Licytacja L-216-2013

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-216-2013 - Ścieżki rowerowej wzdłuż Pagórów Chełmskich

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Gmina Chełm, Gmina Chełm
Adres pocztowy: Gminna 18
Miejscowość: Chełm, Kod pocztowy: 22-100
Tel.: 82 563 73 63, Faks: 82 563 79 78
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

99877 - 2013

Termin otwarcia licytacji:

2013-06-24 09:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Ścieżki rowerowej wzdłuż Pagórów Chełmskich
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Pagórów Chełmskich. Zakres prac obejmuje: - wycinkę drzew wraz z karczowaniem pni w ilości 332 szt. wraz z wywiezieniem drewna; usunięcie zakrzaczeń na powierzchni 0,55 ha; zabezpieczenie linii telekomunikacyjnej poprzez zamontowanie rur ochronnych z PCW o śr. 100 mm na odcinku 793,0 mb (zgodnie z uzgodnieniem pw - załącznik nr 8); - ścieżka rowerowa z kostki brukowej bezfazowej grub. 6 cm typ holland koloru czerwonego o pow. 4146,0 m2 na podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa o grub. warstwy 15 cm, obrzeża chodnikowe o wym. 20x6 cm na ławie z oporem z betonu B-10 dług. 4146,0 mb; zjazdy z kostki brukowej bezfazowej typu holland grub. 8 cm w kolorze szarym o pow. 74,1 m2 na podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa o grub. warstwy 15 cm; krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na ławie betonowej; oznakowanie pionowe: bariery ochronne stalowe typu N2, W3, Wn=0,9 m, A o długości 40 mb, zakończenia barier - 24,0 m, znaki drogowe - 7 szt. na słupkach z rur stalowych, poręcze ochronne-balustrady typu U-11a o dług. 130 mb; oznakowanie poziome P-23 o pow. 4,7 m2; budowa ścieku podchodnikowego z elementów betonowych gr. 15 cm o dług. 4,0 m oraz przepustu rurowego z rury PCV śr. 30 cm; zabezpieczenie skarp nasypów płytami ażurowymi na podsypce piaskowej o pow. 557,75 m2 oraz obrzeżami betonowymi o wym. 20x6 cm o dług. 130 mb; - humusowanie skarp wykopów i nasypów gr. warstwy 5 cm na pow. 1849,42 m2; - trawniki dywanowe na pow. 2085,0 m2; - nawierzchnia z kruszyw łamanych 0-51,5 o grub. 20 cm o pow. 180,0 m2. Wykonawca w ramach wynagrodzenia ponosi koszty: - opracowania dokumentacji paszportyzacyjnej dla TP SA, zgodnie z instrukcją T-01; - pełnych pomiarów zabezpieczających kable optyczne; - dokumentacji powykonawczej dla TP SA, zawierającej geodezję powykonawczą oraz wszystkie niezbędne dokumenty formalne, które były niezbędne do realizacji sieci TP; - ewentualnych strat TP S.A. z tytułu awarii związanych z przebudową kabli i budową ścieżki rowerowej; - tymczasowej organizacji ruchu; - inwentaryzacji powykonawczej. Wykonawca robót telekomunikacyjnych musi spełniać wymagania formalne, dotyczące firmy specjalizującej się w robotach telekomunikacyjnych, określonych w piśmie (załącznik nr 8). Wykonawca własnym staraniem i kosztem wystąpi do TP S.A. o wyznaczenie uprawnionego przedstawiciela do sprawowania nadzoru nad robotami. Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej min. 5-letniej gwarancji na roboty wykonane w pasie drogowym. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego typu materiałów i technologii wykonania niż przewiduje dokumentacja techniczna pod warunkiem zachowania takich samych lub wyższych parametrów jakościowych. Wykonawca, który powoła się na zastosowanie materiałów i technologii równoważnych jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i technologie spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Do wniosku o dopuszczenie do licytacji elektronicznej należy dołączyć typy proponowanych materiałów wraz z kartami katalogowymi w języku polskim oraz opis innego typu technologii wykonania prac. Brak tych danych we wniosku oznacza przyjęcie wszystkich założeń projektowych. Podstawą do określenia kosztorysu ofertowego są: - dokumentacja wykonawcza zabezpieczeń w miejscach kolizji istniejących rurociągów z kablami światłowodowymi OKD423 i OKO42001 z projektowana ścieżką rowerową wzdłuż DK nr 12 od km 675+555 do km 673+469, - dokumentacja wykonawcza budowy ścieżki rowerowej, - uzgodnienia i opinie dotyczące wyżej wymienionych projektów wykonawczych. Przedmiary robót stanowią materiały pomocnicze.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 45.23.31.62-2
Dodatkowe przedmioty 45.11.12.00-0

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
Zakończenie: 30.05.2014.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Należy złożyć oświadczenie o spełnianiu przez wykonawcę wymaganych warunków określonych art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku: spełnia lub nie spełnia

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Za spełnienie warunku niezbędnego doświadczenia uważane będzie wykonanie jednej roboty budowlanej lub robót budowlanych obejmujących: budowę nawierzchni z kostki brukowej o łącznej powierzchni minimum 4.000 m2 i budowę lub przebudowę sieci telekomunikacyjnych o łącznej długości minimum 500 mb. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie metodą warunku spełnia lub nie spełnia w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę (wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem pracom, stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich ilości oraz daty rozpoczęcia i daty zakończenia robót oraz miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że prace te zostały wykonane należycie - zaświadczenia, referencje lub protokoły odbioru końcowego robót). Wykonawca robót telekomunikacyjnych musi spełniać warunki TP S.A.(załącznik Nr 8), która zastrzegła sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac dla wykonawcy, któremu TP S.A. zakwestionowała jakość wykonanych prac w zakresie robót związanych z budową lub przebudową sieci w okresie 24 miesięcy.

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Za spełnienie warunku posiadania potencjału technicznego będzie uważane dysponowanie sprzętem w ilościach minimum: koparka - 1 szt., ładowarka - 1 szt. lub koparko-ładowarka 1 szt, samochody ciężarowe samowyładowcze - 2 szt., zagęszczarki - 2 szt.,

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Za spełnienie warunku posiadania potencjału technicznego będzie uważane zatrudnienie osób posiadających wymagane kwalifikacje i doświadczenie w wykonawstwie (minimum jedna osoba z uprawnieniami budowlanymi branży drogowej, minimum jedna osoba z uprawnieniami budowlanymi branży telekomunikacyjnej lub elektrycznej), określonymi wymaganiami Prawa budowlanego - dołączenie wykazu osób, które będą wykonywać zamówienie wraz z oświadczeniem, że osoby, wymienione w załączniku nr 6, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty wymienione wyżej złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku: spełnia lub nie spełnia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Za spełnienie warunku uważane będzie przedłożenie: 1) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w kwocie odpowiadające minimum 1.280.000 zł (słownie: jeden milion dwieście osiemdziesiąt tysięcy zł), 2.Polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarantowaną 1.280.000 zł (słownie:jeden milion dwieście osiemdziesiąt tysięcy zł). Złożenie ważnej polisy OC (kopii) w dniu składania ofert będzie uważane za spełnienie warunku udziału w postępowaniu. W przypadku Wykonawcy, który złoży ofertę najkorzystniejszą a złożona polisa będzie obowiązująca w krótszym terminie niż data zakończenia robót, Wykonawca ten przed podpisaniem umowy na wykonanie robót zobowiązany będzie przedstawić zobowiązanie o kontynuacji ubezpieczenia, obejmującego cały okres realizacji zamówienia.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonante w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym powyżej.

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Inne niewymienione dokumenty

oświadczenie, że Wykonawca spełnia wymagania TP SA, określone w załączniku nr 8

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy: 1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia, gdy wykonanie pierwotnego zakresu nie leży w interesie Zamawiającego, 2) zmiana materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie, 3) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku: a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie, b) błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać konieczność konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie, c) konieczności zmniejszenia zakresu zamówienia, gdy wykonanie pierwotnego zakresu nie leży w interesie Zamawiającego, d) gdy zachowanie pierwotnego terminu nie leży w interesie Zamawiającego, e) wydłużenia terminów dostaw materiałów z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, f) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót, g) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, h) konieczności wykonania prac lub badań archeologicznych, powodujących konieczność wstrzymania robót objętych niniejszą umową, i) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, powodującego konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań 4) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto określonego w § 6 2. Zmiany umowy przewidziane w ust. 1 dopuszczalne są na następujących warunkach: ad. pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia określonego w § 6 niniejszej umowy. ad. pkt 2) - zamiana na materiały, urządzenia i sprzęt posiadające co najmniej takie same parametry techniczne, jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty, pod warunkiem nie zwiększania wynagrodzenia ad. pkt 3) - zmiana terminu realizacji zamówienia: lit. a) - o okres niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej, lit. b) - o okres nanoszenia przez projektanta poprawek lub zmian w projekcie, lit. c) - o czas proporcjonalny do zmniejszonego zakresu, lit. d) - w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiającego, lit. e) - o okres wydłużenia terminów dostaw materiałów, lit. f) - o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień, lit. g) - o czas niezbędny do wykonania dodatkowych ekspertyz, badań lit. h) - o okres niezbędny do wykonania prac lub badań, lit. i) - o okres niezbędny do wykonania prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy realizowanych w drodze odrębnej umowy. ad. pkt 4) - stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów wprowadzających zmiany. 3. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.gmina.chelm.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji elektronicznej zostaną zaproszeni do składania ofert a ich dane zostaną przesłane do Urzędu Zamówień Publicznych na platformę do prowadzenia licytacji elektronicznych znajdującą się pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl, Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie jako Wykonawca. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w tym systemie przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z powyższym wnioskiem winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie (identyfikatorze). Pomoc w sposobie rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się w Menu na głównej stronie platformy licytacji w zakładce - Samouczek. Wymagania techniczne: - komputer klasy PC (lub równoważny) z systemem Windows lub Linux podłączony do sieci Internet, - zainstalowana przeglądarka: MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto, 2. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką, 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Krok postąpienia (minimalna różnica między kolejnymi ofertami) wynosi 40.000 zł brutto. 7. Licytacja elektroniczna rozpoczyna się od ceny wywoławczej 1.286.807,82 zł brutto. 8. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców.

Minimalna wysokość postąpienia

40000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2013-06-13 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Urząd Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18, 22-100 Chełm, w sekretariacie e-mail:asemeniuk@gmina.chelm.pl

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2013-06-24 09:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2013-06-24 10:16:31

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego umowy, a jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem również pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości. 2. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej przedstawionej przez Wykonawcę. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach: - w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy zamawiającego - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, - w gwarancjach bankowych, - w gwarancjach ubezpieczeniowych - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne dla stron postanowienia umowy zawarte są w jej projekcie, będącym załącznikiem do niniejszego ogłoszenia, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego www.gmina.chelm.pl w zakładce przetargi

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła