Licytacja L-224-2011

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-224-2011 - Zakup routerów do sieci WAN

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Marcin Nowakowski, Zakład Ubezpieczeń Społecznych DZP
Adres pocztowy: Szamocka 3, 5
Miejscowość: Warszawa, Kod pocztowy: 01-748
Tel.: +48 22 6671724, Faks: +48 22 6671733
Rodzaj zamawiającego: Instytucja ubezbieczenia społecznego i zdrowotnego

Numer ogłoszenia w BZP:

242777-2011

Termin otwarcia licytacji:

2011-09-29 11:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup routerów do sieci WAN
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) zakup, dostawa oraz instalacja 22 (dwadzieścia dwa) routerów w Centrali oraz w 21 Jednostkach Terenowych Zamawiającego; 2) usługa serwisu gwarancyjnego przez okres 36 miesięcy. 2. Zaoferowane routery muszą współpracować z posiadanym przez Zamawiającego systemem zarządzania urządzeniami aktywnymi sieci LAN WAN Huawei iManager U2000. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Urządzenie musi być routerem modularnym wyposażonym w minimum dwa interfejsy Gigabit Ethernet 10/100/1000 dla realizacji połączenia do sieci LAN, w tym jeden z możliwością wyboru styku miedzianego 10/100/1000 lub światłowodowego SFP (tzw. Combo). 2. Urządzenie musi być wyposażone w pamięć Flash minimum 256MB 3. Urządzenie musi być wyposażone w minimum 512MB pamięci RAM 4. Oprogramowanie routera musi umożliwiać rozbudowę o dodatkowe funkcjonalności bez konieczności instalacji nowego oprogramowania. Nowe zbiory funkcjonalności muszą być dostępne poprzez wprowadzenie odpowiednich licencji. Dopuszcza się również rozwiązanie, w którym wszystkie dostępne funkcjonalności są dostępne bez konieczności aktywowania. 5. Urządzenie musi być wyposażone w minimum dwa porty USB. Porty muszą pozwalać na podłączenie zewnętrznych pamięci FLASH w celu przechowywania obrazów systemu operacyjnego, plików konfiguracyjnych. 6. Wydajność routingu dla urządzenia powinna być nie mniejsza niż 180 kpps 7. Wydajność szyfrowania dla urządzenia powinna być nie mniejsza niż 180Mbit/s (dla pakietów o długości 1400 Byte) 8. Urządzenie musi być dostarczone z kablami pozwalającymi na podłączenie konsoli CLI. 9. Musi być urządzeniem modularnym posiadającym możliwość instalacji co najmniej: 1) 5 modułów z interfejsami sieciowymi 2) 3 modułów z układami DSP 10. Sloty urządzenia przewidziane pod rozbudowę o dodatkowe moduły z interfejsami sieciowymi muszą mieć możliwość obsadzenia: 1) modułami z portami szeregowymi - o gęstości co najmniej 2 porty na moduł 2) modułami z interfejsem ISDN BRI (styk S/T) - o gęstości co najmniej 2 port na moduł 3) modułami z przełącznikiem Ethernet - o gęstości co najmniej 4 portów na moduł 11. Sloty urządzenia przewidziane pod rozbudowę o moduł z układami DSP muszą mieć możliwość obsadzenia modułami gęstości nie mniejszej niż 32 kanałów każdy 12. Musi posiadać aktywną sprzętową akcelerację szyfrowania 3DES/AES 13. Musi posiadać wszystkie interfejsy aktywne. Nie dopuszcza się stosowania kart, w których dla aktywacji interfejsów potrzebne będą dodatkowe licencje lub klucze aktywacyjne i konieczne wniesienie opłat licencyjnych. Np. niedopuszczalne jest stosowanie karty 4-portowej gdzie aktywne są 2 porty, a dla uruchomienia pozostałych konieczne jest wpisanie kodu, który uzyskuje się przez wykupienie licencji na użytkowanie pozostałych portów. 14. Musi posiadać obsługę protokołów routingu IP BGPv4, OSPFv3, IS-IS, RIPv2 oraz routingu multicastowego PIM (Sparse i Dense) oraz routing statyczny. 15. Musi posiadać wsparcie dla funkcjonalności Policy Based Routing. 16. Musi posiadać wsparcie dla mechanizmów związanych z obsługą ruchu multicast: IGMP v3, PIMv1, PIMv2 17. Musi obsługiwać mechanizm Unicast Reverse Path Forwarding 18. Musi obsługiwać tzw. routing między sieciami VLAN w oparciu o trunking 802.1Q 19. Musi obsługiwać IPv6 w tym ICMP dla IPv6 20. Musi zapewniać obsługę list kontroli dostępu w oparciu o adresy IP źródłowe i docelowe, protokoły IP, porty TCP/UDP, opcje IP, flagi TCP 21. Musi posiadać obsługę NAT dla ruchu IP unicast i multicast oraz PAT dla ruchu IP unicast 22. Musi posiadać obsługę wirtualnych instancji routingu (VRF) - co najmniej 15 23. Musi być w stanie obsłużyć 20 000 wpisów w tablicach VRF (sumaryczna wartość dla wszystkich VRF) 24. Musi posiadać obsługę mechanizmu DiffServ 25. Musi mieć możliwość tworzenia klas ruchu oraz oznaczanie (Marking), klasyfikowanie i obsługę ruchu (Policing, Shaping) w oparciu o klasę ruchu. 26. Musi zapewniać obsługę mechanizmów kolejkowania ruchu: 1) z obsługą kolejki absolutnego priorytetu 2) ze statyczną alokacją pasma dla typu ruchu 3) WFQ 27. Musi obsługiwać mechanizm WRED 28. Musi obsługiwać protokół RSVP 29. Musi obsługiwać protokół GRE 30. Musi obsługiwać protokół NTP 31. Musi obsługiwać DHCP w zakresie Client, Server 32. Musi posiadać obsługę tzw. First Hop Redundancy Protocol (takiego jak VRRP lub mechanizm równoważny) 33. Musi posiadać obsługę mechanizmów uwierzytelniania, autoryzacji i rozliczania (AAA) z wykorzystaniem protokołów RADIUS 34. Musi obsługiwać protokół MPLS (funkcje LER i LSR) 35. Musi posiadać funkcjonalność sondy (nadajnik i odbiornik) do mierzenia parametrów ruchu dla protokołów IP oraz VoIP (pomiar jakości poprzez symulację kodeków VoIP i mierzenie parametrów opóźnienia tam i z powrotem (roundtrip), jitter i utraty pakietów) 36. Musi mieć możliwość wykorzystania go w przyszłości do pracy jako brama VoIP/PSTN z interfejsami PRI/BRI/analog z użyciem protokołów takich jak SIP lub H.323. 37. Musi posiadać funkcjonalność firewall 38. Musi posiadać możliwość szyfrowania połączeń z wykorzystaniem algorytmów 3DES/AES 39. Musi być zarządzane za pomocą SNMPv3 40. Musi zapewnić obsługę sflow lub odpowiednika (np. J-Flow, NetFlow) 41. Musi być konfigurowalne za pomocą interfejsu linii poleceń 42. Plik konfiguracyjny urządzenia (w szczególności plik konfiguracji parametrów routingu) musi pozwalać na edycję w trybie off-line, tzn. musi być możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym komputerze. Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nie ulotnej powinno być możliwe uruchomienie urządzenia z nowa konfiguracją. 43. Musi mieć możliwość montażu w szafie 19 cal. 44. Urządzenie musi posiadać wbudowany zasilacz umożliwiający zasilanie prądem przemiennym 230V 45. Urządzenie musi mieć możliwość instalacji zewnętrznego redundantnego zasilacza 46. Urządzenie musi być objęte 36-miesięcznym serwisem gwarancyjnym. 47. Urządzenie musi być wyposażone w kartę gwarancyjną oraz dokumentację techniczną w języku polskim lub języku angielskim.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 32.42.00.00-3
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
1. Termin realizacji zamówienia – zakup, dostawa i instalacja routerów nastąpi w terminie do 5 tygodni od daty podpisania umowy.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 6 000,00 złotych (słownie: sześć tysięcy złotych)

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Inne dokumenty

Inne wymagane oświadczenia i dokumenty: 1) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy; 2) w przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy. 3) Pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - w przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian umowy w zakresie opisu przedmiotu zamówienia i jego cech oraz sposobu i terminu jego realizacji. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy na osoby trzecie w zakresie cesji wierzytelności. 3. Zmiana umowy wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 4. Zmiana postanowień umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 5. Z wnioskiem o zmianę postanowień umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający.

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://www.zus.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Licytacja elektroniczna zostanie przeprowadzona na Platformie Licytacji Elektronicznej udostępnionej przez Urząd Zamówień Publicznych pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl 2. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji Wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 1) Wymagania formalne: a) Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl b) Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do licytacji elektronicznej, musi zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji elektronicznej, winien przekazać Zamawiającemu informacje o swoim loginie. c) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania loginu najpóźniej na dwa dni przed terminem otwarcia licytacji w przypadku podania niewłaściwego loginu (login należy podać dokładnie stosując te same znaki, w tym duże i małe litery, jeśli takie podano przy rejestracji), lub nieprzekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, d) Nie dostarczenie loginu w sposób i w terminie określonym powyżej będzie traktowane jako odstąpienie Wykonawcy od dalszego postępowania. Pomoc w rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się w menu na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, w zakładce Samouczek. 2) Wymagania techniczne: a) Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa / Firefox 2.0 lub wyższa. b) Komputer podłączony do sieci Internet i zasilania. c) Nie jest wymagany podpis elektroniczny

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Licytacja elektroniczna na zakup routerów do sieci WAN będzie licytacją jednoetapową. 2. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne, korzystniejsze postąpienia. Możliwość składania postąpień istnieje od momentu otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złoży ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto (z podatkiem VAT), wyrażoną w złotych oraz w groszach. Grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Cena brutto (z podatkiem VAT) podana w toku licytacji za wykonanie przedmiotu zamówienia powinna: 1) Stanowić cenę całkowitą brutto (z podatkiem VAT) za wykonanie przedmiotu zamówienia; 2) Zawierać wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją zamówienia oraz uwzględniać inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty; 3) Zostać podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku; 4) Zawierać stawkę podatku VAT określaną zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) 6. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 7. Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą za realizację przedmiotu zamówienia kwotę 360.000,00 zł brutto (z podatkiem VAT) (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy zł 00/100). 8. Minimalna wysokość postąpienia 1.000,00 zł brutto (z podatkiem VAT) (słownie: jeden tysiąc zł 00/100). 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto w złotych (z podatkiem VAT). 10. Czas systemowy w trakcie licytacji elektronicznej - Aktualny czas w trakcie licytacji elektronicznej wyświetlany na Platformie Licytacji Elektronicznej jest decydujący dla oceny momentu dokonywania poszczególnych czynności, w tym również i dla oceny, czy dane postąpienie zostało złożone przed zamknięciem licytacji. 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych parametrów licytacji. O zmianach zostaną niezwłocznie poinformowani wszyscy zaproszeni do licytacji Wykonawcy.

Minimalna wysokość postąpienia

1000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2011-09-20 09:29:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Siedziba Zamawiającego - ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa, skrzydlo C, I piętro, sekretariat Departamentu Zamówień Publicznych, pok. 104

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2011-09-29 11:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2011-09-29 12:54:22

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny oferty zawierającej podatek VAT. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w jednej lub kilku z następujących form: a) pieniądzu, b) poręczeniu bankowym lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, c) gwarancji bankowej, d) gwarancji ubezpieczeniowej, e) poręczeniu udzielonym przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy: a) w pieniądzu - odpowiednią kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego, nr rachunku Bank Handlowy 46 1030 1016 0000 0000 6175 4822, a dokument potwierdzający wpłatę (pokwitowanie) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie ul. Szamocka 3, 5, Departament Zamówień Publicznych, skrzydło C, pok. 104, najpóźniej przed podpisaniem umowy; b) w przypadku wniesienia zabezpieczenia w pozostałych dopuszczanych formach dokument zabezpieczenia należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie ul. Szamocka 3, 5, Departament Zamówień Publicznych, skrzydło C, I piętro, pok. 104 najpóźniej przed podpisaniem umowy. 4. Z dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłat należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie o okolicznościach stanowiących podstawę do żądania wypłaty należności. 5. Warunki i termin zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone zostały we wzorze umowy.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Zamawiający wymaga, aby wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpiło na warunkach i zasadach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do Instrukcji dla Wykonawców zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego http://www.zus.pl

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Szczegółowe informacje dla Wykonawców, związane z udziałem w postępowaniu, zawarte zostały w Instrukcji dla Wykonawcow zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego http://www.zus.pl.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła