Licytacja L-213-2010

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-213-2010 - Dostawa sprzętu komputerowego dla PUW w Rzeszowie

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Małgorzata Chomycz-Śmigielska, Wojewoda Podkarpacki
Adres pocztowy: Grunwaldzka 15
Miejscowość: Rzeszów, Kod pocztowy: 35-959
Tel.: 17 867 12 05, Faks: 17 867 17 50
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Numer ogłoszenia w BZP:

163459-2010

Termin otwarcia licytacji:

2010-07-13 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu komputerowego dla PUW w Rzeszowie
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa notebooków, drukarek laserowych oraz projektora multimedialnego wg poniższej specyfikacji: - zestaw komputerowy – 55 szt. - notebook nr 1 – 6 szt. - drukarka laserowa czarno-biała A4 – 10 szt. - pendrive – 20 szt. Dokładny opis techniczny przedmiotu zamówienia można znaleźć na stronie internetowej Zamawiającego: www.rzeszow.uw.gov.pl, zakładka „Zamówienia publiczne (Profil Nabywcy)”.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.21.30.00-5
Dodatkowe przedmioty 30.21.21.00-6
30.23.21.10-8
30.23.31.80-6

Termin wykonania zamówienia:
do 21 dni od dnia podpisania umowy

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Nie dotyczy

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zgodnie z oświadczeniem. (Wykonawca, który zamierza przy wykonywaniu zamówienia polegać na osobach trzecich warunek określony w niniejszym punkcie musi spełniać osobiście)

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zgodnie z oświadczeniem. (Wykonawca, który zamierza przy wykonywaniu zamówienia polegać na osobach trzecich spełni niniejszy warunek także jeżeli wykaże, iż spełnia go wskazana osoba trzecia)

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zgodnie z oświadczeniem. (Wykonawca, który zamierza przy wykonywaniu zamówienia polegać na osobach trzecich spełni niniejszy warunek także jeżeli wykaże, iż spełnia go wskazana osoba trzecia)

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zgodnie z oświadczeniem. (Wykonawca, który zamierza przy wykonywaniu zamówienia polegać na osobach trzecich spełni niniejszy warunek także jeżeli wykaże, iż spełnia go wskazana osoba trzecia)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający pozytywnie oceni sytuację ekonomiczną i finansową tych Wykonawców, którzy udokumentują w ofercie fakt posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej (lub obydwu tych form łącznie) w kwocie nie mniejszej niż: 200.000,00 PLN. (Wykonawca, który zamierza przy wykonywaniu zamówienia polegać na osobach trzecich spełni niniejszy warunek także jeżeli wykaże iż spełnia go wskazana osoba trzecia (w zakresie sytuacji finansowej) oraz wykaże, iż osobiście go spełnia w zakresie sytuacji ekonomicznej)

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym powyżej.

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć

próbki, opisy lub fotografie

Inne dokumenty

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 1 - wg wzoru)

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
- w przypadku gdy w okresie pomiędzy podpisaniem umowy, a jej realizacją producent sprzętu komputerowego objętego niniejszą umową wycofa go z produkcji, a Wykonawca zaproponuje rozwiązanie równoważne; - w przypadku gdy opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia spowodowane jest okolicznościami leżącymi poza Wykonawcą, m. in. trudności wynikające z przyczyn technicznych lub organizacyjnych dotyczących sprowadzania z zagranicy sprzętu komputerowego

Termin związania ofertą

30 dni od daty złożenia oferty

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.rzeszow.uw.gov.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: a) Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl. b) Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC z zainstalowanym systemem operacyjnym spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

Przedmiotowa licytacja elektroniczna będzie licytacją 1-etapową 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 7. Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą brutto za całość zamówienia: 249683.50 PLN. 8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 9. Niezwłocznie po zakończeniu licytacji Zamawiający, za pośrednictwem platformy licytacyjnej, poinformuje zwycięzcę o przyjęciu jego oferty.

Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2010-07-01 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

PUW w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, sekretariat Wydziału Organizacyjno - Administracyjnego, pok. 205 (II piętro)

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2010-07-13 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2010-07-13 10:27:28

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Nie dotyczy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne postanowienia umowy zawarte są w załączniku A, dostępnym na stronie www.rzeszow.uw.gov.pl, zakładka Zamówienia publiczne (Profil nabywcy)

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

CENA: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest wypełnić Formularz cenowy (zał. B - dostępny na stronie www.rzeszow.uw.gov.pl) z podaniem cen jednostkowych asortymentu oraz przekaże Zamawiającemu wykaz z nazwami zaoferowanego sprzętu (charakterystyka asortymentu z podaniem marki oraz producenta). PRZEKAZANIE WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI: Wniosek (zgodny ze wzorem stanowiącym zał. C do ogłoszenia zamieszczonego na stronie www Zamawiającego) należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, sekretariat Wydziału Organizacyjno - Administracyjnego (II piętro, p. 205), oraz opisane - Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na sprzętu komputerowego na potrzeby Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. We wniosku Wykonawca zobowiązany jest przekazać numer faksu oraz adres e-mail, na które będę kierowane zaproszenia do udziału w licytacji elektronicznej. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: W sprawach technicznych: • Paweł Jaworski – informatyk wojewódzki pok. 211, tel. (0-17) 867 12 11, e-mail informatyk@rzeszow.uw.gov.pl, w godz. od 800 do 1500. W sprawach formalno – prawnych: • Krzysztof Mędrygał – Kierownik Oddziału w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym, pok. nr 226, tel. (0–17) 867 12 26, e-mail kmedrygal@rzeszow.uw.gov.pl, w godz. od 800 do 1500. • Bartosz Kazimirowicz – inspektor w Wydziale Organizacyjno – Administracyjnym, pok. Nr 208, tel. (0-17) 867 12 08, e-mail bkazimirowicz@rzeszow.uw.gov.pl, w godz. od 8:00 do 15:00

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła