Licytacja L-223-2011

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-223-2011 - Dostawa Switchy

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Dział Zamówień Publicznych - , Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej
Adres pocztowy: Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
Miejscowość: Lublin, Kod pocztowy: 20-031
Tel.: 81 5375701, Faks: 81 5375703
Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Numer ogłoszenia w BZP:

238173-2011

Termin otwarcia licytacji:

2011-09-20 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa Switchy
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Dostawa switchy opis zawiera załącznik nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.23.00.00-2
Dodatkowe przedmioty 32.42.00.00-3

Termin wykonania zamówienia:
Zamawiający przewiduje realizację w czasie nie dłuższym niż 8 tygodni od daty zawarcia umowy, z tym że dostawa nastąpi w ciągu 14 dni od dnia uzyskania przez Wykonawcę informacji przekazanej przez Zamawiającego potwierdzającej uzyskanie zgody wydawanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 1. Uwaga: W przypadku, gdy w zakres zamówienia wchodzi sprzęt komputerowy podlegający opodatkowaniu stawką podatku VAT w dwysokości 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 54 poz. 535 – z późniejszymi zmianami).

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Wymagane wadium w wysokości 6210,00 PLN wnoszone zgodnie z art 45 ustawy PZP. Wadium wnoszone w pieniądzu, wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BRE BANK S.A. O/Lublin Nr 98 1140 1094 0000 2905 1600 1075 z dopiskiem: Wadium w postępowaniu na Dostawę switchy znak sprawy LE/01-2011/NA. Wadium powinno być wniesione przed terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, a potwierdzenie jego wniesienia (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem) należy dołączyć do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. Warunki zwrotu i utraty wadium są określone w art. 46 ustawy.

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełnienia tego warunku.

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełnienia tego warunku.

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełnienia tego warunku.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełnienia tego warunku.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełnienia tego warunku.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć

inne dokumenty
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed zawarciem umowy przedłoży wypeniony formularz ofertowy - załącznik nr 6 oraz formularz asortymentowo-cenowy załącznik nr 7 do ogłoszenia dostępny na stronie internetowej http://przetargi.umcs.lublin.pl, podając w formularzu ofertowym cenę brutto za realizację zamówienia wyliczoną wg załącznika nr 7 tj. formularza asosrtymentowo-cenowego. Ww formularze będą stanowiły załączniki do umowy. Wzory dokumentów dostępne są na stronie http://przetargi.umcs.lublin.pl

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://przetargi.umcs.lublin.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. Rejestracji Wykonawca powinien dokonać przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji. Przy rejestracji na platformie Wykonawca otrzyma login identyfikator użytkownika. Od Wykonawców chcących wziąć udział w przedmiotowej licytacji niewymagany podpis elektroniczny. O swoim loginie wykonawca koniecznie informuje wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji. Brak loginu lub brak poprawnego loginu będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału Wykonawcy w licytacji. Uwaga: nie należy przesyłać swojego hasła Zamawiającemu,nie należy też udostępniać hasła osobom nieuprawnionym. Wymagania techniczne urządzeń informatycznych, umożliwiających sprawne korzystanie z niniejszego systemu: Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux. Urząd Zamówień Publicznych zastrzega, iż platforma została przetestowana w zakresie współpracy z przeglądarkami Mozilla Firefox 2.0 i 3.0 oraz Internet Explorer w wersji 6.0 oraz 7.0; w związku z powyższym Urząd Zamówień Publicznych zaleca użytkownikom korzystanie z ww. przeglądarek internetowych. Urząd Zamówień Publicznych nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z korzystania przez użytkowników z oprogramowania innego niż zalecane.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1.Przedmiotowa licytacja elektroniczna będzie licytacją jednoetapową 2. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złoży ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto PLN na produkty, zgodnie z warunkami określonymi w przedmiocie zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2. 6. Sugerowana cena wywoławcza 382 061,00 PLN brutto, minimalna wysokość postąpienia nie mniej niż 500.00 PLN brutto (kwota, o którą można pomniejszyć kolejne składane oferty, liczona od oferty najkorzystniejszej); sposób podawania kwoty kwota określana jest w złotych oraz groszach (jeżeli występują grosze, wpisujemy je po kropce, np.: 205.50; obowiązuje dokładność do dwóch miejsc po kropce). 7. Złożona oferta: - nie może być mniej korzystna niż oferta najkorzystniejsza, - musi być niższa przynajmniej o kwotę minimalnego postąpienia, - Wykonawca nie może cofnąć raz złożonej oferty (prosimy o uważne wpisywanie oferowanych kwot i sprawdzanie ich przed naciśnięciem przycisku złóż postąpienie); System nie przyjmie oferty złożonej niezgodnie z warunkami opisanymi powyżej. 8. W celu zapewnienia aktualności listy postąpienia niezbędne będzie samodzielne odświeżanie ekranu przy użyciu przycisku przeglądarki internetowej, system nie dokonuje odświeżania automatycznie. 9.Waluta PLN; propozycje cenowe należy podawać (brutto) w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po kropce. 10. Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji, Zamawiający i Wykonawcy przekazują wnioski, oświadczenia i inne informacje drogą elektroniczną za pomocą platformy licytacyjnej UZP. 11. Do momentu zamknięcia licytacji Zamawiający nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 12. Po zamknięciu licytacji na ekranie przedstawiającym ogłoszenie o zamówieniu zostanie ujawniony Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę. 13. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed zawarciem umowy przedłoży wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 6 oraz formularz asortymentowo-cenowy załącznik nr 7 do ogłoszenia dostępny na stronie internetowej http://przetargi.umcs.lublin.pl, podając w formularzu ofertowym cenę brutto za realizację zamówienia wyliczoną wg załącznika nr 7 tj. formularza asortymentowo-cenowego. W/w formularze będą stanowić załączniki do umowy. Suma wartości brutto każdej pozycji oferowanego asortymentu, tzn. wartość przedmiotu umowy brutto musi być tożsama z ceną zaoferowaną w licytacji.

Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2011-09-14 11:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Dział Zamówień Publicznych Sekcja Aparatury Naukowej, Lublin pl.Marii Curie-Skłodowskiej, pokój 1210

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2011-09-20 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2011-09-20 11:00:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nie wymagane

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

zawiera załącznik nr 8 Wzór Umowy

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

PRZEKAZANIE WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI: 1. Wniosek ma być złożony w Zamkniętej, zabezpieczonej kopercie (kopertach) - za sposób zabezpieczenia kopert/y odpowiada Wykonawca. 2. Koperta ma być zaadresowana na Zamawiającego i oznaczona: LE/01-2011/NA Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na dostawę switchy. Adres Zamawiającego: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Dział Zamówień Publicznych-Sekcja Aparatury Naukowej, 20-031 Lublin, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, Pokój 1210, Nie otwierać przed komisyjnym Otwarciem wniosków. 3. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Wszystkie wnioski Otrzymane po terminie składania zostaną zwrócone Wykonawcom po upływie ostatecznego terminu Składania wniosków. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WNIOSKÓW: 1. Wykonawca składa: Wypełniony wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wg wzoru załącznika nr 1, wypełniony wg wzoru załącznik nr 3, wypełniony wg wzoru załącznik nr 4 lub wypełniony wg wzoru załącznik nr 5, potwierdzenie wniesienia Wadium oraz dokumenty i załącznik wskazane w Sekcji III ogłoszenia. 2. Wniosek o dopuszczenie do Udziału w postępowaniu oraz wszystkie załączniki w tym dokumenty i oświadczenia, mają być w Całości sporządzone w języku polskim, ręcznie, na maszynie do pisania lub komputerze (w sposób Czytelny) oraz podpisany w sposób określony pkt. 3 przez osoby uprawnione (podpisujące wniosek). Osoba uprawniona to osoba, która jest wymieniona w aktualnym odpisie z właściwego rejestru lub Działająca z jej upoważnienia. 3. Wszystkie dokumenty w złożonym wniosku muszą być Opieczętowane Pieczątką imienną i podpisane lub podpisane czytelnie przez osoby uprawnione i Opieczętowane pieczęciami firmowymi lub sporządzone na papierze firmowym i podpisane czytelnie Przez osoby uprawnione. Nie dotyczy załączników składanych, jako oryginały wystawione i podpisane Przez uprawnione organy np., KRS. Dokumenty wielostronicowe mogą być opieczętowane pieczątką Imienną i podpisane lub podpisane czytelnie przez osoby uprawnione i opieczętowane pieczęciami Firmowymi lub sporządzone na papierze firmowym i podpisane czytelnie przez osoby uprawnione na Pierwszej lub ostatniej jego stronie. Dokumenty mogą być składane w formie oryginału lub kserokopii Poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. W przypadku składania dokumentów Wydanych w języku innym niż język polski, dokumenty te są składane wraz z tłumaczeniem na język Polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Uwaga: Przez podpis czytelny Zamawiający rozumie Podpis odręczny, zawierający imię i nazwisko pozwalający na identyfikację osoby, która go złożyła. 4. W przypadku podpisywania wniosku przez osoby nie wymienione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru, niezbędne jest załączenie do wniosku pełnomocnictwa dla osoby działającej w imieniu Wykonawcy w formie oryginału lub jego poświadczonej notarialnie kopii. Pełnomocnictwo w sposób jednoznaczny ma określać, do jakich czynności upoważniona jest osoba podpisująca wniosek o dopuszczenie do Udziału w postępowaniu. 5. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, zmiany muszą Być parafowane przez osoby podpisujące wniosek (osoby uprawnione). 6. Wnioski o dopuszczenie do Udziału w postępowaniu są jawne od dnia poinformowania o wynikach oceny spełniania warunków Udziału w postępowaniu art. 96 ust 3. Nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację Wykonawcy podczas licytacji (login) a do momentu jej zamknięcia oraz informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania wniosku zastrzega, że nie mogły być one Udostępniane. 7. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie udziału w Postępowaniu. INNE INFORMACJE 1. Zaproszenia do udziału w licytacji zostaną przekazane faksem i potwierdzone pocztą. 2. Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji Zamawiający i Wykonawcy wszelkiego rodzaju wnioski, oświadczenia i inne informacje przekazują drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy licytacyjnej; wiadomości przekazywane Wykonawcom będą widoczne w zakładce moje wiadomości. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. Wykonawcy w Toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Prawa Zamówień Publicznych

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła