Licytacja L-224-2019

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest 10000424 z ofertą o wartości 2.75PLN.
Dane zwycięzcy:
10000424 - DeKaL, P.U.H.DeKaL W. Deć i Wspólnicy Sp. J
Przemysłowa 20
21-100, Lubartów


Ogłoszenie o zamówieniu L-224-2019 - Sukcesywna dostawa oleju opałowego do jednostek organizacyjnych Powiatu Chełmskiego

Dane zamawiającego


Nazwa: Artur Giza, Powiat Chełmski
Adres pocztowy: Plac Niepodległości 1
Miejscowość: Chełm, Kod pocztowy: 22-100
Tel.: 082 562 75 01, Faks: 082 562 75 10
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

626985-N-2019

Termin otwarcia licytacji:

2019-12-17 09:00:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Sukcesywna dostawa oleju opałowego do jednostek organizacyjnych Powiatu Chełmskiego

Dostawy

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego, o szacunkowej ilości do 298 000,00 litrów, spełniającego wymagania określone w normie PN-C-96024:20144 dla gatunku L-1, zwanego dalej „olejem opałowym” do jednostek organizacyjnych Powiatu Chełmskiego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do ww. wymagań, jednak Wykonawca który powołuje się na rozwiązanie równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wskazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 2. Opis wymogów Zamawiającego dotyczących przedmiotu zamówienia: Wartość opałowa - Nie niższa niż 41 MJ/kg Gęstość w temperaturze 15°C - Nie wyższa niż 0,9 g/ml Lepkość kinematyczna w temp. 20°C - Nie większa niż 6,0 mm²/s Temperatura zapłonu - Nie niższa niż 56°C Temperatura płynięcia - Nie wyższa niż ( -24°C) Skład frakcyjny - Do temp. 250°C destyluje się nie więcej niż 65% (v/v) Do temp. 350°C destyluje się nie więcej niż 85% (v/v) Pozostałość w koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej - Nie większa niż 0,3% (m/m) Pozostałość po spopieleniu - 0,01% (m/m) Zawartość siarki - Nie więcej niż 0,15% (m/m) Zawartość wody - Nie większa niż 200 mg/kg Całkowita wartość zanieczyszczeń - Nie większa niż 24mg/kg 3. Planowana ilość dostaw oleju opałowego do poszczególnych jednostek: a) Powiat Chełmski, budynek biurowo-mieszkalny położony przy ul. St. Wójtowicza 1, 22-110 Ruda Huta – w ilości do 8 000,00 litrów; b) Dom Pomocy Społecznej w Chojnie Nowym Pierwszym, Chojno Nowe Pierwsze 118, 22-130 Siedliszcze – w ilości do 80 000,00 litrów; c) Dom Dziecka w Siedliszczu, ul. Szkolna 66,22-130 Siedliszcze – w ilości do 110 000,00 litrów; d) Zespół Szkół w Dubience, ul. 3 Maja 4, 22-145 Dubienka - w ilości do 60 000,00 litrów; e)Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dorohusku, ul. Graniczna 1, 22-175 Dorohusk - w ilości do 40 000,00 litrów. 4. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać olej opałowy autocysternami do poszczególnych jednostek organizacyjnych Powiatu Chełmskiego, gdzie minimalna jednorazowa dostawa wynosić będzie: a) 2000 litrów dla Powiatu Chełmskiego, budynek biurowo-mieszkalny położony przy ul. St. Wójtowicza 1,22-110 Ruda Huta; b) 4 000 litrów dla Domu Pomocy Społecznej w Chojnie Nowym Pierwszym, Chojno Nowe Pierwsze 118, 22-130 Siedliszcze; c)4 500 litrów dla Domu Dziecka w Siedliszczu, ul. Szkolna 66, 22-130 Siedliszcze; d) 5 000 litrów Zespół Szkół w Dubience, ul. 3 Maja 4, 22-145 Dubienka ; e) 3 500 litrów Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dorohusku, ul. Graniczna 1, 22-175 Dorohusk. Dostawy oleju opałowego realizowane będą sukcesywnie zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez zarządców poszczególnych jednostek, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. 7.30 – 13.30. Realizacja dostaw w terminie 48 godzin od przekazania zamówienia telefonicznie bądź faksem. Podane ilości paliwa są ilościami szacunkowymi, w przypadku niezrealizowania ilościowego przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego w czasie trwania umowy, dostawę uważa się za zakończoną bez jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych. Minimalna realizacja ilościowa to 75 % przedmiotu zamówienia.

https://spchelm.bip.lubelskie.pl

1. Przy każdej dostawie oleju opałowego Wykonawca dostarczy jednostce świadectwo jakości lub dokument równoważny przedstawiający parametry dostarczanego oleju opałowego, wystawione przez producenta lub jednostkę upoważnioną do wykonywania badań. Wymienione dostawy obejmują pełny zakres tj. załadunek na środek transportu, transport oraz rozładunek w miejscu przeznaczenia. 2. Zamawiający przewiduje rozładunek oleju opałowego z autocysterny do zbiorników przy zastosowaniu pompy przy autocysternie. Autocysterna dostarczająca olej opałowy ma być wyposażona w atestowany, zalegalizowany licznik prawidłowo wskazujący dostarczoną/zatankowaną ilość opału, pompę ssąco-tłoczącą oraz wąż o długości minimum 30 m. 3. Dostawy do jednostek objętych zamówieniem nie będą łączone, każda jednostka zamawia olej opałowy indywidualnie, zgodnie z aktualnymi potrzebami, mogą jednak wystąpić sytuacje zamówienia oleju opałowego w tym samym czasie przez więcej niż jedną jednostkę.

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


1. Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji elektronicznej zostaną zaproszeni do składania ofert, a ich dane zostaną przesłane do Urzędu Zamówień Publicznych na platformę do prowadzenia licytacji elektronicznych znajdującą się pod adresem www.licytacje.uzp.gov.pl. 2. Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie jako Wykonawca. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w tym systemie przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z wnioskiem winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie (identyfikatorze). 3. Pomoc w sposobie rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się w Menu na głównej stronie platformy licytacji w zakładce „Samouczek”. 4. Wymagania techniczne: Komputer PC (lub równoważny) z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz podłączony do sieci Internet. Zainstalowana przeglądarka: MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej.

www.licytacje.uzp.gov.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 2. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. Wykonawcy w toku licytacji podają oferowaną przez siebie cenę brutto za 1 litr oleju opałowego. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto w dniu składania ofert. Ewentualna różnica pomiędzy ceną brutto za 1 litr oleju opałowego zaoferowaną przez Wykonawcę a ceną brutto za 1 litr oleju opałowego określoną na oficjalnej stronie producenta (u którego zaopatrywać się będzie Wykonawca przez cały okres realizacji dostaw) obowiązującą w dniu ogłoszenia niniejszego postępowania w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Zamawiającego stanowić będzie stały upust/narzut, który będzie stosowany przy obliczaniu ceny każdej dostawy w okresie obowiązywania umowy. W przypadku, gdy na stronie internetowej producenta oleju opałowego nie podano ceny na wskazany dzień, należy przyjąć ostatnią aktualną cenę oleju opałowego obowiązującą w dniu ogłoszenia niniejszego postępowania w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Zamawiającego. 5. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto za 1 litr oleju opałowego wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 6. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 7. Jedno postąpienie (minimalna różnica między kolejnymi ofertami) wynosi 0,01 zł brutto (słownie: jeden grosz). 8. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców.

0.01

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Relatywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2019-12-09 10:00:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2019-12-17 09:00:00.

Czas od ostatniego postąpienia

Upływa 2019-12-17 09:10:26

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


Warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2019 poz. 755 z późn. zm.) posiada aktualną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, obowiązującą przez cały okres realizacji zamówienia. Zamawiający żąda złożenia powyższego dokumentu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.

-

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

-

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał a w przypadku świadczeń okresowych i ciągłych również wykonuje: - co najmniej jedną sukcesywną dostawę oleju opałowego realizowaną przez okres co najmniej 6 miesięcy w ilości co najmniej 100 000 litrów, wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz którego dostawa została wykonana oraz załączeniem dowodów określających czy ta dostawa została wykonana lub jest wykonywana należycie. Zamawiający żąda złożenia powyższego dokumentu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.

Nie

-

Tak

  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp): Tak
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp): Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

1. Zamawiający żąda złożenia oświadczenia o przynależności (lub jej braku) do grupy kapitałowej (załącznik Nr 2). Zamawiający żąda złożenia powyższego dokumentu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. 2. Zamawiający żąda złożenia odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy. Zamawiający żąda złożenia powyższego dokumentu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentu, zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

Zamawiający żąda złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji. 1. Koncesję na obrót paliwami płynnymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2019 poz. 755 z późn. zm.). 2. Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych i ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych i ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych i ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu dostaw stanowi załącznik nr 4.

-

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia wraz z wnioskiem Wykonawcy (wzór zobowiązania – Załącznik nr 5). 3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 oraz ust 5 pkt 1 ustawy Pzp. 4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 1. 5. Wykonawca wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składa oświadczenie wstępne potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu. 6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia wstępne składa każdy Wykonawca. 7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu wstępnym. 8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej), wraz z ofertą należy złożyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, także pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy, w przypadku, gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej w drodze czynności notarialnej w rozumieniu ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (t.j Dz. U. z 2019 r. poz. 540 z późn. zm.). Adwokat i radca prawny mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa.

IX. Termin związania ofertą


okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


data zakończenia: 2021-12-31

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


nie dotyczy

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


Istotne dla stron postanowienia umowy zawarte są w projekcie umowy będącej załącznikiem do niniejszego ogłoszenia, zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.

XIII. Informacje dodatkowe


1. Wniosek wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. 2. Wniosek składa się w formie pisemnej. 3. Wniosek i jego załączniki muszą być opieczętowane pieczątką imienną i podpisane lub podpisane czytelnie przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 4. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. 2018 r. poz. 2188 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub faksu. Z zastrzeżeniem, że jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, innych ustaw lub rozporządzeń wykonawczych wymagają szczególnej formy dla danego dokumentu, Wykonawca musi zastosować tą formę. 5. Ochrona danych osobowych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Powiat Chełmski, Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm. 2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem: iod@powiatchelmski.pl 3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Sukcesywna dostawa oleju opałowego do jednostek organizacyjnych Powiatu Chełmskiego”, Znak sprawy: OG.272.1.39.2019, prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej. 4) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą: • osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”. 5) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a po tym czasie przez okres wskazany w przepisach prawa. 6) Obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych bezpośrednio dotyczących Pana/Pani jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 7 ) W odniesieniu do Pana/Pani danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 8) Posiada Pan/Pani: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Pana/Pani dotyczących*; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pan/Pani uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy RODO. 9) Nie przysługuje Panu/Pani: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Pana/Pani jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. *Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. **Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła