Licytacja L-224-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-224-2009 - Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

Dane zamawiającego

Spółka Komunalna Wschowa, Spółka Komunalna Wschowa
Daszyńskiego 10
67-400, Wscowa

Numer ogłoszenia w BZP:

L-224-2009

Termin otwarcia licytacji:

2009-10-16 14:09:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

Przedmiotem postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego jest wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wraz z krawężnikami. A) parametry: • kostka betonowa wibroprasowana typu „ DOMINO” grub. 8cm – kolor szary; • podsypka cementowo – piaskowa 1:4 grub. 3cm; • podbudowa zasadnicza z betonu cementowego klasy B – 7,5 grub. 20cm; • wzmocnienie podłoża – z gruntu stabilizowanego cementem o RM 5,0 Mpa wytworzonego w betoniarni o grub. 12cm; • krawężniki betonowe wibroprasowane w kolorze szarym typu ulicznego 15x30x100cm B) zakres usługi: • założenia projektowe dla budowanej inwestycji p.n. „ Stacja przeładunkowa wraz z punktem dobrowolnego gromadzenia odpadów we Wschowie ul. Kazimierza Wielkiego” • wielkość wykonywanej nawierzchni około 4 200 m2

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki : 1.1 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 1.2 Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 1.3 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 1.4 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne. 2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów żądanych w SIWZ, STWiORB i przedstawionych w formie załączników do oferty wg. formuły spełnia lub nie spełnia. 3. Wadium. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 4. Termin związania ofertą Termin związania ofertą wynosi 14 dni, bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej w niniejszym postępowaniu.

IV. Minimalna wysokość postąpienia

0.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-10-16 14:12:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. Postać oferty : 1.1 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, napisana pismem czytelnym, nie zawierając poprawek i skreśleń. 1.2 Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób upoważnionych do działania i zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta. 1.3 Kserokopie zaświadczeń powinny posiadać potwierdzenie zgodności z oryginałem. 1.4 Oferta musi zawierać cenę całkowitą łącznie z podatkiem VAT. 1.5 Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty). 1.6 Oferty składane są w jednym egzemplarzu. 1.7 Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 1.8 Oferent może przedłożyć tylko jedną ofertę (pod rygorem wykluczenia z przetargu). 1.9 Dokumenty zawarte w Specyfikacji mogą być wykorzystane przez Oferenta jedynie zgodnie z przeznaczeniem do opracowania oferty. 2. Oferta wspólna. W przypadku , kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki : 2.1 Wraz z ofertą winna być przedłożona kopia umowy lub inny dokument potwierdzający zawarcie konsorcjum (spółki cywilnej), podpisane przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa konsorcjum, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. 2.2 Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela(partnera wiodącego). 2.3 Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela (partnera wiodącego) wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów – należy załączyć je do oferty. 2.4 Przedstawiciel (partner wiodący) winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu – do oferty należy załączyć oświadczenie. 2.5 Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań. 3. Oznakowanie ofert : 3.1 Oferty należy składać w dwóch nieprzejrzystych, zaklejonych kopertach lub opakowaniach. 3.2 Koperta wewnętrzna ma być dokładnie zamknięta i zaklejona z adresem Zamawiającego, tytułem przetargu i opieczętowana pieczęcią firmy oferenta. 3.3 Koperta zewnętrzna (jest w pełni kopertą anonimową) ma być tylko zaadresowana do Zamawiającego : Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 10, 67-400 Wschowa woj. lubuskie i oznaczona następująco : Oferta przetargowa – PRZETARG NIEOGRANICZONY „Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wraz z krawężnikami dla budowanej inwestycji p.n. „ Stacja przeładunkowa wraz z punktem dobrowolnego gromadzenia odpadów we Wschowie ul. Kazimierza Wielkiego” CZĘŚĆ VII– TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o., lub przesłać pocztą na adres: Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 10, 67-400 Wschowa Termin składania ofert do dnia 05.11.2009 r. do godziny 1000 Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu. 2. Miejsce otwarcia ofert w siedzibie zamawiającego : Sala konferencyjna Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o. w dniu 05.11.2009 r. o godz. 1015 CZĘŚĆ VIII– OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY. Zgodnie z art. 3 ust.1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach , cena wykonania zamówienia obejmuje wszystkie elementy składowe, za wykonanie których Zamawiający jest zobowiązany wykonawcy zapłacić, w tym również podatek VAT. Cena powinna być podana w złotych polskich, w sposób następujący : - cena brutto ze wszystkimi czynnikami cenotwórczymi . CZĘŚĆ IX – KRYTERIA OCENY OFERT. 1. Kryteria oceny ofert Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów: najniższa cena wykonania przedmiotu zamówienia wg kosztorysu ofertowego według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do STWiORB – 100%. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów (100). Pozostałym oferentom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

1. Dokumenty wymagane. 1.1 Formularz ofertowy – druk jest załącznikiem do SIWZ. 1.2 Kosztorys ofertowy – druk jest załącznikiem do STWiORB. 1.3 Oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 1.4. Oświadczenie oferenta, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ustawy 1.5. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 1.6. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 1.7. Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie - robót podobnych do przedmiotu zamówienia wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością (referencje bezpośredniego inwestora). Przez „podobne” rozumie się dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia. 2. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej. Oferta winna zawierać dokumenty potwierdzające spełnianie warunków ustawowych z art. 24 Pzp dla każdego partnera z osobno, pozostałe dokumenty składane są wspólnie. 3. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów na potwierdzenie uprawnienia do wykonywania określonej działalności Wykonawca postępuje zgodnie z § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 87, poz.605). W/w dokumenty powinny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisania oferty. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem z postępowania o udzielenie zamówienia. Jeśli Zamawiający stwierdzi, że podane przez Oferenta informacje zamieszczone w ofercie, istotne dla postępowania są nieprawdziwe i zostanie to wykryte, będzie on automatycznie wykluczony z postępowania przetargowego i umownego. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty bez względu na wynik przetargu.

VIII. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 14 dni, bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert..

IX. Termin wykonania zamówienia

22.12.2009 r..

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.sk.wschowa.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, na niżej opisanych zasadach. 2. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości: - 0,1% wynagrodzenia umownego w okresie pierwszych 30 dni kalendarzowych zwłoki, liczone za każdy dzień zwłoki, - 0,3% wynagrodzenia umownego w okresie kolejnych 30 dni kalendarzowych zwłoki, liczone za każdy dzień zwłoki, - 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy następny dzień zwłoki; b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie rękojmi za wady w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; c) za odstąpienie od umowy bez istotnej przyczyny lub za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umowy. 3. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 4. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, staje się wymagalne: a) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu, b) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni. 5. W przypadku nie usunięcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiającego w protokole końcowym odbioru robót i przekazania do eksploatacji, Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie wad na koszt Wykonawcy.

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie, i skierowane na adres: Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 10, 67-400 Wschowa faksem: nr faksu (0-65) 540 26 07 Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia chyba, że pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami. 2.Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami. 2.1 Osoba uprawniona do porozumiewania się z dostawcami: Zbigniew Talkowski Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 10 – pok. nr 5 Tel. 065 540 84 64

Informacje o wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-10-16 14:12:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-11-05 14:09:00.

Termin przekazania zaproszeń:

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła