Licytacja L-209-2017

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest asplodz z ofertą o wartości 19000PLN.
Dane zwycięzcy:
asplodz - Alicja Cichowicz, "Aspekt" Alicja Cichowicz
Basenowa14
93-479, Łódź


Ogłoszenie o zamówieniu L-209-2017 - Dostawa galanterii promocyjnej

Dane zamawiającego


Nazwa: Łukasz Urbanek, Urząd Miasta Tarnowa Wydział Komunikacji Społecznej
Adres pocztowy: Mickiewicza 2
Miejscowość: Tarnów, Kod pocztowy: 33-100
Tel.: 14 688 90 94, Faks: -
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

540225-N-2017

Termin otwarcia licytacji:

2017-07-12 11:00:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Dostawa galanterii promocyjnej

Dostawy

Podkoszulek z bawełny: 2130 szt. Flaga Rzeczpospolitej Polskiej samochodowa: 1000 szt., Smycz z taśmy poliestrowej: 1000 szt.,Smycz z taśmy poliestrowej dwustronna: 1000 szt., Ramki na tablicę rejestracyjną samochodową: 2000 szt., Długopis plastikowy niebieski: 1000szt. , Długopis plastikowy zółty: 1000szt, Kubek porcelanowy z uchem: 2000 szt., Filiżanka porcelanowa z uchem i ze spodkiem: 200 szt., Podkoszulek dziecięcy z bawełny: 500 szt., Krawat z microfibry w pudełku drewniano – kartonowym: 100 szt., Krawat ze spinkami w pudełku drewniano – kartonowym: 60 szt., Pióro wieczne: 120 szt., Torba z folii polietylenowej 5000 szt., Torba papierowa średnia: 800 szt., Torba papierowa duża: 300 szt., Torba papierowa mała: 400 szt., Korale drewniane lakierowane: 2000 (kompletów) Rzemień cięty z naturalnej skóry licowej: 6000 szt., Torba ekologiczna bawełniana biała: 500 szt., Pamięć przenośna PENDRIVE: 100 szt., Parasol automatyczny szesnastomodułowy: 100 szt., Parasol manualny składany :100 szt., Ogrzewacz termiczny: 1200 szt., Taśma odblaskowa na rękę składana: 1000szt., Kamizelka odblaskowa dla dzieci w wieku 12–13 lat: 1000szt., Pudełko drewniane: 250 szt., Kask rowerowy dla dzieci: 100szt., Kask rowerowy dla dorosłych: 200 szt.

http://bip.malopolska.pl/umtarnow

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


1. Wykonawcy chcący wziąć udział w przedmiotowej licytacji są zobowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji na platformie do prowadzenia licytacji elektronicznych, zwanej dalej platformą, oraz do przesłania swojego LOGIN-u Zamawiającemu, wypełniając informację we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. 2. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia. 3. Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie. Przed rozpoczęciem korzystania z platformy zaleca się zapoznanie się z Samouczkiem, oraz z wersją demonstracyjną platformy, zamieszczonymi na stronie internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna. Pomoc techniczną w zakresie funkcjonowania systemu (zgłaszanie ew. błędów) można uzyskać pod numerem telefonu (22) 852 60 80. 4. Udział w licytacji elektronicznej wymaga dysponowania komputerem PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarką internetową Internet Explorer 6.0 lub wyższą lub Firefox 2.0 lub wyższą. 5. Zamawiający dopuści do udziału w licytacji elektronicznej i zaprosi do składania ofert wszystkich wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu, określając w zaproszeniu termin związania ofertą wykonawcy (30 dni), który zaoferuje najniższą cenę

https://licytacje.uzp.gov.pl/index.php

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


1. Po zalogowaniu się na platformie, Wykonawcy uzyskują dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert. 2. W czasie trwania licytacji (od otwarcia licytacji do jej zamknięcia) Wykonawcy składają swoje oferty cenowe w postaci elektronicznej. 3. Zamawiający i wykonawcy od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji przekazują wnioski, oświadczenia i inne informacje drogą elektroniczną, za pomocą platformy licytacyjnej UZP. 4. Oferty składane przez Wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. 5. System umożliwia składanie wyłącznie ofert o cenie niższej niż oferta wiodąca w danym momencie. 6. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 7. W trakcie licytacji elektronicznej system na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, oraz cenach złożonych przez nich ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację wykonawców. 8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto PLN na przedmiot zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, zawartym w sekcji II pkt II. 4) niniejszego ogłoszenia. 9. Cena wywoławcza wynosi 197 000 zł , minimalna wysokość postąpienia - nie mniej niż 500 PLN brutto (kwota, o którą można pomniejszyć kolejną składaną ofertę, liczona od oferty najkorzystniejszej); sposób podawania kwoty - kwota określana jest w groszach (jeżeli występują grosze, wpisuje się je po kropce, obowiązuje dokładność do dwóch miejsc po kropce). 10. Wysokość postąpienia jest liczona w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty złożonej w danej licytacji. System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od określonego minimalnego postąpienia. 11. Złożona oferta: - nie może być mniej korzystna niż oferta najkorzystniejsza - musi być niższa przynajmniej o kwotę minimalnego postąpienia - Wykonawca nie może cofnąć raz złożonej oferty (prosimy o uważne wpisywanie oferowanych kwot i sprawdzanie ich przed naciśnięciem przycisku złóż postąpienie). 12. W celu zapewnienia aktualności listy postąpień niezbędne będzie samodzielne odświeżanie ekranu przy użyciu przycisku przeglądarki internetowej - system nie dokonuje odświeżania automatycznie. 13. Po zamknięciu licytacji na ekranie przedstawiającym ogłoszenie o zamówieniu zostanie ujawniony wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

500

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Relatywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2017-07-05 12:00:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2017-07-12 11:00:00.

Czas od otwarcia

Upływa 2017-07-12 12:00:00.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

nie dotyczy

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

nie dotyczy

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Nie

-

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Nie

nie dotyczy

nie dotyczy

Nie dotyczy

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp, Zamawiający stosując art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, wymaga złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji, oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do ogłoszenia. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu. 2. W związku z faktem, iż Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu, oświadczenie o którym mowa w pkt III.3) dotyczy wyłącznie niepodleganiu wykluczeniu.

IX. Termin związania ofertą


30 dni

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


Zamówienie zostanie wykonane w terminie 40 dni od podpisania umowy

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


nie dotyczy

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


UMOWA NR WKS.272……2017 DOSTAWY GALANTERII PROMOCYJNO-REKLAMOWEJ ( PROJEKT) zawarta w dniu ……………………………... 2017 r. w Tarnowie pomiędzy: Gminą Miasta Tarnowa z siedzibą przy ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarnów, NIP: 873-10-11-086, reprezentowaną przez: …………………………………………………, przy udziale ………………………………… –Urzędem Miasta Tarnowa, z siedzibą przy ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarnów, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a ……………………………………………………………………………………….………….. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie licytacji elektronicznej o wartości poniżej 209.000 euro dla dostaw na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), znak: WKS.271.5.2017 CPV: 39294100-0 Artykuły informacyjne i promocyjne § 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa przez Wykonawcę na potrzeby Zamawiającego fabrycznie nowej galanterii promocyjno – reklamowej spersonalizowanej wg wskazówek Zamawiającego, a szczegółowo opisanej w ogłoszeniu o zamówieniu z dnia ………………., znak: ……………… oraz wygraną przez Wykonawcę licytacją elektroniczną z dnia …………….... r. § 2. PROJEKTY NADRUKÓW 1. Projekty nadruków na galanterię promocyjno – reklamową (personalizacja) w dniu podpisania niniejszej umowy dostarczone zostaną Wykonawcy na nośniku cyfrowym lub wysłane na wskazany przez Wykonawcę serwer FTP lub adres poczty elektronicznej Wykonawcy ……@…….. 2. Nadruki na dostarczonej Zamawiającemu galanterii promocyjno – reklamowej muszą ściśle odpowiadać przekazanym Wykonawcy projektom, o których mowa w ust. 1. 3. Zamawiający oświadcza i zapewnia, że projekty nadruków nie będą naruszały praw lub dóbr osobistych osób trzecich, będą wolne od wad prawnych, a ich treść będzie zgodna z obowiązującym prawem. 4. Projekty nadruków mogą być wykorzystane przez Wykonawcę wyłącznie w sposób i w celu realizacji przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową. § 3. TERMIN I WARUNKI WYKONANIA UMOWY 1. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie 40 dni od daty podpisania niniejszej umowy. 2. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego, tj. do Wydziału Komunikacji Społecznej Urząd Miasta Tarnowa, Rynek 7 w Tarnowie, w opakowaniach zabezpieczających przed uszkodzeniem. 3. Wykonawca, nie później niż 1 dzień roboczy przed planowaną dostawą, zawiadomi Zamawiającego o swojej gotowości do dostarczenia przedmiotu zamówienia pod numer telefonu: (14) 688-90-94, przesyłając jedocześnie zawiadomienie na adres poczty elektronicznej l.urbanek@umt.tarnow.pl, przy czym dostawa powinna nastąpić w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godzinach od 8.00 do 14.00. 4. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego w ciągu 3 dni roboczych po dniu jego dostarczenia przez Wykonawcę, na zasadach określonych w ust. 5. W trakcie odbioru Zamawiający dokona sprawdzenia ilościowego dostarczonego przedmiotu zamówienia oraz sprawdzi jego zgodność ze specyfikacją stanowiącą załącznik do niniejszej umowy. 5. W razie stwierdzenia przy odbiorze braków ilościowych w przedmiocie zamówienia, jego wad lub/i niezgodności ze specyfikacją przedmiotu zamówienia stanowiącą załącznik do umowy, Strony sporządzą protokół niezgodności wskazując ujawnione braki ilościowe, wady i/lub niezgodności, wraz z ich opisem oraz wskazaniem terminu ich usunięcia przez Wykonawcę i ponownego dostarczenia Zamawiającemu, nie dłuższym jednak niż 3 dni robocze. 6. Za dzień wykonania przedmiotu zamówienia uważa się dzień podpisania przez Strony bez zastrzeżeń protokołu jego odbioru. § 4. CENA I ZASADY ROZLICZEŃ 1. Za wykonanie niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę w łącznej kwocie………………………. zł brutto (słownie: ………………………………brutto). 2. Cena określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty Wykonawcy niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym koszty nadruku, transportu, opakowania oraz podatek VAT naliczony według aktualnie obowiązujących przepisów. 3. Zapłata ceny nastąpi przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT, na rachunek bankowy wskazany na tej fakturze. 4. Wykonawca wystawi fakturę VAT z wyszczególnieniem cen jednostkowych dla dostarczonego przedmiotu zamówienia a podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie podpisany przez Strony protokół odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 6 umowy. 5. W treści faktur VAT obowiązkowo jako nabywca usług wskazana zostanie Gmina Miasta Tarnowa, ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarnów, NIP; 873-10-11-086, zaś jako odbiorca usług/płatnik Urząd Miasta Tarnowa, ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarnów. § 5. KARY UMOWNE 1. Wykonawca uiści na rzecz Zamawiającego kary umowne w wysokości po 1 % ceny łącznej brutto, o której mowa w § 4 ust. 1: 1) za każdy dzień opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1, 2) za każdy dzień opóźnienia w usunięciu stwierdzonych przy odbiorze braków ilościowych przedmiotu zamówienia, jego wad lub/i niezgodności z załącznikiem do umowy w terminie wyznaczonym z godnie z § 3 ust. 5. 2. Naliczona zgodnie z ust. 1 kara umowna zostanie potrącona z należnej Wykonawcy ceny łącznej brutto, o której mowa w § 4 ust. 1. 3. W przypadku, gdy opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy przekroczy 14 dni, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez obowiązku wzywania Wykonawcy do wykonania umowy i wyznaczenia mu dodatkowego terminu. W takim wypadku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% ceny łącznej brutto, o której mowa w § 4 ust. 1. 4. Poza przypadkami opisanymi w ust. 1 i 3 Wykonawca uiści na rzecz Zamawiającego kary umowne w razie: 1) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 20% ceny brutto określonej w § 4 ust. 1, 2) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, w wysokości 20% ceny brutto określonej w § 4 ust. 1. 5. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4 Wykonawca zapłaci należną karę umowną na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego w pisemnym wezwaniu, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. 6. W sytuacji, gdy naliczone kary umowne nie pokryją szkody Zamawiającego przysługuje mu prawo żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. § 6. ISTOTNA ZMIANA OKOLICZNOŚCI 1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy. 2. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia od umowy w sytuacjach w niej opisanych, jak również w przypadku nienależytego jej wykonywania przez Wykonawcę, pomimo zgłoszenia zastrzeżeń Zamawiającego co do sposobu realizacji przedmiotu umowy, a w szczególności w przypadku nie dostarczenia materiałów w umówionym terminie. § 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na inne podmioty praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Dotyczy to też cesji wierzytelności przysługującego mu wynagrodzenia z tytułu wykonania niniejszej umowy. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnego aneksu. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy, strony poddają sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Zamawiającego. 5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej Stron. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Poddano kontroli wstępnej: Poddano kontroli prawnej: Radca prawny: Wydział Komunikacji Społecznej Dział: 750 Rozdział: 75075 §4300

XIII. Informacje dodatkowe


1. Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, składając odrębne wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zobowiązani są wykazać, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zastrzegł, ze nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informację stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa . 3. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w języku polskim - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia. 4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane z tłumaczeniem na język polski. 5. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji oraz oświadczenia (o których mowa w pkt. III.3 i III.7) - według wzorów określonych w załącznikach nr 1, 2 i 4 do ogłoszenia mają być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona, w szczególności na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, lub odpowiednio innego dokumentu np. umowy spółki cywilnej do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Pełnomocnictwo w sposób jednoznaczny ma określać do jakich czynności upoważniona jest osoba. 6. Oświadczenia wymienione w pkt. III.3) i pkt. III.7) ogłoszenia mają być przedstawione w formie oryginału przez wykonawcę. 7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego („konsorcjum”, spółka cywilna): a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy. b) Konsorcjum/spółka cywilna składa jeden wniosek o dopuszczenie do udziału, przy czym wymagane dokumenty wskazane w pkt III.3) i pkt III.7) składa każdy z członków konsorcjum/spółki cywilnej. 8. Załącznikami do niniejszego ogłoszenia, udostępnionymi na stronie Zamawiającego są: a) wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji - załącznik nr 1; b) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 2; c) projekt umowy – załącznik nr 3; d) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 4; e) zdjęcia poglądowe – załącznik nr 5.

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła