Licytacja L-211-2019

Status: Opublikowana

Ogłoszenie o zamówieniu L-211-2019 - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - Inspektora Koordynatora oraz Inspektorów nadzoru inwestycyjnego w branżach: drogowej, elektrycznej i elektroenergetycznej, teletechnicznej i konstrukcyjnej dla zad. Rozbudowa ul. Klasztornej (...)

Dane zamawiającego


Nazwa: ZIM, Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie
Adres pocztowy: Reymonta20
Miejscowość: Kraków, Kod pocztowy: 30-059
Tel.: 12 341 85 09, Faks: -
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

619119-N-2019

Termin otwarcia licytacji:

6 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 10:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - Inspektora Koordynatora oraz Inspektorów nadzoru inwestycyjnego w branżach: drogowej, elektrycznej i elektroenergetycznej, teletechnicznej i konstrukcyjnej dla zad. Rozbudowa ul. Klasztornej (...)

Usługi

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego – Inspektora Koordynatora oraz Inspektorów nadzoru inwestorskiego w branżach: drogowej, elektrycznej i elektroenergetycznej, teletechnicznej i konstrukcyjnej w celu kontroli i nadzoru nad realizacją kontraktu, którego przedmiotem jest rozbudowa ul. Klasztornej. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres obowiązków Wykonawcy został określony w Opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do wzoru umowy) oraz we Wzorze umowy. 3. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 71247000-1 - Nadzór na robotami budowlanymi; 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją. 4. Numer i pełna nazwa postępowania: ZIM.ZP.262.2.16.2019 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego – Inspektora Koordynatora oraz Inspektorów nadzoru inwestorskiego w branżach: drogowej, elektrycznej i elektroenergetycznej, teletechnicznej i konstrukcyjnej dla zadania pn. Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy Moście Wandy. 5. Postępowanie prowadzone jest w trybie licytacji elektronicznej. 6. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ,,ustawą Pzp", zgodnych z jego przedmiotem, stanowiących powtórzenie podobnych usług, do 50% wartości szacunkowej niniejszego zamówienia (po wcześniejszych negocjacjach z Wykonawcą, ceny nie mogą przekroczyć średnich cen rynkowych w danym półroczu). 7. Wymagany okres rękojmi za wady z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia wynosi 36 miesięcy. Szczegółowe zapisy dotyczące rękojmi za wady opisane są w § 2 wzoru umowy 8. Zamawiający zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 3a ustawy Pzp nie wymaga, aby osoba/osoby uczestnicząca/ce w realizacji zamówienia, była/były zatrudniona/e przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 8. Zamawiający informuje, że dnia 25.10.2019 r. została zawarta umowa nr ZIM/02/2019/037 pomiędzy Gminą Miejską Kraków i Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. a Firmą Handlową Usługową INSTBUD Stanisław Boguta Sp.j. na realizację przedmiotowej inwestycji.

https://zim.krakow.pl

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


1. Wymagania formalne: a) Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl; b) Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z korzystania przez Wykonawców z oprogramowania innego niż zalecane. 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z ww. przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

https://licytacje.uzp.gov.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


1. Przedmiotowa licytacja elektroniczna będzie licytacją jednoetapową. 2. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 7. Zamawiający przyjął cenę wywoławczą brutto za całość zamówienia: 700.000,00 PLN. 8. Wysokość minimalnego postąpienia: 5000 PLN. 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 10. Kryteria oceny ofert i znaczenie: Cena - 100,00.

5000

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Relatywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2019-11-15 10:00:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


6 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 10:00.

Czas od otwarcia

Upływa w dniu otwarcia, o godzinie 11:00.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


-

-

-

-

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1b pkt 3) ustawy Pzp, tj. w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna ww. warunki w tym zakresie za spełnione, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje: 1. Jedną osobą wyznaczoną do pełnienia funkcji Inspektora Koordynatora – legitymującą się: 1.1. doświadczeniem na co najmniej jednym Kontrakcie w pełnieniu funkcji Inspektora Koordynatora lub równorzędnej od momentu rozpoczęcia robót budowlanych do uzyskania Decyzji o pozwoleniu na użytkowanie o wartości nie niższej niż 10 mln PLN brutto; 2. Jedną osobą wyznaczoną do pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej – legitymującą się: 2.1. uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń wydanymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) lub aktualnymi uprawnieniami równoważnymi do powyższych (w szczególności wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub wydawanymi obywatelom innych państw w oparciu o stosowne ustawodawstwo, a uznanymi w Polsce) i 2.2. w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu kierowała lub nadzorowała co najmniej jedną robotą budowlaną w oparciu o Decyzję ZRID dla budowy i/lub rozbudowy drogi i/lub ulicy o długości minimum 0,5 km od momentu rozpoczęcia robót budowlanych do wydania Decyzji o pozwoleniu na użytkowanie; 3. Jedną osobą wyznaczoną do pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjno - budowlanej – legitymującą się: 3.1. uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń wydanymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) lub aktualnymi uprawnieniami równoważnymi do powyższych (w szczególności wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub wydawanymi obywatelom innych państw w oparciu o stosowne ustawodawstwo, a uznanymi w Polsce) i 3.2. minimum 3 letnim doświadczeniem zawodowym w kierowaniu lub nadzorowaniu robotami konstrukcyjno – budowlanymi; 4. Jedną osobą wyznaczoną do pełnienia funkcji Inspektora nadzoru branży elektrycznej i elektroenergetycznej - legitymującą się: 4.1. uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń wydanymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) lub aktualnymi uprawnieniami równoważnymi do powyższych (w szczególności wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub wydawanymi obywatelom innych państw w oparciu o stosowne ustawodawstwo, a uznanymi w Polsce) i 4.2. minimum 3 letnim doświadczeniem zawodowym w kierowaniu lub nadzorowaniu robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; 5. Jedną osobą wyznaczoną do pełnienia funkcji Inspektora nadzoru robót teletechnicznych - legitymującą się: 5.1. uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń wydanymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) lub aktualnymi uprawnieniami równoważnymi do powyższych (w szczególności wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub wydawanymi obywatelom innych państw w oparciu o stosowne ustawodawstwo, a uznanymi w Polsce) i 5.2. minimum 3 letnim doświadczeniem zawodowym w kierowaniu lub nadzorowaniu robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń teletechnicznych i/lub telekomunikacyjnych. 6. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 poz. 65). 7. Dopuszcza się możliwość pełnienia funkcji Inspektora Koordynatora i Inspektora nadzoru branży drogowej przez jedną osobę spełniającą wymagania dla niniejszych osób. 8. Dopuszcza się możliwość pełnienia funkcji Inspektora nadzoru w dwóch branżach przez jedną osobę spełniającą wymagania dla niniejszych branż. 9. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (zaleca się skorzystanie z Zobowiązania, stanowiącego zał. nr 4 do wniosku). Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Tak

-

Tak

  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp): Tak
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp): Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

1. Odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności tego dokumentu w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych, Zamawiający pobiera go samodzielnie z tej bazy danych. 2. DOTYCZY TYLKO PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 powyżej: a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej; b) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w lit. a) powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis dotyczący terminów wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio. 3. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 1 powyżej. 4. Zamawiający żąda od Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcjum, spółka cywilna) przedstawienia w odniesieniu do każdego z tych Wykonawców dokumentów wymienionych w pkt 1 powyżej.

Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg załącznika nr 3 do wniosku.

-

1. Zamawiający dopuści do udziału w licytacji elektronicznej i zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu. 2. Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu nastąpi na podstawie przedłożonych wraz z wnioskiem oświadczeń lub dokumentów, których wykaz został określony w niniejszym ogłoszeniu. 3. Ponadto do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej należy załączyć: a) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – wg załącznika nr 1 do wniosku (aktualne na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. spółka cywilna, konsorcjum) wymóg złożenia niniejszego oświadczenia dotyczy każdego z Wykonawców; b) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – wg załącznika nr 2 do wniosku (aktualne na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu); c) Jeżeli dotyczy - w przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp - Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wg załącznika nr 4 do wniosku; d) Jeżeli dotyczy – Pełnomocnictwo – do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza); e) Jeżeli dotyczy – Pełnomocnictwo – do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. spółka cywilna, konsorcjum), ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

IX. Termin związania ofertą


30 dni

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


1. Wykonawca wykona przedmiot umowy sukcesywnie w okresie do 30 (trzydziestu) miesięcy od dnia podpisania przez Zamawiającego umowy z wykonawcą robót budowlanych tj. do dnia 25 kwietnia 2022 r. 2. Szczegółowe informacje dotyczące terminu wykonania zamówienia opisane są w § 5 wzoru umowy oraz w pkt 1.4. Opisu przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do wzoru umowy).

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


1. Przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny oferty. 2. Zabezpieczenie zostanie zwrócone w następujący sposób: 100% zabezpieczenia Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 3. Zabezpieczenie może być wnoszone: 3.1. w pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie - Bank PKO BP SA nr 37 1020 2892 0000 5902 0641 4637 w taki sposób, aby przed zawarciem umowy znajdowało się na ww. rachunku; 3.2. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej(z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – deponowane w oryginale w sekretariacie siedziby Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie za potwierdzeniem przyjęcia, przed zawarciem umowy. Uwaga: przed złożeniem zabezpieczenia pracownik Zamawiającego dokona sprawdzenia zgodności zapisów takiego zabezpieczenia z niniejszymi wymogami. 4. Dopuszczalne jest złożenie zabezpieczenia w więcej niż jednej formie, a także zmiana formy wniesionego zabezpieczenia (zmiana taka może być dokonywana jedynie na inną formę wyżej wymienioną, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i nie może powodować zmniejszenia jego wysokości). 5. Weksel, zastaw na papierach wartościowych, zastaw rejestrowy, potrącenia z należności za częściowo wykonane zamówienie – nie są akceptowane jako formy wniesienia zabezpieczenia. 6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy składane w formach gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi: 6.1. musi być wystawione na Gminę Miejską Kraków (31-004 Kraków, Plac Wszystkich Świętych 3-4); 6.2. okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie może być krótszy niż okres realizacji umowy. 7. Szczegółowe informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy opisane są w § 15 wzoru umowy.

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


1. Wzór umowy dostępny jest na stronie internetowej https://zim.krakow.pl. 2. Zmiany umowy zostały określone w § 13 wzoru umowy.

XIII. Informacje dodatkowe


I. PRZEKAZANIE WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI: 1. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w formie pisemnej w trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca na adres: Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie, ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków, sekretariat III piętro - pok. 3W031, czynne w godz.: pn - pt 7:30-15:30 oraz opisane - Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - Inspektora Koordynatora oraz Inspektorów nadzoru inwestycyjnego dla zadania pn. Rozbudowa ul. Klasztornej. Numer postępowania: ZIM.ZP.262.2.16.2019. Wniosek należy sporządzić w języku polskim. II.KOMUNIKACJA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCAMI: 1. Adres do korespondencji: Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie, ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków, sekretariat III piętro - pok. 3W031. 2. Adres e-mailowy Zamawiającego: zp@zim.krakow.pl. III. FORMALNOŚCI PRZED ZAWARCIEM UMOWY: 1. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest – przed zawarciem umowy – do przedłożenia Zamawiającemu dowodu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (zalecane jest wyprzedzające przedłożenie przez Wykonawcę projektu dokumentu zabezpieczenia - w celu uzyskania akceptacji jego treści). 2. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest - przed zawarciem umowy - do przedłożenia Zamawiającemu aktualnych kopii uprawnień i wpisów do właściwych izb zawodowych osób wskazanych do realizacji zamówienia. 3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (np. konsorcjum, spółka cywilna) Wykonawcy ci – przed zawarciem umowy – są zobowiązani do przedłożenia Zamawiającemu umowy określającej podstawy i zasady wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia. IV. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 ROKU W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE (OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH), ZWANYM DALEJ RODO: 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, że: a) Administratorem danych osobowych Wykonawców przystępujących do postępowania jest Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie, ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków, tel.: 012 34 18 509, e-mail: sekretariat@zim.krakow.pl, b) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail: iod@zim.krakow.pl. c) Dane osobowe Wykonawców oraz dane osobowe zawarte we wnioskach, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, d) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, e) Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy zawartej w niniejszym postępowaniu, f) Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio Wykonawcy dotyczących, jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp, g) W odniesieniu do udostępnionych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, h) Wykonawca oraz osoby, których dane osobowe zostały udostępnione w postępowaniu posiadają: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, jak również z zastrzeżeniem, iż wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO; i) Wykonawcy oraz osobom, których dane osobowe zostały udostępnione w postępowaniu nie przysługują: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 2. Wykonawca jest zobowiązany wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 RODO oraz jeśli dotyczy, art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. V. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ: Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział VI ustawy Pzp.

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła