Licytacja L-216-2011

Status: Opublikowana

Ogłoszenie o zamówieniu L-216-2011 - Remont Placówki Terenowej KRUS w Myszyńcu

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Zamówienia Publiczne, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Warszawie
Adres pocztowy: Mińska 25
Miejscowość: Warszawa, Kod pocztowy: 03-808
Tel.: 228102719 w 110, Faks: 228104688
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Numer ogłoszenia w BZP:

228133-2011

Termin otwarcia licytacji:

5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 12:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont Placówki Terenowej KRUS w Myszyńcu
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest remont budynku, wykonanie instalacji odgromowej i modernizacja kotłowni Placówki Terenowej KRUS w Myszyńcu. 2. Szczegółowy zakres prac remontowych określają przedmiary robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, a także zakres robót oraz materiałów do modernizacji kotłowni dostępne na stronie internetowej www.krus.gov.pl. 3. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu terminu jej przeprowadzenia. 4. Przed zawarciem umowy Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę w toku licytacji elektronicznej przedłoży Zamawiającemu kosztorys ofertowy opiewający na wartość oferty (najkorzystniejszej) złożonej w toku licytacji. 5. W przypadku, gdy w dokumentacji przetargowej opisano materiały lub urządzenia za pomocą podania nazwy ich producenta, patentów lub pochodzenia, to w odniesieniu do tych materiałów lub urządzeń Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów lub urządzeń pod warunkiem posiadania przez nie parametrów nie gorszych niż materiały lub urządzenia, które one zastępują.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 45.45.30.00-7
Dodatkowe przedmioty 45.31.23.11-0

Termin wykonania zamówienia:
40 dni od daty zawarcia umowy

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą: spełnia lub nie spełnia, w oparciu o dokumenty, oświadczenia i inne materiały dołączone do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji (oświadczenie).

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą: spełnia lub nie spełnia, w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji. Wykonawca w celu wykazania spełniania powyższego warunku udokumentuje realizację co najmniej 1 roboty budowlanej, w zakresie prac remontowych, wykonanej w obiekcie użyteczności publicznej, a jej wartość winna odpowiadać minimum 75 000 PLN (wykaz zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do wniosku).

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą: spełnia lub nie spełnia, w oparciu o dokumenty, oświadczenia i inne materiały dołączone do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji (oświadczenie).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą: spełnia lub nie spełnia, w oparciu o dokumenty, oświadczenia i inne materiały dołączone do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji (oświadczenie).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą: spełnia lub nie spełnia, w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji. Wykonawca w celu wykazania spełniania powyższego warunku załączy aktualną opłaconą polisę ubezpieczeniową, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości minimum 70 000,00 zł,

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym powyżej.

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

Inne dokumenty

1. Wykonawca do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji zobowiązany jest przedłożyć pełnomocnictwo w przypadku podpisania jej przez pełnomocnika, w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upełnomocnione, przy czym dotyczy to również przypadków składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji przez podmioty występujące wspólnie, czyli uczestników konsorcjum. 2. Dopuszcza się możliwość składania wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji przez dwa lub więcej podmiotów, pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania: 2.1 Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika jako przedstawiciela do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich Wykonawców występujących wspólnie, przy czym pełnomocnictwo to może wynikać z załączonej do oferty stosownej umowy.

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zmiany mogą być wprowadzone do umowy wyłącznie za zgodą obu stron w postaci pisemnego aneksu, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 2. Przewiduje się możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy, jeżeli w skutek szczególnie niekorzystnych warunków atmosferycznych wykonanie przedmiotu umowy w określonym w § 2 terminie stanie się niemożliwe. Termin wykonania zamówienia zostanie przesunięty o ilość dni, w których nie było możliwe prowadzenie prac. O konieczności przerwania prac bądź niemożliwość ich podjęcia Wykonawca jest zobowiązany zwrócić się z wnioskiem do Zamawiającego na piśmie ze wskazaniem uzasadnienia. Warunkiem przesunięcia terminu realizacji umowy jest zaakceptowanie wniosku Wykonawcy przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://www.krus.gov.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1) Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl; 2) Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji (zgodnym ze wzorem dostępnym na stronie www.krus.gov.pl) winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie; 3) W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Zamawiający dopuszcza przekazanie loginu najpóźniej dwa dni przed terminem otwarcia licytacji. Brak loginu bądź brak poprawnego loginu będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału Wykonawcy w licytacji; 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Licytacja elektroniczna na robotę budowlaną związaną z remontem budynku, wykonanie instalacji odgromowej i modernizacja kotłowni Placówki Terenowej KRUS w Myszyńcu będzie licytacją jednoetapową. 2. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. Cenę oferty brutto stanowi łączny koszt wykonania roboty budowlanej będącej przedmiotem zamówienia. Wartość ta obejmuje wszystkie koszty jakie Zamawiający poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. W przypadku złożenia oferty stanowiącej mniej niż 50% ceny oferty najkorzystniejszej Wykonawca będzie musiał dodatkowo potwierdzić złożenie oferty. 6. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 1000,00 PLN. 7. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.

Minimalna wysokość postąpienia

1000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2011-09-02 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, I p. pok.113

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 12:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 10 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Umowa Nr ......... /2011 W dniu .................................. 2011 roku w Warszawie między: Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - reprezentowaną przez Prezesa, w imieniu którego działa Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie – mgr inż. Wiktor Sankiewicz na podstawie udzielonego upoważnienia, NIP 526-00-13-054, REGON 01251326200163 zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, a firmą ...................................................................................................................................................... z siedzibą w ...................................................... ul. .................................................................... wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd …………………….……., pod numerem KRS ....................................., NIP ……………............, REGON……………………, lub (opcjonalnie) wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ……………………………... pod numerem……………………., NIP ……..………..……….., REGON …………….…………..., reprezentowaną przez : 1. ............................................................................................................................ 2. ............................................................................................................................ zwaną dalej Wykonawcą strony zawierają umowę w ramach zamówienia publicznego prowadzonego w trybie licytacji elektronicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm. ) następującej treści: § 1 1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do zrealizowania robotę budowlaną związaną z remontem budynku, wykonaniem instalacji odgromowej i modernizacji kotłowni Placówki Terenowej KRUS w Myszyńcu. 2. Szczegółowy zakres prac remontowych określają przedmiary robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, a także zakres robót oraz materiałów do modernizacji kotłowni. 3. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne czynności dla zrealizowania przedmiotu umowy określonego w ust. 1. 4. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy wykona zgodnie z prawem budowlanym, z zachowaniem wysokiej jakości użytych materiałów i zrealizowanych prac oraz dotrzyma umówionych terminów przy zachowaniu należytej staranności. 5. Wykonawca we własnym zakresie i z własnych środków zapewni sprzęt i materiały niezbędne do realizacji przedmiotu umowy oraz zapewni właściwą organizację robót zgodnie z przepisami BHP i PPOŻ, oraz ponosi odpowiedzialność za naruszenie przepisów BHP I PPOŻ. 6. Wykonawca zobowiązany jest do używania materiałów wyłącznie o jakości odpowiadającej normom zawartym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych mających wymagane przez polskie prawo atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania. 7. Integralną częścią niniejszej umowy jest oferta Wykonawcy i dokumentacja postępowania. § 2 Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień ………. 2011r., a termin zakończenia robót na dzień …….. 2011r. § 3 1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 1.1. Wprowadzenie Wykonawcy na teren obiektu. 1.2. Udostępnienie Wykonawcy niezbędnych pomieszczeń umożliwiających prawidłowe i bezkolizyjne z innymi użytkownikami budynku wykonywanie prac. 1.3. Koordynacja prac. 1.4. Odebranie wykonanych prac. 1.5. Zapłata umówionego wynagrodzenia. § 4 1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 1.1. Wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy zgodnie z obowiązującymi normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie prac zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi. 1.2. Realizacja zamówienia nie może w żaden sposób utrudniać prawidłowego funkcjonowania obiektu jak i wykonywania zadań pracowników Placówki. Wykonawca zobowiązuje się uzgodnić z kierownikiem Placówki termin wykonania wszelkich robót mogących powodować zakłócenia w funkcjonowaniu Placówki. 1.3. Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i przeciwpożarowych oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież, także dostarczenie w dniu podpisania niniejszej umowy technologii. Dostarczenie wszystkich niezbędnych zezwoleń, atestów itp. 1.4. Zapewnienie nadzoru technicznego oraz nadzoru nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy. 1.5. Zabezpieczenie we własnym zakresie warunków socjalnych i innych przypisanych prawem warunków i świadczeń dla swoich pracowników. Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Zamawiającego. 1.6. Utrzymanie ogólnego porządku w obiekcie poprzez: a) ochronę mienia ( zabezpieczeniem przed zniszczeniem w procesie prowadzonych prac sprzętu stanowiącego wyposażenie pomieszczeń), b) nadzór nad bezpieczeństwem i higiena pracy, c) zapewnienie zabezpieczenia przeciwpożarowego, d) usuwanie awarii związanych z prowadzeniem prac, e) wykonywanie zabezpieczeń w rejonie prowadzonych prac. § 5 1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalona została na podstawie oferty Wykonawcy. 2. Wynagrodzenie umowne za przedmiot umowy ustala się na kwotę netto: …… zł., co po doliczeniu należnej stawki podatku od towarów i usług VAT w wysokości …%, daje kwotę brutto ……………… zł., słownie: ……………………… zł. ……/100. 3. Wykonawca oświadcza, że dokonał wizji lokalnej miejsca objętego zakresem zamówienia, celem rozeznania pełnego zakresu prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. 4. Wykonawca oświadcza, iż przedmiary robót a także zakres robót oraz materiałów do modernizacji kotłowni, zostały potraktowane przez strony jako materiał pomocniczy do skosztorysowania prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, zaś w złożonej ofercie uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 5. Termin płatności 14 dni od daty bezusterkowego podpisania protokołu i dostarczenia faktury. § 6 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznego okresu gwarancji na wykonane roboty liczone od daty odbioru całości zamówienia oraz zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy ewentualnych usterek i wad w okresie gwarancyjnym. 2. Bieg gwarancji rozpoczyna się z dniem bezusterkowego odbioru robót przez Zamawiającego. 3. W okresie gwarancyjnym i trwania rękojmi, Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia powstałych wad (usterek). Okres rękojmi dla robót budowlanych wynosi 36 miesięcy. Wykonawca będzie usuwał wady (usterki) w okresie odpowiedzialności swoim kosztem i staraniem. 4. Gwarancja będzie świadczona przez Wykonawcę, a jeżeli jest to technicznie niemożliwe, to wszelkie działania organizacyjne i koszty z tym związane ponosi Wykonawca. 5. Czas reakcji na zgłoszenie usterki (przystąpienie do niezwłocznego usunięcia usterki) nie przekroczy 4 dni od zgłoszenia usterki (powiadomienia telefonicznego), z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 6. Naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie nie dłuższym niż 7 dni, licząc od dnia przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę (telefonicznie, faxem lub e-mailem). W uzasadnionym przypadku Strony w oparciu o stosowny protokół konieczności usunięcia wady (usterki) wzajemnie podpisany mogą wyznaczyć dłuższy czas naprawy. 7. Gwarancja ulega automatycznie przedłużeniu o okres usunięcia wady (usterki), tj. czas liczony od zgłoszenia do usunięcia wady czy usterki. 8. Usunięcie wady (usterki) będzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim zawiadomieniu przez Wykonawcę Zamawiającego o przystąpieniu do jej usunięcia. 9. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu leżącego po stronie Wykonawcy, Wykonawca nie usunie wady (usterki) w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo bez utraty gwarancji zaangażować innego Wykonawcę do usunięcia wad (usterek), a Wykonawca zobowiązany jest pokryć związane z tym koszty w ciągu 14 dni od daty otrzymania dowodu zapłaty. § 7 1. Za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, za nie usuniecie w określonym przez Zamawiającego terminie stwierdzonych usterek, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości całego zadania inwestycyjnego (określonego w § 5 umowy) za każdy dzień zwłoki. 2. Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyny leżącej po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości zamówienia określonego w § 5. 3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 10 dni od daty wystąpienia przez zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary na podstawie noty księgowej. W razie zwłoki w zapłacie kary Zamawiający może potracić należną mu karę z należności Wykonawcy. 4. Jeżeli zastrzeżone kary nie pokryją szkody powstałej w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 5. Zamawiający ma prawo dochodzić na zasadach ogólnych, odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej. § 8 1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisami wykonawczymi i zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych w szczególności zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieupoważnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Naruszenie przepisów w/w ustawy jest przestępstwem karnym zagrożonym karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. 2. Strony umowy zobowiązują się do zachowania poufności w stosunku do wszystkich informacji o danych osobowych, w których posiadanie weszły lub wejdą w związku z realizacją niniejszej umowy. Strony umowy zobowiązują się zachowania w tajemnicy oraz odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich dokumentów przekazanych przez drugą stronę, uzyskane informacje oraz otrzymane dokumenty mogą być wykorzystane wyłączne w celach związanych z realizacja umowy. § 9 Umowa zostaje zawarta na okres od ………………. do ……………..(upływu gwarancji). § 10 1. W odbiorze uczestniczą: Inspektor Nadzoru, upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego, Kierownik budowy lub upoważnieni przedstawiciele Wykonawcy. 2. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu (Inspektorowi Nadzoru Inwestycyjnego, dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności dziennika budowy, dokumentacji, atestów, badań, instrukcji, itp. 3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady: a. możliwe do usunięcia – Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce. b. Niemożliwe do usunięcia – Zamawiający może: - jeżeli wady nie umożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej; -jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – od umowy odstąpić lub żądać wykonania przedmiotu odbioru ponownie. 4. Kierownikiem budowy kierującym wykonaniem umowy będzie ………………………… 5. Odbiór robót zostanie potwierdzony protokołem. 6. Gotowość do odbioru zostanie zgłoszona przez Wykonawcę pisemnie lub faksem na adres Zamawiającego. 7. Zamawiający dokona odbioru robót w terminie 3 dni od dnia powiadomienia go o gotowości do odbioru. 8. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o terminie zakończenia robót ulegających zakryciu co najmniej na 3 dni przed ich ukończeniem. § 11 1. Zmiany mogą być wprowadzone do umowy wyłącznie za zgodą obu stron w postaci pisemnego aneksu, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 2. Przewiduje się możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy, jeżeli w skutek szczególnie niekorzystnych warunków atmosferycznych wykonanie przedmiotu umowy w określonym w § 2 terminie stanie się niemożliwe. Termin wykonania zamówienia zostanie przesunięty o ilość dni, w których nie było możliwe prowadzenie prac. O konieczności przerwania prac bądź niemożliwość ich podjęcia Wykonawca jest zobowiązany zwrócić się z wnioskiem do Zamawiającego na piśmie ze wskazaniem uzasadnienia. Warunkiem przesunięcia terminu realizacji umowy jest zaakceptowanie wniosku Wykonawcy przez inspektora nadzoru inwestorskiego. § 12 Ewentualne spory wynikające z postanowień umowy będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Zamawiającego. § 13 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16/64, poz. 93 z późn. zm.). § 14 Umowa została sporządzona w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach, jeden (1) dla Zamawiającego , jeden(1) dla Wykonawcy. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła