Licytacja L-210-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-210-2009 - Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego

Dane zamawiającego

BZP Jastrzębie, Miasto Jastrzębie Zdrój
AL. J.Piłsudskiego 60
44-335, Jastrzębie Zdrój

Numer ogłoszenia w BZP:

350348-2009

Termin otwarcia licytacji:

2009-11-04 10:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

A. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa dla Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój: 1. Zestaw komputerowy PC stacjonarny A – 23 szt. 2. Zestaw komputerowy PC stacjonarny B – 9 szt. 3. Zestaw komputerowy PC stacjonarny C – 3 szt. 4. Zestaw komputerowy PC stacjonarny D – 1 szt. 5. Zestaw komputerowy PC stacjonarny E – 1 szt. 6. Notebook – 5 szt. 7. Drukarka atramentowa A4 – 8 szt. 8. Drukarka laserowa monochromatyczna A4 – 7 szt. 9. Drukarka laserowa kolorowa A3 – 2 szt. 10. Monitor LCD – 6 szt. 11. Pendrive 32GB – 10 szt. 12. Mysz optyczna – 5 szt. 13. Klawiatura – 5 szt. 14. Głośniki – 1 szt. 15. Program Adobe Indesign CS4 PL – 1 szt. 16. Drukarka atramentowa A3- 1 szt 17. Zasilacz awaryjny UPS – 1 szt. B. Szczegółowy opis oraz minimalne parametry techniczne przedmiotu Zamówienia wskazane zostały na stronie http://www.bip.jastrzebie.pl/index.php?idmp=1921&r=r (zał.nr.5. Wykaz sprzętu-minimalne parametry) C. Dostawa wymienionego sprzętu obejmować będzie: 1. Dostawę sprzętu do siedziby Zamawiającego -adres: Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój, Wydział Informatyki, 44-335 Jastrzębie Zdrój, al. Piłsudskiego 60, bud. A pok. 310, tel. 032 47-85-248, faks 032 47-12-976. 2. Do wymienionego sprzętu dołączona zostanie instrukcja obsługi w języku polskim, 3. Na wymieniony sprzęt Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji: - 36 miesięcy.

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wykonawcy chcący wziąć udział w przedmiotowej licytacji są obowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji, na platformie licytacyjnej zamieszczonej na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, o ile nie są jeszcze zarejestrowani. Powyższej rejestracji Wykonawca powinien dokonać przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z ww. wnioskiem przesłać Zamawiającemu informację o swoim loginie. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nieprzekazanie go Zamawiającemu w terminie Wykonawca nie zostanie przypisany do licytacji. Wymagania techniczne urządzeń informatycznych, umożliwiających sprawne korzystanie z niniejszego systemu: Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji do godz. 14:00.

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Powyższa licytacja będzie licytacją jednoetapową. 2. Zamawiający nie określa ceny wywoławczej. 3. Licytacja rozpoczyna się od pierwszej złożonej w trakcie licytacji oferty. 4. W toku licytacji elektronicznej, Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. 5. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 6. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 7. W toku licytacji Wykonawcy proponują cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 8. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 9. Minimalny krok postąpienia 100,00 złotych brutto. 10. Wykonawcy mogą zgłaszać wyższe postąpienia, bez konieczności respektowania zasady wielokrotności minimalnego postąpienia. 11. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o złożonych przez nich ofertach, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także cenach złożonych ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 12. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto

IV. Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-10-19 10:45:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1. spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 2. udokumentują, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, wykonali jedną dostawę sprzętu komputerowego na kwotę min. 175.000,00 zł brutto. (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunki te spełniają łącznie). Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły: spełnia-nie spełnia

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

1) oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP (zgodnie z załącznik nr 2, dostępnym na stronie http://www.bip.jastrzebie.pl/index.php?idmp=1921&r=r) 2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, stwierdzający stan prawny, miejsce rejestracji, charakter prowadzonej działalności, osoby upoważnione do reprezentowania Firmy. Za aktualny odpis lub zaświadczenie należy rozumieć dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert lub potwierdzony przez organ wydający, stosowną pieczątką lub zaświadczeniem w terminie jak powyżej (z pieczątki lub zaświadczenia winno wynikać potwierdzenie zgodności przedłożonego dokumentu ze stanem faktycznym), 3) wykaz zadań podobnych do przedmiotu przetargu wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania (zgodnie z załącznikiem nr 3, dostępnym na stronie http://www.bip.jastrzebie.pl/index.php?idmp=1921&r=r) wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie z należytą starannością świadczonych zadań (np. referencje) 4) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunki te spełniają łącznie. 2. Ocena czy wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu dokonana zostanie przez Zamawiającego na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów i oświadczeń, według formuły spełnia - nie spełnia. Niespełnienie powyższych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 3. Wszystkie w/w dokumenty stanowią załącznik do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i winny być złożone w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres zamawiającego oznaczonej dopiskiem „Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na zadanie, pn.: „Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego” (wzór – załącznik nr 1 - dostępnym na stronie http://www.bip.jastrzebie.pl/index.php?idmp=1921&r=r) 4. Wymagane dokumenty i oświadczenia należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem na każdej stronie i podpisanej przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy wraz z pieczęcią imienną. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do dokumentów należy załączyć skuteczne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie, określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Powyższa forma dotyczy również dokumentów uzupełnianych w myśl art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Kwestie dotyczące formy oraz rodzajów dokumentów składanych przez wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej reguluje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.05.06 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane. 6. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) do wniosku musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. (Przykładowe wzory pełnomocnictw – załącznik nr 4a, 4b – dostępne na stronie http://www.bip.jastrzebie.pl/index.php?idmp=1921&r=r). Pełnomocnictwo winno być udzielone przez: a. wszystkich wykonawców tj. wspólników spółki cywilnej (w przypadku oferty składanej przez spółkę cywilną) b. wszystkich wykonawców wchodzących w skład konsorcjum (w przypadku oferty składanej przez Konsorcjum). 7. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w oryginale lub kserokopii poświadczonej notarialnie. 8. Wzory dokumentów, które należy złożyć wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu dostępne są na stronie Zamawiającego, tj.: http://www.bip.jastrzebie.pl/index.php?idmp=1921&r=r

VIII. Termin związania ofertą

60 dni .

IX. Termin wykonania zamówienia

30 dni.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie będzie żądać od Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

http://www.bip.jastrzebie.pl/index.php?idmp=1921&r=r

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

Istotne postanowienia umowy zawarte są w Projekcie Umowy dostępnym na stronie (załącznik nr 6) http://www.bip.jastrzebie.pl/index.php?idmp=1921&r=r

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

1. CENA: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest wypełnić i dostarczyć Zamawiającemu Ofertę cenową (załącznik nr 7) dostępną na stronie http://www.bip.jastrzebie.pl/index.php?idmp=1921&r=r z podaniem cen jednostkowych asortymentu oraz przekaże zamawiającemu wykaz z nazwami zaoferowanego sprzętu (charakterystyka asortymentu z podaniem marki oraz producenta).Wypełniona i podpisana przez Wykonawcę Oferta stanowić będzie załącznik do umowy pomiędzy stronami. Suma wartości oferowanego asortymentu, tzn. wartość przedmiotu umowy brutto musi być tożsama z ceną najkorzystniejszej oferty tego Wykonawcy. 2. TESTY: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest dostarczyć wyniki testów oferowanego sprzętu, o których mowa w załączniku nr 5. 3. Do momentu otwarcia licytacji wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem 4. Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji Zamawiający i Wykonawcy wszelkiego rodzaju wnioski, oświadczenia i inne informacje przekazują drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy licytacyjnej; wiadomości przekazane wykonawcom będą widoczne w zakładce moje wiadomości. 5. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: w sprawach formalnych Pani Barbara Chodakowska a w sprawach technicznych Pan Mirosław Klimala. Nr faksu: 032 47-12-976 6. PRZEKAZANIE WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI: Wniosek należy złożyć w zamkniętej kopercie, która powinna być oznaczona nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowana na adres Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój, al. Piłsudskiego 60, bud. A, pok.310 oraz opisana "Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na zakup i dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta w Jastrzębiu Zdroju”. Nie otwierać przed dniem 19.10.2009 r. godz. 10:45. 7. Wszystkie Załączniki dostępne są na stronie http://www.bip.jastrzebie.pl/index.php?idmp=1921&r=r

Informacje o wadium:

Zamawiający nie wymaga wadium

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-10-19 10:45:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 10 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-10-27 07:39:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła