Licytacja L-213-2019

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest PRAXISŁÓDŹ z ofertą o wartości 338800PLN.
Dane zwycięzcy:
PRAXISŁÓDŹ - Tadeusz Petlak, Praxis Łódź Pilecka i Petlak Spółka Jawna
Wólczańska66 m. -
90-516, Łódź


Ogłoszenie o zamówieniu L-213-2019 - Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Wołominie oraz bezpłatny odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych i atramentowych

Dane zamawiającego


Nazwa: Powiat Wołomiński, Powiat Wołomiński
Adres pocztowy: Prądzyńskiego 3
Miejscowość: Wołomin, Kod pocztowy: 05-200
Tel.: 22 7874301, Faks: 22 7765093
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

621002-N-2019

Termin otwarcia licytacji:

2019-11-28 10:00:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Wołominie oraz bezpłatny odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych i atramentowych

Dostawy

Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Wołominie oraz bezpłatny odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych i atramentowych

www.powiat-wolominski.pl

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa. Wykonawcy chcący wziąć udział w przedmiotowej licytacji są obowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji na platformie licytacji elektronicznych UZP (jeżeli nie są jeszcze zarejestrowanymi użytkownikami) oraz do przesłania swojego LOGINU zamawiającemu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.

https://licytacje.uzp.gov.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. Podkreślenia wymaga, że system nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od minimalnego postąpienia, określonego w ogłoszeniu o zamówieniu. Wysokość postąpienia jest liczona w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty złożonej w danej licytacji. Jednocześnie system nie przyjmie postąpienia, jeżeli zaproponowana cena oferty będzie mniej korzystna niż cena oferty najkorzystniejszej. W trakcie licytacji Wykonawca licytuje cenę brutto całości zamówienia. Licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej 375.045,00 PLN (brutto). Minimalny krok postąpienia (minimalna różnica ceny składanych ofert) wynosi 10.000,00 PLN (brutto).

10000

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Sztywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2019-11-20 10:00:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2019-11-28 10:00:00.

Dokładna data

Upływa 2019-11-28 10:10:00.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


-

-

-

-

Warunek Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w okresie prowadzenia działalności - wykonał min. 2 dostawy na kwotę minimum 50 000,00 zł. każda. - W przypadku zaoferowania materiałów eksploatacyjnych równoważnych wykonawca wskaże w FORMULARZU CENOWYM nazwę i symbol oferowanego produktu, jego wydajność oraz załączy certyfikaty jakości zgodne z normą ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2005 lub inną równoważną a także certyfikaty wydajności zgodne z normą ISO/IEC 19752:2004 lub ISO/IEC 19798:2007 lub ISO/IEC 24712:2007 lub inną równoważną. Ponad to Wykonawca zobowiązany jest złożyć wykaz zaoferowanych materiałów równoważnych wraz z opisem każdego zaoferowanego materiału równoważnego (pozycja, nazwa i symbol materiału eksploatacyjnego z formularza cenowego, nazwa i symbol materiału równoważnego, producent, wydajność/pojemność gramatura) z którego będzie wynikało, że zaoferowane przez niego materiały są równoważne z opisem przedmiotu dostaw podanym przez Zamawiającego. Wykonawca musi wykazać że oferowane materiały równoważne spełniają co najmniej wymagany przez Zamawiającego standard i parametry techniczno-funkcjonalno-użytkowe. - W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych wykonawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku dokumenty (np. certyfikaty, raporty z badań wydajności kaset z tonerami, tuszami, zestawów konserwacyjnych oraz bębnów) potwierdzające, że zaoferowane produkty przeszły równoważne testy wydajnościowe, w stosunku do tonerów, tuszy, zestawów konserwacyjnych oraz bębnów zalecanych przez producenta urządzeń, do których są przeznaczone. Zamawiający wymaga aby załączone dokumenty były wystawione przez niezależny podmiot, powołany do kontroli jakości, przez niezależny podmiot uznaje się jednostkę badawczą i/lub certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka – Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku dokumentów wystawionych przez kraj zrzeszony w UE, jako podmiot niezależny uznaje się każdą jednostkę badawczą i/lub certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju – w przypadku załączenia dokumentów wystawionych w języku innym niż język polski wymagane jest złożenie dokumentu w oryginalnej wersji językowej wraz z tłumaczeniem przysięgłym.

Nie

-

Tak

  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp): Tak
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp): Tak

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; - zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; - oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; - oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23

- wykaz dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie pow inny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

- Dokumenty (np. certyfikaty, raporty z badań wydajności kaset z tonerami, tuszami, zestawów konserwacyjnych oraz bębnów) potwierdzające, że zaoferowane produkty przeszły równoważne testy wydajnościowe, w stosunku do tonerów, tuszy, zestawów konserwacyjnych oraz bębnów zalecanych przez producenta urządzeń, do których są przeznaczone. Zamawiający wymaga aby załączone dokumenty były wystawione przez niezależny podmiot, powołany do kontroli jakości, przez niezależny podmiot uznaje się jednostkę badawczą i/lub certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka – Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku dokumentów wystawionych przez kraj zrzeszony w UE, jako podmiot niezależny uznaje się każdą jednostkę badawczą i/lub certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju – w przypadku załączenia dokumentów wystawionych w języku innym niż język polski wymagane jest złożenie dokumentu w oryginalnej wersji językowej wraz z tłumaczeniem przysięgłym. - Oświadczenie o zaoferowaniu materiałów oryginalnych - w przypadku zaoferowania materiałów pochodzący od producenta urządzenia w którym będą stosowane. - Wypełniony formularz cenowy w którym wskaże nazwę i symbol oferowanego produktu, jego wydajność oraz certyfikaty jakości zgodne z normą ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2005 lub inną równoważną a także certyfikaty wydajności zgodne z normą ISO/IEC 19752:2004 lub ISO/IEC 19798:2007 lub ISO/IEC 24712:2007 lub inną równoważną. Ponad to Wykonawca zobowiązany jest złożyć wykaz zaoferowanych materiałów równoważnych wraz z opisem każdego zaoferowanego materiału równoważnego (pozycja, nazwa i symbol materiału eksploatacyjnego z formularza cenowego, nazwa i symbol materiału równoważnego, producent, wydajność/pojemność gramatura) z którego będzie wynikało, że zaoferowane przez niego materiały są równoważne z opisem przedmiotu dostaw podanym przez Zamawiającego. Wykonawca musi wykazać że oferowane materiały równoważne spełniają co najmniej wymagany przez Zamawiającego standard i parametry techniczno-funkcjonalno-użytkowe.

-

IX. Termin związania ofertą


30 dni

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


data zakończenia: 2020-12-31

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


Nie dotyczy

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


Zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy zamieszczonymi na stronie internetowej Zamawiającego.

XIII. Informacje dodatkowe


-

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła