Licytacja L-223-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-223-2009 - Iluminacja Muzeum sztuki -MANUFAKTURA

Dane zamawiającego

zamowienia, Muzeum Sztuki w Łodzi
Więckowskiego 36
90-734, Łódź

Numer ogłoszenia w BZP:

351779-2009

Termin otwarcia licytacji:

2009-10-30 10:30:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

Modernizacja MS ² - roboty budowlane-iluminacja budynku pofabrycznego Muzeum Sztuki w Łodzi w kompleksie MANUFAKTURA ” – 1 etap 2009r.

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

4.1. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. 4.2. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. Warunki techniczne 4.3. Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z ww. przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

5.1. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. 5.2. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 5.3. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty BRUTTO wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5.4. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 5.5. Minimalna wysokość postąpienia 2000.00 PLN 5.6. Zamawiający przyjął cenę wywoławczą brutto za całość 129.965,00 zł brutto. 5.7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę podaną w wartości BRUTTO.

IV. Minimalna wysokość postąpienia

2.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-10-16 10:00:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

9.6. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych PZP i nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 wyżej wymienionej ustawy. W świetle ww. przepisów wykonawcy zobowiązani są: 1) posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. 2) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie, w tym: A. wskazać do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia: Aa Kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub równoważne im ważne uprawnienia wydane według wcześniejszych przepisów z poświadczeniem co najmniej 5 lat kierowania robotami na obiektach zabytkowych. Ab Kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacji elektrycznych /… / bez ograniczeń lub równoważne im ważne uprawnienia wydane według wcześniejszych przepisów B. wykazać, iż w okresie ostatnich pięciu lat licząc do dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, zrealizował co najmniej 2 kontrakty o wartości co najmniej 150.000,00 zł brutto każdy, na roboty budowlane podobne do robót przewidywanych w niniejszym zamówieniu. - podobna robota dotyczy wykazania doświadczenia w realizacjach polegających na robotach budowlano-instalacyjnych elektrycznych. 3) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki . W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa: A. posiadać w chwili składania wniosku i co najmniej przez cały okres wykonywania umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 1.000.000,00 zł. opis dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana w oparciu o załączone do oferty oświadczenia i dokumenty. Podane warunki udziału w postępowaniu ocenione zostaną wg formuły: spełnia – nie spełnia.

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

10.1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich. 10.2. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich. 10.3. informacje w sprawie kierownika budowy oraz kierownika robót elektrycznych, z załączeniem dla obydwóch osób dokumentów potwierdzających wymagane właściwe uprawnienia budowlane oraz aktualną przynależność członkowską do samorządu zawodowego, oraz wykazaniem co najmniej 5 letniego doświadczenia w kierowaniu robotami na zabytkach przez kierownika budowy. 10.4. Jeżeli wykonawca będzie korzystał z potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia objętego niniejszym postępowaniem innych podmiotów - pisemne zobowiązanie tych podmiotów do udostępnienia ich potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 10.5. Wykaz robót wraz dokumentami potwierdzającymi należyte ich wykonanie, przy czym wykonawca ma obowiązek jednoznacznie wykazać, iż spełnia warunek podmiotowy – doświadczenie zawodowe. 10.6. Kopia polisy O.C. na kwotę 1.000.000,00zł. 10.7. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich. WYKONAWCY ZAGRANICZNI W stosunku do wykonawców zagranicznych zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, - w brzmieniu po zmianach opublikowanych w Dz. Ustaw z 2008r Nr 188 pozycja 1155 z późniejszymi zmianami;

VIII. Termin związania ofertą

30 dni.

IX. Termin wykonania zamówienia

30 11 2009r.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

10% ceny oferty brutto

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.msl.org.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

zawarte w treści zał 3 do OPISU WARUNKÓW

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

-

Informacje o wadium:

nie dot.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-10-16 10:00:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-10-30 11:00:00.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-10-16 15:00:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła