Licytacja L-209-2010

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-209-2010 - Dostawa kopert

I. Dane zamawiającego

Nazwa: O/ZUS Biłgoraj, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Biłgoraju
Adres pocztowy: Kościuszki 103
Miejscowość: Biłgoraj, Kod pocztowy: 23-400
Tel.: (084) 688 12 02, Faks: (084) 686 69 74
Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Numer ogłoszenia w BZP:

176182-2010

Termin otwarcia licytacji:

2010-07-12 11:30:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa kopert
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa kopert (kod CPV - 30.19.92.30 - 1 w asortymencie i ilości określonej poniżej: 1)Koperta samoklejąca po dłuższym boku (z odchylanymi klapami): -format C-6, -rozmiarze114x162 mm, -papier offset, -gramatura min. 75 g/m2, -kolor biały w ilości: 2 000 sztuk. 2)Koperta samoklejąca (po krótszym boku) ze ściąganym paskiem: -format C-5, -rozmiar 162x229 mm, -papier Natron, -gramatura min.90 g /m2, -kolor brązowy w ilości: 15 000 sztuk. 3)Koperta z okienkiem (45x90 mm) w prawej dolnej części, samoklejąca po dłuższym boku (z odchylanymi klapami): -format DL, -rozmiar 110x220 mm, -papier offset, -gramatura min. 75 g/m2, -kolor biały w ilości: 520 000 sztuk. 4)Koperta samoklejąca (po krótszym boku) ze ściąganym paskiem: -format C-4, -rozmiar 229x324 mm, -papier Natron, -gramatura min. 90 g/m2, -kolor brązowy w ilości: 17 000 sztuk. 5)Koperta z rozszerzanymi bokami i spodem, samoklejąca (po krótszym boku) ze ściąganym paskiem: -format E-4, -rozmiar 280x400x40 mm, -papier Natron, -gramatura min.130 g/m2, -kolor brązowy w ilości: 4 000 sztuk. Zamówienie nie przekracza wartości określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp od której jest uzależniony obowiązek przekazywania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszeń o zamówieniach.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.19.92.30-1
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia określa się na 12 miesięcy od dnia podpisania umowy

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Nie wymagane

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania ww warunku zostanie przeprowadzona metodą spełnia - nie spełnia na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp.

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania ww warunku zostanie przeprowadzona metodą spełnia - nie spełnia na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp.

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania ww warunku zostanie przeprowadzona metodą spełnia - nie spełnia na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania ww warunku zostanie przeprowadzona metodą spełnia - nie spełnia na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania ww warunku zostanie przeprowadzona metodą spełnia - nie spełnia na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć

próbki, opisy lub fotografie

inne dokumenty
Aktualna specyfikacja techniczno - jakościowa producenta kopert zawierająca nazwę handlową oraz parametry techniczno-jakościowe oferowanego przez Wykonawcę asortymentów kopert (zawierająca w szczególności parametry wymagane przez Zamawiającego ujęte w cz. II Instrukcji).

Inne dokumenty

1) Wniosek o dopuszczenie do licytacji elektronicznej. 2) Pełnomocnictwo - w przypadku reprezentacji przez pełnomocnika.

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu na składanie elektronicznych postąpień (zamknięciem licytacji).

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.zus.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1.Wymagania formalne: 1)W licytacji elektronicznej mogą brać udział wyłącznie wykonawcy zarejestrowani w systemie platformy licytacji elektronicznej pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl 2)Aby Zamawiający miał możliwość dopuszczenia Wykonawcy do udziału w licytacji, musi on zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl i przekazać Zamawiającemu określony tam swój LOGIN, wypełniając odpowiednie pole we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej (załącznik nr 1 do ogłoszenia i niniejszej instrukcji). 3)W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu (login należy podać dokładnie stosując te same znaki w tym duże i małe litery jeżeli takie zastosowano) bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z Wnioskiem, Wykonawca jest zobowiązany do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. Nie dostarczenie loginu w sposób i w terminie określonym powyżej będzie traktowane jako odstąpienie Wykonawcy od dalszego postępowania. 2.Wymagania techniczne komputera Wykonawcy: 1)Wykonawca winien posiadać komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarkę internetową Internet Explorer 6.0 lub wyższą lub Firefox 2.0 lub wyższą. Szczegółowe wymogi techniczne określone zostały w § 3 Regulaminu korzystania z Platformy na stronie internetowej UZP https://licytacje.uzp.gov.pl/page/rules oraz w Samouczku w pkt. 7 na stronie internetowej UZP https://licytacje.uzp.gov.pl/page/selflearn Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z korzystania przez Wykonawców z oprogramowania innego niż zalecane. 2)W interesie Wykonawcy komputer winien być stabilnie podłączony do sieci internetowej.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1.W toku licytacji elektronicznej uprzednio dopuszczeni i zaproszeni do udziału Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia będzie możliwa od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 2.W toku licytacji Wykonawcy oferują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażaną w złotych oraz ewentualnie w groszach. Grosze należy oddzielić od złotych kropką. 3.Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 4.Cenę kolejnego korzystniejszego postąpienia należy wpisywać po uprzednim zapoznaniu się z aktualnym najkorzystniejszym postąpieniem cenowym wpisując z rozwagą (cenę przebicia oferty najkorzystniejszej) tak aby omyłkowo nie wprowadzić niewłaściwej ceny. System jedynie (dopytuje się) o oferty, które złożone są w kwocie niższej o 50% ceny oferty najkorzystniejszej. Inne oferty traktowane są jako wiążące i nie ma możliwości dokonywania korekty uprzednio omyłkowo wprowadzonej kwoty ponieważ jest ona przez system traktowana jako ostateczna i wiążąca po (kliknięciu) przycisku (potwierdź). 5.Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 200 zł. brutto. 6.W toku licytacji Zamawiający automatycznie za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert w ten sposób, że te informacje są na bieżąco dostępne po (kliknięciu) na zakładkę (lista postąpień) 7.Do momentu zamknięcia licytacji zablokowana jest możliwość identyfikacji wykonawców nawzajem. 8.PO DOKONANIU KAŻDEGO POSTĄPIENIA CENOWEGO lub na bieżąco WYKONAWCA WINIEN DOKONYWAĆ ODŚWIEŻANIA STRONY celem aktualizacji listy postąpień tak aby posiadał na bieżąco aktualną listę postąpień z aktualnymi cenami. 9.Zamawiający określa KWOTĘ WYWOŁAWCZĄ którą Wykonawcy mogą licytować (w dół) - 20 453,29 zł. brutto. 10.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 11.Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena brutto.

Minimalna wysokość postąpienia

200.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2010-06-30 12:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

ul. Kościuszki 103, 23-400 Biłgoraj sala obsługi klienta w okienku INFORMACJA OGÓLNA - dziennik podawczy.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2010-07-12 11:30:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2010-07-12 13:30:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Nie wymagane

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w dniu .. pomiędzy Oddziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Biłgoraju, ul. Kościuszki 103 , 23-400 Biłgoraj, NIP 918-17-57-785, REGON 1775600094 reprezentowanym przez : 1. Dyrektora - Danutę Kwiatkowską zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, a przedsiębiorcą .. działającego pod firmą .. z siedzibą w .., NIP: .., REGON: .. działającą na podstawie .. pod numerem .., prowadzonego przez .. reprezentowaną przez: 1. .. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą o następującej treści: § 1 Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie licytacji elektronicznej Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie publiczne pod nazwą Dostawa kopert zgodnie z ogłoszeniem oraz instrukcją wraz z opisem przedmiotu zamówienia i złożonym szczegółowym formularzem cenowym z dnia .., stanowiącym jako zał. nr.1 integralną część umowy. § 2 1.Przedmiotem umowy jest dostawa kopert według asortymentów i ilości zgodnie ze szczegółowym formularzem cenowym z dnia .., stanowiącym jako zał. nr 1 integralną część umowy. 2.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości zamówionych kopert oraz zmiany ilościowej w poszczególnych asortymentach w zależności od potrzeb. Przy zmianach ilościowych ( więcej lub mniej zamówionych kopert w poszczególnych asortymentach) obowiązują ceny jednostkowe podane w szczegółowym formularzu cenowym. 3.Zmiana ilości kopert w poszczególnych asortymentach nie może wpłynąć na przekroczenie maksymalnej wartości umowy określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy . § 2 Zobowiązania stron 1.Zobowiązania wykonawcy: 1)Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w oparciu o zamieszczone ogłoszenie, instrukcję przystąpienia do licytacji a w szczególności o zawarty w niej opis przedmiotu zamówienia oraz szczegółowy formularz cenowy na poszczególne asortymenty; 2)Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie samodzielnie bez udziału podwykonawców. * 2) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie przy udziale podwykonawców w zakresie .. * a) W przypadku realizacji części niniejszego zamówienia przy udziale podwykonawców wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w zakresie powierzonej części do realizacji podwykonawcom. * b) W zakresie podwykonawstwa zastosowanie będą mieć przepisy art. 647 1 KC. * W przypadku określenia przez Wykonawcę w ofercie podwykonawstwa do umowy zostaną wprowadzone zamiast § 2 ust.1 pkt 2 zapisy oznaczone *. 3)Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na własny koszt transport zamawianych kopert wraz z kosztami ubezpieczenia i rozładunku do magazynu O/ZUS w Biłgoraju przy ul. Kościuszki 103 w Biłgoraju. 4)Odpowiedzialność za szkody wyrządzone nieprawidłową realizacją obowiązków przez pracowników wykonawcy ponosi wyłącznie wykonawca. 5)Wykonawca zobowiązuje się dostarczać zamówiony towar do magazynu mieszczącego się w siedzibie Zamawiającego w Biłgoraju przy ul. Kościuszki 103 stosując cenę określoną w licytacji oraz ceny szczegółowe asortymentów wynikające ze szczegółowego formularza cenowego, co kwartał, po uprzednim powiadomieniu przez zamawiającego faksem lub e-mailem o zapotrzebowaniu ilościowym na poszczególne asortymenty kopert. 6)Termin wykonania każdorazowego zamówienia wynosi 7 dni od daty otrzymania zapotrzebowania ilościowo - asortymentowego przez Wykonawcę. 7)Wykonawca w okresie realizacji umowy zobowiązany jest do utrzymywania stałego kontaktu z osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów. 2.Zobowiązania zamawiającego: 1)Upoważniony przez Zamawiającego pracownik potwierdzi na piśmie odbiór dostarczonej partii zamówionych kopert zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 2)Jeżeli podczas odbioru dostarczanych kopert zostanie stwierdzone, że są one wadliwe zostaną on zwrócone Wykonawcy bez regulowania za nie należności z obowiązkiem dostarczenia kopert zgodnych z umową w terminie nie dłuższym niż 3 dni. 3)Zamawiający dokona zapłaty za każdorazowe zrealizowanie dostawy zamówionej partii kopert na zasadach i w terminie określonym w § 3 niniejszej umowy. 4)Zamawiający w okresie realizacji umowy zobowiązany jest do utrzymywania stałego kontaktu z osobą upoważnioną przez Wykonawcę do kontaktów. § 3 Zasady rozliczeń 1.Maksymalna wartość realizacji niniejszej umowy brutto z podatkiem VAT wynosi .. zł. * cena najkorzystniejszego postąpienia w licytacji elektronicznej Słownie ..zł. w tym: - Wartość netto .. zł. (słownie: ..zł.) - podatek VAT w wysokości .. % tj. w kwocie ..zł. (słownie: ..zł.) 2.Wartość brutto określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z dostawą kopert w szczególności koszty transportu do siedziby Zamawiającego, rozładunku oraz ubezpieczenia. 3.Ceny jednostkowe dostawy poszczególnych asortymentów kopert nie mogą ulec zmianie w okresie trwania umowy. 4.Zamawiający ureguluje każdorazowo należność za zrealizowanie przedmiotu zamówienia określonego niniejszą umową dokonując przelewu na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe kwoty zobowiązania wynikającego z wystawionej faktury w terminie 30 dni od dnia dostarczenia faktury VAT. 5.Bieg terminu zapłaty nie może się rozpocząć wcześniej niż dzień pisemnego odbioru przez zamawiającego zrealizowanego przedmiotu umowy lub jego części. 6.W przypadku nieterminowej płatności za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty ustawowych odsetek za każdy dzień zwłoki, naliczanych od wartości faktury wystawionej przez Wykonawcę. 7.Fakturę za zrealizowanie przedmiotu umowy należy adresować w sposób określony poniżej: NIP 521-30-17-228 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa ul. Szamocka 3, 5 Oddział w Biłgoraju ul. Kościuszki 103 23 - 400 Biłgoraj i przekazać do Oddziału ZUS w Biłgoraju ul. Kościuszki 103 8.W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury niezgodnie z zasadami określonymi w niniejszej umowie Zamawiający wezwie Wykonawcę do wystawienia stosownej faktury korygującej. Wynagrodzenie z błędnie wystawionej faktury zostanie uregulowane dopiero po otrzymaniu korekty faktury w terminie określonym w § 3 ust. 4. 9.Dniem uregulowania płatności jest dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi w terminie określonym w § 3 ust. 4 przelać na konto Wykonawcy należną kwotę (data przyjęcia do wykonania przez bank polecenia przelewu). § 4 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Nie wymagane § 5 Udzielona gwarancja 1.Na zrealizowane dostawy poszczególnych partii kopert Zamawiającemu przysługuje rękojmia zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. 2.Wykonawca zobowiązuje się, że w trakcie okresu rękojmi na każde pisemne żądanie zamawiającego dokona wymiany wadliwej partii kopert. 3.Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwej partii kopert niezwłocznie ale nie później niż w terminie 10 dni od dnia otrzymania pisemnego zgłoszenia przez zamawiającego (e-mailem, faksem, listownie). 4.Jeżeli wykonawca nie wymieni wadliwej partii kopert w powyższym terminie zamawiający ma prawo do zlecenia zastępczego kupna kopert a powstałymi kosztami obciążyć wykonawcę. § 6 Prawo odstąpienia od umowy 1.Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn za które nie ponosi odpowiedzialności , w tym z powodów określonych w art.145 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 2.W przypadku określonym w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 3.Odstąpienie od umowy przez każdą ze stron winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. § 7 Zmiana umowy 1.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2.Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieważna. § 8 Cesja Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonywać żadnych cesji związanych z umową. § 9 Porozumiewanie się stron 1.Wszelkie oświadczenia woli oraz zawiadomienia składane przez Strony w związku z wykonywaniem niniejszej umowy wymagają dla swej skuteczności formy pisemnej. 2.Wszelkie oświadczenia woli, zawiadomienia składane przez Strony w związku z realizacją niniejszej umowy powinny być pod rygorem bezskuteczności dokonywane: 1)Osobiście za pisemnym potwierdzeniem odbioru, 2)Listem poleconym lub faxem za bezzwłocznym, potwierdzeniem Strony, która je otrzymała w tej samej formie. 3.Wszelkie oświadczenia woli oraz zawiadomienia składane przez Strony w związku z realizacją niniejszej umowy składane będą na następujące adresy Stron: 1)dla Zamawiającego - ul. T. Kościuszki 103, 23-400 Biłgoraj, fax (084) 686 69 74 2)dla Wykonawcy - .. fax .. 4.Strony są obowiązane informować siebie nawzajem o każdej zmianie adresów. Oświadczenia woli oraz zawiadomienia wysyłane na ostatnio podany adres Strony uznawane będą za skuteczne i złożone tej Stronie. 5.Strony wyznaczają koordynatorów zobowiązanych do wzajemnej współpracy w zakresie całokształtu działań związanych z wykonywaniem postanowień umowy: 1)Ze strony Zamawiającego: Jacek Blicharz - Naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego oraz Inwestycji i Remontów oraz , tel. (084) 688 13 39, 2)Ze strony Wykonawcy - .. § 10 Kary umowne i odszkodowania 1.Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu: a)za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 2 % wartości brutto niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia w jego realizacji licząc od dnia następującego po dniu w którym upłynął termin realizacji dostawy określony w § 2 ust. 1 pkt 6 niniejszej umowy. b)za odstąpienie od umowy przez wykonawcę w wysokości 20% wartości brutto niniejszej umowy. c)za odstąpienie od umowy przez zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wartości brutto niniejszej umowy. 2.Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowań uzupełniających na zasadach ogólnych. 3.Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącania kar umownych z faktur. § 11 Termin realizacji umowy 1.Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się na 12 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do dnia ..włącznie. § 12 Siła wyższa 1.Strony niniejszej umowy będą zwolnione z odpowiedzialności za niewypełnienie swoich zobowiązań zawartych w umowie, jeżeli okoliczności siły wyższej stanowić będą przeszkodę w ich wypełnieniu. 2.Strona może powołać się na okoliczności siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje o tym pisemnie drugą stronę w ciągu 3 dni od dnia powstania tych okoliczności. 3.Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez stronę, która się na nie powołuje. § 13 Spory 1.W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy, Strona poszkodowana zobowiązana jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swe roszczenia do Strony przeciwnej. 2.Strona której zgłoszono reklamację zobowiązana jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń Strony zgłaszającej reklamację w ciągu 14 dni od chwili zgłoszenia. 3.Jeżeli Strona, której zgłoszono reklamację odmówi uznania roszczenia lub nie udzieli odpowiedzi w terminie Strona przeciwna może zwrócić się do sądu powszechnego. 4.W przypadku nie usunięcia szkody spowodowanej nieprawidłowym wykonaniem obowiązków przez pracowników Wykonawcy, Zamawiający usunie ją we własnym zakresie a kosztami obciąży Wykonawcę. 5.Wszelkie spory i roszczenia wynikłe z niniejszej umowy uprzednio nie uznane przez stronę przeciwną rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. § 14 Postanowienia końcowe 1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówieniach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm). 2.Wszystkie załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część. 3.Wykaz załączników do umowy: - Zał. Nr 1 - Szczegółowy formularz cenowy wykonawcy 4.Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

1.Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: -Jacek Blicharz - Naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego oraz Inwestycji i Remontów, tel. (084) 688 13 39, W sprawach proceduralnych: - Dariusz Cios - Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych tel. (084) 688 12 02, Biłgoraj, ul. Kościuszki 103. 2.Osoby uprawnione przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami udzielają informacji w godz. 8:00 do 14:00 w dni robocze z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła