.: 81 5375701, Faks: 81 5375703
Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Numer ogłoszenia w BZP:

256048-2012

Termin otwarcia licytacji:

2012-08-06 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Papier do drukarek i kopiarek, etykiety
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Dostawa papieru do drukarek i kopiarek, papieru poligraficznego oraz etykiet i folii do drukarek dla potrzeb UMCS w Lublinie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do ogłoszenia.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.19.76.00-2
Dodatkowe przedmioty 30.19.97.60-5
30.19.91.00-1

Termin wykonania zamówienia:
18 miesięcy od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania przedmiotu umowy

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Wymaganie wadium w wysokości 4000 PLN wnoszone zgodnie z art 45 ustawy PZP. Wadium wnoszone w pieniądzu, wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BRE BANK S.A. O/Lublin Nr 98 1140 1094 0000 2905 1600 1075 z dopiskiem: „Wadium w postępowaniu na Dostawę papieru do drukarek i kopiarek, papieru poligraficznego oraz etykiet i folii do drukarek dla potrzeb UMCS w Lublinie znak sprawy LE/6-2012/DOP-z”. Wadium powinno być wniesione przed terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, a potwierdzenie jego wniesienia (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem) należy dołączyć do wniosku o dopuszczenie do udziału licytacji elektronicznej. Wadium wnoszone w postaci gwarancji należy dołączyć do wniosku w oryginale. Warunki zwrotu i utraty wadium są określone w art. 46 ustawy.

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełnienia tego warunku.

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełnienia tego warunku.

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełnienia tego warunku.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełnienia tego warunku.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełnienia tego warunku.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Inne dokumenty

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed zawarciem umowy Przedłoży: - wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 6 - formularz asortymentowo-cenowy załącznik nr 7 do ogłoszenia ( podając w formularzu ofertowym cenę brutto za realizację zamówienia wyliczoną wg załącznika nr 7 tj.formularza asosrtymentowo-cenowego). Ww formularze będą stanowiły załączniki do umowy. Wzory dokumentów dostępne są na stronie http://przetargi.umcs.lublin.pl .

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1.Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy. 2.Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty. Zmiana może dotyczyć sytuacji, gdy typ towaru określony w ofercie, a następnie w umowie, przestał być produkowany i jest niedostępny, co będzie potwierdzone stosownym dokumentem. W takiej sytuacji Wykonawca może zaproponować inny typ towaru, który musi spełniać warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia, za cenę określoną w formularzu asortymentowo-cenowym i umowie. 3. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie trwania umowy dopuszcza się zmianę wartości umowy o różnicę wynikającą ze zmiany wartości podatku VAT. Taka zmiana może nastąpić po zaakceptowaniu przez Zamawiającego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie faktyczne i prawne. 4. W przypadku zmiany technologii produkcji lub w przypadku zaistnienia innych okoliczności pozwalających na obniżenie ceny przedmiotu umowy, Wykonawca odpowiednio ją obniży.

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

przetargi.umcs.lublin.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem : licytacje.uzp.gov.pl. Rejestracji wykonawca powinien dokonać przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji. Przy rejestracji na platformie wykonawca otrzyma login– identyfikator użytkownika. Od Wykonawców chcących wziąć udział w przedmiotowej licytacji nie jest wymagany podpis elektroniczny. O swoim loginie wykonawca koniecznie informuje wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji. Brak loginu bądź brak poprawnego loginu będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału Wykonawcy w licytacji. Uwaga: nie należy przesyłać swojego hasła Zamawiającemu, nie należy też udostępniać hasła osobom nieuprawnionym. Wymagania techniczne urządzeń informatycznych, umożliwiających sprawne korzystanie z niniejszego systemu: Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux. Urząd Zamówień Publicznych zastrzega, iż platforma została przetestowana w zakresie współpracy z przeglądarkami Mozilla Firefox 2.0 i 3.0 oraz Internet Explorer w wersji 6.0 oraz 7.0; w związku z powyższym Urząd Zamówień Publicznych zaleca użytkownikom korzystanie z ww. przeglądarek internetowych. Urząd Zamówień Publicznych nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z korzystania przez użytkowników z oprogramowania innego niż zalecane.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1.Przedmiotowa licytacja elektroniczna będzie licytacją jednoetapową. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto PLN na produkty, zgodnie z warunkami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2. 6. Sugerowana cena wywoławcza 400000.00 PLN brutto, minimalna wysokość postąpienia – nie mniej niż 1000.00 PLN brutto (kwota, o którą można pomniejszyć kolejną składaną ofertę, liczona od oferty najkorzystniejszej) sposób podawania kwoty – kwota określana jest w złotych oraz groszach (jeżeli występują grosze, wpisujemy je po kropce, np. 205.50, obowiązuje dokładność do dwóch miejsc po kropce). 7. Złożona oferta: - nie może być mniej korzystna niż oferta najkorzystniejsza, - musi być niższa przynajmniej o kwotę minimalnego postąpienia, - Wykonawca nie może cofnąć raz złożonej oferty (prosimy o uważne wpisywanie oferowanych kwot i sprawdzanie ich przed naciśnięciem przycisku „złóż postąpienie”). System nie przyjmie oferty złożonej niezgodnie z warunkami opisanymi powyżej. 8. W celu zapewnienia aktualności listy postąpień niezbędne będzie samodzielne odświeżanie ekranu przy użyciu przycisku przeglądarki internetowej – system nie dokonuje odświeżania automatycznie. 9. Waluta – PLN, propozycje cenowe należy podawać (brutto) w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po kropce. 10. Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji, Zamawiający i Wykonawcy przekazują wnioski, oświadczenia i inne informacje drogą elektroniczną za pomocą platformy licytacyjnej UZP. 11. Do momentu zamknięcia licytacji Zamawiający nie ujawnia informacji umożliwiającej identyfikację Wykonawców. 12. Po zamknięciu licytacji na ekranie przedstawiającym ogłoszenie o zamówieniu zostanie ujawniony wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę. 13. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed zawarciem umowy przedłoży wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 6 oraz formularz asortymentowo-cenowy załącznik nr 7 do ogłoszenia dostępny na stronie internetowej http://przetargi.umcs.lublin.pl, podając w formularzu ofertowym cenę brutto za realizację zamówienia wyliczoną wg załącznika nr 7 tj. formularza asortymentowo - cenowego. W/w formularze będą stanowiły załączniki do umowy. Suma wartości brutto każdej pozycji oferowanego asortymentu, tzn. wartość przedmiotu umowy brutto musi być tożsama z ceną zaoferowaną w licytacji.

Minimalna wysokość postąpienia

1000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2012-07-26 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Dział Zamówień Publicznych Sekcja Zaopatrzenia Lublin Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, budynek Rektoratu XII p. pokój 1205

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2012-08-06 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2012-08-06 10:30:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Nie wymagane

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

zawiera załącznik nr 8 Wzór umowy

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

nie dotyczy

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła