Licytacja L-220-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-220-2009 - test

Dane zamawiającego

asd, asd
arki bożka 8 m. 31
01-464, warszawa

Numer ogłoszenia w BZP:

afcv

Termin otwarcia licytacji:

2009-10-14 16:21:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

testt

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

asd

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

asd

IV. Minimalna wysokość postąpienia

100.00 GBP

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-10-14 16:17:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

asd

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

sda

VIII. Termin związania ofertą

asd.

IX. Termin wykonania zamówienia

ads.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

ads

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

sd

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

ads

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

ads

Informacje o wadium:

asd

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-10-14 16:17:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-10-15 16:17:00.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-10-14 16:18:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła