Licytacja L-216-2016

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-216-2016 - Dostawa energii elektrycznej

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Krystian Karpiński, Powiat Radzyński
Adres pocztowy: Plac Potckiego 1
Miejscowość: Radzyń Podlaski, Kod pocztowy: 21-300
Tel.: 833527355, Faks: 833527402
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

317527-2016

Termin otwarcia licytacji:

2016-10-19 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa energii elektrycznej
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, będących obiektami administrowanymi przez Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim oraz powiatowe jednostki organizacyjne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2012.1059 z późn. zm.). Szacunkowe zapotrzebowanie na energie elektryczną w okresie sprzedaży tj. od 01.12.2016 r. do 30.11.2018 r. wynosi 800 MWh. Określenie przewidywanego poboru energii elektrycznej stanowi element służący tylko do określenia wartości umowy i nie stanowi zobowiązania Zamawiającego i Odbiorców do zakupu energii elektrycznej. Wykonawca w ramach umowy, bez dodatkowego wynagrodzenia będzie odpowiedzialny za bilansowanie handlowe. Rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi od dnia 01.12.2016 r. – jednak nie wcześniej niż po skutecznym rozwiązaniu umów, na podstawie których dotychczas Zamawiający nabywał energię elektryczną oraz skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy u OSD i wejściu w życie umowy/umów dystrybucyjnych. W okresie obowiązywania umowy nie będzie pobierana opłata handlowa. Wykonawca na podstawie udzielonego pełnomocnictwa będzie reprezentował Odbiorców przed właściwym OSD w sprawach związanych z wypowiedzeniem oraz zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji. Szczegółowe dane dotyczące punktów poboru oraz szacowanego zapotrzebowania na energię elektryczną zawiera załącznik do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 09.30.00.00-2
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
30.11.2018 r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W związku z nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych oraz trwającymi w Urzędzie Zamówień Publicznych pracami nad dostosowaniem treści ogłoszenia do obowiązujących przepisów, informacja nt. warunków udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia znajduje się na końcu ogłoszenia, w sekcji "Informacje dodatkowe".

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W związku z nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych oraz trwającymi w Urzędzie Zamówień Publicznych pracami nad dostosowaniem treści ogłoszenia do obowiązujących przepisów, informacja nt. warunków udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia znajduje się na końcu ogłoszenia, w sekcji "Informacje dodatkowe".

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W związku z nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych oraz trwającymi w Urzędzie Zamówień Publicznych pracami nad dostosowaniem treści ogłoszenia do obowiązujących przepisów, informacja nt. warunków udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia znajduje się na końcu ogłoszenia, w sekcji "Informacje dodatkowe".

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W związku z nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych oraz trwającymi w Urzędzie Zamówień Publicznych pracami nad dostosowaniem treści ogłoszenia do obowiązujących przepisów, informacja nt. warunków udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia znajduje się na końcu ogłoszenia, w sekcji "Informacje dodatkowe".

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W związku z nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych oraz trwającymi w Urzędzie Zamówień Publicznych pracami nad dostosowaniem treści ogłoszenia do obowiązujących przepisów, informacja nt. warunków udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia znajduje się na końcu ogłoszenia, w sekcji "Informacje dodatkowe".

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Z przyczyn formalno-prawnych Zamawiający dopuszcza zmianę terminu rozpoczęcia zamówienia z zastrzeżeniem granicznego terminu wykonania zamówienia do 30.11.2018 r. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy jeżeli wystąpi co najmniej jedna z niżej wymienionych okoliczności: 1)Wysokość wynagrodzenia wykonawcy może ulec zmianie w następujących warunkach: a)W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego; b)W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeni za pracę; c)W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne; d)Zmiany średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłoszony przez Prezesa GUS; - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 2)Zmiany mogą nastąpić wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji umowy. 3)Zmiany mogą nastąpić, jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów prawa, które nastąpiły w czasie realizacji umowy lub wystąpią zdarzenia związane z siłą wyższą. 4)Zmiany mogą nastąpić, jeżeli zajdzie potrzeba w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. 5)Zmiana umowy może nastąpić w wypadku zmian mających na celu polepszenie jakości świadczonych usług (bez możliwości zmiany ceny) lub obniżenia ceny za świadczone usługi lub dostawy. 6)Strony ustalają, że w granicach dyspozycji art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp oraz na wniosek Zamawiającego możliwe jest zwiększenie lub zmniejszenie ilości punktów poboru wymienionych enumeratywnie w załączniku nr 2, które będzie dokonywane na podstawie zmiany przedmiotowego załącznika bez konieczności renegocjowania warunków umowy. Zmiana nie może przekroczyć 10% punktów poboru wskazanych w załączniku nr 2. Rozliczenie dodatkowych punktów odbioru będzie się odbywać odpowiednio do pierwotnej części zamówienia i według tej samej stawki rozliczeniowej. 7)Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian wartości mocy umownych dla poszczególnych punktów odbioru w trakcie obowiązywania umowy.

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

https://spradzynpodlaski.bip.lubelskie.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

A) Wymagania formalne: Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl - nie jest wymagany podpis elektroniczny. Aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie do udziału w licytacji, Wykonawca powinien zarejestrować się w tym systemie, a następnie we wniosku o dopuszczenie do licytacji zobowiązany jest do przekazania zarejestrowanego w systemie loginu (z dokładnym podaniem znaków - małe/duże litery - które zastosował wykonawca podczas rejestracji). W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. Nieprzekazanie loginu bądź przekazanie loginu niepoprawnego będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału Wykonawcy w licytacji. B)Wymagania techniczne dotyczące urządzeń informacyjnych: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarka równoważną, podłączony do sieci Internet. Do udziału w licytacji nie jest wymagane posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Urząd Zamówień Publicznych zastrzega, iż platforma została przetestowana w zakresie współpracy z przeglądarkami Mozilla Firefox 2.0 i 3.0 oraz Internet Explorer w wersji 6.0 oraz 7.0. W związku z powyższym Zamawiający zaleca użytkownikom korzystanie z ww. przeglądarek internetowych. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z korzystania przez użytkowników z oprogramowania innego niż zalecane.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

Licytacja elektroniczna na dostawę energii elektrycznej, będzie licytacją jednoetapową. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają postąpienia (oferty) w postaci elektronicznej. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. Oferty składane przez Wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę brutto za realizację całości przedmiotu zamówienia, wyrażoną w złotych oraz w groszach. Grosze należy oddzielić od złotych kropką. Cena ma zawierać podatek od towarów i usług (według stawki obowiązującej w dniu, na który została wyznaczona licytacja) oraz podatek akcyzowy (jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż przedmiotu zamówienia podlega obciążeniu takimi podatkami) i ma być wyrażona w polskich złotych. Cena musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia i uwzględniać cały zakres przedmiotu zamówienia. Zamawiający przyjął 280.00 zł brutto jako cenę wywoławczą, za dostawę jednej MWh. Oferta złożona przez Wykonawcę powinna być równa lub niższa od ceny wywoławczej przyjętej przez Zamawiającego oraz od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 1.00 zł brutto. System nie przyjmie postąpienia, którego wartość jest mniejsza od wyżej wymienionej kwoty. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. W toku licytacji Wykonawca powinien odświeżać stronę poprzez wciśnięcie klawisza F5 z klawiatury. W celu złożenia postąpienia, Wykonawca dopuszczony do procedury winien nacisnąć znajdujący się w górnej części ekranu przedstawiającego ogłoszenie o zamówieniu przycisk-lista postąpień (przycisk aktywny od momentu otwarcia licytacji), a następnie znajdujący się na samym dole listy przycisk-złóż postąpienie. W polu, które pojawiło się na ekranie należy wpisać wysokość rzeczywistej ceny oferty, jaką proponuje Wykonawca, a następnie nacisnąć przycisk-złóż. Bezpośrednio po zamknięciu licytacji elektronicznej Zamawiający poda, pod ustalonym w ogłoszeniu o zamówieniu adresem internetowym, nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto za jedną MWh. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian powyższych parametrów licytacji. O zmianach zostaną niezwłocznie poinformowani wszyscy zaproszeni Wykonawcy

Minimalna wysokość postąpienia

1.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2016-10-12 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim, Plac Potockiego 1, kod pocztowy 21-300, punkt informacyjny na parterze - czynny w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30-15:30

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2016-10-19 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2016-10-19 10:30:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w załączniku nr 4 do niniejszego ogłoszenia

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

I. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM I.1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: I.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają: a) koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ważną w okresie realizacji umowy; b) aktualną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucji (OSD) tj. PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą na ul. Grabarskiej 21A w Lublinie umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej do obiektów Zamawiającego. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie stosownego oświadczenia wstępnego na formularzu, który stanowi załącznik nr 3 do wniosku o dopuszczenie do licytacji elektronicznej(załącznik nr 1 do ogłoszenia). I.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna: Zamawiający nie precyzuje tych warunków. I.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa: Zamawiający nie precyzuje tych warunków. PODSTAWY WYKLUCZENIA I.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp I.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp. I.3. WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI: Wykonawca składa oświadczenie wstępne, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu. I.4. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. I.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP: Koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ważną w okresie realizacji umowy; I.6. INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt I.3. - I.5. Inne dokumenty, które należy przedłożyć wraz z wnioskiem: 1) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23, albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (Załącznik nr 5 do ogłoszenia); 2) Pełnomocnictwo (w przypadku składania oferty wspólnej lub gdy osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa). II. Inne informacje dodatkowe: wszystkie załączniki do niniejszego ogłoszenia opublikowane są na stronie zamawiającego pod adresem https://spradzynpodlaski.bip.lubelskie.pl w zakładce zamówienia publiczne. Wymagania odnośnie pełnomocnictwa (w przypadku składania oferty wspólnej lub gdy osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa). Jeżeli osoba/osoby podpisująca wniosek i dokumenty o dopuszczenie do udziału w postępowaniu działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania wniosku i dokumentów. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do wniosku i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 3. Forma dokumentów i oświadczeń innych niż pełnomocnictwa: 1) Oświadczenia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale 2) Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 1, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 3) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście Wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej powinny być parafowane przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (osobę podpisującą wniosek). 5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 Ustawy(wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do ogłoszenia) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 6. Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio. Do kontaktów Zamawiający upoważnia: Krystiana Karpińskiego. 9. Dopuszcza się porozumiewanie drogą e-mail na adres zamowienia@pra.pl. Wniosek wraz z załącznikami musi być złożony w formie pisemnej. Tym samym dla dokumentów przesyłanych na ewentualne wezwanie z art. 26 ust. 3 pzp, również dopuszczalna jest wyłącznie taka forma przesłania.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła