Licytacja L-223-2018

Status: Opublikowana

Ogłoszenie o zamówieniu L-223-2018 - Przyłącza kablowe NN zasilające obiekty na terenie DPS w Legnickim Polu

Dane zamawiającego


Nazwa: Dawid Stachura, Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Pole
Adres pocztowy: Benedyktynów4
Miejscowość: Legnickie Pole, Kod pocztowy: 59-241
Tel.: -, Faks: -
Rodzaj zamawiającego:

Numer ogłoszenia w BZP:

557728-N-2018

Termin otwarcia licytacji:

5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 10:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Przyłącza kablowe NN zasilające obiekty na terenie DPS w Legnickim Polu

Roboty budowlane

: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn. „Przyłącza kablowe NN zasilające obiekty na terenie DPS w Legnickim Polu”, w obiekcie czynnym, wpisanym do rejestru zabytków pod numerem 532/A/1-10/05 decyzją z 18.05.2005 r., o symbolu PKOB 1130 (Budynki zbiorowego zamieszkania). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na powyższe roboty budowlane jest zawarty w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych a także wzorze umowy załącznika nr 7 do niniejszego Ogłoszenia.

http://dpslp.nbip.pl/dpslp/

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


1. Wykonawcy chcący wziąć udział w przedmiotowej licytacji są zobowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji na platformie do prowadzenia licytacji elektronicznych, zwanej dalej platformą, oraz do przesłania swojego LOGIN-u Zamawiającemu, wypełniając informację we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. 2. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia. 3. Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie. Przed rozpoczęciem korzystania z platformy zaleca się zapoznanie się z Samouczkiem, oraz z wersją demonstracyjną platformy, zamieszczonymi na stronie internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna. 4. Udział w licytacji elektronicznej wymaga dysponowania komputerem PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarką internetową Internet Explorer 6.0 lub wyższą lub Firefox 2.0 lub wyższą. 5. Zamawiający dopuści do udziału w licytacji elektronicznej i zaprosi do składania ofert wszystkich wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu, określając w zaproszeniu termin związania ofertą wykonawcy (30 dni), który zaoferuje najniższą cenę.

https://licytacje.uzp.gov.pl/

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


1.W toku jednoetapowej licytacji elektronicznej Wykonawcy składają oferty w postaci elektronicznej. 2.Wykonawca ma możliwość złożenia postąpienia od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. Oferty składane przez Wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 5. Bezpośrednio po zamknięciu licytacji elektronicznej Zamawiający poda, pod ustalonym w ogłoszeniu o zamówieniu adresem internetowym, nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano. 6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę netto za całość zamówienia. 7. W trakcie licytacji Wykonawca podaje cenę netto (bez VAT) za wykonanie całości zamówienia określonego w pkt II. Cena wywoławcza: 367407,41 zł (netto). Minimalne postąpienie 50.00 PLN netto (słownie: pięćdziesiąt złotych). System nie przyjmie postąpienia, którego wartość jest mniejsza od określonego minimalnego postąpienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian powyższych parametrów licytacji. O zmianach zostaną poinformowani wszyscy zaproszeni Wykonawcy. W celu ustalenia zaoferowanej ceny brutto za przedmiot licytacji - wynagrodzenie netto zaproponowane w ofercie zwycięskiej zostanie zwiększone o należną stawkę podatku VAT.

50

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Relatywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2018-05-24 10:00:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 10:00.

Czas od ostatniego postąpienia

Upływa 10 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


-

-

-

-

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie, zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończyli co najmniej dwa zamówienia o wartości netto minimum 300 000 zł każde, polegające na wykonaniu sieci energetycznej NN w obiektach wpisanych do rejestru zabytków, b) dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji: kierownika budowy posiadającego aktualne na dzień złożenia oferty uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej oraz przez co najmniej 18 miesięcy osoba ta brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury.

Tak

-

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia (załącznik nr 3)

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający może żądać następujących dokumentów: a) wykazu osób (zał. nr 5), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami., b)wykazu robót budowlanych (zał. nr 6) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykonawca składa również oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu (zał. nr 2).

-

1.Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (na załączniku nr 4), w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 2.Wniosek o dopuszczenie Wykonawcy do udziału w licytacji elektronicznej.

IX. Termin związania ofertą


30 dni

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


termin zakończenia: do 30.09.2018 r.

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


Wykonawca zgodnie z treścią art. 147 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 150 ust. 1 i ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


Załącznik nr 7 Umowa o roboty budowlane nr …………. zawarta w dniu…………………..2018 r. w…………………….pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej w Legnickim Polu, ul. Benedyktynów 4, 59-241 Legnickie Pole reprezentowanym przez: …………………….przy kontrasygnacie finansowej ………………………………….. zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, a: /dla spółek osobowych lub kapitałowych/: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. z siedzibą w………………………., przy ul………………………………………………………………………………………………… która reprezentują:…………………………………………………….. wpisaną do rejestru handlowego Krajowego Rejestru Sadowego w sądzie………………………. NIP………………………………REGON……………………………………………………. Nr konta bankowego…………………………………………………………………….. /dla działalności gospodarczej lub spółek cywilnych/: ……………………………………………, zamieszkałym w …………………………………….przy ul…………………, PESEL ……………………………………………, zamieszkałym w …………………………………….przy ul…………………,PESEL ……………………………………………, zamieszkałym w …………………………………….przy ul…………………,PESEL Współwłaścicielami ………………………………………………….adres………………………………. prowadzącymi działalność gospodarczą wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ze statusem „aktywny” NIP……………………………………………………..REGON……………………………………………………………….. Nr konta bankowego…………………………………………………….. Dane osób prawidłowo umocowanych do reprezentacji stron ustalono w oparciu o odpowiednią dokumentację formalnoprawną (umowa spółki cywilnej, odpis KRS, pełnomocnictwa, dalsze pełnomocnictwa, dokumenty stwierdzające tożsamość),……………………………………………………………………………. Których odpisy załączono w skład dokumentacji Umowy, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą o następującej treści: § 1 Podstawa prawna zawarcia umowy 1. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie licytacji elektronicznej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.). 2. Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest decyzja o wyborze najkorzystniejszej umowy w postepowaniu o zamówienie publiczne nr………………………………………… § 2 Przedmiot umowy 1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmie do wykonania roboty budowlane dla zadania pn. „Przyłącza kablowe NN zasilające obiekty na terenie DPS w Legnickim Polu”. 2. Warunkiem zawarcia umowy jest wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania wyżej wymienionego przedmiotu umowy, zgodnie z § 8 niniejszej umowy. 3. Integralną część umowy stanowią: 1)Ogłoszenie o zamówieniu- zał. nr 1 2) Oferta Wykonawcy- zał. nr 2 3)Druk oświadczenia podwykonawcy o całkowitym rozliczeniu (wzór)-zał. nr 3 4) karta zatwierdzenia materiału (wzór)- zał. nr 4 5)Karta gwarancyjna na roboty budowlane (wzór)-zał. nr 5 6) Oświadczenie dotyczące wymagań, o których mowa z art. 29 ust.3 a ustawy prawo zamówień publicznych- zał. Nr 6 7) Formularz ofertowy (wzór)-zał. Nr 7. 4. Przedmiot umowy obejmujący roboty budowlane Wykonawca zobowiązuje się wykonać zgodnie z: zakresem określonym w zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dalej: STWiORB),niniejsza umową, prawem budowlanym, obowiązującymi warunkami technicznymi, uzgodnieniami i normami. Każda zmiana sposobu (metody) wykonania robót proponowana przez Wykonawcę, wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego po pisemnym zaakceptowaniu jej przez nadzór inwestorski. Wniosek Wykonawcy o zmianę musi zawierać pozytywna opinię projektanta i nadzoru inwestorskiego wraz z jej kwalifikacją w rozumieniu zapisów art. 36a ustawy z 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U. 2017 poz.1332 z późn.zm.). Koszt wprowadzenia takiej zmiany do dokumentacji technicznej obciąża Wykonawcę. 5. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystania dokumentacji projektowej wyłącznie na potrzeby realizacji przedmiotu umowy. 6. Po zakończeniu realizacji robót budowlanych Wykonawca sporządzi na własny koszt dokumentację powykonawczą spełniającą wymogi art. 57 prawa budowlanego. Dokumentacja powykonawcza przed złożeniem Zamawiającemu powinna uzyskać pisemna akceptacje Inspektora nadzoru inwestorskiego. § 3 Termin wykonania 1. Termin wykonania przedmiotu umowy: od……..do………. 2. 2. Za termin zakończenia prac, określonych w § 2ust. 1 umowy przyjmuje się datę zgłoszenia gotowości do odbioru przedmiotu umowy zgodnie z § 11 ust.7 (odbiór końcowy) i przekazania Zamawiającemu kompletu dokumentów, o których mowa w § 11 ust.4 niniejszej umowy, pod warunkiem pisemnego potwierdzenia przez inspektorów nadzoru gotowości do odbioru robót, na zgłoszeniu Wykonawcy. § 4 Wynagrodzenie 1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają w formie ryczałtu w wysokości: Kwota umowna brutto:…………………………………………….. (słownie:…………………………….) w tym netto:………………………………………………………….(słownie:…………………………….) oraz Vat (……%)…………………………………………………....(słownie:…………………………….) 2. Kwota umowna brutto obejmuje wszystkie koszty potrzebne do wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2 niniejszej umowy i nie będzie podlegać waloryzacji. Kwota umowna brutto obejmuje również wszelkie obciążenia o charakterze publicznoprawnym związane z realizacja przedmiotu umowy, w szczególności podatek od towarów i usług w wysokości wynikającej z właściwych przepisów. 3. Podwyższenie stawki podatku od towarów i usług w okresie realizacji niniejszej umowy nie stanowi podstawy do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy brutto, a odpowiedniej zmianie ulega kwota wynagrodzenia netto oraz kwota podatku VAT. Obniżenie stawki podatku od towarów i usług w drodze zmian w obowiązujących przepisach lub wydania decyzji określającą niższą obowiązującą stawkę podatku VAT lub zwolnienie z VAT nie stanowi podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy netto, a odpowiedniej zmianie ulega kwota wynagrodzenia brutto lub kwota podatku VAT. 4. Zmiana odpowiednio wynagrodzenia brutto albo netto zgodnie z ustępem poprzedzającym oraz zmiana kwoty podatku VAT nie rodzi konieczności zawarcia aneksu do niniejszej umowy. Z chwilą wystąpienia podstawy do jej zmiany (wejścia w życie powszechnie obowiązujących przepisów prawa zmieniających stawkę VAT pozostająca w związku z realizacja niniejszej umowy) następuje ona automatycznie. § 5 Sposób rozliczenia i terminy płatności 1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości określonej w § 4 ust.1 niniejszej umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej zgodnie z właściwymi przepisami odrębnymi wraz z załącznikami w postaci: kopii protokołu odbioru bezusterkowego odbioru końcowego robót lub warunkowego protokołu odbioru końcowego robót oraz protokołu potwierdzającego usunięcie wad i usterek oraz końcowych oświadczeń podwykonawców z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. Do faktury tej Wykonawca dołączy ponadto potwierdzenia przelewów wymagalnego wynagrodzenia podwykonawców i dalszych podwykonawców za roboty budowlane oraz ich oświadczenia potwierdzające, ze otrzymali oni całe wynagrodzenie należne im na podstawie odpowiednich zaakceptowanych przez Zamawiającego umów (miedzy Wykonawcą i podwykonawcą lub podwykonawcą i dalszym podwykonawcą) oraz podpisana kartę gwarancyjną na roboty budowlane (załącznik nr 5 do niniejszej umowy). Oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców sporządzone zostaną według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 2. Jeżeli rozliczenie z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami dokonane jest całościowo w drodze potracenia wzajemnych wierzytelności i Wykonawca przedłoży stosowne oświadczenia o potrąceniu wraz z dowodem jego nadania listem poleconym lub dowodem doręczenia oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a także wraz z pisemnym potwierdzeniem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iż dokonane potracenie potwierdza. Jeżeli rozliczenia z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami nie będę ostateczne (brak będzie w ogóle oświadczeń o otrzymaniu wymagalnego wynagrodzenia lub będą one częściowe) Zamawiający może zatrzymać z faktury Wykonawcy część kwoty, do czasu ostatecznego wyjaśnienia rozliczeń z podwykonawcami, przez np. akceptujące oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, prawomocny wyrok sądowy lub potwierdzenie dokonania zapłaty. Zamawiający może również na podstawie zapisu § 9ust.13 niniejszej umowy i na zasadach tam określonych dokonać zapłaty bezpośredniej na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub dokonać złożenia świadczenia do depozytu sądowego. 3. Faktura zostanie wystawiona w następujący sposób: Nabywca: Powiat Legnicki, ul. Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica, NIP 691-22-26-286, Odbiorca: Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu, ul. Benedyktynów 4, 59-241 Legnickie Pole. 4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury w terminie 21 dni od daty ich skutecznego złożenia. Podstawa zapłaty będzie prawidłowo wystawiona faktura wraz z kompletem prawidłowo sporządzonych załączników. W przypadku dostarczenia faktury nie posiadającej wszystkich wymaganych załączników, wystawionej niezgodnie z przepisami odrębnymi lub o treści niezgodnej z niniejsza umową termin płatności, o którym mowa w zdaniu 1 nie rozpoczyna swego biegu i zaczyna biec dopiero od dostarczenia brakujących załączników lub od daty doręczenia niezbędnej faktury. 5. Wynagrodzenie płatne będzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w komparycji niniejszej umowy. Za termin uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi przelać na konto Wykonawcy określoną kwotę 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo potraceń z dowolnej należności Wykonawcy wszelkich zobowiązań finansowych Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikających nie tylko z niniejszej umowy. Wykonawca nie jest uprawniony do przedstawiania do potracenia swych należności w stosunku do Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy jak i swych zobowiązań w stosunku do Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zmawiającego. 7. Zamawiający nie wyraża zgody na wystawienie faktury w formie elektronicznej. 8. Wykonawca oświadcza, iż jest/nie jest podatnikiem VAT czynnym.* 9. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania przelewu jakichkolwiek wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego poprzedzającej dokonanie takiego przelewu. § 6 Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego 1. Zamawiający w ramach zawartej umowy zobowiązuje się do współdziałania w celu zrealizowania przedmiotu zamówienia spełniającego określone cele w umowie. 2. Zamawiający jest uprawniony do: 1) Bieżącej kontroli prawidłowości realizacji zobowiązań Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy, w szczególności ich zgodności z umową, dokumentacja projektową, ich terminowości, stanu zaawansowania, jakości oraz użytych materiałów i urządzeń, 2) Wglądu w wykonywane prace w zakresie określonym w § 2 umowy, a Wykonawca jest zobowiązany to umożliwić w każdym czasie Zamawiającemu lub osobom przez niego wskazanym. 3. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy nie później niż 14 dni roboczych od podpisania umowy. Od dnia przekazania terenu budowy Wykonawca jest dzierżycielem. 4. Zamawiający ustanowi branżowych Inspektorów nadzoru inwestorskiego posiadających określone prawem uprawnienia do nadzorowania prawidłowości wykonania robót. Wykaz ustanowionych przez Zamawiającego Inspektorów nadzoru wraz z urzędowo wymaganymi dokumentami Zamawiający przedstawi Wykonawcy przed dniem zgłoszenia rozpoczęcia realizacji robót budowlanych. 5. O zmianie osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru w danej branży i ustanowienia innego Inspektora, Zamawiający każdorazowo powiadamia na piśmie Wykonawcę. 6. W trakcie realizacji niniejszej umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu, o którym mowa w art.29 ust. 3a ustawy prawo zamówień publicznych. W szczególności Zamawiający uprawniony jest do: 1) żądania od Wykonawcy lub podwykonawcy przedłożenia stosownych oświadczeń i dokumentów (np. dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę; kopii umów o pracę spełniających wymogi w zakresie ochrony danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r, poz.922) lub innymi aktami prawnymi, które zastąpiłyby ustawę. 2) żądania od Wykonawcy lub podwykonawcy wyjaśnień w przypadku powzięcia wątpliwości co do spełnienia wymogu z art. 29 ust 3 a Prawo zamówień publicznych’ 3) przeprowadzenia kontroli przedstawicieli Zamawiającego na miejscu wykonania świadczenia. § 7 Obowiązki i uprawnienia Wykonawcy 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie, o którym mowa w § 2 niniejszej umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się do zebrania w ramach wynagrodzenia umownego wszelkich materiałów wyjściowych niezbędnych do wykonania dokumentacji powykonawczej i przekazania ich Zamawiającemu. 3. W terminach ustalonych przez Zamawiającego odbywać się będą spotkania koordynacyjne obu stron umowy, w których Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć. 4. W trakcie prowadzonej inwestycji prowadzone będą badania archeologiczne wynikające z decyzji nr 205/2018 z 20.02.2018 r. Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z osobą prowadzącą badania archeologiczne. 5. Wykonawca zapewni objęcie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach funkcji Kierownika budowy i Kierowników robót branżowych. O zmianie osób pełniących te funkcje Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na piśmie załączając odpowiednie dokumenty (uprawnienia, zaświadczenie o przynależności do odpowiedniej izby samorządu zawodowego, oświadczenie o podjęciu obowiązków) oraz wykazując, że osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie wymagane w postępowaniu przetargowym (o ile były wskazane). Wykonawca musi uzyskać pisemną zgodę na objęcie lub zmianę funkcji Kierownika budowy i Kierowników robót branżowych. Brak odpowiedzi ze strony Zamawiającego na pisemny wniosek Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego wniosku Zamawiającemu uznaje się za zgodę Zamawiającego. 6. Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie: 1) urządzi teren budowy, a po zakończeniu robót uporządkuje teren budowy i przekaże go Zamawiającemu w stanie umożliwiającym pełną eksploatację w terminie bezwarunkowego odbioru końcowego robót, 2) zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób niepowołanych, 3) będzie ponosił koszty zużycia mediów w okresie realizacji robót. Zamawiający nie udostępnia własnych mediów. 7. Wykonawca zobowiązuje się udzielać, informacji o personelu nadzorującym budowę, ilości zatrudnionych pracowników, czasie pracy oraz pracującym sprzęcie. Wykona

XIII. Informacje dodatkowe


-

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła