Licytacja L-210-2016

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-210-2016 - Usługa sprzątania w COS w okresie 18 miesięcy

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Centralny Ośrodek Sportu, Centralny Ośrodek Sportu
Adres pocztowy: Łazienkowska 6a
Miejscowość: Warszawa, Kod pocztowy: 00-449
Tel.: 225298742, Faks: 225298916
Rodzaj zamawiającego: Instytucja Gospodarki Budżetowej podległa Ministrowi Sportu i Turystyki

Numer ogłoszenia w BZP:

320125-2016

Termin otwarcia licytacji:

2016-11-02 11:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa sprzątania w COS w okresie 18 miesięcy
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Utrzymanie czystości i świadczenie usług porządkowych w obiektach sportowych Centralnego Ośrodka Sportu: Halach Torwar I i Torwar II (lodowisko) w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 6a wraz z terenami zewnętrznymi wokół tych obiektów w okresie 18 miesięcy.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 90.91.00.00-9
Dodatkowe przedmioty 90.91.00.00-6
90.91.00.10-7

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
18 miesięcy

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
Wymagania dotyczące wadium. 1. Wykonawca przystępujący do licytacji elektronicznej zobowiązany jest do wniesienia wadium. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji. Za dzień wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę wpływu środków finansowych (wadium) na rachunek zamawiającego a nie datę obciążenia rachunku wykonawcy. 2. Ustala się wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w Banku Gospodarstwa Krajowego nr: 62 1130 1017 0020 1470 8620 0015. 5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać następujące elementy : a) brzmienie firmy Wykonawcy, b) brzmienie firmy Zamawiającego, c) brzmienie firmy gwaranta – banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji ze wskazaniem siedziby, d) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, e) kwotę gwarancji, f) termin ważności gwarancji, g) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, nieodwołalnie i bezwarunkowo, jeżeli zajdzie jedna z niżej wymienionych okoliczności :  Wykonawca odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub,  Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub,  zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub,  Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6. Postanowienia pkt 5 stosuje się odpowiednio do poręczeń określonych w art. 45 ust. 6 pkt 2 i 5 ustawy Pzp. 7. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania z ofertą. 8. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po zakończeniu licytacji lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego postąpienie było najniższe, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy. 9. Wykonawcy, który wygrał licytację elektroniczną, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał wniosek o dopuszczenie do licytacji przed upływem terminu składania wniosków. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę UWAGA! Zamawiający zwraca się z prośbą o dołączenie do wniosku o dopuszczenie do licytacji elektronicznej informacji o formie zwrotu wadium: - w przypadku wadium wpłaconego w pieniądzu należy podać numer rachunku bankowego, na który należy przelać kwotę wadium, - w przypadku wadium wniesionego: w poręczeniach bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej oraz gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, oraz poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – należy zaznaczyć „osobisty odbiór” lub podać sposób przekazania Wykonawcy wymienionego dokumentu.

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W celu spełnienia tego warunku wykonawca musi posiadać doświadczenie wynikające z wykonania lub wykonywania, w okresie ostatnich 3 lat licząc od daty składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji, a jeżeli okres prowadzenia działalności Wykonawcy jest krótszy - w tym okresie, minimum 3 (trzech) zamówień, z których każde obejmowało lub obejmuje wykonanie lub wykonywanie usług sprzątania pomieszczeń biurowych lub konferencyjnych lub obiektów użyteczności publicznej (hale sportowe, szkoły, kina, teatry, itp.) przez okres co najmniej 12 miesięcy każde, o łącznej powierzchni dla każdego z wykazanych zamówień nie mniejszej niż 10 000 m3. Zamawiający dokona oceny spełnienia postawionego warunku na podstawie złożonego oświadczenia na zasadzie spełnia - nie spełnia.

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony przez wykonawców, którzy dysponują lub będą dysponować co najmniej następującym sprzętem niezbędnym do realizacji niniejszego zamówienia: a) maszyny szorująco - zbierające akumulatorowe - 2 szt. b) szorowarki jednotarczowe - 2 szt. c) odkurzacze piorące dywany - 1 szt. d) czyszcząca maszyna parowa - 1 szt. e) odkurzacze do zbierania wody - 3 szt. f) odkurzacze przemysłowe - 2 szt. g) wózki jedno i dwu wiadrowe wraz z mopem - 4 szt. h) ciągnik z pługiem czołowym do odśnieżania- szt. 1 i) kosiarka spalinowa – 1 szt. Zamawiający dokona oceny spełnienia postawionego warunku na podstawie złożonego oświadczenia na zasadzie spełnia - nie spełnia

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony przez wykonawców, którzy oświadczą, że spełniają warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej do wykonania zamówienia. Wykonawcy spełniają warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej, jeżeli są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 2 miliony złotych. Zamawiający dokona oceny spełnienia postawionego warunku na podstawie złożonego oświadczenia na zasadzie spełnia - nie spełnia

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Inne niewymienione dokumenty

- potwierdzenie wniesienia wadium - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Nie

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

bip.cos.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1.1. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem licytacje.uzp.gov.pl. 1.2 Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z ww. wnioskiem winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. 1.3. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu, bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważny) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox (zalecane jest używanie najnowszych wersji ww. przeglądarek), z zainstalowaną jedną z ww. przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Tryb udzielania zamówienia: licytacja elektroniczna. 2. Licytacja elektroniczna na usługę utrzymania czystości i świadczenie usług porządkowych w obiektach sportowych Centralnego Ośrodka Sportu: Halach Torwar I i Torwar II (lodowisko) w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 6a wraz z terenami zewnętrznymi wokół tych obiektów w okresie 18 miesięcy, będzie licytacją jednoetapową. 3. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 4. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 5. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 6. Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą brutto za wykonanie zamawianych usług w okresie 18 miesięcy wartość 406 437,29 PLN brutto 7. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 8. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 500,00 PLN. 9. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 10. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 11. Kryterium oceny ofert jest najniższa cena.

Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2016-10-19 15:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

ul. Łazienkowska 6a 00-449 Warszawa, pokój nr 215

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2016-11-02 11:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2016-11-02 12:00:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniósł przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy na czas realizacji zadania w formie (forma) wystawionego przez (dane) stanowiącego 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, ważne od dnia (data) do dnia (data). Wykonawca ma obowiązek utrzymywać zabezpieczenie wykonania przedmiotu umowy przez cały czas trwania umowy. 2. W przypadku pokrycia kar umownych z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni uzupełnić zabezpieczenie wykonania przedmiotu umowy do kwoty wskazanej w ust. 1. . 3. Kwota zabezpieczenia, wniesiona w pieniądzu będzie podlegała zwrotowi z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku, prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy, po należytym wykonaniu zobowiązań umownych, wynikających z niniejszej umowy odpowiednio w ciągu 30 dni od dnia zakończenia realizacji niniejszej umowy.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA zawarta w Warszawie w dniu … 2016 r. pomiędzy: Centralnym Ośrodkiem Sportu, Instytucją Gospodarki Budżetowej z siedzibą w Warszawie, (00-449), ul. Łazienkowska 6A, zarejestrowanym pod numerem KRS 0000374033 w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającym numery: NIP 701-027-39-50 i Regon 142733356-00042, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: ……………………….. – Dyrektora, a zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez: zwanymi łącznie dalej Stronami w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie licytacji elektronicznej, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U z 2016 r. poz. 1020 – dalej „PZP”) o następującej treści § 1 1. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego usługi sprzątania, a Zamawiający zobowiązuje się w zamian płacić Wykonawcy wynagrodzenie („przedmiot umowy”). 2. Przedmiot umowy wykonywany będzie na zasadach opisanych w opisie przedmiotu zamówienia i formularzu cenowym stanowiącymi Załącznik nr 1 do Umowy. 3. Oferta Wykonawcy z dnia ……. 2016 r. stanowi integralną część Umowy. 4. Ilekroć w umowie jest mowa o Torwarze należy przez to rozumieć łącznie obiekty hal widowiskowo-sportowych Torwar I i Torwar II mieszczących się w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 6. 5. Umowa zawarta zostaje na okres 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy najmu, o której mowa w § 8 Umowy. Niniejsza Umowa ulega rozwiązaniu bez konieczności składania oddzielnych oświadczeń woli w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania umowy najmu, o której mowa w§ 8 Umowy. 6. Przedmiot umowy wykonywany będzie z wykorzystaniem pomieszczeń Zamawiającego przekazanych Wykonawcy do korzystania na podstawie odrębnie zawartej między Stronami umowy najmu, o której mowa w § 8 Umowy. § 2 W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do: 1) wykonywania przedmiotu umowy z najwyższą starannością i uczciwością, najlepszą wiedzą oraz z zasadami profesjonalizmu zawodowego, 2) utrzymywania ładu i porządku na terenie wykonywanych usług, do przestrzegania przepisów BHP i ppoż. oraz przepisów wewnętrznych, w tym przepisów porządkowych obowiązujących u Zamawiającego, 3) pokrywania w całości wszelkich strat poniesionych przez Zamawiającego lub osoby trzecie, wynikłych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 4) pisemnego zgłaszania Zamawiającemu pracowników oraz podwykonawców wprowadzanych na teren Zamawiającego w trakcie trwania Umowy z co najmniej dwu dniowym wyprzedzeniem, 5) pobierania kluczy do sprzątanych pomieszczeń z portierni i niezwłocznego ich zwracania po zakończonym sprzątaniu, 6) wykonywania usług sprzątania z użyciem własnych środków czystości, materiałów, maszyn i urządzeń gwarantujących spełnienie wszelkich wymagań technologicznych oraz gwarantujących właściwą jakość usług, z zastrzeżeniem używania środków do dezynfekcji, o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia , 7) wykonywania usług sprzątania z częstotliwością ich wykonywania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, 8) stosowania do realizacji umowy środków czystości nieuciążliwych dla otoczenia o standardach jakościowych nie gorszych od opisanych w opisie przedmiotu umowy, o którym mowa w pkt. 9; 9) wykonywania sprzątania wewnątrz budynków w godzinach określonych w opisie przedmiotu zamówienia, 10) sprzątania pomieszczeń wydzielonych w obecności pracowników za nie odpowiedzialnych w uzgodnionych z przedstawicielem zamawiającego terminach, 11) zgłaszania Zamawiającemu zaobserwowanych podczas prowadzonych prac usterek i awarii sieci wodno – kanalizacyjnych i elektrycznych itp. Zgłoszenia należy wpisywać do Dziennika sprzątania, 12) Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkich zdobytych informacji w czasie obowiązywania niniejszej umowy oraz po jej rozwiązaniu, 13) w przypadku domniemanego włamania, kradzieży lub zniszczenia sprzętu, osoby świadczące usługę sprzątania zobowiązane są do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie osoby wyznaczone do koordynowania prac oraz ochronę obiektu; 14) wykonywania sprzątania pomieszczeń po dokonanych remontach na terenie Torwaru, 15) prowadzenia Dziennika sprzątania i wykonywania na bieżąco wpisów do Dziennika sprzątania, 16) posiadania ważnej w dniu zawarcia umowy, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej-deliktowej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania mienia oraz odpowiedzialności cywilnej kontraktowej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, na kwotę co najmniej 2.000.000,00 złotych, 17) Wykonawca odpowiada za prawidłowe przeszkolenie pracowników skierowanych do realizacji przedmiotu umowy w zakresie BHP i p. poż oraz w zakresie zachowania tajemnicy informacji dotyczących Zamawiającego. Wykonawca jest również odpowiedzialny za ewentualne wypadki przy pracy jakim mogą ulec jego pracownicy. 18) Środki czystości i sprzęt potrzebny do wykonania umowy dostarcza Wykonawca na własny koszt. Środki czystości oraz maszyny i sprzęt czyszczący muszą być dostosowane do rodzaju powierzchni czyszczonej na terenie Torwaru. 19) Z uwagi na to, że umowa będzie wykonywana w czynnym obiekcie Torwaru, Zamawiający wymaga aby do usługi sprzątania Wykonawca używał wyłącznie nietoksycznych środków czyszczących i konserwujących (nie zawierających składników szkodliwych dla zdrowia i środowiska naturalnego). Środki te nie mogą działać szkodliwie w przypadku wdychania ich oparów przez ludzi. 20) Wykonawca na swój koszt będzie zapewniał bieżące uzupełnianie środków higieniczno - sanitarnych takich jak: mydło w płynie, papier toaletowy, ręczniki papierowe i inne na terenie Torwaru. 21) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we wszystkie dni robocze w godz. od ….. do ……. dyżuru pełnionego w siedzibie Zamawiającego przez pracowników sprzątających (minimum dwie osoby) będących w gotowości do świadczenia usług sprzątania. §3 SPRZĄTANIE POWIERZCHNI BIUROWYCH 1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzątania i stałego utrzymywania w czystości powierzchni biurowych określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 2. Sprzątanie powierzchni określonych w ust. 1 odbywa się we wszystkie dni robocze od poniedziałku do piątku. Wykaz dni roboczych, które nie zawierają się między poniedziałkiem, a piątkiem zostanie przedstawiony Wykonawcy. 3. Sprzątanie powierzchni biurowych odbywa się raz dziennie. Początek wykonania usługi określa się między godz. 16:30, a godz. 24:00 danego dnia. Usługa musi zostać zakończona do godz. 6:30 dnia następnego, a jeżeli następny dzień jest dniem wolnym o pracy do godz. 6:30 kolejnego dnia roboczego. 4. Sprzątanie powierzchni biurowych w pomieszczeniach oznaczonych numerami: 115, 126, 229 wykonywane jest w dni robocze w godzinach 8:30 – 9:30 lub 14:00- 15:00. 5. Sprzątanie powierzchni biurowych oznaczonych jako: 208, 209, 211,215, 217 i 218 oraz toalety 207 i 219 wykonywane jest w dni robocze w godzinach 6.00 – 8.00. 6. Sprzątanie pokoi hotelowych odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 12.00. 7. Wykonawca jest zobowiązany do stałego utrzymywania czystości poza pokojami biurowymi w szczególności na korytarzach, klatkach schodowych, toaletach, itp. na terenie Torwaru. 8. Stałe utrzymanie czystości w rozumieniu niniejszego paragrafu to: a) w toaletach - zapewnienie stałego zaopatrzenia (w tym bieżące uzupełnianie braków) w mydło, ręczniki papierowe, papier, toaletowy i środki zapachowe oraz utrzymanie ogólnej czystości zgodnie z przepisami BHP. b) na korytarzach i klatkach schodowych (w tym powierzchni szklanych) – utrzymanie czystości w ciągu całego dnia roboczego. 6. Każdorazowe sprzątnięcie toalet musi być potwierdzone podpisem pracownika Wykonawcy oraz adnotacją o godzinie wykonania usługi na tabliczce umieszczonej w toalecie zatytułowanej „Kontrola stanu czystości". §4 SPRZĄTANIE TERENÓW ZEWNĘTRZNYCH 1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzątania i utrzymania w stałej czystości terenów zewnętrznych wokół obiektów Torwaru wskazanych w załączniku nr 1 niniejszej umowy. 2. Zakres prac, o których mowa w ust. 1 jest uzależniony od pory roku i został określony w załączniku nr 1 do niniejszej umowy §5 SPRZĄTANIE IMPREZ 1. Wykonawca będzie zawierał umowy z organizatorami imprez odbywających się na terenie Torwaru na dodatkowe sprzątanie i utrzymanie w stałej czystości pomieszczeń, w których odbywają się imprezy na terenie Torwaru oraz dodatkowe sprzątanie pomieszczeń po imprezach odbywających się na terenie Torwaru, z zastrzeżeniem, że organizator imprezy może podpisać umowę na sprzątanie z innym podmiotem. 2. Sprzątanie pomieszczeń imprez określone w ust. 1 składa się z trzech etapów: a) sprzątania w trakcie przygotowania imprezy; b) sprzątania w trakcie trwania imprezy; c) sprzątania po zakończonej imprezie. 3. Wykonywanie usługi, o której mowa w ust. 2 lit. a) polega na posprzątaniu po zakończonych przygotowaniach do imprezy, a jeżeli przygotowania trwają dłużej niż jeden dzień po całym dniu przygotowań. 4. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia bieżącej obsługi sprzątania pomieszczeń imprezy oraz utrzymania stałej czystości podczas jej trwania, w szczególności: a) sprzątania toalet w odstępach nie rzadszych niż 1 godzina; b) bieżącego uzupełniania ręczników papierowych, mydła i papieru toaletowego w toaletach; c) utrzymania stałej czystości w obrębie wejścia głównego i wokół budynku; d) utrzymania stałej czystości kas; e) utrzymania stałej czystości na terenie parkingu wewnętrznego. 5. Realizacja i czas potrzebny do wykonania zadania określonego w ust. 2 będą każdorazowo przedmiotem ustaleń między Zamawiającym, a Wykonawcą. Przedmiotem ustaleń będzie przede wszystkim określenie zakresu, rodzajów środków oraz liczby pracowników potrzebnych do realizacji danego zadania. 6. Wykonanie zadania określonego w ust. 2 lit. c) polega na posprzątaniu powierzchni, na której odbywała się impreza oraz powierzchni ogólnie dostępnych dla jej uczestników. 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyznaczenia powierzchni, które mają być posprzątane w pierwszej kolejności. 8. Wykonawca zobowiązuję się do przekazywania Zamawiającemu 5% wartości brutto każdego kontraktu podpisanego na sprzątanie podczas i po imprezie organizowanej na terenie Zamawiającego, o których mowa w § 5 ust. 1. W związku z tym Wykonawca ma obowiązek przesłania na koniec każdego miesiąca do Zamawiającego wykazu imprez wraz z wartością kontraktów brutto, podczas których świadczył usługi sprzątania na rzecz organizatora imprezy. W celu potwierdzenia wartości kontraktów Zamawiający może żądać przedstawienia do wglądu umów z organizatorami imprez. Na podstawie w/w wykazu Zamawiający wystawi na rzecz Wykonawcy fakturę za wyżej wymienioną prowizję. 9. Wykonawca zobowiązuje się, na zlecenie Zamawiającego, do sprzątania i utrzymania w stałej czystości trzech imprez odbywających się na terenie Torwaru, w ramach zaoferowanej kwoty, o której mowa w § 9 ust. 1 lit. c. §6 SPRZĄTANIE TORWARU II LODOWISKO 1. Do powierzchni biurowych określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy stosuje się odpowiednio postanowienia § 3 umowy. 2. Sprzątanie pomieszczeń dostępnych dla zawodników takich, jak szatnie i toalety odbywa się trzy razy dziennie w czasie wskazanym przez Zamawiającego. 3. Wykonawca zobowiązuje się raz dziennie po zamknięciu lodowiska posprzątać całość powierzchni hali widowiskowo-sportowej Torwar II dostępnej dla osób korzystających z lodowiska. 4. Wykonawca uzupełni środki czystości w toaletach każdego dnia przed otwarciem lodowiska oraz będzie utrzymywał stały nadzór nad czystością w pomieszczeniach sanitarnych do zamknięcia lodowiska. 5. Zamawiający udostępni Wykonawcy harmonogram imprez sportowych mających odbyć się w danym sezonie na terenie hali widowiskowo-sportowej Torwaru II do końca sierpnia danego roku. Podczas imprez Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania stałej czystości w pomieszczeniach dostępnych dla publiczności oraz zawodników w szczególności w szatniach i toaletach. Środki czystości muszą być uzupełniane na bieżąco. Postanowienia § 7 stosuje się odpowiednio. 6. W okresie zawieszenia działalności lodowiska Wykonawca jest zobowiązany do sprzątania powierzchni hali widowiskowo- sportowej Torwaru II – raz dziennie w dni robocze w godz. ……., łącznie z powierzchnią biurową. § 7 1. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot umowy za pomocą własnego personelu zatrudnionego na umowę o pracę. 2. Imienny wykaz osób, które będą realizować umowę w imieniu Wykonawcy zostanie przekazany Zamawiającemu w formie ……. co najmniej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem świadczenia usług stanowiących przedmiot umowy. W tym zakresie i wyłącznie w celu świadczenia usług sprzątania Wykonawca powierza COS przetwarzanie danych osobowych osób, które będą realizować umowę w rozumieniu art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych. Powierzenie przetwarzania danych osobowych dotyczyć będzie: imienia i nazwiska, nr PESEL, miejsca zatrudnienia, telefonu kontaktowego. 3. W przypadku zmiany osób, o których mowa w ust. 2 Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o każdej zmianie w formie pisemnej, z zastosowaniem ww. terminu określonego w ust. 2. 4. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca ma obowiązek zmiany osób realizujących w jego imieniu Umowę na życzenie Zamawiającego. 5. Prawa i obowiązki stron określone i wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez zgody drugiej strony. § 8 W ramach wykonania przedmiotu umowy Zamawiający jest zobowiązany do: 1) przekazania Wykonawcy w ciągu 2 dni roboczych od daty zawarcia umowy - pomieszczeń na terenie Torwaru na potrzeby jego pracowników oraz magazynowe sprzętu Wykonawcy potrzebnego do wykonania Umowy. Przekazanie określonych pomieszczeń na terenie Torwaru na rzecz Wykonawcy odbędzie się na podstawie odrębnej umowy najmu zawartej z Zamawiającym. Zawarcie umowy najmu w tym zakresie stanowi warunek konieczny do przekazania faktycznego pomieszczeń na rzecz Wykonawcy w celu realizacji niniejszej Umowy; 2) prowadzenia bieżącej kontroli świadczonych usług. Uchybienia stwierdzone w obecności pracownika Wykonawcy będą wpisywane do Dziennika sprzątania z podaniem wyznaczonego przez Zamawiającego terminu ich usunięcia; 3) płacenia Wykonawcy wynagrodzenia za faktycznie wykonane usługi w terminach i na zasadach określonych w umowie. § 9 1. Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie wskazanym w § 1 niniejszej umowy przez okres 18 miesięcy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie nie wyższej niż: a. bez podatku VAT: (kwota) zł (słownie: (kwota)) b. podatek VAT w stawce (stawka) % w wysokości: (kwota) (słownie: (kwota)), c. cena z podatkiem VAT: (kwota) (słownie: (kwota)) zgodnie ze złożoną ofertą wykonawcy w przetargu nieograniczonym z dnia (data) stanowiącą załącznik nr 3 do umowy. Równocześnie Strony przyjmują, że kwota wynagrodzenia podana w ust. 1 jest maksymalną kwotą, którą Zamawiający przeznacza na wynagrodzenie z tytułu realizacji całości przedmiotu umowy przez okres 18 miesięcy. 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie wypłacane częściami przy czym okres rozliczeniowy wynosi miesiąc kalendarzowy. Wynagrodzenie za prawidłową realizację usług przez okres jednego miesiąca kalendarzowego wynosi i 1/18 wynagrodzenia określonego w ust. 1, tj. (kwota) zł netto plus należny podatek VAT (kwota) zł, co daje kwotę (kwota) zł brutto. 3. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może wyłączyć, z siedmiodniowym wyprzedzeniem, w określonym przez siebie terminie z realizacji część przedmiotu umowy, o czym uprzednio powinien poinformować Wykonawcę. Wyłączenie następuje poprzez pisemne powiadomienie przesłane na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 drogą elektroniczną lub faksową. 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwości zwiększenia, z siedmiodniowym wyprzedzeniem, ilości usług i częstotliwości ich świadczenia, w okresie obowiązywania umowy, w stosunku do ilości wskazanych w załączniku nr 1 do umowy. Zwiększenie następuje poprzez pisemne powiadomienie, przesłane na załączniku nr 2 drogą elektroniczną lub faksową. Umowa wygasa z chwilą przekroczenia kwoty, o której mowa w § 9 ust. 1 lit. c umowy. 5. Wypłata wynagrodzenia za dany miesiąc kalendarzowy uzalezniona jest od podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru prac, w którym zostanie zawarta ilość prac zrealizowanych przez Wykonawcę w danym okresie rozliczeniowym przy uwzględnieniu ust 3 i ust 4 oraz kalkulacji cenowej stanowiącej załącznik do Formularza oferty Wykonawcy z dnia……………….., - załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 6. Kwota wynagrodzenia określona w ust. 1 ma charakter ryczałtowy i obejmuje wykonanie wszystkich czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy, a w szczególności: wynagrodzenia, koszty użytkowania własnego sprzętu i narzędzi oraz własnych środków czystości i materiałów niezbędnych do należytego wykonywania przedmiotu umowy, koszty zakupu i transportu środków czystości codziennego użytku w toaletach i kuchniach, materiałów niezbędnych do utrzymania w należytym porządku ciągów komunikacyjnych oraz terenów zielonych, ubezpieczenia i inne opłaty nie wymienione, a które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy, zysk, narzuty, ewentualne upusty, podatki w tym podatek VAT oraz pozostałe składniki cenotwórcze. §10 1. Wynagrodzenie za dany okres rozliczeniowy z tytułu zrealizowanego przedmiotu umowy zostanie zapłacone przelewem z dołu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 2. Podstawą do wypłacenia wynagrodzenia będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego pod warunkiem podpisania przez Zamawiającego bez istotnych zastrzeżeń protokołu odbioru prac za dany miesiąc kalendarzowy, o którym mowa w § 9 ust. 5. 3. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru prac za okres danego miesiąca kalendarzowego. 4. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 5. Za datę zapłaty należności uważa się datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu bankowego. § 11 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość codziennej kontroli prawidłowości wykonania umowy pod względem spełnienia warunków określonych w umowie. 2. Stwierdzenie przez Zamawiającego niespełnienia warunków określonych w tych dokumentach może być podstawą do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 3. Wykonawca nie może powierzyć wykonania czynności wynikających z niniejszej umowy osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego. § 12 1. Nadzór nad realizacją umowy w imieniu Zamawiającego pełnić będą: 1) (osoba) - Torwar I 2) (osoba) - Torwar II 2. Osoby wymienione w ust. 1 będą dokonywały bieżącej kontroli realizacji poszczególnych zadań wymienionych w poniższych paragrafach 3. Wykonawca jest zobowiązany do wyznaczenia min. jednej osoby pełniącej funkcję koordynatora prac ekipy Wykonawcy odpowiedzialnej za realizację wszystkich zadań określonych w niniejszej umowie. 4. Funkcję koordynatorów prac Wykonawca powierza następującym osobom: 1) (osoba), tel ………. e-mail ………. – odpowiedzialna za koordynację prac na terenie obiektu hali widowiskowo-sportowej Torwar I 2) (osoba), tel ………., e-mail …….. - odpowiedzialna za koordynację prac na terenie obiektu hali widowiskowo-sportowej Torwar II 5. Koordynator prac powinien być w stałym kontakcie z przedstawicielem Zamawiającego określonym w ust. 1 tj. koordynator powinien znajdować się w siedzibie Zamawiającego lub powinien być dostępny pod przekazanym przedstawicielowi Wykonawcy numerem telefonu. 6. Zamawiający dopuszcza wyznaczenie przez Wykonawcę zastępstwa za danego koordynatora prac, jednakże osoba ta nie może wykonywać obowiązków wynikających z niniejszej umowy krócej niż osiem godzin dziennie. 7. Jeżeli koordynator lub jego zastępca nie będą wykonywali nałożonych na nich niniejszą umową obowiązków Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karami umownymi, o których mowa w § 13. 8 Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia na bieżąco Księgi raportów wykonanych prac oraz udostępniania ich na życzenie Zamawiającego w terminie i miejscu przez niego wskazanym. Ich wykonanie będzie na bieżąco potwierdzane w Księdze przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego wskazaną w ust. 1. 9. Wykonawca może wykonywać usługi sprzątania w ramach niniejszej umowy za pomocą podwykonawców wyłącznie za uprzednią zgodą na piśmie Zamawiającego § 13 1. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, tj. w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy, w szczególności w przypadku: a) braku aktualnej polisy ubezpieczeniowej w trakcie trwania Umowy, o której mowa w § 15, b) braku zabezpieczenia lub uzupełnienia zabezpieczenia wykonania przedmiotu umowy zgodnie z § 14, c) braku uzyskania zgody Zamawiającego na zatrudnienie podwykonawców, d) braku aktualnie prowadzonego Dziennika sprzątania lub aktualnej Księgi raportów Prawo odstąpienia od umowy może być wykonane w terminie 30 dni od stwierdzenia zajścia podstawy do odstąpienia. 2. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Zamawiający bedzie uprawniony do żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości wynagrodzenia brutto za dwa okresy rozliczeniowe, zgodnie z § 9. 3. Za opóźnienie lub brak przedstawienia wykazu osób zatrudnionych na umowę o pracę lub złożenia oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego zatrudnienie tych osób na umowę o pracę lub dowodu zatrudnienia na umowę o pracę na żądanie Zamawiającego, zgodnie z § 7 ust. 1 i ust. 2 – w wysokości 0,01 % kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia lub braku przedstawienia lub złożenia, naliczanej odrębnie dla każdego naruszenia. 4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wartość zastrzeżonej kary umownej. 5. Zamawiający może potrącić kwotę naliczonej kary umownej z wniesionym zabezpieczeniem wykonania przedmiotu umowy lub z wynagrodzeniem należnym Wykonawcy. 6. W przypadku odstąpienia od Umowy postanowienia dotyczące kary umownej nadal obowiązują Strony. 7. Rozwiązanie lub wygaśnięcie niniejszej Umowy skutkuje jednoczesnym rozwiązaniem umowy najmu, o której mowa w § 8 bez konieczności składania odrębnych oświadczeń woli. § 14 1. Wykonawca wniósł przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy na czas realizacji zadania w formie (forma) wystawionego przez (dane) stanowiącego 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, ważne od dnia (data) do dnia (data). Wykonawca ma obowiązek utrzymywać zabezpieczenie wykonania przedmiotu umowy przez cały czas trwania umowy. 2. W przypadku pokrycia kar umownych z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni uzupełnić zabezpieczenie wykonania przedmiotu umowy do kwoty wskazanej w ust. 1. 3. Kwota zabezpieczenia, wniesiona w pieniądzu będzie podlegała zwrotowi z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku, prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy, po należytym wykonaniu zobowiązań umownych, wynikających z niniejszej umowy odpowiednio w ciągu 30 dni od dnia zakończenia realizacji niniejszej umowy. §15 1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilno-prawną za szkody, w tym ewentualne nieszczęśliwe wypadki, powstałe w wyniku nienależytego wywiązywania się z warunków zawartych w niniejszej Umowie. 2. Wykonawca przed podpisaniem Umowy zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca posiada ważne w dniu przystąpienia do realizacji zamówienia, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej-deliktowej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania mienia oraz odpowiedzialności cywilnej kontraktowej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, na kwotę co najmniej 2.000.000,00 złotych. 3. W przypadku, gdy wygaśnięcie polisy nastąpi w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 7 dni, przed wskazanym w polisie końcem okresu ubezpieczenia do przedstawienia Zamawiającemu dokumentu, stwierdzającego kontynuację ochrony ubezpieczeniowej - w zakresie i przy sumie ubezpieczenia co najmniej odpowiadającym warunkom wygasającej polisy - na kolejny okres ubezpieczenia (polisa, nota pokrycia). § 16 1. Wykonawca zobowiązuje się do nieujawniania nieuprawnionym osobom trzecim treści umowy, a także wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego, w których posiadanie wejdzie on lub osoby, którymi się posługuje w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy i zapewnienia im ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem, udostępnieniem, utratą („Informacje poufne”). 2. Nie stanowią Informacji poufnych informacje dotyczące Zamawiającego, które: 1) są publicznie znane bez naruszenia Umowy; lub 2) w dacie ich ujawnienia były już znane Wykonawcy bez obowiązku zachowania poufności lub 3) zostały ujawnione przez Zamawiającego jakiejkolwiek osobie trzeciej bez ograniczeń w zakresie poufności; lub 4) których ujawnienie jest wymagane na podstawie przepisów prawa. § 17 1. Strony przewidują możliwość zmiany istotnych warunków Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy PZP. Zmiany istotnych warunków Umowy mogą nastąpić w formie aneksu w następujących przypadkach: a) wystąpienia przeszkód o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. siły wyższej i inne zdarzenia, których przyczyny nie leżą po żadnej ze stron Umowy, takie jak: nadzwyczajne zjawiska przyrody (między innymi trzęsienia ziemi, powodzie, huragany), zdarzenia wywołane przez człowieka, np. działania wojenne czy gwałtowne rozruchy oraz akty władzy publicznej, którym należy się podporządkować, a także inne niemożliwe do przewidzenia przyczyny techniczne, b) wystąpienia konieczności wykonania usług dodatkowych, których nie można było wcześniej przewidzieć, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, c) zmian numeru rachunku bankowego Wykonawcy, d) są korzystne dla Zamawiającego 2. Zamawiający dopuszcza możliwość nieistotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w formie aneksu z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany. 3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania w szczególności następujących nieistotnych zmian w przypadku przekształceń podmiotowych po stronie Wykonawcy skutkujących następstwem prawnym, a także w przypadku zmiany adresu, brzmienia firmy Wykonawcy lub Zamawiającego, dopuszcza się zmiany w tym zakresie. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany sposobu wykonania przedmiotu zamówienia z powodu: a) uzasadnionych zmian, których nie można było wcześniej przewidzieć; b) z powodu okoliczności siły wyższej. 5. Zmiana Umowy nie może skutkować zmianą terminu realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 5 Umowy dłużej niż do dnia………………….., chyba że zmiana terminu realizacji Umowy spowodowana jest działaniem siły wyższej. 6, Strony dopuszczają możliwość zmian w zakresie wskazanych osób i danych kontaktowych osób upoważnionych do kontaktu i ustaleń w ramach niniejsze Umowy bez konieczności zawarcia aneksu do Umowy. 7. Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, omyłek pisarskich oraz zmian będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez konieczności sporządzania aneksu. 8. Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy w związku z prawidłowym świadczenia usług w ramach przedmiotu Umowy, w wypadku wystąpienia jednej ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy PZP, tj. zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o udokumentowaną przez Wykonawcę wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób, bezpośrednio wykonujących Przedmiot Umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia; c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o udokumentowaną przez Wykonawcę wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, w zakresie jakim dotyczą osób bezpośrednio wykonujących Przedmiot Umowy, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących Przedmiot Umowy na rzecz Zamawiającego. 9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 8 pkt a) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy (tj. bez podatku od towarów i usług) nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona z uwzględnieniem stawki podatku od towarów i usług, wynikającej ze zmienionych przepisów. W przypadkach, o których mowa w ust. 8 pkt b) i c), w celu zawarcia aneksu, o którym mowa powyżej, Wykonawca winien złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek zawierający: oświadczenie o wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 8 pkt b) i c), ich uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia wartości wzrostu całkowitego kosztu, o którym mowa w ust. 8 pkt b) i c) na wynagrodzenie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania wnioskowanych zmian w sposób wskazany przez Zamawiającego, w szczególności poprzez przedłożenie stosownych umów z pracownikami, z zachowaniem właściwych przepisów prawa. W przypadku niewykazania przez Wykonawcę wpływu zmian, o których mowa w ust. 8 pkt b) i c) na wzrost wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiający ma prawo odmówić zmiany wynagrodzenia Wykonawcy do czasu przedstawienia wymaganego uzasadnienia oraz dokumentów potwierdzających żądania Wykonawcy. Zmiany, o których mowa w ust. 8 obowiązywać będą każdorazowo od dnia wejścia w życie zmian przepisów, o których mowa w ust. 8. § 18. 1. Umowa obejmuje całość uprawnień i zobowiązań Stron. Żadna ze Stron w razie jakiegokolwiek sporu dotyczącego realizacji Umowy albo też interpretacji jej zapisów nie będzie uprawniona do powoływania się na jakiekolwiek wcześniejsze ustalenia i oświadczenia, podjęte lub wyrażone w formie ustnej albo pisemnej, z wyjątkiem tych, które wyraźnie zawarte są w Umowie. 2. Nieważność jednego lub więcej postanowień Umowy nie pociąga za sobą nieważności innych jej postanowień, chyba, że nieważnością są dotknięte istotne postanowienia tej Umowy; z treści Umowy wynika, że bez postanowień dotkniętych nieważnością nie zostałaby ona zawarta bądź też obowiązujące przepisy prawa przewidują inny skutek takiej nieważności. 3. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2, Strony zobowiązują się do prowadzenia w dobrej wierze negocjacji zmierzających do zastąpienia nieważnych postanowień Umowy, (jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce) przez postanowienia, które będą w pełni ważne i skuteczne, jak również będą w maksymalnym stopniu zbliżone – w odniesieniu do wywieranych przez nie skutków ekonomicznych oraz intencji Stron zawierających Umowę w obecnej treści – do postanowień dotkniętych nieważnością. 4. Spory mogące wyniknąć z realizacji Umowy będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 5. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 6. Załączniki stanowią integralną część Umowy. 7. Strony w zakresie praw i obowiązków związane są niniejszą umową oraz załącznikami do niej, jak również ofertą Wykonawcy. 8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy stanowi oryginał i po jednym z nich otrzymuje każda ze Stron. Zamawiający Wykonawca Załączniki: 1. Opis przedmiotu zamówienia 2. Pisemne powiadomienie 3. Postąpienie 4. Kalkulacja cenowa   Zał. nr 2 do umowy Wykonawca………………….… Ul…………..……………………… Miejscowość……..……………. Pisemne powiadomienie Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie informuje, iż: • wyłącza z realizacji część przedmiotu umowy, w okresie od ……do…. .., tj.: Tabela nr …. …………….. poz ………………………..zał. nr 1 do umowy poz………………………. zał. nr 1 do umowy poz……………………… zał. nr 1 do umowy* • Zleca dodatkowe wykonie następujących usług, w okresie od ……do…. .., tj.: Tabela nr …. …………….. poz ………………………. zał. nr 1 do umowy poz………………………. zał. nr 1 do umowy poz………………………. zał. nr 1 do umowy* *Należy wybrać odpowiednio ………………….. …………………… (Data i miejsce) (Pod

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Wymagane dokumenty: 1. Wniosek o dopuszczeniu do udziału w licytacji. 2. Potwierdzenie wniesienia wadium. 3. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiazania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Termin na złożenie niniejszego oświadczenia wynosi 3 dni od przekazania wykonawcom listy podmiotów którzy złożyli wnioski. 4. Dokument (np. pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru, np. Krajowego Rejestru Sądowego, informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub umowa spółki cywilnej, itp.) potwierdzający, iż wniosek został podpisany przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do wniosku. 5. Do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca: -nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu; -spełnia kryteria selekcji, o których mowa w art. 51 ust. 2, art. 57 ust. 3 i art. 60d ust. 3. a) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcjizamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. b) Na żądanie zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.1. 6.Wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, potwierdzający warunek zawarty w Sekcji III.1.1). 7. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, potwierdzający warunek zawarty w Sekcji III.1.3). 8. Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 2 000 000 zł. 9. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła