Licytacja L-209-2018

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest brokal z ofertą o wartości 31000PLN.
Dane zwycięzcy:
brokal - brokal, Poligrafia BRO-KAL s.c. Marcin Kaleta, Agnieszka Brożyna
ul. Modrzewiowa46 A
26-001, Masłów


Ogłoszenie o zamówieniu L-209-2018 - Usługa druku oraz dostawy drukowanych materiałów edukacyjnych dla Urzędu Miasta Lublin

Dane zamawiającego


Nazwa: Urząd Miasta Lublin BZP, Gmina Lublin
Adres pocztowy: Pl. Litewski1
Miejscowość: Lublin, Kod pocztowy: 20-080
Tel.: 814663000, Faks: 814663001
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

555903-N-2018

Termin otwarcia licytacji:

2018-06-05 12:00:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Usługa druku oraz dostawy drukowanych materiałów edukacyjnych dla Urzędu Miasta Lublin

Usługi

Usługa druku oraz dostawy drukowanych materiałów edukacyjnych dla Urzędu Miasta Lublin: 1) Ulotka format A4 składana do DL w "C" lub "Z", papier 130g kreda mat, kolor 4+4, wykończenie standard, projekt po stronie zamawiającego, nakład 163 000 sztuk. 2) Koperta DL bez okienka, kolor 4+0, projekt po stronie zamawiającego, nakład 161 900 sztuk. 3) Konfekcjonowanie 161 900 ulotek do 161 900 kopert. 4) Pakowanie kopert z ulotkami w paczki zawierające po 1000 sztuk. 5) Pakowanie 1100 sztuk ulotek w paczki zawierające po 100 sztuk

https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/zamowienia-publiczne/biezace-zamowienia-publiczne/uslugi/

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


1.Wymagania formalne: a) Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl, b) Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. Login winien być przekazany Zamawiającemu w oryginalnej pisowni tzn z zachowaniem pisowni dużych i małych liter, numerów, spacji (zaleca się zapoznanie z samouczkiem umieszczonym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl) 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowana jedną z ww przeglądarek lub przeglądarka równoważną, podłączony do sieci Internet

http://licytacje.uzp.gov.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


1.Przedmiotowa licytacja elektroniczna będzie licytacją 1-etapową. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia (system nie dokonuje odświeżania automatycznie, dlatego w celu zapewnienia aktualności listy postapień, niezbedne jest samodzielne odświeżanie ekranu). Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złozona w toku licytacji przestaje wiżać, gdy inny Wykonawca złożył oferte korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złoytych oraz ewentualnie w groszach: grosze nalezy oddzielić od złotych kropką. Cena brutto musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę obejmujaca wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (w tym podatek VAT w wysokości 23 % – dotyczy podmiotów będących czynnym podatnikiem podatku VAT) w szczególności: a) koszty materiałów, b) koszty związane z przygotowaniem do druku, przygotowaniem prób barwnych; c) koszty związane z drukiem przedmiotu umowy i konfekcjonowaniem w koperty i paczki; d) koszty związane z transportem przedmiotu Umowy w miejsca wskazane przez Zamawiającego , zlokalizowane na terenie Lublina. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postapienia. 6. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców bioracych udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złozonych ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiajacych identyfikację Wykonawców. 7. Zamawiający przyjął cenę wywoławczą brutto za całość w wysokości 39 027,90 PLN. 8. Wysokość minimalnego postapienia wynosi: 100,00 PLN (słownie: sto złotych). Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.

100

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Relatywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2018-05-23 10:30:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2018-06-05 12:00:00.

Czas od otwarcia

Upływa 2018-06-05 12:10:00.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie okresla minimalnych poziomów zdolności

-

w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie okresla minimalnych poziomów zdolności

-

w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie okresla minimalnych poziomów zdolności

Nie

-

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

-

-

-

1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji - w przypadku składania wniosku przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających wspólny wniosek. 2. Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o firmach podwykonawców – w przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcom. 3. Pełnomocnictwo: 3.1. do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) 3.2.. do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na wniosek popsuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać odpowiednio z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 4. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 oraz 2 winny być przedstawione w formie oryginału. Pełnomocnictwa, o których mowa w pkt. 3 winny być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej przed notariuszem. 5. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. III.3) winno być złożone przez każdego z Wykonawców. 7. Wniosek należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. 8. Inne dokumenty składające się na wniosek sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 9. Wniosek winien być złożony w trwale zamkniętej kopercie. 9.1. Koperta winna być zaadresowana na adres: Urząd Miasta Lublin, Biuro Zamówień Publicznych, Plac Litewski 1, 20-080 Lublin, pokój nr 8. 9.2. Oznakowana: WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ- Usługa druku oraz dostawy drukowanych materiałów edukacyjnych dla Urzędu Miasta Lublin-Nr sprawy: ZP-P-I.271.68.2018

IX. Termin związania ofertą


30 dni

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


Termin wykonania zamówienia - 22 dni kalendarzowe od daty otrzymania plików graficznych w tym: a) 3 dni kalendarzowe na przedstawienie Zamawiającemu prób barwnych celem akceptacji, b) 5 dni kalendarzowych od poprzedniego etapu na akceptację lub wniesienie uwag przez Zamawiającego do przedłożonych prób barwnych, c) 14 dni kalendarzowych od dnia akceptacji prób barwnych na druk i dostawę materiałów do siedziby Zamawiającego.

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


Nie ma wymogu wpłacenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


UMOWA nr ............................. zawarta w dniu ……………….. 2018 roku w Lublinie pomiędzy: Gminą Lublin, z siedzibą w Lublinie, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20 -109 Lublin NIP: 946-25-75-811, REGON: 431019514 reprezentowaną przez: 1. ………………………………………. 2. ………………………………………. zwaną w dalszym ciągu umowy Zamawiającym, a …………………………… z siedzibą w: ……………………….., reprezentowanymi przez: ………………………………………………….. zwanymi dalej Wykonawcą, łącznie zwanymi Stronami, została zawarta umowa o treści następującej: Postanowienia wstępne § 1 Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie licytacji elektronicznej, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm) na usługę druku oraz dostawę drukowanych materiałów edukacyjnych dla Urzędu Miasta Lublin. Przedmiot umowy § 2 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa druku oraz dostawy drukowanych materiałów edukacyjnych dla Urzędu Miasta Lublin: 1) Ulotka format A4 składana do DL w "C" lub "Z", papier 130g kreda mat, kolor 4+4, wykończenie standard, projekt po stronie zamawiającego, nakład 163 000 sztuk. 2) Koperta DL bez okienka, kolor 4+0, projekt po stronie zamawiającego, nakład 161 900 sztuk. 3) Konfekcjonowanie 161 900 ulotek do 161 900 kopert. 4) Pakowanie kopert z ulotkami w paczki zawierające po 1000 sztuk. 5) Pakowanie 1100 sztuk ulotek w paczki zawierające po 100 sztuk. 2. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umów o pracę osób wykonujących czynności polegające na: przygotowaniu materiałów przeznaczonych do druku, ich powielaniu metodą poligraficzną, obsłudze wykrojnika i składzie wydrukowanych materiałów. 3. Wykonawca w terminie 7 dni, licząc od dnia zawarcia niniejszej Umowy zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób, o których mowa w ust. 2, tj. zanonimizowaną kserokopię umów o pracę. 4. W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 2, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną, w wysokości określonej w § 9 ust. 7. 5. W przypadku zwłoki w przedłożeniu dokumentów, o których mowa w ust. 3 Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną, w wysokości określonej w § 9 ust. 8. 6. Przekazanie plików graficznych (logotypy, sygnet Marki EkoLublin) niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy nastąpi w okresie do 30 czerwca 2018. § 3 1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu: - 22 dni kalendarzowe od daty otrzymania plików graficznych w tym: a) 3 dni kalendarzowe na przedstawienie Zamawiającemu prób barwnych celem akceptacji, b) 5 dni kalendarzowych od poprzedniego etapu na akceptację lub wniesienie uwag przez Zamawiającego do przedłożonych prób barwnych, c) 14 dni kalendarzowych od dnia akceptacji prób barwnych na druk i dostawę materiałów do siedziby Zamawiającego. 2. W przypadku wniesienia przez Zamawiającego uwag do prób barwnych, o których mowa w ust.1. pkt a) Wykonawca przedstawia poprawione próby barwne do akceptacji, zgodnie z terminami określonymi w ust.1 pkt a) i b). 3. Dopuszcza się dwukrotne powtórzenie procedury poprawkowej, z zastrzeżeniem sytuacji określonej w § 9 ust. 6. 4. Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia uwag i zastrzeżeń Zamawiającego, poczynionych w trybie, o którym mowa w ust. 2 i 3 powyżej, z zastrzeżeniem skutków wynikających z nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. 5. Wykonawca dostarczy gotowe materiały w miejsca wskazane przez Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin, zlokalizowane na terenie Lublina. Przez dostarczenie materiałów należy rozumieć: dowóz, rozładunek oraz wniesienie materiałów we wskazane miejsca. § 4 Zamawiający do kontaktów z Wykonawcą wyznacza Pana Mateusza Owczarewicza, pracownika Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin, tel. 81 466-26-41, e-mail: mowczarewicz@lublin.eu oraz Panią Joannę Jaroszuk - Oniszko, pracownika Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin, tel. 81 466-26-40, e-mail: joanna.oniszko@lublin.eu. § 5 1. Wykonawca dostarczy we własnym zakresie, na własny koszt i ryzyko wraz z wniesieniem przedmiot umowy w miejsca wskazane przez Zamawiającego zlokalizowane na terenie Lublina tj.: do siedziby Zamawiającego przy ul. Tomasza Zana 38 w Lublinie (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Zamawiającym ilości materiałów i terminu dostawy) oraz do podmiotu, który będzie realizował wysyłkę bezadresową (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Zamawiającym ilości materiałów i terminu dostawy). 2. Przedmiot umowy zostanie dostarczony w opakowaniach zbiorczych, oznaczonych etykietą zawierającą opis zawartości (opis przedmiotu, ilość sztuk oraz ilość konfekcjonowanych paczek). Etykieta zostanie umieszczona na dwóch przeciwległych bokach paczki. § 6 1. Odbiór przedmiotu umowy zostanie potwierdzony w formie protokołu zdawczo - odbiorczego (załącznik nr 1 do Umowy) podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół zostanie podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego po wcześniejszym sprawdzeniu ilości i jakości dostarczonego przedmiotu umowy najpóźniej 3 dni robocze po dostawie. 2. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń co do ilości oraz jakości dostarczonego przedmiotu umowy Wykonawca zostanie poinformowany o tym fakcie drogą email. Wykonawca wraz z przedstawicielem Zamawiającego sporządzą protokół, w którym opisane zostaną stwierdzone braki lub wady. Wykonawca odbierze wadliwie wykonany przedmiot umowy na swój koszt z siedziby Zamawiającego. 3. Jeśli Wykonawca nie odeśle podpisanego protokołu, o którym mowa w ust. 2 w terminie 7 dni, Zamawiający uzna to za jego akceptację. 4. Po usunięciu stwierdzonych braków lub wad Wykonawca ponownie zgłosi do odbioru przedmiot umowy na swój koszt. Procedura czynności odbioru zostanie powtórzona, w tym wypadku będą miały zastosowanie postanowienia umowy, o których mowa w § 9 ust.3. § 7 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia będącej przedmiotem niniejszej umowy podwykonawcom. 2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za jakość i terminowość prac, które realizuje przy pomocy podwykonawców. 4. Wykonawca na dzień zawarcia niniejszej umowy zgodnie z oświadczeniem złożonym w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, zamierza powierzyć niżej wskazanym Podwykonawcom następujący zakres zamówienia: 1) …........................................... 2) …............................................ § 8 1. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie: ………………. zł brutto (słownie: ……………..złotych) w tym należny podatek VAT: ……………….. zł (słownie: ………………………... złotych). 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do jego wykonania oraz należny podatek VAT 23%, w szczególności: a) koszty materiałów, b) koszty związane z przygotowaniem do druku, przygotowaniem prób barwnych; c) koszty związane z drukiem przedmiotu umowy i konfekcjonowaniem w koperty i paczki; d) koszty związane z transportem przedmiotu Umowy w miejsca wskazane przez Zamawiającego , zlokalizowane na terenie Lublina. 3. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem, na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego po uprzednim odbiorze przedmiotu Umowy. 4. Podstawą zapłaty faktury VAT przez Zamawiającego jest protokół zdawczo - odbiorczy podpisany bez uwag przez obie strony. 5. Faktura VAT zostanie wystawiona zgodnie z danymi: Gmina Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, NIP: 946-25-75-811. 6. Środki na realizację Umowy zostały zabezpieczone w budżecie Miasta Lublin na 2017 rok: dział 900, rozdział 90002, § 4300 – w ramach zadania edukacja ekologiczna OŚ/W/783/00/10/0011 - Gmina. § 9 1. W razie przekroczenia terminu realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 3, Zamawiającemu za każdy dzień opóźnienia przysługuje kara umowna w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust.1. 2. W razie opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy przekraczającego 10 dni kalendarzowych Zamawiający może odstąpić od Umowy. 3. W przypadku gdy Zamawiający stwierdzi rozbieżność w dostarczonych materiałach drukowanych w stosunku do zaakceptowanych przez Zamawiającego prób barwnych, lub braki w ilości otrzymanych materiałów Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia lub naprawienia przedmiotowych rozbieżności. W przypadku nieusunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego rozbieżności w terminie 3 dni kalendarzowych Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki. 4. Za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 Umowy. 5. Za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 Umowy, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić również po trzykrotnym braku akceptacji prób barwnych przedłożonych przez Wykonawcę. 7. W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w § 2 ust. 2 w zakresie powołanych tam czynności Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000 zł. 8. Za zwłokę w przedłożeniu dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 3 w stosunku do terminów tam wskazanych, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki. 9. Strony mogą odstąpić od Umowy w terminie 21 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie. 10. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, w wysokości przewyższającej wysokość kar umownych. § 10 Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem § 11. § 11 Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści Umowy: 1) zmiana terminu wykonania Umowy może nastąpić w przypadku: a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie Umowy w określonym pierwotnie terminie - o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania. 2) zmiana kwoty i stawki podatku oraz wynagrodzenia brutto, odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki podatku VAT. § 12 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i inne obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa. § 13 Ewentualne spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny w Lublinie. § 14 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

XIII. Informacje dodatkowe


1. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami w zakresie procedury: p. Anna Ziółkowska- Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Plac Litewski 1, pokój nr 8, telefon 81 466 30 17. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia 17.05.2018r. 2.1. Przedłużenie terminu składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej nie wpływa na bieg terminu składania zapytań, o których mowa w pkt. 2. 2.2. treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia na stronie internetowej zamawiającego:https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/zamowienia-publiczne/biezace-zamowienia-publiczne/uslugi/

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła