Licytacja L-223-2014

Status: Opublikowana

Ogłoszenie o zamówieniu L-223-2014 - Remont w PT KRUS w Tomaszowie Mazowieckim

I. Dane zamawiającego

Nazwa: OR KRUS w Łodzi, Oddział Regionalny KRUS w Łodzi
Adres pocztowy: Żeligowskiego 32/34
Miejscowość: Łódź, Kod pocztowy: 90-643
Tel.: 42 633 23 46, Faks: 42 633 23 46
Rodzaj zamawiającego: Instytucja ubezbieczenia społecznego i zdrowotnego

Numer ogłoszenia w BZP:

238772-2014

Termin otwarcia licytacji:

5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 10:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont w PT KRUS w Tomaszowie Mazowieckim
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1.Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana, obejmująca wykonanie prac remontowych w Placówce Terenowej KRUS w Tomaszowie Mazowieckim, polegających na wymianie poszycia dachu w bocznym budynku jednokondygnacyjnym, ociepleniu dwóch balkonów wraz z wymianą płytek oraz malowaniu elewacji garażu i remoncie schodów wejściowych na komisję lekarską. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamawiający wskazał w: 1)Przedmiarze robót, stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu oraz 2)Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIOR), stanowiącej załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu. 3.Integralną część szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowi wzór umowy, wraz z jej załącznikami.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 45.26.00.00-7
Dodatkowe przedmioty 45.44.21.10-1
45.26.29.00-0
45.43.11.00-8

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
do dnia 31.10.2014

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
1.Wykonawca, najpóźniej w dniu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, do godz. 10:00, wniesie wadium. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, dla zamawiającego oznacza to, że w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, wadium zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym zamawiającego. Wysokość wadium została określona przez zamawiającego na kwotę 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych, 00/00). 2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a)pieniądzu, przelewem na konto bankowe zamawiającego, b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)gwarancjach bankowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 5 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm). 3.Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem na konto zamawiającego w banku NBP OO Łódź, numer rachunku: 36 1010 1371 0007 5218 9320 0000, z adnotacją: Wadium na prace remontowe w PT w Tomaszowie Mazowieckim - znak sprawy 2310/10/2014. 4.Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub po unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. Wadium tego wykonawcy, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą, zostanie mu zwrócone niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek tego wykonawcy, który wycofał wniosek przed upływem terminu do składania ofert. 6.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wówczas wadium w terminie wskazanym przez zamawiającego. 7.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zwraca się je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 8.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana do realizacji: 1)odmówił podpisania umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2)nie wniósł wymaganego przez zamawiającego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli zamawiający tego wymagał, 3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, 4)w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn, które nie leżą po jego stronie. 9.W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej, kopia przelewu potwierdzona przez wykonawcę za zgodność z oryginałem, powinna zostać dołączona do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, a w przypadku złożenia wadium w formie innej niż pieniądz, oryginał dowodu wniesienia wadium musi zostać złożony wraz z wnioskiem, z tym, że oryginał dowodu wniesienia wadium może być złożony w oddzielnej kopercie, jeżeli wykonawca będzie żądał jego zwrotu po zakończeniu postępowania, a w takim przypadku kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem musi być złączona z wnioskiem.

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym zakresie i uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu.Wzór oświadczenia wskazano w Rozdziale III Informacji dla wykonawców, opublikowanej na stronie internetowej zamawiającego: www.krus.gov.pl

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1.Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że wykonał, w okresie 5 lat przed terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlano remontowe, odpowiadające swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania. Dla zamawiającego oznacza to, że: 1) wykazana robota budowlano-remontowa dotyczy budynków użyteczności publicznej, o których mowa w § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) 2) wartość każdej z wykazanych robót nie może być niższa, niż 200.000,00 zł. 2. Wzór wykazu robót budowlanych zamawiający wskazał w załączniku nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu. 3.Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do wykazu dowód potwierdzający, iż każda z wykazanych robót została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona. 4.Dowód może mieć postać: 1) poświadczenia, 2) innego dokumentu, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. 5. Zamawiający nie wymaga dołączenia do wykazu robót dokumentu potwierdzającego należyte ich wykonanie tylko w przypadku, gdy wszystkie roboty wykazane w wykazie był zrealizowane u zamawiającego. 6. Wykonawca składa również oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu. Wzór oświadczenia oraz wykazu robót budowlanych wskazano w Rozdziale III Informacji dla wykonawców, opublikowanej na stronie internetowej zamawiającego: www.krus.gov.pl

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym zakresie i uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu.Wzór oświadczenia wskazano w Rozdziale III Informacji dla wykonawców, opublikowanej na stronie internetowej zamawiającego: www.krus.gov.pl

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania. Na potwierdzenie spełniania tego warunku udziału zamawiający wymaga od wykonawcy złożenia oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia. Wykonawca składa również oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu.Wzory oświadczeń wskazano w Rozdziale III Informacji dla wykonawców, opublikowanej na stronie internetowej zamawiającego: www.krus.gov.pl.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wartość ochronna polisy nie może być niższa, niż 200.000,00 zł. Wykonawca składa również oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu. Wzór oświadczenia wskazano w Rozdziale III Informacji dla wykonawców, opublikowanej na stronie internetowej zamawiającego: www.krus.gov.pl

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonante w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym powyżej.

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Inne niewymienione dokumenty

1. Dokument potwierdzający wniesienie wadium. 2. Oryginał upoważnienia (pełnomocnictwa) do reprezentowania wykonawcy w niniejszym postępowaniu, o ile nie wynika ono z dokumentu rejestracyjnego. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia pełnomocnictw a w formie kopii, potwierdzonej za zgodność przez notariusza lub wystawcę pełnomocnictwa. 3.Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej stanowiący załącznik nr 7 do ogłoszenia o zamówieniu.Wzór wniosku wskazano w Rozdziale III Informacji dla wykonawców, opublikowanej na stronie internetowej zamawiającego: www.krus.gov.pl. 4.Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 pkt 2)-4) pzp, polega na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b pzp, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna): 1)dokument ustanawiający przez wykonawców pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 2)wykaz robót budowlanych powinien złożyć co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 3)oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w ich imieniu lub oddzielnie każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 4)dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, składa oddzielnie każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 2.Na podstawie art. 144 ust. 1 i 2 ustawy – Pzp dopuszcza się zmiany postanowień zawartej umowy, za zgodą stron, w zakresie: 1)przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, 2)zmian postanowień umowy w związku z okolicznościami niezależnymi i niezawinionymi od wykonawcy i zamawiającego, a mogących mieć istotny wpływ na poprawne wykonanie przedmiotu umowy lub eksploatację wykonanego obiektu budowlanego

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.krus.gov.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1.Licytacja prowadzona będzie na publicznej platformie, przeznaczonej do prowadzenia licytacji elektronicznych, zwanej dalej platformą, znajdującej się na stronie internetowej: www.licytacje.uzp.gov.pl. 2.Wykonawcy chcący wziąć udział w licytacji są zobowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji na platformie, podczas której uzyskają LOGIN i hasło. 3.Wykonawca, chcąc uczestniczyć w licytacji elektronicznej wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji winien przekazać zamawiającemu informację o swoim loginie. Login winien być przekazany zamawiającemu w oryginalnej pisowni, tzn. z zachowaniem pisowni dużych i małych liter, numerów i spacji. Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej stanowi Załącznik nr 1 do ogłoszenia i zamieszczony jest na stronie internetowej www.krus.gov.pl. 4. Brak loginu bądź brak poprawnego loginu będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału Wykonawcy w licytacji. 5.Wymagania techniczne: komputer PC z systemem operacyjnym Windows lub Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa, podłączony do sieci Internet. Zamawiający, o fakcie dopuszczenia Wykonawcy do udziału w licytacji elektronicznej, poinformuje Wykonawców, przesyłając zaproszenie do udziału w licytacji, na adres e-mail podany we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej...

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1.Po zalogowaniu się na platformie, Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji elektronicznej uzyskują dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert. Wykonawcy składają swoje oferty cenowe w postaci elektronicznej. 2.W toku licytacji elektronicznej wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do chwili jej zamknięcia. 3.Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4.W toku licytacji wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. Cenę oferty brutto stanowi łączny koszt robót budowlanych objętych ogłoszeniem o zamówieniu. Wylicytowana najkorzystniejsza cena brutto ma zawierać wszystkie koszty wykonawcy 5.Oferta złożona przez wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6.Zamawiający ustalił wysokość minimalnego postąpienia na kwotę 1.000,00 PLN. System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest niższa od minimalnego postąpienia. 7.W toku licytacji system na bieżąco udostępnia wszystkim wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację wykonawców. 8.Zamawiający udzieli zamówienia.

Minimalna wysokość postąpienia

1000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2014-07-24 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Siedziba OR KRUS w Łodzi, ul. Żeligowskiego 32/34, 90-643 Łódź, III piętro (sekretariat)

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 10:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 15 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1.Zamawiający wymaga od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wylicytowanej ceny całkowitej brutto. Zabezpieczenie dotyczy wykonawcy, któremu zamawiający udzieli zamówienia. 2.Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy złożyć przelewem na konto zamawiającego, z adnotacją: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na prace remontowe w PT w Tomaszowie Mazowieckim - znak sprawy 2310/10/2014. 3.Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1)pieniądzu; 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3)gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o których mowa w art. 148 ust. 2 pzp

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wzór umowy został wskazany przez zamawiającego w załączniku nr 8 do ogłoszenia

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła