Licytacja L-216-2010

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-216-2010 - AZP/261/D/30/TI/P/1/2010

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Uniwersytet Medyczny w Białymst, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Adres pocztowy: Jana Kilińskiego 1
Miejscowość: Białystok, Kod pocztowy: 15-089
Tel.: 085 7485400, Faks: 085 7485627
Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Numer ogłoszenia w BZP:

181214-2010

Termin otwarcia licytacji:

2010-07-14 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
AZP/261/D/30/TI/P/1/2010
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa projektorów multimedialnych (szczegółowo opisanych w załączniku nr 4 do ogłoszenia na stronie Zamawiającego www.umwb.edu.pl) wraz z ich zainstalowaniem i uruchomieniem dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 38.65.21.00-1
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania zamówienia poz. 1-4 (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - załącznik nr 4 do ogłoszenia) - 30 dni od dnia zawarcia umowy, w przypadku poz. 5 (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - załącznik nr 4 do ogłoszenia) - termin wykonania w dniach od 15.09.2010 r. do dnia 30.09.2010 r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o złożone wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodne z załącznikem nr 2 do ogłoszenia.

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o złożone wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodne z załącznikem nr 2 do ogłoszenia.

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o złożone wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodne z załącznikem nr 2 do ogłoszenia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o złożone wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodne z załącznikem nr 2 do ogłoszenia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o złożone wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodne z załącznikem nr 2 do ogłoszenia.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Inne dokumenty

- Załącznik nr 1 - wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej, - Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, - Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, - Załącznik nr 4 - wypełniona Tabela Opisu przedmiotu zamówienia, - Załącznik nr 5 - oświadczenie o równoważności z opisem przedmiotu zamówienia - jeżeli dotyczy, - Pełnomocnictwo do podpisywania wniosku i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie odpowiedniego dokumentu, w oryginale lub poświadczone notarialnie lub opatrzone adnotacją - za zgodność z oryginałem - pieczęcią wykonawcy, imienną pieczątką osoby upoważniającej na podstawie odpowiedniego dokumentu oraz jej podpisem.

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2.Zmiana umowy jest możliwa w sytuacji gdy: a)konieczność zmiany wynika z okoliczności, których nie dało się przewidzieć w dacie zawarcia umowy, b)zmieniły się przepisy, których regulacje wpływają na prawa i obowiązki stron, c)zmiana jest korzystna dla Zamawiającego.

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.umwb.edu.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1) Wykonawcy chcący wziąć udział w licytacji są zobowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji na platformie do prowadzenia licytacji elektronicznych, zwanej dalej platformą, zamieszczoną na stronie www.licytacje.uzzp.gov.pl. - nie jest wymagany podpis elektroniczny). Podczas rejestracji Wykonawca uzyskuje LOGIN, który jest obowiązany podać Zamawiającemu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego LOGINU, bądź nieprzekazanie go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia i zamieszczony jest na stronie internetowej Zamawiającego - www.umwb.edu.pl. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji. Złożenie większej ilości wniosków spowoduje odrzucenie wszystkich wniosków złożonych przez danego Wykonawcę. Wniosek oraz wszelkie wymagane dokumenty musza być sporządzone w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej na maszynie do pisania, komputerze lub inną, czytelną i trwałą techniką, oraz podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują zawiadomienia oraz inne informacje za pomocą faksu (z wyjątkiem wniosku o dopuszczenie do udziału wraz z wymaganymi oświadczeniami), każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 2) Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie na stronie www.licytacje.uzp.gov.pl. Przed rozpoczęciem korzystania z platformy zaleca się zapoznanie się z Samouczkiem, oraz z wersją demonstracyjną platformy, zamieszczonymi na stronie internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna. Pomoc techniczną w zakresie funkcjonowania systemu (zgłaszanie ew. błędów) można uzyskać po numerem telefonu (022) 632 28 84. 5) Udział w licytacji elektronicznej wymaga dysponowania komputerem PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarką internetową Internet Explorer 6.0 lub wyższą lub Firefox 2.0 lub wyższą. Zamawiający dopuści do udziału w licytacji elektronicznej i zaprosi do składania ofert wszystkich wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu. Zaproszenie zostanie przesłane za pomocą fax-u na numer wskazany przez wykonawcę we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

Po zalogowaniu się na platformie, Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji uzyskują dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert. W czasie trwania licytacji (od otwarcia licytacji do jej zamknięcia) Wykonawcy składają swoje oferty cenowe w postaci elektronicznej. Zamawiający i wykonawcy od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji przekazują wnioski, oświadczenia i inne informacje drogą elektroniczną. Licytacja elektroniczna będzie licytacją jednoetapową. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od momentu otwarcia licytacji do jej zamknięcia. Oferty składane przez Wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. System umożliwia składanie wyłącznie ofert o cenie niższej niż oferta wiodąca w danym momencie. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. W trakcie licytacji elektronicznej system na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, oraz cenach złożonych przez nich ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację wykonawców. Cena wywoławcza: 37.000 zł (brutto). Minimalny krok postąpienia: 100.00 zł (brutto). Przed przystąpieniem do złożenia postąpienia Wykonawca winien obliczyć cenę oferty tak, aby możliwe było dopasowanie cen jednostkowych do kwoty wylicytowanej oferty (brutto). W cenie oferty należy uwzględnić wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego, zgodnego Z umową i obowiązującymi przepisami wykonania zamówienia. W cenie oferty należy uwzględnić podatek VAT. System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od określonego minimalnego postąpienia. Wysokość postąpienia jest liczona w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty złożonej w danej licytacji. System dopuszcza składanie postąpień z dokładnością do jednego grosza. Wartość groszy należy oddzielić od złotych kropką. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za informacje wprowadzone do systemu i konsekwencje z tego wynikające. Z dniem 15 pażdziernika 2009 r. do systemu licytacji elektronicznej UZP została wprowadzona zmiana polegająca na żądaniu potwierdzenia składanej oferty w sytuacji, gdy stanowi ona mniej niż 50 % ceny oferty najkorzystniejszej. Wprowadzenie ww. zmiany powoduje, iż w przypadku składania oferty stanowiącej mniej niż 50% ceny oferty najkorzystniejszej, momentem złożenia postąpienia będzie naciśnięcie przycisku potwierdzającego chęć złożenia oferty o wskazanej wartości. Złożenie oferty o rażąco niskiej cenie spowoduje zablokowanie platformy licytacyjnej.

Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2010-07-01 12:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2010-07-14 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2010-07-14 11:00:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Zamówienie zostanie zrealizowane zgodnie z ofertą Wykonawcy złożoną w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie licytacji elektronicznej - zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych t. j. Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm. zamkniętej w dniu PRZEDMIOT UMOWY 1 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa, zainstalowanie i uruchomienie sprzętu w postaci projektorów multimedialnych dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. 2.Szczegółowy wykaz sprzętu będącego przedmiotem dostawy i poszczególne jednostki organizacyjne Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku - miejsca instalacji projektorów, zawiera załącznik nr 1 do umowy. 3.Projektor dla Zakładu Protetyki Stomatologicznej - zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy - finansowany jest z Projektu Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem obiektów na potrzeby Centrum Dydaktyki Stomatologicznej i Zakładu Technik Dentystycznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku nr WND-RPPD.06.01.00-20-00109 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej VI. Rozwój infrastruktury społecznej Działania 6.1. Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji - umowa nr UDA-RPPD.06.01.00-20-00109-00. OŚWIADCZENIE 2 Sprzedający oświadcza, że jest uprawniony oraz posiada niezbędne kwalifikacje do pełnej realizacji przedmiotu umowy. TERMIN DOSTAW, INSTALACJI I URUCHOMIENIA 3 1. Realizacja umowy nastąpi w terminie: poz. 1 - 4 w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy, poz. 5 w terminie od dnia 15.09.2010 r. do dnia 30.09.2010 r. 2. Strony ustalają, że datą wykonania umowy jest data podpisania protokołu odbioru. GWARANCJA 4 1.Na oferowany przedmiot zamówienia Sprzedający udziela gwarancji nie krótszej niż: -poz. 1 - gwarancja na lampę - 36 miesięcy, gwarancja na projektor - 36 miesięcy, - poz. 2 - gwarancja na lampę - 24 miesiące, gwarancja na projektor - 24 miesiące, - poz. 3 - gwarancja na lampę - 36 miesięcy lub 3 000 h, gwarancja na projektor - 36 miesięcy, - poz. 4 - gwarancja na lampę - 36 miesięcy, gwarancja na projektor - 48 miesięcy, - poz. 5 - gwarancja na lampę - 12 miesięcy, gwarancja na projektor - 48 miesięcy. 2.Sprzedający zapewnia czas naprawy sprzętu do 48 h, licząc od momentu zgłoszenia przez Kupującego. 3.Gwarancja obejmuje bezpłatne dokonanie napraw ewentualnych uszkodzeń, w tym wymianę uszkodzonych podzespołów na nowe o porównywalnych parametrach. Okres gwarancji jest liczony od daty podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w par. 3. 4.W przypadku, gdy przewidywany czas naprawy, z uzasadnionych przyczyn, będzie dłuższy niż wyżej wymienione, Sprzedający na czas naprawy bezpłatnie dostarczy i zainstaluje urządzenie zastępcze o nie gorszych parametrach technicznych. 5.Gwarancja ulega automatycznemu przedłużeniu o okres od dnia zgłoszenia Sprzedającemu uszkodzenia sprzętu do dnia usunięcia usterki. 6.Sprzedawca wymieni urządzenie na nowe jeżeli ilość napraw gwarancyjnych tego urządzenia przekroczy liczbę 3. 7.Sprzedawca w sposób widoczny oznaczy dostarczony sprzęt. Oznaczenie będzie zawierać: nazwę i adres firmy, telefon, fax serwisowy, datę końcową okresu gwarancji składającą się z miesiąca i roku. 8.Sprzedawca pokryje wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi -koszty dojazdu, koszty przesyłek kurierskich etc.. 9.Sprzedawca dostarczy wraz z dostawą instrukcję obsługi w języku polskim. CENA 5 1.Wartość umowy wyrażona w PLN jest stała i wynosi : netto:zł słownie:zł, podatek VAT:zł; słownie:zł; brutto: zł; słownie: zł. 2.Ustalona wartość przedmiotu umowy określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją dostawy tj. cenę towaru, podatek VAT, opłaty celne, koszty opakowania, transportu, wniesienia, rozładowania, montażu, instalacji, uruchomienia, ubezpieczenia, koszty związane ze świadczeniem pełnego serwisu gwarancyjnego (koszty dojazdu, koszty załatwiania wszelkich formalności celnych związanych z importem części zamiennych, koszty przesyłek kurierskich, koszty robocizny, materiałów etc.) oraz ewentualne koszty usługi agencji celnej. 3.Zapłata nastąpi przelewem na konto podane na fakturze VAT w terminie do 21 dni od daty odbioru, potwierdzonego protokołem odbioru i otrzymania faktury VAT przez Kupującego. 4. Sprzedający jest obowiązany do przesłania Kupującemu faktury VAT w formie elektronicznej (format TXT lub XML, PDF) na adres e-mail: fvat@umb.edu.pl 5. Termin uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku bankowego Kupującego nastąpiło w ostatnim dniu upływu przewidzianego terminu. KARY UMOWNE 6 1.Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez Kupującego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Sprzedający - w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy. 2.Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez Sprzedającego z przyczyn zawinionych, za które ponosi odpowiedzialność Kupujący - w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy. 3.W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy przez Sprzedającego, Kupujący ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 1% wartości zadania określonego w par. 3 ust. 1, w ramach którego nie dostarczono sprzętu, za każdy dzień opóźnienia liczony od daty ustalonej przez strony jako data wykonania umowy. 4.Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, a także zgłoszonych w ramach gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,2% wartości zadania, w którym ujawniły się wady za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 5.Kupujący może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych. SPORY 7 1.Sprawy sporne wynikłe w związku z wykonaniem umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy w Białymstoku. 2.W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 3.W przypadku, o którym jest mowa w ust. 2, Sprzedający może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 4.W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie: a) przepisy Kodeksu Cywilnego, b) przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. ZMIANY UMOWY 8 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zmiana umowy jest możliwa w sytuacji gdy: a)konieczność zmiany wynika z okoliczności, których nie dało się przewidzieć w dacie zawarcia umowy, b)zmieniły się przepisy, których regulacje wpływają na prawa i obowiązki stron, c)zmiana jest korzystna dla Zamawiającego. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 9 1.Do kontaktów roboczych Sprzedający wyznacza swoich pracowników w osobach: 2.Do kontaktów roboczych Kupujący wyznacza swoich pracowników w osobach: Jan Leszczyński, tel. 85 748 55 46, e-mail: it@umwb.edu.pl 3.Zmiany umowy wymagają zgody obu stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 4.Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - dwa dla Kupującego oraz jeden dla Sprzedającego.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Poz. 5 - projektor dla Zakładu Protetyki Stomatologicznej (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - załącznik nr 4 do ogłoszenia) - finansowana jest z Projektu Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem obiektów na potrzeby Centrum Dydaktyki Stomatologicznej i Zakładu Technik Dentystycznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku nr WND-RPPD.06.01.00-20-00109 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej VI. Rozwój infrastruktury społecznej Działania 6.1. Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji - umowa nr UDA-RPPD.06.01.00-20-00109-00. Termin wykonania zamówienia poz. 1-4 (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - załącznik nr 4 do ogłoszenia) - 30 dni od dnia zawarcia umowy, w przypadku poz. 5 (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - załącznik nr 4 do ogłoszenia) - termin wykonania w dniach od 15.09.2010 r. do dnia 30.09.2010 r. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami są: - w sprawach merytorycznych: Jan Leszczyński, tel. (085) 748-54-46; - w sprawach formalno-prawnych: mgr Elżbieta Samsonowicz - Łęczycka, tel. (085) 748-56-40. Warunki przekazania wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: - wniosek w zamkniętej kopercie należy złożyć w: Uniwersytet Medyczny w iałymstoku Kancelaria Kanclerza UMB, ul. Jana Kilińskiego 1, 15- 089 Białystok (lewe skrzydło Pałacu Branickich, parter), do dnia 01.07.2010 r. do godziny 12.00. Kopertę oznakowaną nazwą i adresem Wykonawcy należy zaadresować: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok z dopiskiem Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na dostawę projektorów multimedialnych. Nie otwierać przed dniem 01.07.2010 r. przed godziną 12.00.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła