Licytacja L-213-2012

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-213-2012 - Dostawa kopert dla O/ZUS w Kielcach

I. Dane zamawiającego

Nazwa: ZUS Oddział w Kielcach , Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie
Adres pocztowy: Piotrkowska 27
Miejscowość: Kielce, Kod pocztowy: 25-510
Tel.: 41 3356531, Faks: 41 3445072
Rodzaj zamawiającego: Instytucja ubezbieczenia społecznego i zdrowotnego

Numer ogłoszenia w BZP:

163907-2012

Termin otwarcia licytacji:

2012-08-20 09:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa kopert dla O/ZUS w Kielcach
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa kopert w asortymencie i ilości określonej poniżej: 1)Koperta C6 biała z klejem, samoprzylepna z okienkiem z prawej strony, wym. okienka 9x4,5cm, odległość okienka od dolnej krawędzi koperty 1,5cm, od prawej krawędzi koperty 1,5cm, poddruk ciemny zabezpieczający dane osobowe, not recycling, gramatura papieru min. 80g/m2, w opakowaniu 1000 szt. – 25 opakowań 2)Koperta C6 biała z klejem, samoprzylepna z paskiem, poddruk ciemny zabezpieczający dane osobowe, not recycling, gramatura papieru min. 80g/m2, w opakowaniu 1000 szt. – 30 opakowań 3)Koperta C4 biała z klejem, samoprzylepna z paskiem wym 32,4 x 22,9cm, gramatura papieru min.90g/m2 poddruk zabezpieczający dane osobowe, not recycling, w opakowaniu 250 szt. – 60 opakowań 4)Koperta trójwymiarowa, przestrzenna, minimum dwuwarstwowa, łączenie warstw na bocznej krawędzi koperty, biała, samoprzylepna, wzmocniona klapka zamykająca, posiadająca system zabezpieczający w postaci kółeczek lub innego zabezpieczenia, które informuje czy koperta była otwierana, wymiary 255 x 390 x 40 mm, gramatura papieru każdej warstwy minimum 100g/m2, not recycling, w opakowaniu 100 szt. – 20 opakowań 5)Koperta C5, biała z klejem, samoprzylepna z paskiem, wym. 22,9 x 16,2cm, klejona z krótszego boku, poddruk ciemny zabezpieczający dane osobowe, gramatura papieru min. 90g/m2, not recycling, w opakowaniu 500 szt. – 50 opakowań 6)Koperta DL biała samoprzylepna z okienkiem z prawej strony, wymiar okienka 4,5 x 9,0 cm, odległość okienka od dolnej krawędzi koperty 1,5 cm od prawej krawędzi koperty 2,0 cm; wymiar koperty 11,0 x 22,0 cm, gramatura papieru 90g/m2, poddruk ciemny zabezpieczający dane osobowe (ciemna kratka lub gilosz), not recycling, w opakowaniu 1000 szt. – 200 opakowań 7)Koperta C5, biała, samoprzylepna, z okienkiem z prawej strony, wymiar okienka 4,5 x 9,0 cm, wymiar koperty 16,2 x 22,9 cm, gramatura papieru min. 90g/m2, odległość okienka od dolnej krawędzi koperty 6,5 cm, od górnej krawędzi koperty 5,2 cm, od prawej krawędzi koperty 2,0 cm, klejone po długim boku, poddruk ciemny zabezpieczający dane osobowe (ciemna kratka lub gilosz), not recycling, w opakowaniu 500 szt. – 80 opakowań Zamówienie nie przekracza wartości określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszeń o zamówieniach, tj.: dla dostaw i usług 130.000 Euro Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 u.p.z.p. Zamawiający nie przewiduje ustanawiania dynamicznego systemu zakupów.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.19.92.30-1
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
Dostawy realizowane będą sukcesywnie od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2012r. Zamawiający przewiduje realizację zamówienia w trzech dostawach

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Brak dodatkowych wymagań w wyżej wymienionym zakresie

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Brak dodatkowych wymagań w wyżej wymienionym zakresie

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Brak dodatkowych wymagań w wyżej wymienionym zakresie

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Brak dodatkowych wymagań w wyżej wymienionym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Brak dodatkowych wymagań w wyżej wymienionym zakresie

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć

inne dokumenty
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualną specyfikację techniczno – jakościowej producenta kopert zawierającej nazwę handlową i parametry techniczno-jakościowe oferowanych przez Wykonawcę asortymentów kopert (zawierająca w szczególności następujące informacje: nazwę producenta, typ koperty, wymiary koperty, wymiary okienka, gramaturę papieru, typ zastosowanego papieru oraz pozostałe informacje umożliwiające sprawdzenie zgodności zaproponowanych kopert z wymogami Instrukcji ( opisu przedmiotu zamówienia),

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu na składanie elektronicznych postąpień (zamknięciem licytacji).

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.zus.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wymagania formalne: 1)W licytacji elektronicznej mogą brać udział wyłącznie wykonawcy zarejestrowani w systemie platformy licytacji elektronicznej pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl 2)Aby Zamawiający miał możliwość dopuszczenia Wykonawcy do udziału w licytacji, musi on zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl i przekazać Zamawiającemu określony tam swój LOGIN, wypełniając odpowiednie pole we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej (załącznik nr 1 do ogłoszenia i niniejszej instrukcji). 3)W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu (login należy podać dokładnie stosując te same znaki, w tym duże i małe litery, jeżeli takie zastosowano) bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z Wnioskiem, Wykonawca jest zobowiązany do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. Nie dostarczenie loginu w sposób i w terminie określonym powyżej będzie traktowane jako odstąpienie Wykonawcy od dalszego postępowania. Wymagania techniczne komputera Wykonawcy: Wykonawca winien posiadać komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarkę internetową Internet Explorer 6.0 lub wyższą lub Firefox 2.0 lub wyższą. Szczegółowe wymogi techniczne określone zostały w § 3 Regulaminu korzystania z Platformy na stronie internetowej UZP https://licytacje.uzp.gov.pl/page/rules oraz w „Samouczku” w pkt. 7 na stronie internetowej UZP https://licytacje.uzp.gov.pl/page/selflearn Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z korzystania przez Wykonawców z oprogramowania innego niż zalecane.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1)W toku licytacji elektronicznej uprzednio dopuszczeni i zaproszeni do udziału Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia będzie możliwa od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 2)W toku licytacji Wykonawcy oferują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażaną w złotych oraz ewentualnie w groszach. Grosze należy oddzielić od złotych kropką. 3)Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej, co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 4)Cenę kolejnego korzystniejszego postąpienia należy wpisywać po uprzednim zapoznaniu się z aktualnym najkorzystniejszym postąpieniem cenowym wpisując z rozwagą „cenę przebicia oferty najkorzystniejszej”, tak aby omyłkowo nie wprowadzić niewłaściwej ceny. System jedynie „dopytuje się” o oferty, które złożone są w kwocie niższej o 50% od ceny oferty najkorzystniejszej. Inne oferty traktowane są jako wiążące i nie ma możliwości dokonywania korekty uprzednio omyłkowo wprowadzonej kwoty, ponieważ jest ona przez system traktowana jako ostateczna i wiążąca po „kliknięciu” przycisku „potwierdź”. 5)Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 300 zł brutto. 6)W toku licytacji Zamawiający automatycznie za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert w ten sposób, że te informacje są na bieżąco dostępne po „kliknięciu” na zakładkę „lista postąpień”. 7)Do momentu zamknięcia licytacji zablokowana jest możliwość identyfikacji Wykonawców nawzajem. 8)PO DOKONANIU KAŻDEGO POSTĄPIENIA CENOWEGO lub na bieżąco WYKONAWCA WINIEN DOKONYWAĆ ODŚWIEŻANIA STRONY celem aktualizacji listy postąpień, tak aby posiadał na bieżąco aktualną listę postąpień z aktualnymi cenami. 9)Zamawiający określa KWOTĘ WYWOŁAWCZĄ, którą Wykonawcy mogą licytować „w dół” – 21.255,70 zł brutto. 10)Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 11)Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena brutto. Wykonawca, który złoży najkorzystniejsze postąpienie elektroniczne przed podpisaniem umowy ZOBOWIĄZANY JEST DO WYPEŁNIENIA FORMULARZA CENOWEGO (stanowiącego załącznik nr 1a do instrukcji wraz z opisem przedmiotu zamówienia) poprzez wpisanie do niego cen jednostkowych poszczególnych asortymentów, określeniu ceny wszystkich asortymentów i określeniu ceny brutto całego przedmiotu zamówienia w PLN. Wypełniony i podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji formularz będzie stanowić załącznik nr 1a do umowy. Cena brutto za wszystkie asortymenty wynikająca z licytacji elektronicznej musi być bezwzględnie tożsama (identyczna) z faktyczną ceną potwierdzaną pisemnie w formularzu cenowym za realizację całego zamówienia określonego w ogłoszeniu i opisie przedmiotu zamówienia.

Minimalna wysokość postąpienia

300.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2012-08-06 12:02:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Wnioski wraz z załącznikami należy składać pisemnie na adres Zamawiającego ul. Piotrkowska 27,25-510 Kielce lub osobiście w pokoju 419 piętro IV w budynku ZUS przy ul. Kolberga 2a

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2012-08-20 09:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2012-08-20 11:00:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2% wartości umowy brutto

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Według załącznika nr 2 do Instrukcji

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła