Licytacja L-206-2015

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-206-2015 - sprzęt komputerowy i oprogramowanie

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Powiat Krakowski, powiat Krakowski
Adres pocztowy: Al. Słowackiego 20
Miejscowość: Kraków, Kod pocztowy: 30-037
Tel.: 12 397-91-05, Faks: 12 633-52-94
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

161542

Termin otwarcia licytacji:

2015-07-28 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
sprzęt komputerowy i oprogramowanie
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Starostwa Powiatowego w Krakowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji technicznej zamówienia
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.23.61.00-3
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
30 dni od zawarcia umowy

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
nie wymaga się

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określił warunku - Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w złożonym oświadczeniu

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określił warunku - Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w złożonym oświadczeniu

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określił warunku - Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w złożonym oświadczeniu

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określił warunku - Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w złożonym oświadczeniu

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określił warunku - Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w złożonym oświadczeniu

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Inne niewymienione dokumenty

specyfikacja techniczna podpisana przez uprawnionego przedstawiciela wykonawcy - załącznik nr 1, wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji - załącznik nr 5, Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 4, pełnomocnictwo pracownika/osoby do reprezentowania wykonawcy w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w tym do podpisywania dokumentów składanych wraz z wnioskiem, jeżeli nie wynika to z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego). W przypadku gdy Wykonawca dołączy jako załącznik do wniosku kopię danego dokumentu, kopia ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. Pełnomocnictwo o którym mowa wyżej powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub urzędowo

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Nie

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.bip.powiat.krakow.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa. Wykonawcy chcący wziąć udział w przedmiotowej licytacji są obowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji na platformie licytacji elektronicznych UZP (jeżeli nie są jeszcze zarejestrowanymi użytkownikami) oraz do przesłania swojego LOGINU zamawiającemu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. Podkreślenia wymaga, że system nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od minimalnego postąpienia, określonego w ogłoszeniu o zamówieniu. Wysokość postąpienia jest liczona w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty złożonej w danej licytacji. Jednocześnie system nie przyjmie postąpienia, jeżeli zaproponowana cena oferty będzie mniej korzystna niż cena oferty najkorzystniejszej. Licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej 125 000 PLN (brutto). Minimalny krok postąpienia (minimalna różnica ceny składanych ofert) wynosi 500,00 PLN (brutto)

Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2015-07-15 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Starostwo Powiatowe w Krakowie al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków, pokój nr 203 z dopiskiem - Licytacja elektroniczna - sprzęt komputerowy- nie otwierać przed 15.07.2015 r. do godz.10:00.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2015-07-28 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2015-07-28 11:30:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nie wymaga się

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła