Licytacja L-223-2017

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest akapit z ofertą o wartości 37900PLN.
Dane zwycięzcy:
akapit - Ewelina, Drukarnia Akapit Sp. z o.o.
Węglowa3
20-041, Lublin


Ogłoszenie o zamówieniu L-223-2017 - Druk i dostawa materiałów promocyjnych

Dane zamawiającego


Nazwa: Urząd Miasta Lublin BZP, Gmina Lublin
Adres pocztowy: Pl. Litewski1
Miejscowość: Lublin, Kod pocztowy: 20-080
Tel.: 814663000, Faks: 814663001
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

544415-N-2017

Termin otwarcia licytacji:

2017-07-25 12:00:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Druk i dostawa materiałów promocyjnych

Usługi

1. Przedmiotem zamówienia jest druk materiałów promocyjnych, a w szczególności: 1)katalogu - „700 Lat Lublina. Wielki Jubileusz” 2)folder - „700 Lat Lublina. Wielki Jubileusz” 2. Wydruk materiałów promocyjnych nastąpi z zastosowaniem poniższych parametrów technicznych: 1) druk i dostawa katalogu „700 Lat Lublina. Wielki Jubileusz”o parametrach: format: 20 x 20 cm, druk: kolor 4+4 CMYK, ilość stron: 300 + okładka, papier w środku: Sora Mat 115 g, Okładka: a) Druk: kolor 4+4 CMYK. Na zewnętrznej stronie okładki folia matowa soft-touch, lakier punktowy UV. Druga i trzecia strona okładki bez uszlachetnień; b) Papier: kreda błysk 300 g/m2; c) Oprawa: szyto-klejona - włókna papieru muszą przebiegać wzdłuż grzbietu - sprawdzenie kierunku włókien nastąpi przy odbiorze zamówienia, wydrukowanie publikacji na papierze z innym kierunkiem włókiem nie będzie uznane za zrealizowane poprawnie. Nakład: 1000 sztuk. Publikacja posiada nr ISBN 2) druk i dostawa folderu „700 Lat Lublina. Wielki Jubileusz”o parametrach: format 20 x 20 cm, druk: kolor 4+4 CMYK, ilość stron: 24 + okładka, papier w środku: Sora Mat 115 g, Okładka:a) Druk: kolor 4+4 CMYK. Na zewnętrznej stronie okładki folia matowa soft-touch, lakier punktowy UV. Druga i trzecia strona okładki bez uszlachetnień; b) Papier: kreda błysk 300 g/m2; c) Oprawa: zeszytowa Nakład (wersja polska: 7 000 sztuk, wersja angielska 2 000 sztuk, wersja ukraińska 2 000 sztuk). Publikacja posiada numer ISBN

http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&fid=10109

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


1. Wymagania formalne: a) Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. b) Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. Login winien być przekazany Zamawiającemu w oryginalnej pisowni tzn. z zachowaniem pisowni dużych i małych liter, numerów, spacji. (zaleca się zapoznanie z samouczkiem umieszczonym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl) 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z ww. przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet

http://licytacje.uzp.gov.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


1. Przedmiotowa licytacja elektroniczna będzie licytacją 1-etapową. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia (system nie dokonuje odświeżania automatycznie, dlatego w celu zapewnienia aktualności listy postąpień, niezbędne jest samodzielne odświeżanie ekranu). Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 1.Wynagrodzenie winno obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków w tym podatek VAT - 5% (dla podmiotów będących płatnikami podatku),w szczególności: a) koszty związane z drukiem materiałów promocyjnych, b) koszty związane z przedstawieniem prób barwnych c) koszty związane z transportem przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego . 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 7. Zamawiający przyjął cenę wywoławczą brutto za całość w wysokości 40950,00 PLN. 8. Wysokość minimalnego postąpienia: wynosi 30,00 (słownie: trzydzieści złotych) PLN. 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.

30

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Relatywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2017-07-18 11:00:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2017-07-25 12:00:00.

Czas od otwarcia

Upływa 2017-07-25 12:10:00.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


W odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności.

-

W odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności.

-

W odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności.

Nie

-

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

-

-

-

1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej - w przypadku składania wniosku przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających wspólny wniosek. 2. Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o firmach podwykonawców - w przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcom. 3. Pełnomocnictwo: 3.1. do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) 3.2. do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na wniosek podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać odpowiednio z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. 4. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 oraz 2 winny być przedstawione w formie oryginału. Pełnomocnictwa, o których mowa w pkt. 3 winny być przedstawione formie oryginału lub kopii poświadczonej przed notariuszem. 5. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. III.3) winno być złożone w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej. 6. W przypadku składania wniosku przez podmioty występujące wspólnie oświadczenie z pkt. III.3) winno być złożone przez każdego z Wykonawców. 7. Wniosek należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. 8. Inne dokumenty składające się na wniosek sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

IX. Termin związania ofertą


16/08/2017

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


7 dni 1.Przedmiot umowy zostanie wykonany według następującego porządku: a) Zamawiający przekaże Wykonawcy drogą mailową projekt graficzny, nie później niż do dnia 31 lipca 2017 r., co równa się zleceniu wykonania przedmiotu umowy, b) w terminie 1 dnia roboczego od otrzymania projektu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu proofa całości dla folderu i ulotki, c) Zamawiający zgłosi Wykonawcy ewentualne uwagi do przedłożonego proofa w terminie 1 dnia roboczego od przedstawienia proofa przez Wykonawcę. Brak uwag w tym terminie jest jednoznaczny z akceptacją proofa, d) Wykonawca wykona i dostarczy druki wraz z wniesieniem do magazynu Zamawiającego, ul Złota 2 (do uzgodnienia telefonicznego z Zamawiającym przed dostawą) w terminie do 5 dni roboczych od akceptacji proofa przez Zamawiającego.

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


Nie ma wymogu wpłacenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest druk i dostawa materiałów promocyjnych, a w szczególności: 1)katalogu - „700 Lat Lublina. Wielki Jubileusz” 2)folder - „700 Lat Lublina. Wielki Jubileusz” 2. Wydruk materiałów promocyjnych nastąpi z zastosowaniem poniższych parametrów technicznych: 1) druk i dostawa katalogu „700 Lat Lublina. Wielki Jubileusz”o parametrach: format: 20 x 20 cm, druk: kolor 4+4 CMYK, ilość stron: 300 + okładka, papier w środku: Sora Mat 115 g, Okładka: a) Druk: kolor 4+4 CMYK. Na zewnętrznej stronie okładki folia matowa soft-touch, lakier punktowy UV. Druga i trzecia strona okładki bez uszlachetnień; b) Papier: kreda błysk 300 g/m2; c) Oprawa: szyto-klejona - włókna papieru muszą przebiegać wzdłuż grzbietu - sprawdzenie kierunku włókien nastąpi przy odbiorze zamówienia, wydrukowanie publikacji na papierze z innym kierunkiem włókiem nie będzie uznane za zrealizowane poprawnie. Nakład: 1000 sztuk. Publikacja posiada nr ISBN 2) druk i dostawa folderu „700 Lat Lublina. Wielki Jubileusz”o parametrach: format 20 x 20 cm, druk: kolor 4+4 CMYK, ilość stron: 24 + okładka, papier w środku: Sora Mat 115 g, Okładka:a) Druk: kolor 4+4 CMYK. Na zewnętrznej stronie okładki folia matowa soft-touch, lakier punktowy UV. Druga i trzecia strona okładki bez uszlachetnień; b) Papier: kreda błysk 300 g/m2; c) Oprawa: zeszytowa Nakład (wersja polska: 7 000 sztuk, wersja angielska 2 000 sztuk, wersja ukraińska 2 000 sztuk). Publikacja posiada numer ISBN 3. Sprawdzenie kierunku włókien papieru przebiegających wzdłuż grzbietu nastąpi przy odbiorze zamówienia, wydrukowanie publikacji na papierze z innym kierunkiem włókiem nie będzie uznane za prawidłowo wykonaną umowę. 4. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umów o pracę osób wykonujących czynności, polegające na bezpośredniej obsłudze maszyn i urządzeń do składania (łamania), a także drukowania. 5. Wykonawca w terminie 3 dni, licząc od dnia zawarcia niniejszej umowy zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób, o których mowa w ust.4, tj. zanonimizowaną kserokopię umów o pracę oraz oświadczenia tych osób, że są zatrudnione na umowę o pracę. 6. W celu kontroli zatrudnienia osób wykonujących wskazane ust.4 czynności Zamawiający może w szczególności żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień, co do sposobu i stanu zatrudnienia osób, o których mowa w ust.4, okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia w/w osób, wyznaczając mu w tym celu stosowny termin nie dłuższy niż 7 dni. 7. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 5 i 6 będzie traktowane, jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę i będzie skutkować naliczeniem kary umownej w wysokości 2000 zł (słownie: dwa tysiące). § 3 1.Przedmiot umowy zostanie wykonany według następującego porządku: a) Zamawiający przekaże Wykonawcy drogą mailową projekt graficzny, nie później niż do dnia 31 lipca 2017 r. b) w terminie 1 dnia roboczego od otrzymania projektu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu proofa całości dla folderu i ulotki, c) Zamawiający zgłosi Wykonawcy ewentualne uwagi do przedłożonego proofa w terminie 1 dnia roboczego od przedstawienia proofa przez Wykonawcę. Brak uwag w tym terminie jest jednoznaczny z akceptacją proofa, d) Wykonawca wykona i dostarczy druki wraz z wniesieniem do magazynu Zamawiającego, ul Złota 2 (do uzgodnienia telefonicznego z Zamawiającym przed dostawą) w terminie do 5 dni roboczych od akceptacji proofa przez Zamawiającego. 2.W przypadku wniesienia przez Zamawiającego uwag do proofa, o których mowa w ust. 1. pkt c) Wykonawca przedstawia poprawiony proof do akceptacji, zgodnie z terminami określonymi w ust.1 pkt b) i c). 3.Dopuszcza się jednokrotne powtórzenie procedury poprawkowej, z zastrzeżeniem sytuacji określonej w § 9 ust. 2. 4.Wykonawca dostarczy wraz z wniesieniem przedmiot umowy do magazynu Zamawiającego – Urząd Miasta Lublin, Wydział Kultury, ul. Złota 2 Lublin, III piętro. (do uzgodnienia telefonicznego z Zamawiającym przed dostawą). 5.Przedmiot umowy zostanie dostarczony w opakowaniach zbiorczych, oznaczonych etykietą zawierającą opis zawartości (opis przedmiotu, ilość sztuk). Etykieta zostanie umieszczona na dwóch przeciwległych bokach paczki. § 4 Zamawiający do kontaktów z Wykonawcą wyznacza Pana/ Panią …………………., pracownika Wydziału Kultury w Urzędzie Miasta Lublin, tel. ………, e-mail: …………….. § 5 1.Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi w miejscu wskazanym w § 3 ust. 4 w formie protokołu odbioru (zał. Nr 1) podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy po wcześniejszym sprawdzeniu jakości i ilości dostarczonego przedmiotu umowy przez przedstawicieli obu stron. 2.W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, co do ilości oraz jakości dostarczonego przedmiotu umowy Wykonawca wraz z przedstawicielem Zamawiającego sporządzą protokół, w którym opisane zostaną stwierdzone braki lub wady oraz termin ich usunięcia nie dłuższy niż 2 dni. Wykonawca odbierze wadliwie wykonany przedmiot umowy na swój koszt z siedziby Wydziału Kultury UM Lublin. 3.Po usunięciu powyższych braków lub wad Wykonawca ponownie zgłosi do odbioru przedmiot zamówienia na własny koszt a procedura odbioru zostanie powtórzona. W takim przypadku zastosowanie będą miały postanowienia umowy, o których mowa w § 8 ust. 1. 4.Przedmiot umowy zostanie dostarczony do miejsca wskazanego w § 3 ust. 4 własnym transportem Wykonawcy i na jego koszt. 5.Z uwagi na istotną rolę wysokiego standardu wykonania zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji materiałów, wydruków próbnych na wszystkich etapach produkcji oraz jakości wykonania zamówienia. § 6 1.Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy podwykonawcom. 2.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 3.Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za jakość i terminowość prac, które realizuje przy pomocy podwykonawców. 4.Wykonawca na dzień zawarcia niniejszej umowy zgodnie z oświadczeniem złożonym w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, zamierza powierzyć niżej wskazanym podwykonawcom następujący zakres zamówienia: 1)…......................................… 2)….......................................... § 7 1.Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie łączne w kwocie..... zł brutto (słownie: …......), płatne po realizacji przedmiotu umowy, w tym podatek VAT 5% (dot. katalogu i ulotki). 2.Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków w tym podatek VAT (dla podmiotów będących płatnikami podatku), w szczególności: a) koszty związane z drukiem materiałów promocyjnych, b) koszty związane z przedstawieniem prób barwnych c) koszty związane z transportem przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego. 3.Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem, na rachunek Wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego po uprzednim odbiorze przedmiotu dostawy. 4.Podstawą zapłaty faktury VAT przez Zamawiającego jest protokół odbioru podpisany przez obie strony bez uwag i zastrzeżeń. 5. Faktura VAT zostanie wystawiona zgodnie z danymi: Gmina Lublin, Plac Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin NIP: 946-25-75-811. 6.Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią bez zgody Zamawiajacego. § 8 1.W razie przekroczenia przez Wykonawcę terminu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust.1 lit. b) i d) Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust.1 za każdy dzień zwłoki. 2.Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 zł (sto złotych) za każdy przypadek naruszenia postanowień niniejszej umowy. § 9 1.Niezależnie od podstaw odstąpienia wynikających z przepisów prawa, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę a w szczególności w przypadku rozbieżności pomiędzy plikami przekazanymi do druku, a dostarczonym przedmiotem umowy, opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczającego 20 dni kalendarzowych. 2.Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić również po trzykrotnym braku akceptacji proofa przedłożonego przez Wykonawcę. 3.Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej może nastąpić w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o przyczynie odstąpienia. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. 4.Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy. 5.Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy z zastrzeżeniem § 10. § 10 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. § 11 Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych. § 12 Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści Umowy: 1) zmiana terminu wykonania Umowy może nastąpić w przypadku działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie - o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania. 2) zmiana kwoty i stawki podatku oraz wynagrodzenia brutto, odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki podatku VAT. § 13 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i inne obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa. § 14 Ewentualne spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny w Lublinie. § 15 Umowę spisano w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

XIII. Informacje dodatkowe


1. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest w zakresie procedury: p. Iwona Wieżel – Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Plac Litewski 1, pokój nr 3, telefon 81 466 30 12. 2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu wpłynął do zamawiającego nie później, niż do końca dnia 13.07.2017 . 2.1.Przedłużenie terminu składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej nie wpływa na bieg terminu składania zapytań, o których mowa w pkt. 2. 2.2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępniana na stronie internetowej zamawiającego:http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&fid=10109. 3.Przed zawarciem umowy Wykonawca winien wskazać dane kontaktowe wynikające ze wzoru umowy.

Informacje o wadium


Tak

1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu wskazanego przez Zamawiającego w zaproszeniu do licytacji elektronicznej , w wysokości: 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych); 2.Wadium może być wnoszone w następujących formach: -pieniądzu; -poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; -gwarancjach bankowych; -gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Bank PEKAO S.A. nr konta 77 1240 1503 1111 0010 0125 3875, tytułem „Wadium: druk i dostawa materiałów promocyjnych”. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego. 4.W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia dokument wadium należy złożyć w Biurze Zamówień Publicznych, Plac Litewski 1, pokój nr 3 przed terminem wskazanym przez Zamawiającego w zaproszeniu do licytacji elektronicznej. 5.Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem zamówień publicznych, a w szczególności: 5.1.gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 5 Prawa zamówień publicznych 5.2.okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą 6.Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej lub poręczenia udzielonego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem zamówień publicznych, a w szczególności: 6.1.poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 5 Prawa zamówień publicznych 6.2.poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą 7. Wykonawca, który nie wniesie wadium w terminie, o którym mowa w pkt. 1 pomimo zaproszenia go do licytacji elektronicznej, nie zostanie do niej dopuszczony.


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła