Licytacja L-220-2011

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-220-2011 - Dostawa sprzętu komputerowego

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Wydział Zamówień Publicznych, Gmina Wrocław, Urząd Miejski Wrocławia
Adres pocztowy: al. Kromera 44
Miejscowość: Wrocław, Kod pocztowy: 51-163
Tel.: 717779230, Faks: 717779229
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

274618-2011

Termin otwarcia licytacji:

2011-09-22 09:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu komputerowego
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: ·dostawa sprzętu komputerowego, ·wykonanie usług dodatkowych w ramach przygotowania i realizacji dostawy, ·świadczenie serwisu gwarancyjnego w okresie udzielonej gwarancji. Dostawa sprzętu komputerowego obejmuje następujące asortymenty: · komputer stacjonarny - 14 sztuk, · wyświetlacz LCD - 9 sztuk, · komputer przenośny - 2 sztuki. · palmtop - 4 sztuki. · drukarka przenośna - 4 sztuki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 zamieszczony na stronie zamawiającego.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.21.33.00-8
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
31.12.2011

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 3400,00 PLN 2.W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wadium (w każdej z dopuszczalnych form) może być wniesione przez jednego, kilku lub wszystkich Wykonawców, pod warunkiem, iż łączna wysokość wniesionego wadium odpowiadać będzie wymaganej kwocie. W takim przypadku składając wadium należy wskazać w imieniu kogo i tytułem jakiego postępowania jest wnoszone. 3. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy: Bank Zachodni WBK 1 O/Wrocław nr rachunku dla podmiotów krajowych 73 1090 2398 0000 0006 0800 3289, dla podmiotów zagranicznych, kod swift: WBKPPLPP, nr iban: PL73109023980000000608003289 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275). 4. Gwarancję i poręczenia należy wystawiać na: Gminę Wrocław, pl. Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław i zdeponować w Likwidaturze Wydziału Księgowości Urzędu Miejskiego przy ul. Sukiennice 10, w pok. nr 108a. 5. W przypadku przesyłania poręczenia lub gwarancji pocztą, oryginał gwarancji należy przesłać na adres: Kasa Wydział Księgowości Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. Sukiennice 10, 50-107 Wrocław, pok. nr 108a. Wadium musi być wniesione najpóżniej w dniu otwarcia wniosków tj 14.09.2011 do godz. 10.00

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający stwierdzi, iz Wykonawca spełnił warunki określone w art.22 ust 1 ustawy PZp, jeśli w szczególnośći wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dwa zamówienia o charakterze zbliżonym do przedmiotu zamówienia niniejszego postępowania polegające na dostawie i serwisie sprzętu komputerowego (komputerów stacjonarnych, notebooków lub serwerów - w dowolnej konfiguracji) o łącznej wartości obu wskazanych zamówień nie mniejszej niż 115.000,00 zł brutto.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający stwierdzi, iz Wykonawca spełnił warunki określone w art.22 ust 1 ustawy PZp, jeśli w szczególnośći wykażę, że dysponuje osobami (minimum trzy osoby), przewidzianymi do realizacji zamówienia, posiadającymi niezbędne doświadczenie, tj. minimum 2 lata pracy na stanowisku serwisanta

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Inne dokumenty

W przypadku podmiotów trzecich udostępniających zasoby Wykonawcy i jednocześnie biorących udział w realizacji części zamówienia podmioty te są zobowiązane do złożenia dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowaniu. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna, konsorcjum) - art. 23 ust.1 ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. · W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, oraz załączają do oferty - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy mogą złożyć: a)wspólnie tj.: podpisane przez Pełnomocnika, wszystkich Wykonawców na jednym dokumencie, a w przypadku oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia poprzez podpisanie ww. dokumentu przez jednego, kilku lub wszystkich z wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; albo b)odrębnie tj.: podpisane przez każdego z Wykonawców na odrębnym dokumencie a w przypadku oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia na odrębnych formularzach przez jednego, kilku lub każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełniających warunki udziału w postępowaniu. · Wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą złożyć jako wspólne dla nich wszystkie dokumenty takie jak: wykaz dostaw, dokumenty potwierdzające, zę dostawy zostały wykonane należycie, wykaz osób W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących każdego z tych Wykonawców są poświadczane za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę, którego dany dokument dotyczy, chyba że taki Wykonawca ustanowił do tych czynności pełnomocnika. W przypadku podmiotów, na których polega Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, tj. polega na zasobach tych podmiotów, kopie dokumentów dotyczących tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty, chyba że taki podmiot ustanowił do tych czynności pełnomocnika. W przypadku polegania na potencjale innego podmiotu- w szczegółności pisemne zobowiazanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (w formie orginału)

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nie odnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy m.in. w następujących sytuacjach: a) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, a w szczególności w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT; b) Zmiany osobowe - zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się wymaganymi doświadczeniem (co zostanie potwierdzone stosowną dokumentacją); c) Gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego. d) w innych sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nie odnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie Zamawiającego nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności za zgodą obu stron. Wszelkie zmiany muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 25 czerwca 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) i art.140 ust. 3 stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia. Ustala się, iż nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp: 1) zmiana nr rachunku bankowego, 2) zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami, 3) zmiana danych teleadresowych. Zaistnienie okoliczności, o których mowa w niniejszym punkcie wymaga jedynie niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej Strony.

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://bip.um.wroc.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wymagania formalne: 1.1. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. 1.2 Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z ww. wnioskiem winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. 1.3. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania nie później niż na dzień przed terminem otwarci licytacji. 2. Wymagania techniczne Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

Licytacja elektroniczna na dostawę sprzętu komputerowego będzie licytacją jednoetapową. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 100,00 PLN. 7. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 8. Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą brutto za dostawę całości zamówienia kwotę 143356,50 PLN 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. Przed przystąpieniem do złożenia oferty cenowej Wykonawca winien obliczyc cenę tak, aby wynikała ona z sumy iloczynu cen jednostkowcyh brutto i ilości wszystkich pozycji formularza cenowego, stanowiącego załącznik nr 4 do ogłoszenia.

Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2011-09-14 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Urząd Miejski Wrocławia, Wydział Zamówień Publicznych, al. Kromera 44, 51-163 Wrocław pok. 142 Ip.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2011-09-22 09:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2011-09-22 13:00:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy. Szczegółowe zapisy dotyczące zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy znajdują sie w Projekcie umowy zamieszczonym na stronie internetowej zamawiającego

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wykonawca zobowiązany będzie, najpóźniej w chwili podpisania umowy do przestawienia certyfikatu lub deklaracji producenta na głośność dla stacji roboczej, a także wypełnionego formularza cenowego ( zał. 4) skalkulowanego zgodnie z ostateczną ceną oferty złożonej w licytacji elektronicznej oraz wypełnioną specyfikacją techniczną oferowanego sprzętu (zał. 4A-4I) . Certyfikat lub deklaracja producenta na głośność dla stacji roboczej należy złożyć w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy powyższych dokumentów lub parametry techniczne wskazane w specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu nie spełnią minimalnych wymagań, Zamawiający potraktuje to jako uchylenie się Wykonawcy od podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie. Projekt umowy zamieszczony jest na stronie internetowej zamawiającego. http://bip.um.wroc.pl

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Załącznikami do ogłoszenia są: załącznik nr 1 - Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, załącznik nr 2 - Projekt Umowy, załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia, Załącznik nr 4 - Formularz cenowy, Załączniki nr 4A-4I - Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu, Załącznik nr 5- Oświadczenie Wykonawcy z art. 24 i art. 22, załacznik nr 6- Wykaz dostaw, załącznik nr 7 -Wykaz osób. Wszystkie załączniki zamieszczone są na stronie Zamawiającego http://bip.um.wroc.pl

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła