Licytacja L-206-2017

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest IITech z ofertą o wartości 225000PLN.
Dane zwycięzcy:
IITech - Aleksander, Innovation In Technology sp. z o.o.
Śliwkowa1
78-100, Niekanin


Ogłoszenie o zamówieniu L-206-2017 - Dostawa sprzętu komputerowego

Dane zamawiającego


Nazwa: spch, Szpital Powiatowy w Chrzanowie
Adres pocztowy: Topolowa16
Miejscowość: Chrzanów, Kod pocztowy: 32-500
Tel.: 032 6247777, 62, Faks: 032 6239428, 62
Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Numer ogłoszenia w BZP:

537698-N-2017

Termin otwarcia licytacji:

2017-07-18 09:00:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Dostawa sprzętu komputerowego

Dostawy

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 1 do ogłoszenia (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia). 3. Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów w ilości 123szt, oraz monitorów komputerowych w ilości 1szt. 4. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na zwiększeniu ilości (sztuk): - w przypadku komputerów o 40szt. o konfiguracji identycznej jak dla zamówienia podstawowego; - w przypadku monitorów o 22szt. o konfiguracji identycznej jak dla zamówienia podstawowego; Zamawiający skorzysta z prawa opcji jeśli jego sytuacja finansowa pozwoli na sfinansowanie części objętej opcją. Ilości komputerów i monitorów określone dla opcji stanowią jej maksymalny wymiar. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zrealizowania prawa opcji w mniejszym zakresie. 5. Zaproponowany sprzęt ma być fabrycznie nowy, wolny od wad, spełniający wymagania określone w załączniku nr 1 do ogłoszenia. 6. Zamawiający oczekuje, że wykonawca, który złożył wniosek o dopuszczenie w licytacji, a następnie w niej uczestniczy, oferuje sprzęt komputerowy spełniający wszystkie bez wyjątku wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający zwraca szczególną uwagę na dokładne zapoznanie się wykonawców z wymaganiami Zamawiającego dotyczącymi przedmiotu zamówienia, gdyż zaoferowanie sprzętu, który choć w najmniejszym stopniu nie spełnia któregokolwiek z przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia wymagań, będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy z winy wykonawcy, wraz z wynikającymi z tego tytułu konsekwencjami.

htttp://www.szpital-chrzanow.pl/przetragi

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


1. Warunkiem uczestnictwa Wykonawcy w licytacji, jest dokonanie rejestracji. Rejestracji dokonuje Wykonawca samodzielnie. Informacje wpisane w toku rejestracji mogą być poprawione na każdym etapie, poprzez wybór zakładki: „Ustawienia konta”. 2. Rejestracji należy dokonać przed upływem terminu składania wniosków gdyż wraz z wnioskiem Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu login uzyskany podczas rejestracji. 3. Minimalne wymagania techniczne urządzeń informatycznych: Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa.

www.licytacje.uzp.gov.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


1. W postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej z wykorzystaniem platformy Licytacji Elektronicznych UZP przekazywanie wniosków, oświadczeń i innych informacji odbywa się drogą elektroniczną, zgodnie z art. 77 ustawy – Prawo zamówień publicznych, za pośrednictwem w/w platformy – od otwarcia do zamknięcia licytacji. Poza w/w platformą przekazywane są wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji oraz zaproszenia do składania ofert. 2. Wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 3. Zaproszenia do składania ofert przesyłane będą do wykonawców elektronicznie na adres e-mail podany we wniosku. 4. Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 1000zł. 5. Ceny ofert podawane przez wykonawców podczas licytacji muszą być cenami brutto zawierającymi podatek VAT, podanymi z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Cena musi być podana za cały przedmiot zamówienia objęty częścią podstawową, tj. za 123 komputery i 1 monitor komputerowy, o konfiguracji spełniającej w każdym zakresie (tj. w co najmniej minimalnym zakresie) wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia. 6. W celu określenia ceny oferty przed złożeniem postąpienia w trakcie licytacji Zamawiający zaleca skorzystanie z arkusza cenowego składającego się na załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia. Pozwoli to na uniknięcie błędów przy wycenie oferty

1000

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Sztywny

Licytacja wieloetapowa

2

Nie

Etapy


Termin rozpoczęcia: równy z terminem otwarcia licytacji

Termin zakończenia: 2017-07-18 15:00:00

Termin rozpoczęcia: 2017-07-19 09:00:00

Termin zakończenia: równy z terminem zamknięcia licytacji

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2017-07-04 10:00:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2017-07-18 09:00:00.

Czas od ostatniego postąpienia

Upływa 2017-07-19 09:53:10

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


Zamawiający nie określa szczegółowych warunków

-

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków

-

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków

Nie

-

Tak

  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp): Tak
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp): Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

1) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy - Odpis należy złożyć wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji - art. 26 ust. 2f ustawy stosuje się. 2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt. 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia. - oświadczenie składa się w terminie 3 dni od otrzymania informacji o dopuszczeniu do udziału w licytacji. 3. Dokument potwierdzający wniesienie wadium - dokument należy dołączyć do wniosku - art. 26 ust. 2f ustawy stosuje się.

-

Po zakończeniu licytacji, wykonawca, którego oferta jest najniższa składa wypełniony arkusz cenowo-asortymentowy stanowiący w szczególności potwierdzenie , że zaoferowany przez wykonawcę sprzęt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

IX. Termin związania ofertą


30 dni od zakończenia licytacji

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


do 30 dni od zawarcia umowy

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


nie wymaga się

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia. Zmawiający udzieli zamówienia wykonawcy który: - zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za najniższą cenę (wygrał licytację), oraz - dostarczył prawidłowo sporządzony arkusz cenowo-asortmentowy, i - zaoferował komputery oraz monitor, których parametry spełniają co najmniej w minimalnym zakresie wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu).

XIII. Informacje dodatkowe


Czynności do wykonania przed zawarciem umowy 1. Od Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę Zamawiający będzie wymagał sporządzenia i dostarczenia Arkusza cenowo-asortymentowego sporządzanego w oparciu o wzór stanowiący załącznik nr 4 do ogłoszenia. 2. Przedmiotem dostawy (umowy) musi spełniać co najmniej w minimalnym zakresie wszystkie bez wyjątku wymagania Zamawiającego określone w załączniku nr 1 do ogłoszenia. Jeśli zaoferowany przez wykonawcę, którego oferta została wybrana, sprzęt nie spełnia wymagań Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawcy do zmiany parametrów oferowanego komputera lub monitora na taki, który spełni wymagania Zamawiającego bez zmiany ceny oferty wykonawcy. Jeśli mimo wezwania wykonawca nie dokona zmiany Zamawiający potraktuje ten fakt jako uchylenie się Wykonawcy od podpisania umowy, wraz z konsekwencjami wynikającymi z tego faktu, w szczególności zatrzyma wniesione wadium.

Informacje o wadium


Tak

Wadium wynosi 5000zł (pięć tysięcy złotych) Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła