Licytacja L-210-2010

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-210-2010 - dostawa wody źródlanej

I. Dane zamawiającego

Nazwa: ewa, KWP Gdańsk
Adres pocztowy: okopowa 15
Miejscowość: Gdańsk, Kod pocztowy: 80-819
Tel.: , Faks:
Rodzaj zamawiającego:

Numer ogłoszenia w BZP:

175928-2010

Termin otwarcia licytacji:

2010-07-05 12:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
dostawa wody źródlanej
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: a) nazwa towaru: sukcesywna dostawa wody żródlanej do KWP w Gdańsku i jednostek jej podległych. b) ilość ; 33419 butelek po 1,5 l /woda gazowana- 16 709 szt, woda niegazowana – 16710 szt/ b) Termin dostawy - 2 dni od złożenia zamówienia przez Zamawiającego . c) Zamówienia składane będą przez osoby wyznaczone przez Wydział GMT KWP w Gdańsku faxem. d) Wielkość i częstotliwość poszczególnych dostaw będzie uzależniona od potrzeb KWP. e) Dostawy odbywać się będą wyłacznie w dni robocze w godzinach od 8.00. do 13.30. f) Wykonawca dostarczy zamówioną partię asortymentu własnym transportem na swój koszt i odpowiedzialność do KWP w Gdańsku i jednostek jej podległych g) Za datę wykonania dostawy uważa się datę przekazania towaru przedstawicielowi Zamawiającego. Dokumentem potwierdzającym dostawę jest dowód dostawy. h) Towary będące przedmiotem dostawy oznakowane będą przez Wykonawcę poprzez naklejenie firmowych etykiet określających rodzaj wyrobu. i) W przypadku składania reklamacji jakościowej Zamawiający zobowiązany jest zwrócić na koszt Wykonawcy wyroby będące przedmiotem reklamacji w celu wymiany na wolne od wad w terminie 2 dni. j) Wykonawca wystawi fakturę po każdej zrealizowanej dostawie. k) Wykonawca gwarantuje stałość cen przez cały okres obowiązywania umowy.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 15.98.10.00-8
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
11/07/2010 - 11.07.2011

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
nie dotyczy

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym powyżej.

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Inne dokumenty

1. Formularz WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ (zwanym dalej wnioskiem)- wzór stanowi załącznik nr 1 do OGŁOSZENIA. 2 W przypadku ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo/ W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie (np. spółkę cywilną, konsorcjum) wykonawcy zobowiązani są do: a)ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi wskazywać w szczególności: postępowanie o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie tego zamówienia oraz zakres umocowania pełnomocnika. b)dołączenia ww pełnomocnictwa do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 5)W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - do wniosku musi być dołączone pełnomocnictwo posiadające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza./

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający zastrzega zmianę ilości dostaw do aktualnych potrzeb, nieprzekraczającej wartości umownej.

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.pomorska.policja.gov.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1)Wymagania formalne: a)Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl b)Wykonawca, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z ww. wnioskiem winien przekazać zamawiającemu informację o swoim loginie. 2)Wymagania techniczne: a)Komputer klasy PC wyposażony w system operacyjny Windows lub Linux, z dostępem do sieci Internet, b)Oprogramowanie współpracujące z większością dostępnych na rynku przeglądarek internetowych. Zaleca się korzystanie z przeglądarek: Mozilla Firefox 2.0 i 3.0 oraz Internet Explorer w wersji 6.0 i 7.0..

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1)Wykonawca składa ofertę w postaci elektronicznej. 2)Oferty składane przez wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. 3)Przedmiotowa licytacja elektroniczna będzie licytacją 1-etapową. 4)W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 5)Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 6)W toku licytacji wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto (cena za 33419 szt/1,5l wody źródlanej) wyrażoną w złotych polskich oraz w groszach. Grosze należy oddzielić od złotych kropką. 7)Oferta złożona przez wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 8)W toku licytacji elektronicznej zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział w licytacji, a także o cenach złożonych przez nich ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację wykonawców. 9)Zamawiający przyjął jako cenę wywoławczą brutto: 26908,96 zł 10)Wysokość minimalnego postąpienia: 50,00 zł 11)Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę.

Minimalna wysokość postąpienia

50.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2010-06-29 09:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Sekcja Zamówień Publicznych KWP w Gdańsku ul. Biskupia 23, 80-875 Gdańsk

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2010-07-05 12:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2010-07-05 13:00:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

1)Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego. 2)Treść umowy określa załącznik nr 3 do OGŁOSZENIA ./www.pomorska.policja.gov.pl/

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Integralną część ogłoszenia stanowią następujące załączniki: Załączniki nr 1 - Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej Załącznik nr 2 - Oświadczenie z art. 22 i 24 - ustawy - Prawo zamówień publicznych Załącznik nr 3 - Wzór umowy 1)Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej należy przesłać na adres: Sekcja Zamówień Publicznych KWP w Gdańsku, 80-875 Gdańsk lub złożyć w siedzibie zamawiającego (pokój nr 44) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.06.2010 r. do godz. 09.00 (decyduje data i godzina wpływu wniosku). Otwarcie wniosków nstąpi tego samego dnia o godz. 09,10. 2)Wykonawca zamieści wniosek z załącznikami w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić: a)Nazwę wykonawcy, adres, nr telefonu i faksu, b)Zapis co najmniej następującej treści: Sekcja Zamówień Publicznych Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej dot. zamówienia publicznego na dostawę wody źródlanej do KWP w Gdańsku I jednostek jej podległych. 3)Wszelkie konsekwencje wynikające z nieodpowiedniego oznaczenia wniosku ponosi wykonawca. 4)Do wniosku należy dołączyć wszystkie wymagane w dokumenty i oświadczenia. 5)Wniosek oraz wszystkie załączniki do ogłoszenia muszą być sporządzone czytelną trwałą techniką, w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 6)Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii należy (na każdej zapisanej stronie kopii) oznaczyć klauzulą: Za zgodność z oryginałem oraz podpisać przez osobę(-y) uprawnioną(-e) do reprezentowania wykonawcy, z wyjątkiem pełnomocnictwa, którego kopię poświadcza za zgodność z oryginałem wyłącznie notariusz. 7)W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w rozdz. III 4.2. Ogłoszenia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty 8)Osoba(-y) uprawniona(-e) do reprezentowania wykonawcy musi złożyć podpis na wniosku i tych załącznikach do wniosku, które sporządził wykonawca oraz musi parafować miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany. 9)Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski zgodnie z prawem polskim. 10)W przypadku załączenia do wniosku innych materiałów niż wymagane przez zamawiającego (np. materiałów reklamowych, informacyjnych) pożądane jest, aby stanowiły one odrębną część nie złączoną z wnioskiem w sposób trwały. 11)Zamawiający dopuści do udziału w licytacji elektronicznej i zaprosi do składania ofert wszystkich wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła