Licytacja L-216-2012

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-216-2012 - Dostawy 2000 ton kruszywa

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Gmina Niemce, Gmina Niemce
Adres pocztowy: Lubelska 121
Miejscowość: Niemce, Kod pocztowy: 21-025
Tel.: 817561039, Faks: 817561790
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

281628-2012

Termin otwarcia licytacji:

Termin otwarcia wypada w dzień wolny od pracy, a zatem otwarcie nastąpi pierwszego dnia roboczego po ustalonym terminie, tj.
2012-08-16 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawy 2000 ton kruszywa
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Dostawy 2000 ton kruszywa drogowego dolomitowego o granulacji 4-31,5 mm według normy PN-EN 13043 z przeznaczeniem na drogi gminne w 2012 r. na terenie gminy Niemce 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2000 ton kruszywa drogowego dolomitowego o granulacji 4-31,5 mm według normy PN-EN 13043 wraz z rozprowadzeniem na drogach gminnych w 2012 r. na terenie gminy Niemce. 2. Dostawa kruszywa obejmuje: załadunek, ważenie, transport i rozładunek kruszywa drogowego na wskazanych przez Zamawiającego drogach gminnych na terenie gminy Niemce na wskazanych drogach gminnych przy użyciu: samochodu samowyładowczego z regulowanym wysypem. 3. Kruszywo musi być rozprowadzone ściśle według wskazań Zamawiającego, w sposób umożliwiający przejazd drogą, na którą było wysypywane kruszywo. 4. Kruszywo nie może zawierać elementów szkodliwych dla środowiska (np. azbest, popioły itp.) oraz niebezpiecznych dla użytkowników dróg (metale, drut, gwoździe itp.). 5. Odbiór kruszywa na drogach będzie się odbywać w godzinach pracy Urzędu Gminy Niemce, sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego, na podstawie zamówienia składanego z dwudniowym wyprzedzeniem. 6. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej na drogach gminnych Gminy Niemce i dostosowanie ładowności środków transportowych do możliwości przejazdu i ilości zamówionego materiału na w/w drogach. 7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 8. Wykonawca musi dysponować samochodami samowyładowczymi z regulowanym wysypem o ładowności minimum 20 ton (dwa samochody) oraz minimum jednym samochodem o ładowności minimum 5 ton oraz łącznej masie całkowitej nie większej niż 15 ton (w celu rozwożenia kruszywa na wąskie, trudno przejezdne drogi). 9. Termin realizacji zamówienia: 30 dni od podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 31.12.2012 r. 10. Zamawiający po przeprowadzeniu wizji lokalnej w terenie dostarczy Wykonawcy szczegółowy harmonogram ilości kruszywa przeznaczonego na poszczególne drogi. 11. Wykonawca używa sprzętu według wskazań zamawiającego. Wykonawca wysypuję kruszywo w sposób zapewniający przejazd drogą po wysypaniu kruszywa, z wykorzystaniem samochodów z regulowanym wysypem. 12. Do obowiązku Wykonawcy należeć będzie dostarczenie kruszywa drogowego na wskazane drogi mniejszym samochodem samowyładowczym w ilości wskazanej przez Zamawiającego i rozprowadzenie kruszywa w sposób nie utrudniający przejazdu. 13. W przypadku dostarczenia kruszywa nie zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego, rozprowadzenie kruszywa w sposób utrudniający przejazd, zostanie nałożona kara umowna na Wykonawcę w wysokości 1000 zł brutto za każdorazowe nie odpowiednie rozprowadzenie kruszywa. Za nieodpowiednie rozprowadzenie kruszywa uważa się wysypanie kruszywa w taki sposób, że utrudniony zostanie przejazd drogą - droga będzie nie przejezdna lub Wykonawca odmówi rozwożenia kruszywa samochodem o mniejszym tonażu. 14. Zamawiający dopuszcza wysypanie większej ilości kruszywa np. 200 ton w miejsce wskazane Wykonawcy, jednak w takim przypadku Zamawiający wymaga udostępnienia mniejszego samochodu samowyładowczego oraz załadowania kruszywa drogowego na ten samochód na koszt Wykonawcy i następnie rozwiezienie kruszywa na wskazane drogi. W takim przypadku zapłata za w/w kruszywo nastąpi dopiero po rozwiezieniu tego kruszywa na wskazane drogi. 15. Zaleca się uwzględnienie w kosztach realizacji zamówienia dostarczania kruszywa mniejszym samochodem, ze względu na uwarunkowania dróg oraz oszczędne rozprowadzanie kruszywa po drogach..
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 14.21.22.00-2
Dodatkowe przedmioty 43.30.00.00-6

Termin wykonania zamówienia:
90 dni od podpisania umowy

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Wymagane jest wniesienie wadium przetargowego w kwocie: 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) 2. Wadium należy wnieść do dnia 9.08.2012 r. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach : a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm. ) UWAGA Wadium w pieniądzu należy wnosić ściśle z dyspozycją art. 45 ust. 7 ustawy p.z.p, tzn. przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. W myśl art. 63. ust. 3 pkt.1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U z 2002 Nr 72 poz. 665 j. t.) polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63c Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Oznacza to, że wpłata gotówkowa wadium wnoszona na poczcie lub w banku nie stanowi polecenia przelewu w rozumieniu wyżej cytowanych artykułów. Wadium wnoszone przelewem (art. 45 ust. 7 ustawy pzp) uważa się za wniesione w terminie jeżeli wpłynie na konto Urzędu Gminy w Niemcach przed upływem terminu określonego powyżej. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego w : BS NIEMCE 29 8702 0001 0000 0026 2000 0050. Dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach , dokumenty te należy dołączyć do w/w wniosku. 5. Szczegółowe informacje na temat form wnoszenia wadium, terminu zwrotu wadium zawarto art.45-46 ustawy pzp

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia sposobu tego warunku

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia sposobu tego warunku

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże się dysponowaniem minimum samochodami samowyładowczymi z regulowanym wysypem o ładowności minimum 20 ton (dwa samochody) oraz minimum jednym samochodem o ładowności minimum 5 ton oraz łącznej masie całkowitej nie większej niż 15 ton

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia sposobu tego warunku

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia sposobu tego warunku

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Inne dokumenty

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu o których mowa w niniejszym ogłoszeniu nastąpi na podstawie przedłożonych we wniosku oświadczeń lub dokumentów zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, których wykaz został określony w niniejszym ogłoszeniu. 2. Ponadto do wniosku należy załączyć: a) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej; b) pełnomocnictwo dla lidera (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie tzw. konsorcja oraz spółek cywilnych); c) kserokopię dowodu wniesienia wadium 3. W przypadku Wykonawców składających wspólny wniosek, każdy z Wykonawców musi złożyć następujące dokumenty: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. b) - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia , a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy pzp c) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu , składane jest przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. 4. Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Ponadto, każdy ze wspólników spólki cywilnej zobowiązany jest załączyć dokumenty wymienione w punkcie 3. 5. Dokumenty wymagane w niniejszym ogłoszeniu muszą być przedstawione w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę tj. osobę(y) uprawnioną lub upełnomocnioną do reprezentowania. 6. Niedostarczenie któregokolwiek z wymaganych w ogłoszeniu dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy z zastrzeżeniem art, 26 ust 3 ustawy Prawa zamówień publicznych

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zgodnie z art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych wszelkie zmiany niniejszej umowy dopuszczalne są wyłącznie w przypadkach i na warunkach określonych w niniejszym paragrafie umowy oraz pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej. 2. Dopuszczalne są zmiany niniejszej umowy w następujących przypadkach: 1) zmiana lub wprowadzenie podwykonawcy 2) braku dostępności do surowców wskazanych w zamówieniu 3) zmiany wskazanego w ofercie producenta danego materiału 4) jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami, albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy, strony mogą zmienić wysokość wynagrodzenia umownego ustalonego w oparciu o ofertę wykonawcy przy zachowaniu warunków zgodnych z zasadami współżycia społecznego 5) zmiany stawki podatku VAT 6) konieczność zmiany terminu umowy z uwagi na: a) dodatkowe obowiązki związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia nałożone na wykonawcę, a wynikające ze zmienionych w trakcie wykonania umowy przepisów ustaw i rozporządzeń b) zajście okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności w skutek siły wyższej czy niekorzystnych warunków atmosferycznych. 3. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy obowiązana jest pisemnie uzasadnić i udokumentować istnienie przesłanki tej zmiany. 4. Wszystkie postanowienia zawarte w § 8 umowy stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

Termin związania ofertą

30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://www.niemce.bip.lublin.pl/index.php?menu=ogloszenia&stage=przetargi

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wymagania formalne:a) Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejstrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl b) Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejstrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. 2. Wymagania techniczne: komputer klacy PC(lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączoną do sieci Internet

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Przedmiotowa licytacja będzie jednoetapowa. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych polskich oraz ewentualnie w groszach;grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej przynajmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżącą będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 7. Zamawiający przyjął cenę wywoławczą brutto za całość: 159 900 zł. 8. Wysokość minimalnego postąpienia: 1000 zł. 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. Postąpienie (oferta), która przez okres ostatnich 15 minut nie zostanie zmieniona i nie nastąpi po niej złożenie kolejnego postąpienia (oferty korzystniejszej), zostanie wybrana automatycznie jako najkorzystniejsza

Minimalna wysokość postąpienia

1000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2012-08-09 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Urząd Gminy Niemce w Niemcach ul. Lubelska 121, 21- 025 Niemce (II piętro, pokój 204 - Sekretariat Urzędu Gminy Niemce).

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

Termin otwarcia wypada w dzień wolny od pracy, a zatem otwarcie nastąpi pierwszego dnia roboczego po ustalonym terminie, tj.
2012-08-16 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2012-08-16 11:47:43

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie żąda należytego zabezpieczenia umowy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne dla stron postanowienia umowy(wzór umowy) zawarte są na stronie http://www.niemce.bip.lublin.pl/index.php?menu=ogloszenia&stage=przetargi

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła