Licytacja L-211-2012

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-211-2012 - Modernizacja-przebudowa drogi gminnej nr 106041L

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Gmina Niemce, Gmina Niemce
Adres pocztowy: Lubelska 121
Miejscowość: Niemce, Kod pocztowy: 21-025
Tel.: 817561039, Faks: 817561790
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

272600 - 2012

Termin otwarcia licytacji:

2012-08-16 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja-przebudowa drogi gminnej nr 106041L
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja-przebudowa drogi gminnej nr 106041L w m. Jakubowice Konińskie Kolonia na odcinku od km rob. 0+002,79 do km rob. 0+634,70 1.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie z szczegółowo opisany jest w przedmiarze robót, projekcie wykonawczym, rysunkach specyfikacji technicznej - (załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu) stanowiące integralną część ogłoszenia o zamówieniu i ogłoszenia zamieszczonego na platformie licytacji elektronicznej. 2.Zamawiający wymaga udzielenia pisemnej gwarancji jakości na okres nie krótszy niż 36 miesięcy 3.Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji inwestycji i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach przedmiotowego postępowania przez Zamawiającego. 4.Zamawiający zapłaci Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy w dwóch transzach - jedna po zakończeniu robót w wysokości w wysokości do 139 000,00 zł brutto w terminie 30 dni od wpływu f-ry Vat , pozostałe wynagrodzenia wg kosztorysu ofertowego na podstawie f-ry Vat zostanie wypłacone Wykonawcy do dnia 30.04.2013 r. Załączniki do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia stanowiące integralną część : 1. Przedmiary robót 2. Rysunki 3. Projekty budowlane 4. Specyfikacja techniczna 5.Projekt stałej organizacji ruchu.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 45.11.10.00-8
Dodatkowe przedmioty 45.23.30.00-5
45.23.30.00-9

Termin wykonania zamówienia:
Okres w dniach: 45.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 1. Wymagane jest wniesienie wadium przetargowego w kwocie: 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) 2. Wadium należy wnieść do dnia 03.08.2012 r. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach : a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm. ) UWAGA Wadium w pieniądzu należy wnosić ściśle z dyspozycją art. 45 ust. 7 ustawy p.z.p, tzn. przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. W myśl art. 63. ust. 3 pkt.1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U z 2002 Nr 72 poz. 665 j. t.) polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63c Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Oznacza to, że wpłata gotówkowa wadium wnoszona na poczcie lub w banku nie stanowi polecenia przelewu w rozumieniu wyżej cytowanych artykułów. Wadium wnoszone przelewem (art. 45 ust. 7 ustawy pzp) uważa się za wniesione w terminie jeżeli wpłynie na konto Urzędu Gminy w Niemcach przed upływem terminu określonego powyżej. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego w : BS NIEMCE 29 8702 0001 0000 0026 2000 0050. Dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach , dokumenty te należy dołączyć do w/w wniosku. 5. Szczegółowe informacje na temat form wnoszenia wadium, terminu zwrotu wadium zawarto art.45-46 ustawy pzp..

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi legitymować się wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch robót odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia. Za roboty budowlane odpowiadające rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia rozumie się roboty budowlane polegające na budowie lub remoncie dróg o wartości co najmniej 250 000 zł

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://www.niemce.bip.lublin.pl/index.php?menu=ogloszenia&stage=przetargi

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne:a) Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejstrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl b) Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejstrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. 2. Wymagania techniczne: komputer klacy PC(lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączoną do sieci Internet...

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Przedmiotowa licytacja będzie jednoetapowa. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych polskich oraz ewentualnie w groszach;grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej przynajmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżącą będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 7. Zamawiający przyjął cenę wywoławczą brutto za całość: 291 326,13 zł. 8. Wysokość minimalnego postąpienia: 2000 zł. 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto

Minimalna wysokość postąpienia

2000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2012-08-03 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Urząd Gminy Niemce w Niemcach ul. Lubelska 121, 21- 025 Niemce (II piętro, pokój 204 - Sekretariat Urzędu Gminy Niemce)

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2012-08-16 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2012-08-16 12:00:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie 2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu; b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego z dopiskiem - zabezpieczenie na: Modernizacja-przebudowa drogi gminnej nr 106041L w m. Jakubowice Konińskie Kolonia na odcinku od km rob. 0+002,79 do km rob. 0+634,70 : BS Niemce 29 8702 0001 0000 0026 2000 0050. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 5. Warunkiem podpisania umowy jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 6. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. 7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekroczyć 30% wysokości zabezpieczenia. 8. Kwota o której mowa w punkcie 7 jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie rękojmi za wady

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne dla stron postanowienia umowy(wzór umowy) zawarte są na stronie http://www.niemce.bip.lublin.pl/index.php?menu=ogloszenia&stage=przetargi

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła