Licytacja L-222-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-222-2009 - Sprzęt komputerowy

Dane zamawiającego

Alina Miśkiewicz, Izba Celna w Łodzi
Lodowa 97
93-232, Łódź

Numer ogłoszenia w BZP:

364222

Termin otwarcia licytacji:

2009-11-03 11:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego wraz z rozładunkiem i przemieszczeniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów: 1. Komputer PC - 6 szt. 2. Monitor LCD 19’’ – 6 szt. 3. Drukarka laserowa monochromatyczna typ A – 3 szt. 4. Drukarka laserowa monochromatyczna typ B – 3 szt. 5. Komputer przenośny – 1 szt. 6. Projektor multimedialny – 1 szt. 7. Oprogramowanie biurowe – 22 licencje + 3 nośniki. 8. Mysz laserowa – 6 szt. 9. Ładowarka do akumulatorów typu A – 3 szt. 10. Mysz optyczna – 40 szt. 11. Klawiatura komputerowa – 20 szt. 12. Zestaw bezprzewodowy klawiatura + mysz laserowa – 17 szt. 13. Ładowarka do akumulatorów typu B – 6 szt. 14. Przedłużacze USB – 20 szt. 15. Pianka do czyszczenia obudowy – 20 szt. 16. Płyn do czyszczenia LCD – 20 szt. 17. Pendrive – 20 szt. 18. Kabel sieciowy skrętka – 6 szt. 19. Wtyczka RJ 45 – 450 szt. 20. Wtyczka RJ 11 – 50 szt. 21. Wtyczka RJ 12 – 50 szt. 22. Osłona na wtyczkę RJ 45 – 150 szt. 23. Kabel telefoniczny – 2 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia (dostępny na stronie internetowej zamawiającego http:// www.lodz.ic.gov.pl Sprzęt komputerowy musi być fabrycznie nowy i posiadać znak CE umieszczony na wyrobie oraz musi być wytworzony przez producenta, posiadającego certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny. Akcesoria komputerowe muszą być fabrycznie nowe i posiadać znak CE umieszczony na wyrobie (o ile jest to wykonalne) oraz musi być wytworzony przez producenta, posiadającego certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny. Zamawiający dopuszcza w niniejszym postępowaniu złożenie ofert równoważnych, o parametrach nie gorszych niż wyspecyfikowane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Jeżeli do właściwego funkcjonowania przedmiotu zamówienia wymagane są materiały eksploatacyjne Zamawiający wymaga, żeby oferowane materiały eksploatacyjne były fabrycznie nowe, oryginalne, nieregenerowane i zalecane przez producenta sprzętu. Okres gwarancji na dostarczony sprzęt i oprogramowanie z punktów 1 do 6 musi wynosić co najmniej 36 miesięcy, natomiast z punktów 7 – 23 musi wynosić co najmniej 12 miesięcy . Okres gwarancji będzie liczony od daty odbioru zamówienia bez zastrzeżeń.

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: 1) Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl 2) Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl , a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. 3) W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpózniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Licytacja elektroniczna na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów będzie licytacją jednoetapową. 2. Cena wywoławcza wynosi: 136 399,80 zł brutto, za całą dostawę. 3. Minimalna wartość postąpienia wynosi 200,00 zł brutto. 4. Zaproszeni Wykonawcy składają w trakcie licytacji elektronicznej kolejne korzystniejsze postąpienia. 5. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 6. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 7. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 8. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej, co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 9. W toku licytacji zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację wykonawców. 10. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 11. Kryterium oceny ofert jest najniższa cena brutto za wykonanie całego zamówienia. 12. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie dostarczenia Zamawiającemu w ciągu 5 dni od daty zamknięcia licytacji wypełnionego formularza wyceny, stanowiącego załącznik nr 4 do ogłoszenia, poprzez wpisanie do niego nazwy producenta oferowanego przedmiotu zamówienia, cen jednostkowych oraz wartości całego przedmiotu zamówienia w złotych polskich, która musi być tożsama z ceną zaoferowaną w licytacji.

IV. Minimalna wysokość postąpienia

200.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-10-27 11:00:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - na podstawie art. 22 ust.1 pkt. 1 ustawy. 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia - na podstawie art. 22 ust.1 pkt. 2 ustawy. 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - na podstawie art. 22 ust. 1 pkt. 3 ustawy. 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach żądanych w przedmiotowym postępowaniu

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

1) oświadczenie Wykonawcy z art. 22 ust.1 (wg załączonego druku- załącznik nr 2 do ogłoszenia), 2) oryginał lub kserokopię, poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków.

VIII. Termin związania ofertą

30 dni.

IX. Termin wykonania zamówienia

21 dni od dnia podpisania umowy..

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Nie wymaga się

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

http:// www.lodz.ic.gov.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

WZÓR UMOWY W dniu ................. 2009 r. w Łodzi, pomiędzy Skarbem Państwa – Izbą Celną w Łodzi ul. Lodowa 97, 92-232 Łódź, reprezentowaną przez Dyrektora Izby Celnej w Łodzi, zwaną dalej Zamawiającym, a firmą .................................................................... z siedzibą w ........................................... działającą na podstawie wpisu do .......................................................zwaną dalej Dostawcą, reprezentowaną przez: 1. ............................................................................................................. 2. ............................................................................................................. została zawarta umowa o następującej treści: § 1 Niniejsza umowa jest rezultatem udzielenia zamówienia w drodze licytacji elektronicznej, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655 ze zmianami). § 2 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów na potrzeby Izby Celnej w Łodzi (zwanego dalej „sprzętem”), zgodnie ze szczegółowym opisem, zawartym w formularzu specyfikacji technicznej oferowanego przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 2. Razem z dostarczanym sprzętem Dostawca przekaże Zamawiającemu komplet wymaganej dokumentacji (licencje, nośniki instalacyjne, karty gwarancyjne producenta, certyfikaty bądź świadectwa dopuszczenia sprzętu do bezpiecznego używania, instrukcje obsługi itp). 3. Za moment zawarcia umowy licencyjnej uważa się dostarczenie przez Dostawcę lub Producenta oprogramowania dokumentów potwierdzających udzielenie licencji dla Izby Celnej w Łodzi przez Producenta oprogramowania oraz programu i/lub(*) jego kluczy aktywacyjnych. 4. Na mocy niniejszej umowy Izba Celna w Łodzi ma prawo do instalacji programu oraz jego eksploatacji na, odpowiadającej liczbie licencji (określonej w załączniku 1), liczbie komputerów należących do Izby Celnej w Łodzi. § 3 Warunki płatności 1. Wartość opisanego w §2 przedmiotu umowy, opiewa na kwotę netto: ................... złotych (słownie złotych: .............................) powiększoną o podatek VAT w wysokości ___%, co daje kwotę brutto złotych......................zł. (słownie: ...........................), zgodnie z formularzem wyceny, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. 2. Cena, o której mowa w ust. 1 obejmuje sprzedaż i dostawę przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego wraz z rozładunkiem i przemieszczeniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, oraz opłaty licencyjne. 3. Wszelkie zobowiązania finansowe z tytułu opłat licencyjnych na rzecz Producenta, za dostarczone w ramach niniejszej umowy oprogramowanie, reguluje Dostawca. Zamawiający nie wnosi żadnych opłat licencyjnych bezpośrednio do Producenta. 4. Płatność będzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy Dostawcy podany na fakturze, w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za datę dokonania zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Koszty przelewu pokrywa Zamawiający. 5. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru, podpisany przez strony bez zastrzeżeń, sporządzony na druku stanowiącym załącznik nr 3 do umowy. 6. Faktura winna być doręczona zamawiającemu w nieprzekraczalnym terminie do 24 godzin licząc od daty dostawy, pod rygorem odstąpienia od umowy. § 4 Termin wykonania zamówienia 1. Dostawę wynikającą z niniejszej umowy Dostawca zrealizuje w terminie do 21 dni od dnia podpisania umowy, w godzinach 8:00-14:00. 2. Za dzień dostawy przyjmuje się datę podpisania przez strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 5. § 5 Odbiór przedmiotu umowy 1. W razie stwierdzenia w trakcie odbioru niezgodności, dostarczonego sprzętu, z parametrami, określonymi w załączniku nr 1 do niniejszej umowy lub wad w dostarczanym sprzęcie, oprogramowaniu oraz akcesoriach, Dostawca będzie zobowiązany do ich wymiany na własny koszt w ciągu 2 (dwóch) dni od dnia zgłoszenia ich do wymiany, pod warunkiem, że dostawa nastąpi nie później niż 3 dni przed upływem terminu, o którym mowa w § 4 ust.1. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo nieodebrania dostarczonego sprzętu, jeżeli nie będzie on odpowiadać parametrom technicznym i jakościowym, opisanym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 3. Dostawa sprzętu, niezgodnego z parametrami określonymi w załączniku nr 1 do niniejszej umowy lub wadliwego nie stanowi wykonania przedmiotu umowy. 4. Dostawca gwarantuje, że dostarczony program funkcjonuje poprawnie. Dostawca gwarantuje techniczną poprawność zapisu programu na nośniku (CD/DVD) oraz dostarczonych kluczy aktywacyjnych i dokumentacji. Nośniki uszkodzone lub z uszkodzonym zapisem będą wymienione na nowe. §6 Warunki gwarancji 1. Na etapie realizacji procedury gwarancyjnej Dostawca jest Gwarantem. 2. Okres gwarancji na dostarczony sprzęt wynosi … miesięcy (…) licząc od dnia podpisania bez zastrzeżeń końcowego protokołu odbioru, stanowiącego załącznik nr 3 do umowy. 3. Zgłoszenia gwarancyjne dokonywane będą w formie pisemnej, za pośrednictwem faksu na nr ................. (czynny 24 godz/dobę) na formularzu przygotowanym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej umowy. Zgłoszenia awarii zgłaszane będą przez Zamawiającego w godzinach od 7.00 do 19.00 w dni robocze. W przypadku awarii faksu Dostawca musi o tym fakcie powiadomić Zamawiającego. 4. Czas usunięcia wady/awarii/usterki, rozumiany jako czas upływający od zgłoszenia gwarancyjnego do przywrócenia prawidłowego działania sprzętu, nie może być dłuższy niż 14 (czternaście) dni roboczych od chwili zgłoszenia potwierdzonego faksem, chyba że warunki gwarancyjne określone zostały w warunkach zadania w inny sposób. 5. Usługi gwarancyjne powinny być świadczone w miejscu użytkowania sprzętu (w siedzibie zamawiającego, tj. ul. Lodowa 97, 93-232 Łódź). 6. Wszelkie koszty transportu związane ze świadczeniem usług gwarancyjnych ponosi Gwarant. 7. W przypadku uszkodzenia nośników informacji np. dysk twardy, pendrive itp. w okresie gwarancji może on być naprawiany jedynie w miejscu użytkowania, a jeżeli zajdzie konieczność wymiany, nośnik magnetyczny lub pamięć flash nie podlega zwrotowi (może zostać zwrócona jedynie płyta elektroniki dysku). 8. Gwarant dokona wymiany sprzętu na nowy o nie gorszych parametrach od sprzętu dostarczonego, który umożliwia korzystanie z tych samych elementów eksploatacyjnych np. tonerów, gdy: 1) sprzęt po 3 kolejnych naprawach wykaże wady w działaniu – nie później niż w ciągu 3 dni od zgłoszenia czwartej reklamacji. 2) czas danej naprawy przekroczy limit określony w §6 ust. 4 – niezwłocznie, nie później niż 3 dni od dnia przekroczenia limitu. 3) sprzęt po wymianie będzie posiadał gwarancję biegnącą od dnia wymiany – nie krótszą niż mówi §6 ust. 2. §7 Kary umowne 1. Dostawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ceny brutto w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca. 2. Dostawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 0,1 % wartości przedmiotu umowy, którego Dostawca nie dostarczył w terminie, lub nie wymienił na zgodny z parametrami, lub wolny od wad, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu dostawy. 3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Dostawcy karę umowną w wysokości 10 % całkowitej wartości umowy brutto w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, z wyjątkiem sytuacji przewidzianej w § 8 ust. 1 pkt 1. 4. Stronom służy prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kary umownej. 5. Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Dostawcy. 6. W przypadku niedotrzymania terminów napraw (§6 ust. 4) i/lub wymiany (§6 ust. 8) sprzętu na nowy Dostawca zapłaci karę umowną w podwójnej wysokości odsetek ustawowych od całkowitej wartości umowy za każdy dzień opóźnienia. § 8 Odstąpienie od umowy 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach, gdy: 1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych, 2) Zostanie ogłoszona upadłość lub nastąpiło rozwiązanie firmy Dostawcy albo zostanie wydany nakaz zajęcia całego majątku Dostawcy, 3) Dostawca nie wymieni sprzętu na zgodny z parametrami lub wolny od wad w terminie 2 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w § 6 ust. 8 Zamawiający może, naliczając kary umowne za okres opóźnienia w wymianie sprzętu, odstąpić od umowy w części dotyczącej sprzętu, którego Dostawca nie wymienił w terminie. 4) Dostawca nie dostarczy w terminie, o którym mowa w §4 ust 1 przedmiotu umowy oraz faktury. 5) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy na całe zadanie lub na elementy niedostarczone w przypadku niedostarczenia przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w §4 ust.1. 2. Dostawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach, gdy: 1) Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru dostawy; 2) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury mimo wezwania do zapłaty wystawionego w związku z pozostawaniem w zwłoce przez Zamawiającego, w ciągu 30 ( trzydziestu) dni od upływu terminu zapłat faktury. 3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w trybie natychmiastowym w formie pisemnej pod rygorem nieważności. § 10 Reprezentacja stron do celu realizacji umowy Do wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu umowy strony wyznaczają Pana/Panią ______________________________reprezentującego Zamawiającego oraz Pana/Panią __________________________________reprezentującego Dostawcę. § 11 Zmiany umowy 1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy z zastrzeżeniem postanowień § 11 pkt 2. 2. Dopuszcza się możliwość zmiany oferowanego sprzętu bez zmiany cen, na inny o parametrach nie gorszych niż zaoferowany przez Dostawcę w ofercie i spełniający wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – w sytuacji zmian parametrów technicznych sprzętu lub wycofania sprzętu z produkcji przez producenta. 3. Każda zmian postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. § 12 Postanowienia końcowe 1. Strony niniejszej umowy mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego, sytuacji finansowej, o wszczęciu postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego oraz o innych zdarzeniach mających wpływ na treść i wykonywanie niniejszej umowy. 2. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie. W przypadku, kiedy okaże się to niemożliwe, spory te zostaną poddane rozstrzygnięciu przez sąd, miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy -Prawo zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego i innych ustaw szczególnych. 4. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden dla Dostawcy. Załączniki: 1) Formularz specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu. 2) Formularz wyceny. 3) Protokół Odbioru Jakościowo- Ilościowego. 4) Formularz zgłoszenia gwarancyjnego. ZAMAWAJĄCY DOSTAWCA

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

1. Opis sposobu porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami. 1) Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje zamawiający i Wykonawcy przekazują droga elektroniczną na adres ic.wl@lod.mofnet.gov.pl lub faksem 42/63-88-354. 2) Od momentu otwarcia licytacji do momentu zamknięcia licytacji, zgodnie z art. 77 ustawy, Zamawiający i Wykonawcy przekazują wnioski, oświadczenia i inne informacje drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy licytacyjnej http://licytacje.uzp.gov.pl 3) Adres strona internetowa Zamawiającego: http://lodz.ic.gov.pl. 2. Sposób przygotowania i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. 1) Wniosek o dopuszczenie do licytacji, którego wzór stanowi załącznik nr 3 wraz z załącznikami musi być sporządzony w języku polskim, w formie pisemnej. Dokumenty muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 2) W przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy, z wyjątkiem pełnomocnictwa (w formie oryginału albo kopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np.: wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 3) Wniosek o dopuszczenie do licytacji, wraz z dokumentami i oświadczeniami należy składać w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem- Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów- nie otwierać przed 27 października 2009r. r. godz. 11:00- w terminie do dnia 27 października 2009 r. do godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego, tj.: Kancelaria Izby Celnej ul. Lodowa 97 93-232 Łódź. Dla wniosków przesłanych do Zamawiającego liczy się data i godzina dostarczenia do siedziby Zamawiającego.

Informacje o wadium:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-10-27 11:00:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 15 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-10-28 00:00:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła