Licytacja L-217-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-217-2009 - KS HUTNIK Kraków SSA - podgrzewane boisko.

Dane zamawiającego

Agnieszka Szczechowicz-Pierko, Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie
ul. Walerego Sławka 10
30-633, Kraków

Numer ogłoszenia w BZP:

178185-2009

Termin otwarcia licytacji:

2009-10-29 10:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i przebudowę płyty głównej boiska piłkarskiego wraz z terenem przyległym na Stadionie Miejskim KS Hutnik Kraków SSA przy ulicy Ptaszyckiego 4 w Krakowie w zakresie wykonania instalacji grzewczej, nawadniającej, drenażowej, napowietrzającej ( w obrębie pola gry), oraz nawierzchni trawiastej z pełną kompleksową podbudową zgodną z normą DIN 18035/4 oraz wykonanie węzła cieplnego w branży budowlanej i instalacyjnej . Zakres rzeczowy obejmuje szczegółowo : - boisko piłkarskie o wymiarach 105 x 68 m ( 7 140 m ²) - strefę poza liniami autowymi i bramkowymi szerokości 2 metrów (708 m²) 2. Zamówienie należy wykonać zgodnie z załączonym programem funkcjonalno - użytkowym i zakresem rzeczowym. 3. Wykonawca zobowiązany jest udzielić 36 miesięcy gwarancji na roboty budowlane i 120 miesięcy gwarancji na system podgrzewania płyty boiska. 4. W przypadku wystąpienia w załącznikach do ogłoszenia nazwy producenta - materiały lub urządzenia można zastąpić równoważnymi. 5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy: a) z uwagi na skomplikowany charakter opracowania tj. brak w dokumentacji uzbrojenia terenu, wszystkich mediów przebiegających pod projektowaną inwestycją, b) w związku z przedłużającym się postępowaniem o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację zadania, c) w związku z rozszerzeniem warunków technicznych przez: ZE, ZG, MPWiK itp., d) w związku z przedłużającym się postępowaniem prowadzonym przez Wydział Skarbu Miasta dla sporządzenia umowy użyczenia nieruchomości, na której przewidziana jest przedmiotowa inwestycja, e) z uwagi na opóźnienia w projektach uzbrojenia, co z kolei opóźniło dokonania uzgodnień z ZUDP, f) z uwagi na brak możliwości zastosowania na kilku odcinkach projektowanej ulicy normatywnych pochyleń podłużnych w rozwiązaniach projektowych (wymagana zgoda Ministerstwa Infrastruktury), g) z uwagi na przedłużające się uzgodnienia branżowe, co jest podstawą do zakończenia opracowania dokumentacji projektowej i wystąpienia o pozwolenie na budowę, h) w związku z brakiem odpowiedzi użytkowników mediów zlokalizowanych w rejonie projektowanej ulicy, na wystąpienie o warunki techniczne kolidującego uzbrojenia, lub gdy w trakcie realizacji zadania: i) wystąpią wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające Wykonawcy wykonanie robót, j) strony zawierają umowę o wykonanie zamówienia dodatkowego, którego wykonanie będzie warunkiem wykonania niniejszej umowy. W takim przypadku strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania niniejszej umowy, k) Wykonawca dokona odkrywek archeologicznych i Konserwator Zabytków wstrzyma roboty. W takim wypadku strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy, l) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących wykonanie niniejszej umowy. W takim przypadku strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy, ł) wystąpi np. brak na rynku dostępnych materiałów lub urządzeń, oferowanych w ofercie Wykonawcy, które mogą być zastąpione innymi materiałami lub urządzeniami spełniającymi wymagania Zamawiającego określone w SIWZ lub wystąpią inne okoliczności uniemożliwiające spełnienie przez Wykonawcę świadczenia określonego w umowie; w takich przypadkach Wykonawca i Zamawiający postanowią o zmianie sposobu świadczenia Wykonawcy określonego w umowie, m) projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie budowlanym, na podstawie którego Wykonawca realizuje roboty budowlane, uniemożliwiające wykonanie umowy zgodnie z założonym harmonogramem, n) wystąpi konieczność zmiany osób koordynujących (osób odpowiedzialnych za realizację ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiającego).

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: a) Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. b) Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji elektronicznej winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Przedmiotowa licytacja elektroniczna będzie licytacją 1-etapową. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 7. Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą brutto za całość 2.800.000,00 PLN. 8. Wysokość minimalnego postąpienia: 28.000,00 PLN. 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto PLN.

IV. Minimalna wysokość postąpienia

28000.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-10-22 10:00:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 i ust. 2 upzp oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 upzp, a w szczególności wykażą, że: 1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia wykonali roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie co najmniej 2 podgrzewanych boisk piłkarskich; 2) osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności: konstrukcyjno - budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wraz z aktualnymi zaświadczeniami z właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzającymi, że osoby, których uprawnienia dotyczą są wpisane na listę członków tej izby; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiadają: polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 2. 2. Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu nastąpi na podstawie przedłożonych z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji oświadczeń lub dokumentów, których wykaz został określony w punkcie poniżej.

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: a) oświadczenie Wykonawcy zgodnie z art. 22 w związku z art. 44 upzp - wg zał. nr 3; b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; c) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; W przypadku spółki osobowej prawa handlowego, wykazanie okoliczności nie zalegania z opłacaniem podatków, może dotyczyć tylko i wyłącznie podatków, których podatnikiem jest sama spółka (zaświadczenie wydane na spółkę, a nie na wspólników). d) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 upzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; e) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 upzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; f) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie - wg zał. nr 4; g) dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia wraz z aktualnymi zaświadczeniami z właściwej izby samorządu zawodowego; h) polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności; 2. W przypadku Wykonawców składających wspólny wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, każdy z Wykonawców musi złożyć dokumenty wymienione w punkcie 1 lit. a), b), c), d), e). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Wszyscy Wykonawcy składający wspólny wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy od wszystkich Wykonawców łącznie lub od każdego z osobna. 4. Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. Ponadto, każdy ze wspólników spółki cywilnej zobowiązany jest załączyć dokumenty wymienione w punkcie 2. 5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 lit. b) do lit. e) składa odpowiednie dokumenty określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605 ze zm.). 6. Dokumenty wymagane w niniejszym ogłoszeniu muszą być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę tj. osobę(y) uprawnioną/upełnomocnioną do reprezentowania firmy. 7. Niedostarczenie któregokolwiek z wymaganych w niniejszym ogłoszeniu dokumentów spowoduje wykluczenie Wykonawcy lub odrzucenie wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 upzp.

VIII. Termin związania ofertą

30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

IX. Termin wykonania zamówienia

15.01.2010 r..

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Wykonawca, który wygra postępowanie zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z art. 147 - 151 upzp, w wysokości 5% ceny ofertowej.

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.zis.krakow.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY: UMOWA zawarta w Krakowie w dniu roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków, reprezentowaną przez: mgr inż. Krzysztofa Kowala - Dyrektora Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. W. Sławka 10, 30-633 Kraków, posiadającego NIP: 6792988495 i REGON:120776650 zwanego dalej Zamawiającym a reprezentowanym przez: posiadającym REGON: i NIP zwanym dalej Wykonawcą . § 1 1. Zamawiający - zgodnie z Prawa zamówień publicznych - zleca, a Wykonawca - zgodnie ofertą sporządzoną na podstawie materiałów otrzymanych od Zamawiającego i wynikiem licytacji elektronicznej zobowiązuje się do wykonania zadania p.n.: . 2. Zakres rzeczowy dokumentacji określa Program Funkcjonalno Użytkowy (PFU), sporządzony przez Zamawiającego, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Dokumentacja winna być wykonana zgodnie z PFU, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz zawierać wszystkie elementy z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, a w szczególności winna posiadać niezbędne uzgodnienia. Po wykonaniu dokumentacji projektowej Wykonawca przekaże ją Zamawiającemu do zatwierdzenia, wraz z wykazem opracowań, pisemnym oświadczeniem, że jest ona wykonana zgodnie z umową i przekazana Zamawiającemu do zatwierdzenia w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wyżej wymienione: wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie stanowią integralną część przedmiotu umowy w zakresie opracowania dokumentacji. 3. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać dla Zamawiającego, na podstawie odrębnego pełnomocnictwa decyzję zezwalającą na realizację robót budowlanych (pozwolenie na budowę lub zgłoszenie wykonania robót budowlanych, w zależności od potrzeb), a także wszystkie decyzje niezbędne dla uzyskania decyzji powyższej, uzgodnienia, stanowiska uprawnionych organów i jednostek itp. warunkujące uzyskanie prawa realizacji robót budowlanych, oraz przygotować i złożyć w imieniu Zamawiającego wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie. 4. Wykonawca zobowiązuje się w przypadku zaistnienia konieczności na żądanie Zamawiającego do pełnienia nadzoru autorskiego oraz do dokonywania zmian w dokumentacji koniecznych do realizacji procesu budowlanego, w tym poprawek i uzupełnień zgodnie z żądaniami organu wydającego decyzje formalno - prawne, a których konieczność wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W przypadku wystąpienia konieczności dokonania zmian w dokumentacji z przyczyn od Wykonawcy niezależnych, Wykonawca zobowiązuje się do ich wykonania na podstawie odrębnej umowy. 5. Z chwilą wydania Zamawiającemu opracowanej dokumentacji Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy, w tym również prawo wykonywania zależnego prawa autorskiego i wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie dokumentacji przez Zamawiającego na następujących polach eksploatacji: a. kopiowanie, zwielokrotnianie dokumentacji, b. wprowadzanie dokumentacji do pamięci komputera i gromadzenie danych w formie cyfrowej treści dokumentacji, c. wykorzystanie dokumentacji do druku w prasie i innych publikacjach i w prowadzeniu wszelkiego typu promocji przedsięwzięcia z zaznaczeniem autorstwa dokumentacji. d. dokonywanie w dokumentacji zmian wynikających z potrzeby zmiany rozwiązań projektowych, zastosowania materiałów, ograniczenia wydatków, zmniejszenia kosztów eksploatacji obiektu, zmian obowiązujących przepisów. 6. Wykonawca oświadcza, że w momencie dokonania odbioru przedmiotu umowy i zapłaty wynagrodzenia, Zamawiający - bez dodatkowego wynagrodzenia - nabywa również własność wszystkich przekazanych Zamawiającemu egzemplarzy dokumentacji, na których je utrwalono. 7. Przeniesienie praw wymienionych w ust. 5 oraz wykonanie czynności, o których mowa w ust. 4 Wykonawca zrealizuje w ramach wynagrodzenia, wymienionego w § 4 ust. 1. 8. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną wraz z opracowaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z niezbędnymi uzgodnieniami oraz dokumentacji powykonawczej naniesionej na mapy ewidencji gruntu. § 2 1. Strony ustanawiają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy: 1) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowej oraz uzyskanie na jej podstawie decyzji formalno - prawnej w przedmiocie zezwolenia na realizację robót budowlanych - do dnia roku, 2) rozpoczęcie realizacji robót budowlanych - nie później niż w terminie 7 dni od dnia uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę albo braku sprzeciwu właściwego organu co do prowadzenia zgłoszonych robót budowlanych - do dnia roku, 3) zakończenia robót budowlanych oraz przygotowania i złożenia w imieniu Zamawiającego do właściwego organu wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie - do dnia roku. 2. Dokumentem potwierdzającym przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowej będzie protokół zdawczo - odbiorczy podpisany przez obie strony umowy, sporządzony po jej zatwierdzeniu przez Zamawiającego; jednoczesnemu odbiorowi podlegają także wykaz i oświadczenie, o których mowa w § 1 ust. 2. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu nie stanowi potwierdzenia, iż dokumentacja jest wykonana należycie. 3. W przypadku wykazania błędów/braków w dokumentacji projektowej przez organ wydający decyzje formalno - prawne Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupełnień w terminie wskazanym przez ten organ. 4. Wykonawca zobowiązany jest realizować roboty budowlane zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Harmonogram ten, w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy sporządza Wykonawca i przedkłada do zatwierdzenia Zamawiającemu. Zatwierdzony harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 5. Zamawiający przystąpi do końcowego, komisyjnego odbioru prac projektowych i robót budowlanych w ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego i przedłożenia wymaganej dokumentacji, która winna być złożona najpóźniej w terminie zakończenia robót określonym w ust. 1 pkt 3. Skład komisji odbioru ustala Zamawiający. Zakończenie prac komisji odbioru winno nastąpić najpóźniej 14 dni od dnia ich rozpoczęcia. Przed przystąpieniem do odbioru końcowego zadania Wykonawca przedłoży Zamawiającemu inwentaryzację powykonawczą z niezbędnymi uzgodnieniami. 6. W przypadku wykonania pełnego zakresu robót budowlanych, których odbiór jest niemożliwy z powodu niedostarczenia dokumentów niezbędnych do odbioru końcowego lub innych udokumentowanych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, Zamawiający wyznaczy termin przedłożenia brakującej dokumentacji i termin odbioru robót. 7. W przypadku nie dostarczenia dokumentów w terminie określonym zgodnie z ust. 5, zostaną naliczone Wykonawcy kary umowne zgodnie z § 6 ust. 1 punkt 2 lit.f umowy. 8. W przypadku wykonania przez Wykonawcę robót ulegających zakryciu lub robót zanikających, Zamawiający przystąpi do ich odbioru w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia ich wykonania. 9. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania odbiorów przejściowych. Przedmiotem odbioru przejściowego będą: 1) dokumentacja projektowa wraz z wykazem i oświadczeniem, o którym mowa w § 1 ust. 2, 2) zakończone elementy robót, wymienione w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy. § 3 1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać prace projektowe i roboty budowlane zgodnie z Programem funkcjonalno - użytkowym, opracowaną dokumentacją projektową, zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi uzgodnieniami branżowymi, przy dołożeniu należytej staranności właściwej podmiotowi zawodowo zajmującemu się projektowaniem i budownictwem. 2. Wykonywanie robót przy pomocy podwykonawców może odbywać się za zgodą Zamawiającego, wyłącznie na zasadach określonych w art. 6471 kc. Dopuszczenie przez Wykonawcę do realizowania robót budowlanych przez podmioty trzecie zatrudnione przez Wykonawcę bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego stanowi rażące naruszenie warunków niniejszej umowy. 3. Wykonawca zabezpieczy teren robót i zapewni na własny koszt warunki bezpieczeństwa oraz organizację zaplecza prac. 4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy oraz za szkody powstałe na terenie budowy. 5. Wykonawca w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych poinformuje społeczność lokalną w sposób ogólnie przyjęty w miejscach ogólnodostępnych, o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót, zakresie tych robót, z podaniem pełnej nazwy Wykonawcy wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika robót oraz numerów telefonów kontaktowych. § 4 1. Wykonawca za wykonanie całości zadania, o którym mowa w § 1 otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie złotych brutto (słownie złotych: ). 2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania: wykonania dokumentacji, realizacji robót budowlanych wynikających wprost z dokumentacji projektowej, jak również nie ujęte w dokumentacji, a niezbędne do wykonania zadania, podatek VAT, koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy), obsługę geodezyjną, współpracę z Zamawiającym. 3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 płatne częściami, na podstawie protokołów odbiorów przejściowych, po: 1) Wykonaniu dokumentacji projektowej i przekazaniu jej Zamawiającemu wraz z wykazem i oświadczeniem, o których mowa w § 1 ust. 2, 2) uzyskaniu ostatecznej decyzji formalno-prawnej, umożliwiającej wykonanie robót budowlanych, 3) zakończonym i odebranym elemencie robót, wymienionym w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 4. Prawidłowo wystawione faktury VAT będą płatne w terminie do 30 dni od ich otrzymania przez Zamawiającego wraz z odpowiednim protokołem odbioru, z tym że faktura za prace wykonane w grudniu 2009 r. powinna zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 grudnia 2009 r., a należność nią objęta zostanie zapłacona do dnia 31 grudnia 2009 roku. 5. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT 6. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury VAT, Zamawiający odmówi jej przyjęcia. 7. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wierzyciela na osobę trzecią w zakresie wypełnienia warunków umownych, za wyjątkiem cesji wierzytelności na rzecz banku, w którym Wykonawca zaciągnie kredyt. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zostać poprzedzona pisemną zgodą Zamawiającego. 8. Zamawiający może wstrzymać płatność każdej faktury do czasu przedłożenia mu przez wykonawcę dowodów opłacenia faktur podwykonawców, za roboty wchodzące w skład części robót, której faktura dotyczy. W przypadku niezapłacenia przez wykonawcę należności podwykonawców bez należytego uzasadnienia, Zamawiający jest upoważniony do zapłaty faktur bezpośrednio na rzecz podwykonawcy, ze skutkiem przekazu, na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę. § 5 1. Do kierowania pracami projektowymi upoważniony jest: 2. W przypadku zmiany osoby kierującej pracami projektowymi Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego w formie pisemnej. 3. Koordynatorem Zamawiającego w zakresie objętym umową, a dotyczącym opracowania dokumentacji projektowej jest: 4. W przypadku nieobecności osoby wymienionej w ust. 3, osobę pełniącą obowiązki Koordynatora ze strony Zamawiającego wyznaczy Kierownik Działu Zamawiającego. 5. Zamawiający ustanawia inspektorem nadzoru nad wykonywanymi robotami budowlanymi. 6. W przypadku nieobecności wyżej wymienionej osoby, obowiązki inspektora nadzoru nad wykonywanymi robotami budowlanymi pełnić będzie osoba wyznaczona przez Kierownika Działu Zamawiającego. 7. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierownika budowy, uprawnionego do bieżącej koordynacji robót budowlanych. § 6 1. Strony ustalają, że zapłacą kary umowne: 1) Zamawiający w przypadku: 2) odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, za wyjątkiem przypadku określonego w art. 145 Prawa zamówień publicznych - 10% wynagrodzenia ryczałtowego, 3) zwłoki w odbiorze przedmiotu umowy - 0,2% wartości wynagrodzenia ryczałtowego za każdy dzień zwłoki licząc od terminu określonego w § 2 ust. 4 umowy. 4) Wykonawca w przypadku: a) odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - 10% wynagrodzenia ryczałtowego, b) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w zakresie dotyczącym opracowania dokumentacji wraz ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji formalno - prawnej - 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego za każdy dzień zwłoki licząc od terminu określonego w § 2 ust. 1 lit. a umowy, c) zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy w zakresie dotyczącym opracowania dokumentacji wraz ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji formalno - prawnej - 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego za każdy dzień zwłoki, licząc od ustalonego przez strony terminu na usunięcie wad. d) zwłoki w wykonaniu prac w zakresie wykonania robót budowlanych - 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego za każdy dzień zwłoki licząc od terminu określonego w § 2 ust. 1 lit. b umowy, e) zwłoki w wykonaniu prac w terminach pośrednich określonych w harmonogramie, o którym mowa w § 4 ust. 3 - 0,2 % wynagrodzenia umownego określonego w tym harmonogramie za tę część zadania inwestycyjnego, co do której Wykonawca pozostaje w zwłoce, za każdy dzień zwłoki. f) zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy w zakresie wykonania robót budowlanych - 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego za każdy dzień zwłoki, licząc od ustalonego przez strony terminu na usunięcie wad. 2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 3. Wykonawca wyraża zgodę by naliczone kary umowne były potrącane z należności za wykonane prace. § 7 1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego za roboty już wykonane. 2. Zamawiający może także odstąpić od umowy w przypadkach wskazanych w przepisach kodeksu cywilnego, a nadto w przypadku: 1) zwłoki Wykonawcy w wykonaniu prac będących przedmiotem niniejszej umowy dłuższej niż 7 dni względem terminów określonych w § 2 ust. 1 lit. a, b, c umowy. 2) złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy, albo wydania nakazu zajęcia jego majątku. 3) rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy. 4) jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny tempo robót nie pozwoli na terminowe zakończenie robót. 5) gdy Wykonawca wykonuje projekt niezgodnie z PFU lub wykonuje roboty budowlane niezgodnie z niniejszą umową, 6) jeżeli Wykonawca prowadzi prace w sposób zagrażający bezpieczeństwu swoich pracowników i osób trzecich. 7) jeżeli Wykonawca stosuje materiały i urządzenia niedopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie lub inne niż określono w dokumentacji projektowej. 8) jeżeli Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwał realizację prac i przerwa ta trwała dłużej niż 7 dni, 3. W przypadku rozwiązania umowy na zasadach określonych w ust. 1 i ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień rozwiązania umowy oraz zabezpieczenia robót w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która spowodowała odstąpienie od umowy. § 9 1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres licząc od dnia następnego po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy; dotyczy to także dokumentacji projektowej, zatwierdzonej przez Zamawiającego. 2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynności odbioru końcowego i powstałe w okresie rękojmi. 3. Okresy gwarancji i rękojmi za wady są jednakowe. 4. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi. 5. Postępowanie przy wystąpieniu wad w okresie gwarancji i rękojmi: 1) O wykryciu wady Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie w formie pisemnej lub faxem na numer . 2) Istnienie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiającego i Wykonawcy. Jeśli Wykonawca w terminie określonym w piśmie nie przystąpi do spisania protokołu wspólnie z Zamawiającym - wiążącym dla Stron jest protokół sporządzony przez Zamawiającego. 3) Termin usunięcia wad określa Zamawiający w protokole. 4) Usunięcie wad przez Wykonawcę zostanie pisemnie potwierdzone przez Zamawiającego. 5) Wady nie usunięte w terminie, o którym mowa w pkt 3, których Wykonawca nie usunie pomimo pisemnego ostrzeżenia Zamawiającego, w kolejnym wyznaczonym w piśmie terminie, mogą być zlecone przez Zamawiającego do usunięcia osobom trzecim. Strony ustalają, że w takim przypadku Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami usunięcia tych wad. Faktura wystawiona przez Zamawiającego będzie płatna przez Wykonawcę w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. § 10 1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi złotych (słownie złotych: ), co stanowi 5% wynagrodzenia umownego określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy i Wykonawca wniósł je w postaci Wykonawca wniósł wyżej określone zabezpieczenie przed podpisaniem umowy. Kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 2. Zabezpieczenie może być wykorzystane przez Zamawiającego w przypadkach określonych w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych. Warunki zwrotu zabezpieczenia określa ta sama ustawa. 3. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy jest wnoszone w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, a odbiór końcowy następuje po terminie określonym w niniejszej umowie, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia aneksu do udzielonej Zamawiającemu gwarancji, przewidującego przedłużenie jej obowiązywania na cały okres gwarancji, udzielonej zgodnie z § 9 ust. 1. § 11 1. Załączniki do niniejszej umowy stanowią: 1) PFU - zał. Nr 1, 2) harmonogram rzeczowo-finansowy - zał. nr 2, 3) Kserokopia dowodu wniesienia przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy - zał. nr 3. 2. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Zamówień Publicznych i Prawa Budowlanego. 4. W przypadku sporu właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 5. Umowę sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach : - 3 egzemplarze dla Zamawiającego, - 1 egzemplarz dla Wykonawcy. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA.

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

1. PRZEKAZANIE WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ: Wniosek należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą firmy i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków, Informacja - Dziennik Podawczy (pokój 001) oraz opisane - Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej - Modernizacja obiektów sportowych KS HUTNIK KRAKÓW SSA przy ul. Ptaszyckiego 4 w Krakowie - zaprojektowanie i wykonanie podgrzewanego boiska piłkarskiego. Znak sprawy 15/X/2009/ZIS. 2. UPRAWNIENI DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI: Agnieszka Szczechowicz-Pierko - Kierownik Działu Umów i Zamówień Publicznych - tel. 012 616-64-40, fax 012 616-64-43. 3. CENA: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest dostarczyć Harmonogram rzeczowo-finansowy, sporzadzony w porozumieniu z Zamawiającym oraz opis techniczny oferowanych rozwiązań z uwzględnieniem zastosowanych materiałów i techniki montażu. 4. INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH PARAMETRY JAKOŚCIOWE NAWIERZCHNI: Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające spełnianie minimalnych parametrów nawierzchni: a) Paszport oferowanej darni zawierający: wiek darni (datę wysiewu)- wiek darni nie może być mniejszy niż 1,5 roku i nie większy niż 2,5 roku; lokalizację plantacji; mieszankę nasion. b) Autoryzacja producenta murawy na dostawę i instalację oferowanej w paszporcie darni wraz z określeniem miejsca jej przeznaczenia (nazwa inwestycji będącej przedmiotem niniejszego postępowania). c) Autoryzacja producenta technologii Fibresand lub Netlon Advanced Turf (jako alternatywa) na dostawę i ułożenie warstwy wzmocnionej włóknami Fibresand ważną przez okres realizacji niniejszej inwestycji oraz przez okres gwarancyjny. Autoryzacja dotyczyć ma boisk sportowych. d) Autoryzacja producenta systemu ogrzewania boiska w technologii PP-R na montaż systemu ogrzewania boiska z minimalnym okresem ważności obejmującycm czas montażu i okres udzielonej gwarancji.

Informacje o wadium:

1) Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wysokości: 46.000 zł (słownie złotych: czterdzieści sześć tysięcy) 2) Wadium należy wnieść przed upływem terminu otwarcia licytacji elektronicznej. 3) Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.). 4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego. Bank Pekao S.A. nr rachunku 69 1240 4432 1111 0010 2302 3230. 5) Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 6) W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć w formie oryginału w pokoju 001 (Informacja - Dziennik Podawczy) , ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków, przed terminem otwarcia licytacji elektronicznej. 7) Zwrot wadium przetargowego nastąpi zgodnie z art. 46 upzp.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-10-22 10:00:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 15 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-10-23 15:46:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła