Licytacja L-209-2011

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-209-2011 - Przebudowa kan. deszczowej

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Tychowo, Gmina Tychowo
Adres pocztowy: Bobolicka 17
Miejscowość: Tychowo, Kod pocztowy: 78-220
Tel.: 943160260, Faks: 943115566
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

229232 - 2011

Termin otwarcia licytacji:

2011-08-29 08:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa kan. deszczowej
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie naprawy kolektora betonowego kanalizacji deszczowej w obszarze ulicy Kochanowskiego- gminnej drodze dojazdowej, w dz. nr 565/25 obręb Miasto Tychowo, zgodnie z następującym programem funkcjonalno - użytkowym w tym: 1.Zaprojektowanie i wykonanie naprawa uszkodzonego kolektora betonowego dn=400 mm na odcinku długości 195 m, od studzienki w km 0,203 do studzienki w km 0,395 ulicy, oraz dn=200 mm, od studzienki w km 0,180 do studzienki w km 0,203 ulicy. 2.Zaprojektowanie i wykonanie naprawy zapadniętych miejsc nad kolektorem kanalizacji deszczowej w ulicy, na odcinku do 6 m w km 0,340, oraz przy wej-ściu do studni na odcinku do 3 m w km 0,322, z zasypaniem , zagęszczeniem i uzupełnieniem nasypu podbudowy drogi. 3.Uzupełnienie wyłazów i ubytków betonu w studniach dn=1200 mm, zlokalizo-wanych w odcinku od 0,200 km do 0,400 km drogi, o głębokość studni od 2,60 m do 3,60m. Plan ulicy z przebiegiem kanalizacji deszczowej, studzienkami i naniesionym ki-lometrażem, jest zamieszczony w załącznikach do SIWZ oznaczonej jako GBŚ.271.2.2011.ZG, zamieszczonej również na stronie internetowej www.bip.tychowo.pl w zakładce Zamówienia publiczne. Uszkodzenia kanalizacji deszczowej ulicy opisano i pokazano w materiale z in-spekcji TV kanału deszczowego w zamówieniu publicznym GBŚ. 271.17.2011.ZG.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 45.33.23.00-6
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
14 września 2011 r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 600,00 zł, (słownie : sześćset złotych), w terminie do 23 sierpnia 2011 r. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek BS Białogard O/Tychowo, konto nr 10 8562 0007 0050 0050 2000 0170.

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

20 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

bip.tychowo.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji elektronicznej zostaną zaproszeni do składania ofert a ich dane zostaną przesłane do Urzędu Zamówień Publicznych na platformę do prowadzenia licytacji elektronicznych znajdującą się pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl, Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie jako Wykonawca. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w tym systemie przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z powyższym wnioskiem winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie (identyfikatorze). Pomoc w sposobie rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się w Menu na głównej stronie platformy licytacji w zakładce - Samouczek. Wymagania techniczne: - komputer klasy PC (lub równoważny) z systemem Windows lub Linux podłączony do sieci Internet, - zainstalowana przeglądarka: MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto, 2. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką, 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Krok postąpienia (minimalna różnica między kolejnymi ofertami) wynosi 5.000 zł brutto,(słownie pięć tysięcy złotych). 7. Licytacja elektroniczna rozpoczyna się do ceny wywoławczej 140000,00 zł brutto (słownie sto czterdzieści tysięcy złotych). 8. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców.

Minimalna wysokość postąpienia

5000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2011-08-23 09:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Urząd Miejski w Tychowie, ul. Bobolicka 17, 78-220 Tychowo, sekretariat pokój nr 10..

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2011-08-29 08:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2011-08-29 14:00:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z artykułami od 147 do 151 ustawy Pzp, w wysokości 4% ceny ofertowej brutto.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

1.Roboty należy zakończyć do dnia 10 września 2011 r. 2.Zamawiający nie dopuszcza fakturowania częściowego. 3.Termin płatności 30 dni od dnia przyjęcia faktury. 4.Faktura końcowa po wykonaniu przedmiotu umowy i odbiorze przez Zamawiającego. 5.Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 4% ceny całkowitej podanej w ofercie, w zgodności z ustawą Pzp. 6.Wykonawca wskaże w umowie Kierownika budowy. 7.Wykonawca zapłaci kary umowne za odstąpienie od umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego i za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % za każdy dzień opóźnienia. 8.Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższa wysokość kar umownych. 9.Wykonawca jest odpowiedzialny za wady zmniejszające wartość lub użyteczność wykonanego przedmiotu umowy. 10.Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad fizycznych przedmiotu umowy, stwierdzonych w trakcie realizacji budowy, czynności odbiorczych i okresie gwarancyjnym. 11.Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku gdy zwłoka w oddaniu przedmiotu umowy trwa dłużej niż 30 dni, nie rezygnując z kary umownej, lub gdy wystąpi istotna zmiana powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym. 12.Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy od dnia odbioru. 13.Zamawiający dopuszcza udział Podwykonawców w realizacji przedmiotu umowy.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła