Licytacja L-216-2014

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-216-2014 - Dostawa materiałów biurowych

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Ministerstwo Finansów, Biuro Logistyki
Adres pocztowy: ul. Świętokrzyska 12
Miejscowość: Warszawa, Kod pocztowy: 00-916
Tel.: 22 694-45-06, Faks: 22 694-52-68
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Numer ogłoszenia w BZP:

238716 - 2014

Termin otwarcia licytacji:

2014-08-07 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów biurowych
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego materiałów biurowych wraz z ich rozładunkiem i przemieszczeniem do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń magazynowych. Szczegółowy wykaz materiałów biurowych oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone we wzorze umowy, dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego, tj. www.mf.gov.pl w zakładce Zamówienia publiczne, sprawa nr C/450/14/BAD/B/235.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.19.20.00-1
Dodatkowe przedmioty 30.19.73.00-9
30.19.76.44-2
30.19.14.00-8

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jednak nie później niż w terminie 45 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zmiana postanowień umowy możliwa jest w następujących okolicznościach: 1) opóźnienia terminów realizacji zobowiązań umownych na skutek działania siły wyższej; 2) zmiany wartości umowy w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, cła na podstawie odrębnych przepisów, które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę obowiązku, po wykonaniu którego Wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek podatków ulega zmianie kwota należnego podatku oraz wynagrodzenie wykonawcy uwzględniające podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy, cło zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, cła na podstawie odrębnych przepisów, które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy. 2. Wszelkie zmiany umowy wymagają porozumienia Stron oraz zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Termin związania ofertą

30 dni od ostatecznego terminu składania ofert

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.mf.gov.pl, zakładka Zamówienia publiczne, sprawa nr C/450/14/BAD/B/235

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Przedmiotowa licytacje elektroniczna prowadzona będzie na Platformie licytacji elektronicznych Urzędu Zamówień Publicznych, dalej zwanej Platformą, pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl. 2. Z Platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie Platformy. W związku z powyższym Wykonawca chcący wziąć udział w przedmiotowej licytacji elektronicznej obowiązany jest do dokonania uprzedniej rejestracji na Platformie (jeżeli nie jest jeszcze zarejestrowanym użytkownikiem Platformy). Rejestracja w systemie Platformy powinna nastąpić przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w przedmiotowej licytacji elektronicznej 3. Szczegółowe informacje w zakresie sposobu rejestracji w systemie Platformy znajdują się na stronie Platformy w zakładce SAMOUCZEK. Wszelkie informacje podawane w toku rejestracji można w każdej chwili zmienić, korzystając ze znajdującej się po lewej stronie ekranu zakładki „ustawienia konta”. 4. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w przedmiotowej licytacji elektronicznej we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej powinien wskazać login, pod którym zarejestrował się w systemie Platformy. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nieprzekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w przedmiotowej licytacji, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej na dwa dni robocze przed terminem otwarcia niniejszej licytacji elektronicznej. Login należy podać dokładnie, stosując te same znaki, w tym duże i małe litery, jakie wpisano podczas rejestracji. Brak loginu lub brak poprawnego loginu będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału Wykonawcy w przedmiotowej licytacji elektronicznej. 6. Wymagania techniczne umożliwiające sprawne korzystanie z systemu Platformy: komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa albo Firefox 2.0 lub wyższa. 7. Od Wykonawców chcących wziąć udział w przedmiotowej licytacji nie jest wymagany podpis elektroniczny. 8. Zamawiający zaprosi do udziału w przedmiotowej licytacji elektronicznej i składania ofert wszystkich Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w niniejszym postępowaniu. Zaproszenie do udziału w przedmiotowej licytacji elektronicznej zostanie wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany we wniosku o dopuszczenie do udziału w przedmiotowej licytacji elektronicznej.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. W toku przedmiotowej licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne, korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 2. W celu złożenia postąpienia, Wykonawca dopuszczony do przedmiotowej licytacji elektronicznej winien nacisnąć znajdujący się w górnej części ekranu przedstawiającego ogłoszenie o zamówieniu przycisk „lista postąpień” (przycisk aktywny od momentu otwarcia licytacji), a następnie znajdujący się na samym dole listy przycisk „złóż postąpienie”. W polu, które pojawiło się na ekranie należy wpisać wysokość rzeczywistej ceny oferty, jaką proponuje wykonawca, a następnie nacisnąć przycisk „złóż”. W toku licytacji Wykonawcy proponują cenę oferty brutto wyrażoną w złotych. Zaproponowana cena musi obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia zgodnie z warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 3. System Platformy nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od minimalnego postąpienia, określonego w ogłoszeniu o zamówieniu, dlatego oferta złożona przez Wykonawcę musi być niższa od oferty wiodącej (najkorzystniejszej) w danym momencie, co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 4. Wysokość postąpienia jest liczona w odniesieniu do oferty wiodącej (najkorzystniejszej) w danym momencie, złożonej w danej licytacji elektronicznej. System Platformy dopuszcza składanie postąpień z dokładnością do jednego grosza. W tym celu należy oddzielić wartość cyfrową kropką (np. 5000.05 będzie oznaczało 5 tys. zł i 5 groszy). 5. System Platformy umożliwia składanie wyłącznie postąpień o cenie niższej niż oferta wiodąca (najkorzystniejsza) w danym momencie, dlatego system Platformy nie przyjmie postąpienia, jeżeli zaproponowana cena oferty będzie mniej korzystna niż cena oferty wiodącej (najkorzystniejszej) w danym momencie. 6. Wykonawca nie może cofnąć raz złożonej oferty. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. Wykonawcy ponoszą odpowiedzialność za informacje wprowadzone do systemu i konsekwencje z tego wynikające. 7. W trakcie licytacji system Platformy na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w tej licytacji, a także cenach złożonych przez nich ofert. W celu zapewnienia aktualności listy postąpień niezbędne będzie samodzielne odświeżanie ekranu przy użyciu przycisku przeglądarki internetowej - system Platformy nie dokonuje odświeżania automatycznie. 8. Do momentu zamknięcia licytacji Zamawiający nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 9. W trakcie licytacji obowiązywał będzie czas podawany na stronie Platformy. 10. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto za wykonanie całego zamówienia. 11. Przedmiotowa licytacja rozpocznie się od ceny wywoławczej w kwocie 26.500,00 zł

Minimalna wysokość postąpienia

20.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2014-07-28 12:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Ministerstwo Finansów, Biuro Administracyjne, 00-916 Warszawa, ul. Świętokrzyska 12, pok. 1316, tel. 22 694 36 98

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2014-08-07 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2014-08-07 10:30:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wzór umowy został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego, adres: www.mf.gov.pl, zakładka Zamówienia publiczne, sprawa nr C/450/14/BAD/B/235

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

1. Przedmiotowa licytacja jest licytacją jednoetapową. 2. Zamówienie jest współfinansowane ze środków: 1) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach realizacji projektu POPT.03.01.00-00-061/08 „Wsparcie funkcjonowania urzędów kontroli skarbowej i Departamentu Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej w Ministerstwie Finansów w latach 2007-2015”, 2) POPT.03.01.00-00-215/11 „Wsparcie funkcjonowania Jednostki odpowiedzialnej za weryfikację zasady dodatkowości w latach 2010 – 2015 Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013” 3) Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013r. 3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w przedmiotowej licytacji elektronicznej. Złożenie większej ilości wniosków spowoduje odrzucenie wszystkich wniosków złożonych przez danego Wykonawcę. 4. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej oraz wszystkie wymagane dokumenty muszą zostać sporządzone w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej. 5. Na stronie internetowej Zamawiającego (www.mf.gov.pl - zakładka Zamówienia publiczne, nr sprawy: C/450/14/BAD/B/235) zostały zamieszczone dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o dopuszczeni do udziału w przedmiotowej licytacji elektronicznej. Zaleca się, aby dokumenty zostały złożone wg odpowiednich wzorów zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego, przy czym w przypadku nie zastosowania tych wzorów złożone dokumenty muszą zawierać wszystkie informacje i dane określone w tych wzorach. 6. Wniosek o dopuszczenie do udziału w przedmiotowej licytacji elektronicznej wraz z wymaganymi dokumentami, wskazanymi w niniejszym ogłoszeniu, należy złożyć w zamkniętej kopercie z wyraźnie oznaczonym napisem - "Dostawa materiałów biurowych". Dokumenty muszą być przedłożone w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że oświadczenia oraz dokumenty wystawione przez Wykonawcę muszą być podpisane przez Wykonawcę albo osoby uprawnione do jego reprezentowania Wykonawcy (przy czym oryginał pełnomocnictwa lub uwierzytelniona kopia muszą być dołączone do oferty). Kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego. W przypadku nieczytelnego podpisu dokumenty należy opatrzyć pieczątką imienną zawierającą co najmniej imię i nazwisko osoby składającej podpis. 7. Adres do korespondencji: Ministerstwo Finansów, Biuro Administracyjne, ul. Świętokrzyska 12, 00- 916 Warszawa. 8. Do porozumiewania się z Wykonawcami z ramienia Zamawiającego upoważnieni są: Marta Stoga, tel. 694-36-98, Piotr Nagraba, tel. 694-44-62, Przemysław Dobrowolski, tel. 22 694-48-04, fax 22 694-57-57, e-mail: wzp@mofnet.gov.pl. 9. Informacyjnie: Ministerstwo Finansów urzęduje od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 8:15-16:15. 10. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy. 11. Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia przedmiotowej licytacji elektronicznej Wykonawcy przekazują wnioski, oświadczenia i inne informacje wyłącznie drogą elektroniczną. 12. Bezpośrednio po zakończeniu przedmiotowej licytacji elektronicznej na stronie Platformy pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl, zakładka Ogłoszenie, zostaną podane dane Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła