Licytacja L-216-2019

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest TGlob z ofertą o wartości 40PLN.
Dane zwycięzcy:
TGlob - transglob, Biuro Tłumaczeń Trans Glob Ireneusz Srokowski
Ruska61 m. 12
50-079, Wrocław


Ogłoszenie o zamówieniu L-216-2019 - Tłumaczenie dokumentacji medycznej i niemedycznej dla Oddziału ZUS w Szczecinie

Dane zamawiającego


Nazwa: ZUS Szczecin, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział Szczecin
Adres pocztowy: Matejki 22 m. pok. 230
Miejscowość: Szczecin, Kod pocztowy: 70-530
Tel.: 914596577, Faks: 914596576
Rodzaj zamawiającego: Instytucja ubezbieczenia społecznego i zdrowotnego

Numer ogłoszenia w BZP:

621079-N-2019

Termin otwarcia licytacji:

2019-12-05 11:00:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Tłumaczenie dokumentacji medycznej i niemedycznej dla Oddziału ZUS w Szczecinie

Usługi

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług polegających na sporządzaniu tłumaczeń pisemnych z języków obcych na język polski, z kserokopii dokumentacji medycznej i zwykłej, oraz sporadycznie z języka polskiego na języki obce w zakresie: a)tłumaczeń nieprzysięgłych dokumentacji medycznej, wpływającej do Wydziału Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji oraz Wydziału Świadczeń Emerytalno-Rentowych, b)tłumaczeń nieprzysięgłych dokumentacji zwykłej*, wpływającej do Wydziału Świadczeń Emerytalno-Rentowych, Wydziału Zasiłków, Wydziału Realizacji Dochodów, Wydziału Ubezpieczeń i Składek oraz Wydziału Realizacji Umów Międzynarodowych. Tłumaczenia dokumentacji medycznej i zwykłej europejskiej i pozaeuropejskiej z języków obcych na język polski oraz z języka polskiego na język obcy, będą wykonywane wyłącznie z języków obowiązujących w państwach będących członkami UE, EOG oraz Konfederacji Szwajcarii. *przez pojęcie dokumentacji zwykłej / niemedycznej zamawiający rozumie jako wszelką dokumentację nie będącą dokumentacją medyczną (nie zawierającą danych np. dot. procesu leczenia itp.).

www.zus.pl

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


W celu sprawnego działania systemu dot. licytacji wykonawca winien posiadać komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarką internetową Internet Explorer 6.0 lub wyższą lub Firefox 2.0 lub wyższą. Wykonawcy chcący wziąć udział w przedmiotowej licytacji są obowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji na platformie licytacji elektronicznych UZP (jeżeli nie są jeszcze zarejestrowanymi użytkownikami) oraz do przesłania swojego LOGINU zamawiającemu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. Nie należy nikomu udostępniać swojego hasła, użytego przy rejestracji. Brak loginu lub brak poprawnego loginu będzie skutkował brakiem możliwości wzięcia udziału w licytacji. Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna - link do bezpłatnej platformy E-Usługi/Licytacje elektroniczne: https://licytacje.uzp.gov.pl Nie jest wymagany podpis elektroniczny.

https://licytacje.uzp.gov.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


1. licytacja elektroniczna będzie licytacją jednoetapową (termin sztywny). 2. po zalogowaniu się na platformie, wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji uzyskują dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert. Wykonawcy składają swoje oferty cenowe w postaci elektronicznej. 3. w toku licytacji elektronicznej wykonawcy dopuszczeni do udziału, składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 4. oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 5. w toku licytacji wykonawcy wpisują średnią cenę ryczałtową brutto za przetłumaczenie jednej strony obliczeniowej wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach, grosze należy oddzielić od złotych kropką. 6. w toku licytacji system na bieżąco udostępnia wszystkim wykonawcom informację o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację wykonawców. 7. licytacja zaczyna się od ceny wywoławczej tj. 49,00 zł brutto za przetłumaczenie jednej strony obliczeniowej. 8. oferta złożona przez wykonawcę (w ramach postąpienia) winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia, które wynosi 1,00 zł brutto. Wysokość postąpienia jest liczona w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty złożonej w danej licytacji. System dopuszcza składanie postąpień z dokładnością do jednego grosza. 9. zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje w chwili zamknięcia licytacji elektronicznej najniższą cenę brutto za przetłumaczenie jednej strony obliczeniowej. Wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie całej umowy (przez okres jej obowiązywania), będzie stanowiło iloczyn faktycznie przetłumaczonych stron obliczeniowych i najniższej jednostkowej ceny ryczałtowej brutto, z zastrzeżeniem, że maksymalna wynagrodzenie nie może przekroczyć kwoty, jaką zamawiający przewidział na realizację zamówienia, tj.: 476.602,00 zł brutto. 10. platforma licytacyjna w trakcie trwania licytacji na bieżąco przekazuje informację wszystkim wykonawcom. Do momentu zamknięcia licytacji nie będą ujawnione dane wykonawców. Zaleca się samodzielne odświeżanie przeglądarki internetowej.

1

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Sztywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2019-11-21 11:00:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2019-12-05 11:00:00.

Dokładna data

Upływa 2019-12-05 12:00:00.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

-

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

-

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Nie

-

Tak

  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp): Tak
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp): Tak

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, 2. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3. oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. 4. oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716), sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik do Instrukcji.

-

-

1. wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej 2. pełnomocnictwo(jeżeli dotyczy) w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Pełnomocnictwo powinno obejmować co najmniej podpisanie wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, a w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, również zakres reprezentacji wykonawców w postępowaniu lub reprezentacji i zawarcia umowy.

IX. Termin związania ofertą


30 dni

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


od 02.01.2020 r. do 31.12.2020 r. lub do wyczerpania środków lub gdy kwota pozostała nie pozwala na jej dalszą realizację (np. jest niższa niż kwota stawki brutto za tłumaczenie jednej strony obliczeniowej tekstu).

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy, zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % (23.830,10 zł) maksymalnego wynagrodzenia brutto (tj. 476.602,00 brutto zł).

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


Wzór umowy nr ............ zawarta w dniu .............w rezultacie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nr postępowania 271/LE/U/12/ZAP/2019, na podstawie art. 74 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych pomiędzy : Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa (NIP 521-30-17-228, REGON 000017756-00370), Oddział w Szczecinie, mającym siedzibę przy ul. Jana Matejki 22, reprezentowanym przez: …………………… zwanym w treści umowy „Zamawiającym”. a …………………. z siedzibą w ………………, NIP ……………….., REGON ………….., wpisanym do KRS, CEiDG, ……….…., reprezentowaną przez: …………………………… , zwanym w treści umowy „Wykonawcą” przy czym Zamawiający i Wykonawca zwani są łącznie „Stronami”. PRZEDMIOT UMOWY § 1 Przedmiotem umowy jest wykonywanie usług polegających na sporządzaniu tłumaczeń pisemnych nieprzysięgłych dokumentacji medycznej i zwykłej dla potrzeb Oddziału ZUS w Szczecinie, z kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem, z języków obcych na język polski oraz sporadycznie z języka polskiego na języki obce zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy. TERMIN REALIZACJI § 2 1.Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od 02.01.2020 r. do 31.12.2020 r. z zastrzeżeniem § 6 ust. 10 umowy. WARUNKI REALIZACJI UMOWY § 3 1.Zlecenia, o których mowa w ust. 2, zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy, będą przesyłane Wykonawcy pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, w dni pracujące Zamawiającego (poniedziałek-piątek). W przypadku zleceń otrzymanych w piątek, kolejnym dniem roboczym będzie poniedziałek. Koszt przesłania zlecenia do Wykonawcy pokrywa Zamawiający. 2.Przez zlecenie rozumie się każdą osobną sprawę (dotyczącą osoby/ubezpieczonego) zawierającą dokumenty do tłumaczenia. Zamawiający, w zależności od potrzeb przesyła jedno lub więcej zleceń w jednej przesyłce (kopercie). 3.Przez stronę obliczeniową tłumaczenia pisemnego uważa się stronę zawierającą 1 800 znaków tekstu przetłumaczonego (znaki ze spacjami według edytora tekstu Word), tłumaczenia bez ramek, w tym wlicza się wszystkie widoczne znaki drukarskie, w szczególności litery, znaki przestankowe, cyfry, znaki przeniesienia oraz uzasadnione budową zdania przerwy miedzy nimi. Ostatnia strona przetłumaczonego zlecenia zawierająca ponad 900 znaków rozliczona zostanie w cenie jak za pełną stronę. Strona zawierająca do 900 znaków nie będzie rozliczana. W przypadku przesłania przez Zamawiającego do tłumaczenia pojedynczego zlecenia, które nie będzie przekraczać 1800 znaków zostanie ono rozliczone jak za pełną stronę. Wykonawca załącza do tłumaczenia wykaz zrealizowanego/ych zlecenia/ń wraz z podaniem ilości znaków, z rozbiciem na strony jw. 4.Wykonawca zlecone tłumaczenia: - sporządzi w formie wydruku komputerowego, z czego każda strona przetłumaczonego tekstu musi być zaparafowana i opieczętowana przez osoby posiadające kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia w językach. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji ww. wymogów. Wykonawca w takim przypadku okaże stosowne dokumenty potwierdzające wykształcenie/kwalifikacje tłumacza. Zamawiający nie wymaga, aby osoba tłumacząca dokumentację posiadała status tłumacza przysięgłego. - przekaże wraz z kserokopią będącą podstawą tłumaczenia oraz fakturą, w terminach wskazanych w ust. 5, za pośrednictwem poczty, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, bezpośrednio do Naczelnika Wydziału wskazanego w § 8 ust. 2 umowy, na adres wskazany w załączniku nr 1 do umowy. 5.Termin realizacji tłumaczenia, rozpoczyna się w dzień roboczy Zamawiającego, od daty otrzymania przez Wykonawcę zleconej dokumentacji i kończy się przekazaniem tłumaczenia na adres, o którym mowa w ust. 4. W zależności od liczby przetłumaczonych stron, termin wynosi: a)dzień roboczy – w przypadku tłumaczenia do 3 stron, b)3 dni robocze - w przypadku tłumaczenia od 4 do 13 stron, c)4 dni robocze - w przypadku tłumaczenia od 14 do 20 stron, d)5 dni roboczych - w przypadku tłumaczenia od 21 do 24 stron, e)w terminie uzgodnionym z osobami wskazanymi w § 8 ust. 2 , nie dłuższym niż 10 dni roboczych, w przypadku tłumaczenia 25 stron i powyżej, f)dopuszczalna jest zmiana terminów lit. a) - d), pod warunkiem przesłania osobie wskazanej w § 8 ust. 2, uzasadnienia, wraz ze wskazaniem nowego terminu wykonania tłumaczenia. Termin ten musi być zaakceptowany przez osobę wskazaną w § 8 ust. 2, g)usługę tłumaczenia dokumentacji uważa się za wykonaną, z zastrzeżeniem § 9 ust. 1 pkt 2), umowy, w momencie jej otrzymania na adres wskazany w Załączniku nr 1 do umowy, zgodnie z powyższymi warunkami oraz fakturą. OBOWIĄZKI WYKONAWCY § 4 Wykonawca zobowiązuje się do: 1.dokonania wstępnej kwalifikacji dokumentów zawartych w dokumentacji przekazanych Wykonawcy do tłumaczenia, przez Wydział Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji lub Wydział Świadczeń Emerytalno-Rentowych, na dokumentację medyczną i zwykłą np. dokumenty porządkujące / administracyjne, 2.w przypadku, gdy Zamawiający w przekazanym zleceniu dla Wykonawcy, wskaże do tłumaczenia wyłącznie dokumentację medyczną, a Wykonawca dokonuje także tłumaczenia dokumentacji zwykłej, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy zapłaty Wykonawcy części wynagrodzenia za tłumaczenie dokumentacji której nie zlecał. W przypadku wątpliwości Wykonawcy co do zasadności tłumaczenia danego dokumentu, Wykonawca jest zobowiązany skontaktować się z osoba wskazaną w § 8 ust. 2 umowy, która podejmie decyzję co do ewentualnej konieczności jego tłumaczenia oraz prawidłowości zakwalifikowania, 3.zachowania w tajemnicy wszelkich informacji oraz wszelkich danych, w tym osobowych, uzyskanych w trakcie wykonywania umowy oraz do wykorzystywania ich wyłącznie dla celów związanych z realizacją umowy. Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, wykorzystywać jakichkolwiek dokumentów lub informacji, w innych celach niż wykonanie umowy, w czasie jej obowiązywania, po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, 4.zabezpieczenia otrzymanych dokumentów i ich tłumaczeń przed dostępem do nich osób nieuprawnionych, 5.wykonywania tłumaczenia dokumentacji z należytą starannością oraz poprawnością merytoryczną, stylistyczną i leksykalną, z zachowaniem wszelkich zasad sztuki przekładu, 6.przekazania Zamawiającemu w terminie jednego dnia roboczego poprawionego tekstu, od dnia otrzymania reklamacji nienależytego wykonania tłumaczenia pisemnego, przez co należy rozumieć: przypadek braku spójności terminologicznej tekstu, błędy gramatyczne i językowe, pominięcia fragmentu tekstu w tłumaczeniu itp. BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI § 5 1.Wykonawca realizuje przetwarzanie Danych Osobowych jako podmiot, któremu Zamawiający powierzył przetwarzanie danych na podstawie art.28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE. L. 2016 Nr 119/1), zwanego dalej „RODO”. 2.Przez Dane Osobowe rozumie się, zgodnie z art.4 pkt 1 RODO, wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, a przez Przetwarzanie Danych Osobowych – wszelkie operacje lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie w rozumieniu art. 4 pkt 2 RODO. 3.Strony oświadczają, co następuje: 1)Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO; 2)Wykonawca oświadcza, że: a)dysponuje środkami, doświadczeniem, wiedzą i wykwalifikowanym personelem, co umożliwia mu prawidłowe wykonanie umowy, w tym zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO, b)jest podmiotem przetwarzającym w rozumieniu art. 4 pkt 8 RODO w ramach umowy, co oznacza że będzie przetwarzał Dane Osobowe w imieniu Zamawiającego; 3)Zamawiający powierza Wykonawcy do przetwarzania Dane Osobowe niezbędne do realizacji niniejszej Umowy, a Wykonawca zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnego z prawem i Umową, wyłącznie w zakresie i w celu przewidzianym w Umowie; 4)Celem przetwarzania Danych Osobowych jest wykonywanie zadań w związku z realizacją umowy dot. wykonywania tłumaczeń pisemnych dokumentacji medycznej i niemedycznej z języków obcych europejskich na język polski. 4.Zakres przetwarzanych przez Wykonawcę Danych Osobowych na podstawie niniejszej umowy obejmuje następujące rodzaje Danych Osobowych: dane klientów Zakładu w szczególności: imię i nazwisko, data urodzenia, pesel, NIP, REGON, nr ubezpieczenia w innym kraju (np. NIN), adres zamieszkania, dane o stanie zdrowia zawarte w dokumentacji medycznej i zwykłej, okres ubezpieczenia z danymi pracodawcy, wysokość otrzymanych wynagrodzeń i innych świadczeń oraz aktywność zawodowa (praca, działalność, spółka). 5.Zakres przetwarzanych przez Wykonawcę Danych Osobowych na podstawie niniejszej umowy obejmuje następujące kategorie osób: 1)osoby, którym wydawane są orzeczenia/opinie dla potrzeb ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, w sprawach dotyczących koordynacji wspólnotowej i bilateralnej i innych świadczeń wypłacanych przez ZUS, 2)osoby w odniesieniu, do których ZUS prowadzi kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny oraz wystawiania zaświadczeń lekarskich, 3)osoby, którym wydawane są orzeczenia/zaświadczenia lekarskie dla celów poza ubezpieczeniowych, 4)osoby, które składają zaświadczenia o nauce za granicą w celu wydania decyzji o przyznaniu renty rodzinnej, 5)osoby, które składają zaświadczenia o wysokości dochodów osiągniętych za granicą w celu wydania decyzji emerytalno-rentowej, 6)osoby występujące o ustalenie dla nich ustawodawstwa właściwego, którym Zakład pismem lub decyzją administracyjną ustala ustawodawstwo właściwe w zakresie zabezpieczenia społecznego, czyli ustala, w jakim kraju dana osoba podlega do ubezpieczenia. 6.Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że przetwarzanie przez niego powierzonych Danych Osobowych w szerszym zakresie niż określono to w ust. 4 i 5 lub dla realizacji innych celów niż wskazane w ust. 3 pkt 4), przy braku dysponowania odpowiednią podstawą prawną, będzie stanowiło naruszenie przepisów RODO i postanowień umowy, oraz może stanowić podstawę do jej wypowiedzenia w trybie natychmiastowym i wyciągnięcia konsekwencji z niej wynikających lub przewidzianych przepisami prawa. 7.Przy przetwarzaniu Danych Osobowych Wykonawca przestrzega zasad wskazanych w umowie oraz w RODO; w szczególności zobowiązuje się: 1)wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie Danych Osobowych spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą, w tym środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo przetwarzania, o których mowa w art. 32 RODO; 2)umożliwiać Zamawiającemu, na każde żądanie, dokonania przeglądu stosowanych środków technicznych i organizacyjnych i dokumentacji dotyczącej tych środków, aby przetwarzanie toczyło się zgodnie z prawem, a także uaktualniać te środki, o ile w opinii Zamawiającego są one niewystarczające do tego, by zapewnić zgodne z prawem przetwarzanie Danych Osobowych powierzonych Wykonawcy; 3)pomagać Zamawiającemu w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO; w szczególności, Wykonawca zobowiązuje się przekazywać Zamawiającemu informacje oraz wykonywać jego polecenia dotyczące stosowanych środków zabezpieczania Danych Osobowych, przypadków naruszenia ochrony danych osobowych oraz zawiadamiania o tym organu nadzorczego lub osób, których dane osobowe dotyczą, przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych, oraz przeprowadzania uprzednich konsultacji z organem nadzorczym i wdrożenia zaleceń organu; 4)przekazywać Zamawiającemu, w ciągu 24 (dwudziestu czterech) godzin od wykrycia zdarzenia, informacje o naruszeniu ochrony powierzonych Wykonawcy do przetwarzania Danych Osobowych, w tym informacje niezbędne Zamawiającemu do zgłoszenia naruszenia ochrony danych organowi nadzorczemu, o którym mowa w art. 33 ust. 3 RODO; 5)pomagać Zamawiającemu, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne oraz na podstawie odrębnych ustaleń, w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w rozdziale III RODO; 6)zapewnić, by każda osoba fizyczna działająca z upoważnienia Wykonawcy, która ma dostęp do Danych Osobowych, przetwarzała je wyłącznie na polecenie Zamawiającego; niniejszym Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wydawania ww. poleceń; 7)prowadzić ewidencję osób upoważnionych do Przetwarzania Danych Osobowych, przetwarzanych w związku z wykonywaniem umowy; 8)udostępnić Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia przez Zamawiającego oraz Wykonawcę obowiązków, o których mowa w art.28 RODO; 9)stosować się do ewentualnych wskazówek lub zaleceń, wydanych przez organ nadzoru lub unijny organ doradczy zajmujący się ochroną danych osobowych, dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie stosowania RODO. 8.Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym Przetwarzania Danych Osobowych przez Wykonawcę, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym Przetwarzania Danych Osobowych, skierowanej do Wykonawcy, a także o wszelkich kontrolach i inspekcjach dotyczących Przetwarzania Danych Osobowych przez Wykonawcę, w szczególności prowadzonych przez organ nadzorczy. 9.Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy Danych Osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia, w tym także po rozwiązaniu umowy, oraz zobowiązuje się zapewnić, aby osoby mające dostęp do Przetwarzania Danych Osobowych zachowały Dane Osobowe oraz sposoby ich zabezpieczeń w tajemnicy, w tym także po rozwiązaniu umowy lub ustaniu zatrudnienia u Wykonawcy. 10.Wykonawca nie będzie kopiować, powielać lub w jakikolwiek sposób rozpowszechniać Danych Osobowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy wykorzystanie tych danych następuje w celu wykonania umowy. 11.Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie informować Zamawiającego, jeżeli zdaniem Wykonawcy wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów o ochronie danych. 12.Osoby wykonujące zadania w związku z realizacją umowy są zobowiązane do przestrzegania uregulowań wewnętrznych Zamawiającego dotyczących bezpieczeństwa informacji, w tym w szczególności wybrane elementy z: 1)Polityki bezpieczeństwa informacji w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, 2)Instrukcji prowadzenia postępowań w sytuacji naruszenia ochrony danych, a także uregulowań wewnętrznych w zakresie zarządzania uprawnieniami dostępu do systemów informatycznych eksploatowanych przez Zamawiającego. Wszystkie osoby biorące udział w realizacji przedmiotu umowy zostaną poinformowane o informacjach prawnie chronionych Zamawiającego oraz zobowiązane do zachowania ich w tajemnicy. Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie naruszenia dokonane przez takie osoby, włącznie z odpowiedzialnością materialną. 13.Zamawiający wyraża zgodę na dalsze powierzenie przetwarzania Danych Osobowych przez Wykonawcę jego podwykonawcom (dalej: „podpowierzenie”). W związku z tym strony ustalają co następuje: 1)przed podpowierzeniem przetwarzania Danych Osobowych Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o zamiarze podpowierzenia przetwarzania. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu informacje na temat podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć przetwarzanie (tj. nazwę podmiotu i dane kontaktowe), a także informacje o charakterze i czasie trwania podpowierzenia, zakresie i celu przetwarzania danych przez podwykonawcę, rodzaju (kategoriach) Danych Osobowych i kategoriach osób, których dane miałyby być podpowierzone. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi sprzeciwu wobec zamiaru podpowierzenia przetwarzania wskazanemu podwykonawcy i we wskazanym zakresie w ciągu 7 (siedmiu) dni od otrzymania wszystkich powyższych informacji. Wykonawca może podpowierzyć przetwarzanie Danych Osobowych; 2)podpowierzenie przetwarzania Danych Osobowych przez Wykonawcę jest dopuszczalne tylko na podstawie umowy podpowierzenia. Na podstawie umowy podpowierzenia podwykonawca zobowiąże się do spełniania tych samych obowiązków i wymogów, które na mocy niniejszej umowy są nałożone na Wykonawcę; 3)Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z umowy podpowierzenia bezpośrednio wobec podwykonawcy. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o każdym przypadku rozwiązania umowy podpowierzenia, nie później niż w terminie 3 (trzech) dni od rozwiązania takiej umowy; 4)Wykonawca zapewni, aby podwykonawcy, którym podpowierzono przetwarzanie danych stosowali co najmniej równorzędny poziom ochrony Danych Osobowych co Wykonawca; 5)Jeżeli podwykonawca, któremu podpowierzono przetwarzanie Danych Osobowych nie wywiąże się ze spoczywającym na nim obowiązku ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wypełnienie obowiązków tych podwykonawców spoczywa na Wykonawcy; 6)Wykonawca zobowiązany jest prowadzić wykaz podwykonawców, którym podpowierzył przetwarzanie danych osobowych. Wykonawca zobowiązany jest przekazać aktualny wykaz Zamawiającemu na każde jego żądanie. 14.Zamawiający jest uprawniony do weryfikacji przestrzegania przez Wykonawcę zasad przetwarzania Danych Osobowych wynikających z RODO i umowy, poprzez prawo żądania udzielenia wszelkich informacji dotyczących powierzonych Danych Osobowych. 15.Zamawiający ma prawo przeprowadzania audytów lub inspekcji Wykonawcy w zakresie zgodności operacji przetwarzania z prawem i z umową. Audyty lub inspekcje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, mogą być prowadzone przez audytorów zewnętrznych upoważnionych przez Zamawiającego. 16.Zamawiający lub upoważniony przez niego audytor zewnętrzny jest uprawniony do kontrolowania przestrzegania zasad przetwarzania Danych Osobowych, w szczególności poprzez żądanie udzielenia informacji dotyczących przetwarzania przez Wykonawcę Danych Osobowych lub dokonywanie kontroli w miejscach, w których są przetwarzane powierzone dane osobowe. 17.Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń Zamawiającego dotyczących zasad przetwarzania powierzonych Danych Osobowych oraz dotyczących poprawy zabezpieczenia danych osobowych, sporządzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez upoważnionych pracowników Zamawiającego lub audytora zewnętrznego upoważnionego przez Zamawiającego. 18.Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy Wykonawca jest zobowiązany, zależnie od decyzji Zamawiającego, do usunięcia lub zwrotu wszelkich danych osobowych oraz usunięcia wszelkich istniejących kopii oraz niezwłocznego trwałego usunięcia danych osobowych z informatycznych nośników danych będących jego własnością. Powyższe Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić pisemnym oświadczeniem doręczonym zamawiającemu nie później niż w terminie 14 dni od wygaśnięcia lub rozwiązania umowy. 19.Wykonawca odpowiada za szkody, jakie powstaną u Zamawiającego lub osób trzecich w wyniku niezgodnego z umową Przetwarzania Danych Osobowych. Wykonawca zobowiązuje się także do zapłaty odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę niniejszej umowy. 20.W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy RODO. ROZLICZENIE USŁUG § 6 1.Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za zrealizowane przez Wykonawcę tłumaczenie, każdorazowo po jego wykonaniu, na podstawie prawidłowo sporządzonej faktury. 2.Wykonawca wystawi fakturę zgodnie z art. 106 e ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.). 3.Fakturę należy wystawiać na: – dane Nabywcy: NIP: 521-301-72-28. Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5; – dane Odbiorcy: Oddział ZUS w Szczecinie, 70-530 Szczecin, ul. Jana Matejki 22. 4.Prawidłowo wystawioną fakturę w formie papierowej należy dostarczyć na adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Szczecinie, 70-530 Szczecin, ul. Jana Matejki 22. 5.Prawidłowo wstawioną fakturę w formie elektronicznej można przekazać za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, na skrzynkę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w postaci ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego. 6.Zamieszczając dane faktury na Platformie Elektronicznego Fakturowania należy: wprowadzić dodatkowe numery identyfikacyjne PEPPOL/PEF (typ numeru: NIP), tj.: •dla Nabywcy: 5213017228 •dla Odbiorcy: 8512599352 w polu „numer umowy” należy wskazać nr ……………., stanowiący nr umowy zamówienia publicznego nadany przez Zamawiającego. 7.Zapłata za należycie wykonaną usługę nastąpi przelewem na konto Wykonawcy …………………., wskazane w fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 8.Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Oddziału ZUS w Szczecinie. 9.Suma wynagrodzenia brutto wynikająca z faktur, za wykonane tłumaczenia, stanowi wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z umowy i stanowi rozliczenie maksymalnej całkowitej wartości umowy, o której mowa w § 7 ust. 1 umowy. 10.W przypadku wyczerpania środków, o których mowa w § 7 ust. 1 umowy lub gdy kwota pozostała nie pozwala na jej dalszą realizację (np. jest niższa niż stawka brutto zł za tłumaczenie jednej strony obliczeniowej tekstu) umowa ulegnie rozwiązaniu na mocy niniejszego postanowienia bez konieczności składania przez Strony dodatkowych oświadczeń woli. 11.Wynagrodzenie za sporządzenie tłumaczenia obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia tj. z uwzględnieniem kosztów minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki na umowę zlecenie, kosztów transportu/dostarczenia tłumaczenia do miejsca jego odbioru, za pośrednictwem poczty, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, wykonanego tłumaczenia wraz z kserokopią przekazanej uprzednio dokumentacji. 12.W przypadku, gdy wystawiona przez Wykonawcę faktura nie będzie spełniać aktualnych w tym przedmiocie wymogów prawa, albo będzie zawierała błędy, do których skorygowania uprawniony jest Wykonawca, termin zapłaty będzie biegł od daty dostarczenia korekty takiej faktury. WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY § 7 1.Maksymalna całkowita wartość umowy, stanowiąca iloczyn faktycznie przetłumaczonych stron oraz ceny podanej w ust. 2, nie może przekroczyć kwoty 476.602,00 zł brutto (słownie: czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset dwa zł 00/100) z podatkiem VAT, w tym: 387.481,30 złotych netto, wartość podatku VAT 89.120,70 zł, według stawki 23% VAT. 2.Cena ryczałtowa przetłumaczenia jednej strony obliczeniowej, o której mowa w § 3 ust. 3, wynosi: wartość netto ………………………….. stawka podatku VAT 23% wartość podatku VAT …………………………. wartość brutto…………………………, wraz z podatkiem VAT. OSOBY DO KONTAKTU § 8 1.Ze strony Wykonawcy za wykonanie umowy osoba odpowiedzialną jest: .........………, tel.……………... 2.Ze strony Zamawiającego osobami upoważnionymi do realizacji umowy są: 1)Naczelnik Wydziału Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji, p. ……………………………… tel.…………… 2)Naczelnik Wydziału Ubezpieczeń i Składek , p. ……………………………… tel.…………… 3)Naczelnik Wydziału Świadczeń Emerytalno – Rentowych, p. ……………………………… tel.…………… 4)Naczelnik Wydziału Realizacji Dochodów p. ……………………………… tel.…………… 5)Naczelnik Wydziału Zasiłków p. ……………………………… tel.…………… 6)Naczelnik Wydziału Realizacji Umów Międzynarodowych p. ……………………………… tel.…………… KARY UMOWNE § 9 1.W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 1)150 złotych brutto za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu tłumaczenia na adres, po terminie wskazanym w zleceniu, zgodnie z § 3 ust. 5. 2)10% wartości danego zlecenia, każdorazowo w przypadku nienależytego/wadliwego wykonania tłumaczenia (z wyłączeniem przypadków, o których mowa w pkt. 1). Nienależyte/wadliwe wykonanie tłumaczenia oznacza w szczególności tłumaczenie zawierające błędy, w tym m.in. rażące błędy gramatyczne, stylistyczne i interpunkcyjne, oraz pominięcie lub dodanie fragmentów tekstu, co skutkuje zmianą sensu tekstu źródłowego; 3)10% kwoty określonej w § 7 ust. 1, tj. wartości całej umowy za rozwiązanie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 2.Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego powyżej wysokości kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 3.Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącania kar umownych z wszelkich wierzytelności, w szczególności z wynagrodzenia Wykonawcy objętego fakturami, na co Wykonawca wyraża zgodę. 4.Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie pięciokrotnego nienależytego wykonania umowy. Przez nienależyte wykonanie umowy należy rozumieć w szczególności przypadki opisane w ust. 1 pkt. 2). 5.W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY § 10 1.Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1, w kwocie 23.830,10 zł (słownie złotych: dwadzieścia trzy tysiące osiemset trzydzieści zł 10/100 ) w formie………………………… 2.Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. Kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi załącznik do umowy. 3.Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy, w terminie 30 dni od zakończenia umowy. INNE POSTANOWIENIA UMOWY § 11 1.Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie. 2.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 3.Nie stanowią zmiany umowy: zmiany danych teleadresowych, zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, zmiany osób reprezentujących Zamawiającego i Wykonawcę oraz osób nadzorujących umowę. W tym zakresie nie jest wymagana forma aneksu do umowy, lecz pisemne powiadomienie obu stron (rozumianych jako Wykonawca i Zamawiający), wywołujące skutek od dnia doręczenia go drugiej stronie. 4.Wykonawca zobowiązuje się przez cały okres realizacji niniejszej umowy do stosowania i przestrzegania przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników oraz minimalnej stawki godzinowej dla umów zlecenia zgodnie zapisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 ze zm.). 5.Strony postanawiają, że art. 30 ust. 2-4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwa osoby fizycznej nie ma zastosowania do umowy (*dotyczy tylko osób fizycznych). 6.Sądem właściwym do rozpoznania sporu powstałego na tle niniejszej umowy będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny w Szczecinie. 7.Wszelkie zmiany do umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 8.Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 3 podlega unieważnieniu. 9.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób zaangażowanych do realizacji umowy. 10.Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

XIII. Informacje dodatkowe


-

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła