Licytacja L-220-2015

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-220-2015 - Pełnienie nadzoru inwestorskiego

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Artur Giza, Powiat Chełmski
Adres pocztowy: Plac Niepodległości 1
Miejscowość: Chełm, Kod pocztowy: 22-100
Tel.: 082 562 75 01, Faks: 082 562 75 10
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

175696-2015

Termin otwarcia licytacji:

2015-07-28 09:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie nadzoru inwestorskiego
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie pełnego nadzoru inwestorskiego nad robotami branży drogowej dotyczącymi zadania pn. Budowa chodnika w miejscowości Strachosław w ciągu drogi powiatowej Nr 1840L, gm. Kamień. W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego Wykonawca będzie sprawował funkcję nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie, wynikającym z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. z 2013 r. poz. 1409/ oraz będzie odpowiedzialny za realizację zadania i jego rozliczenie. Inspektor nadzoru ma nadzorować budowę codzienne od dnia przekazania placu budowy do dnia ostatecznego odbioru robót w czasie trwania prac budowlanych związanych z realizacją zadania. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek stawienia się na placu budowy w ciągu 1 godziny od telefonicznego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego. Do zadań Wykonawcy w trakcie realizacji zadania należy w szczególności:1. Prowadzenie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem robót zgodnie z umową. 2.Kontrola i dopilnowanie, aby wszystkie używane urządzenia i materiały posiadały stosowne świadectwa i certyfikaty wymagane przepisami i dokumentacją projektową.3. Sprawdzenie ważności ubezpieczeń osób zatrudnionych oraz używanego sprzętu. 4. Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego.5. Rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót, a w razie potrzeby zasięganie opinii autora projektu.6. Uczestniczenie przy prowadzeniu przez Wykonawcę robót koniecznych prób, pomiarów i sprawdzeń.7. Egzekwowanie od Wykonawcy dodatkowych badań i pomiarów względnie przeprowadzenia badań niezależnych w przypadku wątpliwości, co do wiarygodności badań Wykonawcy.8. Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: wykonywania prób, wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych. 9. Kontrola i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających. 10. Zawieszenie robót budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie życia lub zdrowia ludzi bądź spowodować znaczne straty materialne.11. Kontrola i weryfikacja wszelkich przedkładanych przez Wykonawcę dokumentów.12. Kontrola postępu wykonywanych robót.13. Potwierdzenie faktycznie wykonanego zakresu robót jako podstawy do wystawienia faktury zgodnie z postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych.14. Weryfikacja, analizowanie i zatwierdzanie do zapłaty faktur wystawionych przez Wykonawcę robót budowlanych w związku z realizacją umowy na roboty budowlane.15. Uzgadnianie z Wykonawcą robót budowlanych rodzaju dokumentacji powykonawczej, sprawdzanie jej i zatwierdzanie w porozumieniu z Zamawiającym.16. Uczestnictwo w komisji odbioru końcowego inwestycji oraz komisjach odbiorów gwarancyjnych, w tym prowadzenie wraz z Zamawiającym przeglądów gwarancyjnych. Zamawiający zakłada, że w okresie gwarancyjnym przynajmniej raz na rok dokonywane będą przeglądy stanu technicznego wybudowanych i przebudowanych obiektów. 17. Zarządzanie całym procesem przekazania obiektu do użytkowania.18. Wykonanie badań :- dla podbudowy z betonu cementowego:Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów1.Lp. 2.Wyszczególnienie badań i pomiarów, 3.Częstotliwość badań, 4.Wartości dopuszczalne, 1.Badanie kwalifikacyjne: sprawdzenie materiałów, ustalenie składu mieszanki, raz na etapie projektowania składu mieszanki i przy każdej zmianie materiału, wg punktu 2 i 5. 2.Badanie w czasie robót- rzędne podłoża gruntowego, na 0,1 długości odbieranego odcinka, wg 5.3.2. - zagęszczenie podłoża gruntowego, w 3 przekrojach na każdej działce roboczej, wg 5.3.2. - konsystencja mieszanki betonowej, 2 razy w czasie zmiany roboczej, wg 2.2.9. - wytrzymałość betonu na ściskanie, raz dziennie, wg 2.2.9. 3.Badania odbiorcze po wykonaniu podbudowy- grubość podbudowy raz na każde 2000 m długości odbieranego odcinka, odchyłka grubości ± 1 cm, nasiąkliwość wg PN-S- 96014:1997 [10] i pktu 2.2.9.- nasiąkliwość betonu w podbudowie, raz na każde 2000 m długości odbieranego odcinka, odchyłka grubości ± 1 cm, nasiąkliwość wg PN-S- 96014:1997 [10] i pktu 2.2.9,-mrozoodporność betonu w podbudowie, na próbkach badanej nasiąkliwości, wg PN-S-96014:1997 [10]. - szerokość podbudowy, 2 razy, odchyłka szerokości ± 5 cm. - równość w przekroju poprzecznym, 2 razy, prześwity między łatą a powierzchnią (<=) 12 mm. - spadki poprzeczne, jw., odchylenia ± 0,5 % spadków zaprojektowanych. - równość podbudowy w profilu podłużnym (badania łatą 4-metrową), w 2 miejscach, nierówności (<=)12 mm.- wytrzymałość betonu w podbudowie (metodą nieniszczącą lub na próbkach wyciętych), w 2 losowo wybranych miejscach, wg PN-S-96014:1997 [10] .- rozmieszczenie i wypełnienie szczelin, w 2 miejscach losowo wybranych, oględziny zgodności z dokumentacją projektową. - dla podbudowy z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie:Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z tłucznia Kamiennego Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów, Minimalna częstotliwość pomiarów 1. Szerokość podbudowy, 10 razy na 1 km. 2.Równość podłużna, w sposób ciągły planografem albo co 20 m łata na każdym pasie ruchu.3. Równość poprzeczna, 10 razy na 1 km.4. Spadki poprzeczne *), 10 razy na 1 km. 5. Rzędne wysokościowe, co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach. 6. Ukształtowanie osi w planie *), co 100 m.7. Grubość podbudowy, Podczas budowy:w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2, Przed odbiorem:w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2.8. Nośność podbudowy, nie rzadziej niż raz na 3000 m2, *) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowanie osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych. Zakres robót objętych nadzorem inwestorskim obejmuje: Roboty Przygotowawcze: 1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym krotność = 1,00 - 0,81 km; Roboty rozbiórkowe 2. Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce piaskowej krotność= 1,00 - 325,00 m2; 3. Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1,00 - 790,00 m; 4. Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm, na podsypce piaskowej krotność= 1,00 - 186,00 m; 5. Mechaniczne rozebranie podbudowy z betonu o grubości 12 cm krotność= 1,00 - 20,00 m2; 6. Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. Do 5 cm (łuk przy świetlicy) - 20,00m, 7. Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - 20,00 m2, 8. Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej o wysokości 6 cm na podsypce cementowo -piaskowej - 21,475 m2, 9. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km - 54,371 m3, 10. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km krotność = 12 - 54,371 m3, 11. Rozebranie barierek przy szkole i świetlicy (długość ok 5,0 m każda) obmiar = 2 szt.Chodnik 12. Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników w gruncie kat.V-VI głębok. 20 cm - 1118,16 m2, 13. Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.V-VI - za każde dalsze 5 cm głębok. krotność = 2 - 1118,16 m2, 14. Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.V-VI - 1118,16 m2, 15 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - 1110,40 m, 16. Opór za obrzeżami z gruntocementu Rm=5,0MPa - 16,656 m3, 17. Krawężniki betonowe 15x30x100 na ławie betonowej z oporem (obniżone + wystające +ułożone na płask) - na odcinkach prostych i łuku przy świetlicy - 549,40 m, 18. Krawężniki betonowe 15x30x100 na ławie betonowej na łukach zjazdów (krawężniki łukowe R5, R3, R2) - 48,70 m, 19. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr 10 cm (mieszanka wykonana w wytwórni betonów) - 1118,16 m2, 20. Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm - 1118,16 m2, 21. Chodnik z kostki gr 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej kolor szary (w tym 5% kolor czerwony), Zjazdy publiczne 22. Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 5 km - 24,40 m3, 23. Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 48,80 m2, 24. W-wa odsączająca z piasku średnioziarnistego gr po zagęszczeniu 10 cm - 48,8 m2, 25. Podbudowa z grunto - cementu o Rm=5 MPa gr 15 cm (wykonana w wytwórni betonów) - 48,8 m3, 26. Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr 15 cm - 48,8 m2, 27. Nawierzchnia zjazdów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm czerwonej na podsypce cem-piask gr 4 cm - 48,8 m2,Zjazdy indywidualne 28. Roboty ziemne wykonane mechanicznie Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 5 km - 137,385 m3, 29. Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 305,30 m2, 30. Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - 112,80 m, 31. Opór za obrzezami z gruntocementu Rm=5,0MPa - 0,936 m3, 32. Podbudowy z gruntocementu Rm=2,5 MPA gr.15 cm (wykonana w wytwórni betonów) - 305,30 m2 33. Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr 20 cm - 303,30 m2, 34. Nawierzchnia zjazdów z betonowej kostki brukowej gr. 8cm czerwonej na podsypce cem-piask gr 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - 305,30 m2,Zatoka autobusowa 35. Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 5 km - 57,684 m3, 36. Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 96,14 m2, 37. Podbudowy z gruntocementu Rm=1,5 MPa gr.10 cm (wykonana w wytwórni betonów) - 96,14 m3, 38. Podbudowa z grunto - cementu o Rm=5,0 MPa gr 20 cm (wykonana w wytwórni betonów) - 96,14 m2, 39. Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr 20 cm - 96,14 m2, 40. Nawierzchnia zatoki z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm czerwonej na podsypce cem-piask gr 4 cm, Odbudowa nawierzchni przy krawężniku 41. Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr 25 cm - 65,291 m2, 42. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11S o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) - 65,291 m2, Odwodnienie 43. Cieki podchodnikowe wg rys 5.1 (projet wykonawczy) obmiar = 4 szt., Urządzenia BRD 44. Barierki ochronne typ olsztyński obmiar = 9 m Oznakowanie 45. Mechaniczne usuwanie linii P-17 przy zatoce autobusowej - 1,8 m2, 46. Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych obmiar = 2 szt. 47. Montaż słupków do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60 mm (słupek z rozbiórki) obmiar = 1 szt. 48. Przymocowanie drogowskazów jednoramiennych o powierzchni do 0.3 m2 (znaki z rozbiórki D-15) obmiar = 2 szt.Roboty dodatkowe 49.Przestawienie wiaty autobusowej obmiar = 1 szt. Szczegółowy zakres robót i warunki realizacji określa dokumentacja techniczna, tj. w szczególności:1. Przedmiar robót.2. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót..
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 71.24.70.00-1
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
Zakończenie: 30.10.2015.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
-

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
-

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
-

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca winien wykazać dysponowanie osobami: 1 osobą do pełnienia funkcji inspektora nadzoru branży drogowej posiadającą ważne uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności drogowej oraz min.24 miesięczny staż pracy na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika budowy nad robotami branży drogowej. Uprawnienia budowlane powinny być wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. W przypadku nabycia uprawnień w innym kraju niż Polska będą także uznawane kwalifikacje zawodowe nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (European Economic Area -EEA) i Konfederacji Szwajcarskiej.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
-

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym powyżej.

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Inne niewymienione dokumenty

Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się z udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Dopuszcza się możliwość złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej wykonawców w rozumieniu art. 23 ustawy. W przypadku złożenia oferty wspólnej każdy z wykonawców musi oddzielnie udokumentować spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1 oraz brak podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ustawy. Wymagania określone w art. 22 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ustawy Wykonawcy mogą spełniać wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być przestawione w formie oryginału, bądź kserokopii poświadczonej przez notariusza. Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę bądź upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, zgodnie z treścią dokumentu określającego status Wykonawcy bądź treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie: 1) terminu realizacji umowy gdy jest ona spowodowana: a) warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi wykonywanie robót w stosunku do których prowadzony jest nadzór (przez warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonywanie robót należy rozumieć warunki atmosferyczne w znaczny sposób odbiegające od warunków zwykle panujących o tej samej porze roku na terenie realizowania robót), b) epidemią stwierdzoną przez uprawnione do tego organy, c) siłą wyższą, d) wadami dokumentacji projektowej uniemożliwiającymi prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i skutkującymi przerwą w realizacji robót budowlanych, e) wydłużeniem czasu realizacji inwestycji, której ma ten nadzór dotyczyć. 2) zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez strony w przypadku zdarzeń takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, zmiana zakresu obowiązków pod warunkiem, że zaproponowane osoby będą miały kwalifikacje nie niższe od osób wskazanych w umowie. Zmiany umowy wymagają zgody Zamawiającego i Wykonawcy w formie sporządzonego na piśmie i podpisanego przez strony aneksu. Poza przypadkami wymienionymi wyżej Zamawiający nie przewiduje zmiany innych istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

bip.powiat.chelm.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji elektronicznej zostaną zaproszeni do składania ofert, a ich dane zostaną przesłane do Urzędu Zamówień Publicznych na platformę do prowadzenia licytacji elektronicznych znajdującą się pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl. 2. Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie jako Wykonawca. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w tym systemie przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z wnioskiem winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie (identyfikatorze). 3. Pomoc w sposobie rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się w Menu na głównej stronie platformy licytacji w zakładce Samouczek. 4. Wymagania techniczne: Komputer PC (lub równoważny) z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz podłączony do sieci Internet. Zainstalowana przeglądarka: MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej..

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 2. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach (grosze należy oddzielić od złotych kropką). 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Jedno postąpienie (minimalna różnica między kolejnymi ofertami) wynosi 200,00 zł brutto (słownie: dwieście złotych 00/100). 7. Licytacja elektroniczna rozpoczyna się od ceny wywoławczej 11 070,00 zł brutto (słownie: jedenaście tysięcy siedemdziesiąt złotych 00/100). 8. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców..

Minimalna wysokość postąpienia

200.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2015-07-22 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Starostwo Powiatowe w Chełmie, Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm, I piętro, pokój Nr 127.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2015-07-28 09:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2015-07-28 09:17:44

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne dla stron postanowienia umowy zawarte są w projekcie umowy będącej załącznikiem do niniejszego ogłoszenia zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

1. Wniosek wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. 2. Wniosek składa się w formie pisemnej. 3. Wniosek i jego załączniki muszą być opieczętowane pieczątką imienną i podpisane lub podpisane czytelnie przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy..

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła