Licytacja L-222-2019

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest DAW_BRUK z ofertą o wartości 550000PLN.
Dane zwycięzcy:
DAW_BRUK - Dawid Sarzyński, DAW-BRUK Sarzyński Dawid
Srebrzyszcze 51a
22-100, Chełm


Ogłoszenie o zamówieniu L-222-2019 - Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zarzeczu

Dane zamawiającego


Nazwa: Gmina Chełm, Gmina Chełm
Adres pocztowy: Gminna18
Miejscowość: Chełm, Kod pocztowy: 22-100
Tel.: 82 563 73 63, Faks: 82 563 79 78
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

626697-N-2019

Termin otwarcia licytacji:

2019-12-17 10:00:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zarzeczu

Roboty budowlane

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa świetlicy wiejskiej w Zarzeczu wraz z montażem urządzeń OZE – pompy ciepła "powietrze-woda" oraz utwardzeniem terenu z wyznaczonymi miejscami do parkowania i budową placu zabaw dla dzieci. Szczególowy zakres eobót przedstawia Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

www.ugchelm.bip.lubelskie.pl

Szczegółowy rodzaj robót oraz ich pełny zakres został określony w dokumentacji, w skład której wchodzą:  Projekt budowlany,  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR),  Przedmiar robót. Przedmiary robót mają charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót lub we wzorze tabeli elementów rozliczeniowych robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. Wykonawca ma prawo skorygować w przedmiarze i wzorze tabeli elementów rozliczeniowych ilości robót do wielkości według własnych obliczeń na podstawie projektu oraz SST. W

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji elektronicznej zostaną zaproszeni do składania ofert a ich dane zostaną przesłane do Urzędu Zamówień Publicznych na platformę do prowadzenia licytacji elektronicznych znajdującą się pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl, Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie jako Wykonawca. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w tym systemie przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z powyższym wnioskiem winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie (identyfikatorze). Pomoc w sposobie rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się w Menu na głównej stronie platformy licytacji w zakładce - Samouczek. Wymagania techniczne: - komputer klasy PC (lub równoważny) z systemem Windows lub Linux podłączony do sieci Internet, - zainstalowana przeglądarka: MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej.

www.licytacje.uzp.gov.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto, 2. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką, 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Krok postąpienia (minimalna różnica między kolejnymi ofertami) wynosi 10.000,00 zł brutto. 7. Licytacja elektroniczna rozpoczyna się od ceny wywoławczej 515.855,74 zł brutto. 8. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców

10000

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Relatywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2019-12-04 10:00:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2019-12-17 10:00:00.

Czas od ostatniego postąpienia

Upływa 2019-12-17 10:29:34

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


-

-

-

-

1) Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:co najmniej jednego zamówienia polegające na budowie/przebudowie/remoncie budynku o wartości robót minimum 400.000 zł brutto. 2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji min. jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych. Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunku może wskazać osoby będące obywatelem państwa członkowskiego UE, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725).

Nie

-

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

-

-

-

1. Zamawiający działając na podstawie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp wzywa Wykonawców do złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej (zwanym dalej wnioskiem) oświadczeń i dokumentów potwierdzających, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunku udziału w postępowaniu. 2. Wykonawca w celu potwierdzenia, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu składa: 1) oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12)-22) (wzór załącznik nr 1A), 2) oświadczenie, że spełnia warunki udziału w postępowaniu (wzór załącznik nr 1B), 3) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 3), z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty – w odniesieniu do warunku określonego w III.1.3). 3. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 24 ust. 11 (załącznik nr 4). Wykonawca, który nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej składa ww. oświadczenie wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informację o podwykonawcach w oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia. Wzory oświadczeń zostały przygotowane przez Zamawiającego i udostępnione na stronie http://ugchelm.bip.lubelskie.pl. 2) 2. Klauzula RODO: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 1) jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu; 2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, na "Przebudowę świetlicy wiejskiej w Zarzeczu" prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej; 3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 7) Wykonawca posiada: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO; 8) Wykonawcy nie przysługuje: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do zamawiającego

IX. Termin związania ofertą


30 dni od ostatecznego terminu składania ofert

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


30 października 2019 r.

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


1.Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonanie umowy, które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz z tytułu rękojmi za wady fizyczne. 2. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej przedstawionej przez wykonawcę. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach: - w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego; - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym; - w gwarancjach bankowych; - w gwarancjach ubezpieczeniowych; - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Zamawiający przewiduje pozostawienie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady 30% wysokości zabezpieczenia

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


Umowa Nr …… /2019 na roboty budowlane zawarta dnia ………………………………. r. w Pokrówce pomiędzy: Gminą Chełm z siedzibą w Pokrówka, ul. Gminna 18, 22-100 Chełm NIP: 563-21-61-349, REGON: 110198103 zwaną w dalszej części umowy dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: Pana Wiesława Kociubę – Wójt Gminy Chełm przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Chełm a *gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego: spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ………., ………………. (wpisać adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ... – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, stanowiącym załącznik nr 6 do umowy, NIP ……………….., REGON …………………….., zwaną dalej „Dostawcą”, reprezentowaną przez ..........1/reprezentowaną przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 6a do umowy2, *gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą: Panią/Panem …, prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…” z siedzibą w … (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ……………….. (wpisać adres), – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, stanowiącym załącznik nr 6 do umowy, NIP ……………, REGON …………., zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną/-ym przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 6a do umowy3, wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, o następującej treści: Oświadczenia Stron 1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie licytacji elektronicznej w oparciu o art. 10 ust. 2 w związku z art. 74-81, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp. 2. Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) ustawy Pzp. § 1 Przedmiot Umowy 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zarzeczu” . Zakres przedmiotu umowy obejmuje: 1) przebudowę budynku świetlicy w Zarzeczu, której zakres prac obejmuje: - wydzieleniu pomieszczenia na kuchnię i na sanitariat dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, - wymiana okien i drzwi, - wykonaniu docieplenia posadzek na gruncie we wszystkich pomieszczeniach, - docieplenie stropu, - przedłużenie krokwi dachu i pokrycie dachu panelami z blachy powlekanej łączonej na rąbek zaciskany mechanicznie, - docieplenie ścian zewnętrznych, - montaż instalacji wod.-kan. z urządzeniami, - budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym na ścieki, - montaż grzejników elektrycznych i nagrzewnicy ściennej, - montaż urządzenia OZE – powietrzna pompa ciepła o mocy 2,4 kW, 2) utwardzenie terenu z wyznaczeniem miejsc do parkowania, 3) zakup, dostawa i montaż urządzeń placu zabaw dla dzieci. 2. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych określa: 1) dokumentacja techniczna, stanowiąca załącznik nr 2 do Umowy, 2) złożona oferta, stanowiąca załącznik nr 3 do Umowy, 3) harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w § 2 ust. 2. 3. W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (zwanymi dalej także STWiOR) i przedmiarami robót, wiążące są zapisy wg następującej hierarchii dokumentów: 1) projekt budowlany, 2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 3) przedmiar robót. 4. Przedmiary robót charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że Umowa jest umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło to być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót lub we wzorze tabeli elementów rozliczeniowych robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. 5. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub STWiOR i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu błędów w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który w porozumieniu z projektantem podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 6. Przedmiot Umowy należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, STWiOR oraz obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, zawartą z Zamawiającym umową, uzgodnieniami z Zamawiającym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu Umowy. 7. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem Umowy w oparciu o dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, zapoznał się z warunkami prowadzenia robót oraz nie zgłasza zastrzeżeń dotyczących przedmiotu Umowy i warunków realizacji Umowy. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest udostępnić część placu budowy innemu podmiotowi, realizującemu dodatkowe roboty budowlane równolegle z zamówieniem objętym Umową – jeżeli zajdzie taka potrzeba. § 2 Terminy realizacji 1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot Umowy w terminie do dnia 30 października 2020 r., z zastrzeżeniem ust. 4. 2. Terminy wykonywania poszczególnych etapów robót wskazane będą w harmonogramie rzeczowo – finansowym zawierającym elementy robót do wykonania w podziale na: miesiące i roboty wykonane siłami własnymi oraz roboty wykonane przez Podwykonawców – zwanym dalej także Harmonogramem. 3. Terminy realizacji przedmiotu Umowy wskazane w Harmonogramie oraz termin końcowy mogą ulec zmianie jedynie z przyczyn stanowiących podstawę do zmiany Umowy zgodnie z jej postanowieniami. 4. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z Umowy, uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w bezusterkowym protokole odbioru końcowego podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę. Za datę wykonania nie będzie się traktować daty zgłoszenia robót przez Wykonawcę do odbioru. 5. Wykonawca powinien zgłosić do odbioru wykonane prace w terminie umożliwiającym wykonanie czynności odbioru zgodnie z § 6 ust. 3 i 5 Umowy. 6. Wykonawca przed zawarciem umowy przedłoży kosztorys pomocniczy wskazujący sposób kalkulacji ceny ryczałtowej. § 3 Wynagrodzenie 1. Za należyte wykonanie przedmiotu Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie: ………………………. zł netto plus należny podatek VAT w wysokości ……………………. zł. Łącznie wynagrodzenie brutto wynosi ……………………. zł (słownie: ………………..zł), 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, które nie podlega zmianie w czasie trwania Umowy i obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem Umowy. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania z należytą starannością wszelkich robót budowlanych i czynności niezbędnych do kompletnego wykonania przedmiotu Umowy, w tym do poniesienia ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy, a także oddziaływań innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 3. Podstawą do określenia ceny, o której mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa oraz ilości robót wynikające z tej dokumentacji. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. 4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1. § 4 Obowiązki stron 1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 1) przekazanie dokumentacji budowlanej oraz kopii zgłoszenia robót budowlanych, 2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy, 3) uczestniczenie w naradach zwoływanych przez Wykonawcę, 4) dokonanie odbioru przedmiotu Umowy i zapłata umówionego wynagrodzenia. 2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 1) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, ofertą Wykonawcy, harmonogramem rzeczowo-finansowym, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, oraz innymi, obowiązującymi przepisami prawa i warunkami bezpieczeństwa, 2) dostarczenie własnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3, materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, 3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 4) użytkowanie przekazanego przez Zamawiającego placu budowy i prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robót budowlanych z podaniem rodzaju zagrożenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania, 5) nadzór i przestrzeganie przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych, 6) niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o: a) wykonaniu robót zanikających, b) wszelkich okolicznościach ujawnionych w toku robót, które mogą mieć wpływ na stan zachowania obiektu budowlanego, 7) bieżące informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania przedmiotu zamówienia w sposób odmienny od umówionego w terminie 2 dni od daty stwierdzenia takiej konieczności, 8) uiszczanie opłat za: a) pobór energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, według wskazań licznika, b) pobór wody dla potrzeb budowy i zaplecza, według wskazań licznika, 9) pokrycie kosztów związanych z urządzeniem i organizacją zaplecza dla potrzeb budowy, 10) naprawa uszkodzeń sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, 11) uczestniczenie we wszystkich naradach zwoływanych przez Zamawiającego, dotyczących realizacji przedmiotu umowy, 12) prowadzenie systematycznych prac porządkowych w czasie realizacji robót, 13) uporządkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego wykonanych robót, 14) doprowadzenie przez Wykonawcę, po zakończeniu robót budowlanych, elementów nieobjętych zakresem przedmiotu zamówienia do stanu sprzed rozpoczęcia robót budowlanych, 15) składowanie zdemontowanych urządzeń i materiałów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 16) zabezpieczenie zdemontowanych materiałów i urządzeń w sposób niezagrażający życiu i zdrowiu pracowników i osób trzecich, 17) zgłoszenie wykonania robót do odbioru, 18) dostarczenie świadectw, aprobat technicznych, certyfikatów i atestów na materiały i urządzenia wbudowane przez Wykonawcę, 19) przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego, 20) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robót oraz ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji, 21) prowadzenie zaprojektowanych prac budowlano-montażowych oraz prac rozbiórkowych ze szczególną ostrożnością, zachowaniem przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi wymaganiami prawa budowlanego, 22) uporządkowanie placu budowy po zakończeniu prac budowlanych i montażowych w danym dniu – każdego dnia, 23) utrzymanie w należytej sprawności oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, a także w trakcie prowadzenia robót – zabezpieczenie i uniemożliwienie dostępu na plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrożenia, 24) przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian, 25) przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian, 26) przekazanie Zamawiającemu przedmiotu zamówienia w stanie gotowym do przystąpienia do użytkowania (bez decyzji pozwolenia na użytkowanie) 3. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. 4. Wszystkie materiały pochodzące z robót prowadzonych w ramach realizacji Umowy, wymagające wywozu, którego dokona Wykonawca, nienadające się do ponownego wykorzystania, pochodzące z robót rozbiórkowych, będą w posiadaniu Wykonawcy. 5. Wytworzone podczas prac rozbiórkowych odpady Wykonawca zobowiązany jest segregować w miejscu ich wytworzenia i magazynować selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiórki. 6. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym sposób wykorzystania materiałów z odzysku. 7. Wykonawca jest zobowiązany współpracować w trakcie realizacji prac z przedstawicielami Zamawiającego. 8. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować prace w sposób nienarażający użytkowników obiektów i osób trzecich na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, powodujące niemożność prowadzenia bieżącej działalności, z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności. 9. Wszystkie wykonywane roboty budowlane, montażowe oraz rozbiórkowe należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, zachowaniem przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi wymaganiami prawa budowlanego. 10. Do dnia komisyjnego odbioru końcowego robót, plac budowy pozostaje w posiadaniu Wykonawcy. 11. Zamawiający nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza terenem planowanej inwestycji. 12. Opracowania projektu organizacji ruchu na czas trwania prac budowlanych, uzgodnienie z zarządcą drogi oraz przekazanie jej zamawiającemu, 13. Uzyskanie zgody Zamawiającego na składowanie materiałów budowlanych na terenach będących własnością Zamawiającego i uprzątnięcie terenów po zakończeniu prac. § 5 Rozliczenie przedmiotu Umowy 1. Rozliczanie robót z Wykonawcą będzie regulowane fakturą końcową, 2. Płatność faktury nastąpi w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego wraz z kompletem dokumentów tj. końcowym bezusterkowym protokołem odbioru robót, zestawieniem wartości wykonanych robót w formie kosztorysu powykonawczego oraz dokumentów dotyczących podwykonawstwa, o którym mowa w kolejnych ustępach niniejszego paragrafu. Roboty przedstawiane przez Wykonawcę do odbioru i rozliczenia powinny być zgodne z obowiązującym Harmonogramem. 3. Do faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców z oświadczeniem podwykonawców o spłaceniu zobowiązań wykonawcy wynikających z zawartych umów o podwykonawstwo w zakresie robót objętych daną fakturą wykonawcy. 4. Termin, o którym mowa w ust. 1 rozpocznie swój bieg w przypadku łącznego wystąpienia następujących przesłanek: 1) przedłożenia Zamawiającemu oświadczeń wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców, względem których Zamawiający wraz z Wykonawcą ponosi solidarną odpowiedzialność, że wszelkie wzajemne zobowiązania finansowe związane z wykonanymi robotami budowlanymi, stanowiącymi przedmiot umów o podwykonawstwo, lub związane z usługami i dostawami, stanowiącymi przedmiot umów o podwykonawstwo, zostały przez Wykonawcę uregulowane – w zakresie robót objętych daną fakturą Wykonawcy, 2) przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę w formie tabelarycznej zestawienia należności wraz z informacjami o ich spłacie dla wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców za wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot umów o podwykonawstwo, lub usługi i dostawy, stanowiące przedmiot umów o podwykonawstwo w zakresie robót objętych daną fakturą Wykonawcy. 5. Oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, o których mowa w ust. 3 powinny odpowiadać swoją formą i treścią oświadczeniom, stanowiącym odpowiednio załączniki nr 4 i 5 do Umowy. 6. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze, z zastrzeżeniem ust. 7. 7. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pełnej kwocie jest przedłożenie Zamawiającemu oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców, o których mowa w ust. 3, o treści wskazanej w ust. 5, w stosunku do których Zamawiający ponosi solidarną odpowiedzialność na zasadzie art. 143b– 143c ustawy Pzp lub na zasadach określonych w kodeksie cywilnym, że wszelkie należności wobec nich zostały przez Wykonawcę uregulowane, w tym należności za-fakturowane, wymagalne po dacie płatności względem Wykonawcy. 8. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 10. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 8, obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego w formie pisemnej o: 1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwyko-nawcy, o których mowa w ust. 8. 12. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 11 pkt 2), w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 11 Zamawiający może: 1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu pod-wykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust. 8, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 14. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust. 12 pkt 3, wynosi 30 dni od upływu terminu, o którym mowa w ust. 11 pkt 2. 15. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT na: Nabywca Gmina Chełm, ul. Gminna 18, 22-100 Pokrówka (NIP: 563-21-61-349). Płatnik: Urząd Gminy Chełm ul. Gminna 18 22-100 krówka 1) Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191). 2) Zapłata faktury nastąpi z uwzględnieniem przepisów art. 108 ust. 1a ustawy o podatku od towarów i usług. 3) Wykonawca jest zobowiązany podać na fakturze adnotację „mechanizm podzielonej płatności”. 16. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej części zafakturowanej kwoty w przypadku stwierdzenia, że jest ona niewłaściwa lub wymaga dodatkowego sprawdzenia. 17. Kosztorys pomocniczy, o którym mowa w § 2 ust. 6, wskazuje sposób kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego (uwzględniający wszystkie przewidziane przedmiotem zamówienia branże) z wyszczególnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym składników cenotwórczych (stawka r-g w zł; Kp – koszty pośrednie w % od R i S; Kz – koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp). 18. Ceny robót w załączonym do umowy kosztorysie nie będą podlegały waloryzacji ze względu na inflację. 19. Kosztorys, o którym mowa w ust. 17, należy wykonać jako szczegółowy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania pla-nowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno–użytkowym. 20. Kosztorys stanowi integralną część umowy i będzie w szczególności podstawą do określenia stawek do rozliczeń: 1) robót zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstąpienia od umowy; 2) robót dodatkowych zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust 1 pkt 2, 3 lub 6 ustawy Pzp (zwane dalej robotami dodatkowymi); 3) robót rozliczanych fakturą częściową o której mowa w ust. 1 pkt 1 21. W przypadku, gdyby ceny robót dodatkowych określonych w ust. 21 pkt 2) nie były objęte kosztorysem, o którym mowa w ust. 17 przy rozliczeniu obwiązywać będą następujące zasady: 1) roboty dodatkowe zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone przez Wykonawcę wykonanymi metodą szczegółową, sporządzonymi na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robót oraz według danych wyjściowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiałów (Kz), Koszty pośrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie o którym mowa w ....... Pełny tekst umowy znajduje się na stronie internetowej Zamawiajacego www.gmina.chelm.pl w zakładce Przetargi poz. PGI.271.15.19

XIII. Informacje dodatkowe


-

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła