Licytacja L-216-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-216-2009 - Sprzedaż i sukcesywna dostawa wody źródlanej

Dane zamawiającego

Rafał Ginszt, Agencja Rynku Rolnego
ul. Nowy Świat 6/12
00-400, Warszawa

Numer ogłoszenia w BZP:

179783-2009

Termin otwarcia licytacji:

2009-11-04 12:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: a)sprzedaż i sukcesywna dostawa do Centrali Agencji Rynku Rolnego i Oddziałów Terenowych ARR wody źródlanej w 15 – 20 litrowych butlach zwrotnych w ilości 22 000 sztuk, b)bezpłatne użyczenie dystrybutorów i stojaków na butle (na czas obowiązywania umowy), zgodnie ze specyfikacją ilościową określoną poniżej: CENTRALA ARR - dystrybutor dozujący wodę schłodzoną i wodę gorącą – 38 szt.(przystosowany do postawienia bezpośrednio na podłodze, bez potrzeby stosowania dodatkowych elementów podwyższających dany dystrybutor). - stojak na 2 butle – 36 szt. - dystrybutor dozujący wodę w temperaturze pokojowej - 4 szt. - duży stojak – 2 szt. ODDZIAŁY TERENOWE ARR - dystrybutor dozujący wodę schłodzoną i wodę gorącą – 42 szt.(przystosowany do postawienia bezpośrednio na podłodze, bez potrzeby stosowania dodatkowych elementów podwyższających dany dystrybutor). - stojak na 2 butle – 42 szt.

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. 2. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, obowiązany jest zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej powinien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie, poprzez wpisanie takiej informacji na formularzu wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. 3. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu (login należy podać dokładnie stosując te same znaki w tym duże i małe litery jeżeli takie zastosowano przy rejestracji) bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z Wnioskiem, Wykonawca jest zobowiązany do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. Nie dostarczenie loginu w sposób i w terminie określonym powyżej będzie traktowane jako odstąpienie Wykonawcy od dalszego postępowania. 4. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa. 5. Nie jest wymagany podpis elektroniczny.

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. W trakcie licytacji Wykonawca podaje cenę brutto (z VAT) za wykonanie całego zamówienia. W toku licytacji elektronicznej Zamawiający na bieżąco przekazuje wszystkim wykonawcom informacje o pozycji składanych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział w licytacji, także o cenach złożonych przez nich ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 2. Cena wywoławcza: 322 080,00 PLN brutto (słownie: trzysta dwadzieścia dwa tysiące osiemdziesiąt złotych). 3. Minimalny krok postąpienia: 100,00 PLN brutto (słownie: sto złotych). 4. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 5. W związku z wykonaniem umowy zawartej w wyniku przedmiotowego zamówienia publicznego rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich i nie będą prowadzone w walutach obcych.

IV. Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-10-26 12:00:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki: a) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, b) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz złożą prawidłowo dokumenty wymienione w rozdziale VII. 2. Złożenie przez wykonawców w ofercie dokumentów i oświadczeń, wymienionych w rozdziale VII będzie stanowiło podstawę do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający sprawdzi z treści tych dokumentów i oświadczeń, czy wykonawca spełnia wszystkie w/w warunki udziału w postępowaniu wg formuły spełnia – nie spełnia. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę, który nie spełnia wymaganych warunków oraz jeżeli stwierdzi, że dostarczone przez niego informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania są nieprawdziwe.

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą złożyć wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej następujące dokumenty i oświadczenia: a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1), b) odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.

VIII. Termin związania ofertą

30 dni.

IX. Termin wykonania zamówienia

do dnia 31.12.2012r..

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.arr.gov.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

Istotne Postanowienia Umowy § 1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem umowy jest: a) sprzedaż i sukcesywna dostawa do Centrali ARR i Oddziałów Terenowych ARR wody źródlanej w 15 – 20 litrowych butlach zwrotnych, zwanych dalej „butlami” w ilości 22 000 sztuk. b) bezpłatne użyczenie dystrybutorów i stojaków na butle, zgodnie ze specyfikacją ilościową określoną w załączniku Nr 1 do umowy, stanowiącym integralną część umowy, a także usługą ich konserwacji i sanityzacji. 2. Dostawy wody źródlanej realizowana będą sukcesywnie w terminach i ilościach określonych każdorazowo przez Zamawiającego zgodnie z zamówieniem przekazanym w trybie określonym w § 3 i 4, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2012 r. lub do wyczerpania ilości butli,o których mowa w ust. 1 pkt a) umowy. 3. Dostawa dystrybutorów i stojaków, zwanych dalej „urządzeniami”, nastąpi niezwłocznie po zawarciu Umowy, a w każdym razie nie później niż z pierwszą dostawą wody źródlanej. 4. Usługa konserwacji i sanityzacji realizowana będzie okresowo w ramach potrzeb wynikających z utrzymania urządzeń w należytym stanie technicznym i higienicznym. § 2 Warunki realizacji Umowy 1. Wykonawca pokryje koszty związane z dostarczeniem i wydaniem towaru do miejsc przeznaczenia wskazanych zgodnie z § 3 i § 4. 2. Zamawiający nie zwraca kosztów dojazdu, ani żadnych innych kosztów dodatkowych, w tym kosztów konserwacji i sanityzacji. 3. Zamawiający nie wypłaca zaliczek na poczet poszczególnych dostaw wody źródlanej. 4. Urządzenia i butle pozostają przez cały czas trwania umowy własnością Wykonawcy. Zamawiający nie może ich oddać do bezpłatnego używania, w podnajem albo wydzierżawić. 5. Zamawiający nie jest także uprawniony do ustanawiania na urządzeniach i butlach żadnych innych praw na rzecz osób trzecich oraz przenoszenia praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 6. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących postanowień Wytycznych Bezpieczeństwa Informacji dla Kontrahentów stanowiących załącznik Nr 2 do niniejszej umowy, który jest jej integralną częścią. § 3 Dostawa do Centrali ARR 1. Wykonawca będzie dostarczał wodę źródlaną raz w tygodniu do Centrali Agencji Rynku Rolnego w Warszawie, ul. Nowy Świat 6/12. 2. W przypadku zmiany adresu siedziby Centrali Agencji Rynku Rolnego Wykonawca realizować będzie dostawy pod nowy adres, bez wzrostu kosztów z tego tytułu, o ile adres ten znajdować się będzie na terenie Warszawy. 3. Wykonawca dostarczy wodę źródlaną w okresie do siedmiu dni po otrzymaniu od Zamawiającego faktycznego zamówienia (przekazanego za pośrednictwem faksu…………………….). 4. Upoważnionym do składania zamówień jest Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego w Centrali Agencji Rynku Rolnego. § 4 Dostawa do OT ARR 1.Wykonawca będzie dostarczał wodę źródlaną dwa razy w miesiącu do Oddziałów Terenowych Agencji Rynku Rolnego, zgodnie z rozdzielnikiem adresowym stanowiącym załącznik Nr 3 do umowy. 2. W przypadku zmiany adresu siedziby Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego Wykonawca realizować będzie dostawy pod nowy adres, bez wzrostu kosztów z tego tytułu, o ile adres ten znajdować się będzie w obrębie tej samej miejscowości. 3. Wykonawca dostarczy wodę źródlaną w okresie do siedmiu dni po otrzymaniu od Zamawiającego faktycznego zamówienia (przekazanego za pośrednictwem faksu……………………….). 4. Upoważnionym do składania zamówień jest Kierownik Sekcji Administracyjnej danego Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego. § 5 Wartość przedmiotu umowy i warunki płatności 1. Wartość przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 wynosi kwotę netto……………… (słownie:……………………………złotych) plus należny podatek VAT w wysokości 22%, co stanowi kwotę brutto………………(słownie: …………………………... …………..złotych). 2. Cena jednostkowa butli wynosi kwotę netto…………….(słownie:………złotych) plus należny podatek VAT w wysokości 22%, co stanowi kwotę brutto………..(słownie: ………......złotych), która jest niezmienna w całym okresie obowiązywania umowy. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę ustaloną po każdorazowej dostawie wody źródlanej do Centrali i poszczególnych Oddziałów Terenowych ARR, zgodnie z warunkami oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo sporządzonej faktury VAT, wystawionej na Centralę ARR. 4. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 5. Podstawę do wystawienia faktury za sukcesywną dostawę wody źródlanej do Centrali ARR i OT ARR będzie protokół zdawczo-odbiorczy, stanowiący załącznik Nr 4 do umowy, potwierdzający zgodność dostawy z przedmiotem zamówienia i podpisany przez: a)upoważnionego pracownika Działu Administracyjno-Gospodarczego w Centrali ARR, b)upoważnionego pracownika Sekcji Administracyjnej w Oddziale Terenowym ARR. 6. Płatnikiem wystawianych przez Wykonawcę faktur jest Centrala Agencji Rynku Rolnego w Warszawie, ul. Nowy Świat 6/12. § 6 Prawa i obowiązki Stron 1. Zamawiający jest zobowiązany używać urządzeń i butli zgodnie z ich przeznaczeniem i dostarczonymi przez Wykonawcę instrukcjami obsługi oraz utrzymywać je w czystości. 2. Instrukcje obsługi stanowią integralną część umowy, pod warunkiem ich dostarczenia Zamawiającemu przed jej zawarciem. 3. Przy zachowaniu zasad wynikających z ust. 1 i 2 Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Zamawiającego lub osoby trzecie spowodowane użytkowaniem urządzeń i butli niezgodnie z instrukcjami obsługi. 4. Zamawiający zobowiązuje się do używania wraz z urządzeniami wyłącznie wody dostarczanej przez Wykonawcę. 5. Zamawiający nie będzie dokonywał żadnych napraw, zmian ani trwale demontował jakichkolwiek części urządzeń oraz napełniał butli we własnym zakresie. 6. Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę o każdym uszkodzeniu urządzenia lub butli. 7. Wykonawca ma prawo do kontrolowania prawidłowości używania urządzeń i butli przez Zamawiającego, a Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do urządzeń i butli. 8. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za działania własne lub osób trzecich powodujące nieprawidłowe używanie lub uszkodzenie, zniszczenie (w tym m.in. zabrudzenie lub zanieczyszczenie), utratę urządzeń lub butli. W przypadku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia w stopniu dyskwalifikującym urządzenia lub butle z dalszego obrotu, Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego zapłaty kwoty stanowiącej aktualną równowartość urządzenia lub równowartość nowej butli. 9. Zmiana miejsca zainstalowania urządzenia jest możliwa za uprzednim zawiadomieniem Wykonawcy na piśmie, w terminie nie później niż na 14 dni przed planowaną zmianą. Wykonawca ma prawo odmówić zgody na zmianę miejsca zainstalowania urządzeń, na piśmie, w terminie 7 dni od daty zawiadomienia. 10. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnych napraw zainstalowanych urządzeń wynikających z ich normalnego używania. W przypadku, gdy naprawa nie może być wykonana w miejscu zainstalowania, Wykonawca dokona bezpłatnej wymiany urządzenia. 11. Koszty napraw lub wymiany urządzeń wynikających z ich używania niezgodnie z ich przeznaczeniem lub instrukcjami obsługi ponosi Zamawiający. 12. Wykonawca zobowiązuje się raz na kwartał przeprowadzić sanityzacię, dystrybutorów, rozstawionych w placówkach Zamawiającego. 13. Na życzenie Zamawiającego, Wykonawca może dokonać wymiany sprawnego urządzenia na inne za dodatkową opłatą. § 7 Kary umowne 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku zwłoki w dostawie wody źródlanej w wysokości 0,25 % wartości brutto danej dostawy za każdy dzień zwłoki. 2. W wypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania, a także odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej umowy. 3. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych. § 8 Postanowienia końcowe 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, której nie było można przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości. Wykonawca może w takim wypadku żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Wszystkie ewentualne spory mogące wynikać w związku z niniejszą umową rozpatrywane będą przez sądy powszechne właściwe miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Zamawiający Wykonawca

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

Informacje o wadium:

W postępowaniu wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych).

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-10-26 12:00:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 5 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-10-29 13:22:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła