Licytacja L-228-2013

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-228-2013 - BRZEZINY 1807L

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Artur Giza, Powiat Chełmski
Adres pocztowy: Plac Niepodległości 1
Miejscowość: Chełm, Kod pocztowy: 22-100
Tel.: 082 562 75 01, Faks: 082 562 75 10
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

107245

Termin otwarcia licytacji:

2013-07-01 09:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
BRZEZINY 1807L
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zadania jest przebudowa mostu Nr JNI 01028834 i nawierzchni na drodze powiatowej Nr 1807L w obrębie Brzeziny Zakres zadania obejmuje: ROBOTY DROGOWE: I.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE: 1.Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym- 0,27 km 2.Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych (zatoka autobusowa oraz konstrukcja jezdni przed i za mostem)- 128,00 m2 3.Usunięcie krzewów w pasie drogowym na całej długości projektowanej drogi- 1,00 kpl. 4.Zdjęcie warstwy humusu- 3 414,00 m2 II.ROBOTY ZIEMNE: 1.Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych- 396,84 m3 2.Wykonanie nasypów- 17,10 m3 3.Wykonanie warstwy mrozoochronnej gr. 10 cm (zatoka autobusowa i poszerzenia)- 126,40 m3 4.Wykonanie warstwy mrozoochronnej gr. 15 cm (konstrukcja jezdni przed i za mostem)- 14,25 m3 III.PODBUDOWY: 1.Warstwa ulepszonego podłoża z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5 Mpa i gr. 15 cm (zatoka autobusowa)- 214,00 m2 2.Warstwa ulepszonego podłoża z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5 Mpa i gr. 15 cm (konstrukcja jezdni przed i za mostem oraz na poszerzeniach)- 1 141,67 m2 3.Warstwa ulepszonego podłoża z piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5 Mpa i gr. 10 cm (konstrukcja chodnika)- 246,00 m2 4.Podbudowa pomocnicza z KŁSM 0/31,5 o gr. 20 cm- 214,00 m2 5.Podbudowa pomocnicza z KŁSM 0/31,5 o gr. 15 cm- 1 109,17 m2 6.Podbudowa zasadnicza z AC 22P 50/70 o gr. 14 cm (zatoka autobusowa)- 214,00 m2 7.Podbudowa zasadnicza z AC 22P 50/70 o gr. 10 cm (konstrukcja jezdni przed i za mostem)- 95,00 m2 8.Podbudowa zasadnicza z AC 22P 50/70 o gr. 9 cm (na poszerzeniach)- 1 000,00 m2 II.NAWIERZCHNIE: 1.Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych- 1 485,00 m2 2.Warstwa wiążąca/wyrównawcza z AC 16W 50/70- 426,00 m3 3.Warstwa ścieralna AC 11S 50/70 o gr. 4 cm- 1 485,00 m2 4.Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gr. 3 cm- 246,00 m2 III.ROBOTY BRUKARSKIE: 1.Krawężniki betonowe 20x30 na ławie betonowej C12/15 i podsypce cementowo- piaskowej- 172,00 m 2.Betonowe obrzeża chodnikowe 6x20x100 na podsypce cementowo- piaskowej Pm=1,5 Mpa- 159,00 m 3.Betonowe obrzeża chodnikowe 8x30x100 na warstwie piasku stabilizowanej cementem Rm=2,5 Mpa- 15,00 m IV.UMOCNIENIE POWIERZCHNI SKARP HUMUSEM: humusowanie- 928,49 m2 V.OZNAKOWANIE PIONOWE: 1.Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych- 6,00 szt. 2.Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do słupków A i D- 6,00 szt. BRANŻA MOSTOWA I.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE: 1.Demontaż stalowych balustrad z załadunkiem i wywozem do miejsca utylizacji- 0,17 m3 2.Skucie belki gzymsowej wraz ze słupkami balustrad oraz części ustroju nośnego i skrzydełek z betonu zbrojonego wraz z załadunkiem i wywozem gruzu do miejsca utylizacji- 2,91 m3 3.Mechaniczna rozbiórka nawierzchni asfaltowej wraz z warstwą ochronną z betonu i izolacją o śr. gr. 5 cm wraz z załadunkiem i wywozem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego- 86,25 m2 II.USTROJE NOŚNE: 1.Kapa chodnikowa na mokro- 31,75 m3 2.Lokalne naprawy powierzchni betonu z zaprawami typu PCC i nakładanymi ręcznie- 45,97 m2 III.HYDROIZOLACJA: izolacja z papy zgrzewalnej- 45,98 m2 IV.WYPOSAŻENIE POMOSTU: 1.Wykonanie barieroporęczy na obiekcie zakotwionych w kapach chodnikowych, wraz z oczyszczeniem i wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego- 25,00 m 2.Montaż barier ochronnych jednostronnych- odcinki początkowy i końcowy na dojazdach do obiektu- 48,00 m V.ROBOTY PRZYOBIEKTOWE: 1.Rozebranie stożka gruntowego- 13,56 m3 2.Odtworzenie stożka z gruntu pozyskanego z rozbiórki ewentualnie z gruntu uzyskanego z ukopu- 13,56 m3 3.Rozebranie umocnienia z płyt typu JOMB na stożkach- 20,64 m2 4.Wykonanie umocnienia stożka geokratą o wysokości 230 cm wraz z wypełnieniem humusem i obsianiem mieszanką traw- 20,09 m2 VI.ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I ZABEZPIECZAJĄCE: 1.Wykonanie nawierzchni na kapie gzymsowej, gr. min. 5 mm, na bazie żywic syntetycznych, wraz z gruntowaniem podłoża- 15,00 m2 2.Przygotowanie podłoża betonowego poprzez czyszczenie strumieniowo- ścierne i wykonanie powierzchniowego zabezpieczenia betonu- wykonanie powierzchniowego zabezpieczenia belek gzymsowych powłoką elastyczną o zwiększonej zdolności krycia zarysowań do 0,3 mm- 25,00 m2 3.Przygotowanie podłoża betonowego poprzez czyszczenie strumieniowo- ścierne i wykonanie powierzchniowego zabezpieczenia betonu- wykonanie powierzchniowego zabezpieczenia przyczółków powłoką elastyczną o zwiększonej zdolności krycia zarysowań do 0,3 mm- 40,80 m2 4.Przygotowanie podłoża betonowego poprzez czyszczenie strumieniowo- ścierne i wykonanie powierzchniowego zabezpieczenia betonu- wykonanie powierzchniowego zabezpieczenia ustroju nośnego powłoką sztywną bez zdolności krycia zarysowań- 43,29 m2 5.Ustawienie krawężników betonowych zanikających o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu B15 na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm- 20,00 m 6.Wykonanie elastycznego przekrycia dylatacyjnego o dopuszczalnym przemieszczeniu krawędzi do 50 mm- 14,40 m 7.Ustawienie krawężników kamiennych na podlewce z grysu otoczonego żywicą- 25,00 m 8.Wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego - warstwa ścieralna grubości 4 cm- 37,08 m2 9.Wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego - warstwa wiążąca grubości 4 cm- 37,08 m2 10.Wykonanie uszczelnienia przykrawędziowego taśmą- 224,26 m 11.Umocnienie koryta rzeki geokratą gr. 15 cm ułożoną na geotkaninie z wypełnieniem żwirem 16-32 mm- 73,44 m2 12.Ściek skarpowy z elementów betonowych wg. KPED 0103, grub. 15 cm na podsypce cementowo- piaskowej- 13,15 m 13.Umocenienie wylotu ścieku skarpowego z kamienia naturalnego- 4,00 szt. 14.Element betonowy wykonany na mokro z betonu C30/37 - ściek łączący ściek przykrawężnikowy i ściek skarpowy- 4,60 m Wykonawca udzieli Zamawiającemu na wykonany przedmiot zamówienia pisemnej gwarancji na okres 48 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego robót budowlanych. W ramach zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy: 1.Wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót, kosztorysem ofertowym i zasadami wiedzy technicznej przy zastosowaniu obowiązujących przepisów i warunków technicznych. 2.Zabezpieczenie placu budowy wraz z bezpośrednim sąsiedztwem prowadzonych prac zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 3.Opracowanie projektu czasowej zmiany organizacji ruchu na czas wykonywania przedmiotu zamówienia wraz z uzyskaniem opinii organu zarządzającego ruchem na terenie powiatu chełmskiego. 4.Zapewnienie ciągłości ruchu w trakcie prowadzenia robót. 5.Zabezpieczenie oraz utrzymanie wszelkich elementów bezpieczeństwa ruchu wprowadzonych na podstawie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania przedmiotu zamówienia (oznakowania, wygrodzeń, itp.) w sposób zapewniający ich widoczność i czytelność. 6.Uporządkowanie placu budowy. 7.Wykonanie, pokrycie kosztów wszystkich badań, pomiarów, ekspertyz niezbędnych do realizacji zadania i dla udokumentowania wymaganej ilości wykonanych robót, a także wbudowanych materiałów. Wszystkie opinie i wyniki badań muszą być wykonane przez specjalistyczne laboratorium branżowe. 8.Sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 9.Dostarczenie Zamawiającemu wszystkich dokumentów niezbędnych do oceny prawidłowego wykonania robót.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 45.23.31.20-6
Dodatkowe przedmioty 45.23.31.42-6
45.22.11.11-3

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
Zakończenie: 30.09.2013.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) do dnia i godziny otwarcia licytacji. 2.Termin otwarcia licytacji zostanie dokładnie określony w zaproszeniu do składania ofert przesłanym każdemu Wykonawcy dopuszczonemu do udziału w licytacji, z tym, że otwarcie licytacji nastąpi nie wcześniej niż 5 dni od dnia przekazania zaproszenia. 3.Wykonawca wnosi wadium w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy. 4.Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP SA O / Chełm Nr 25 1020 1563 0000 5902 0013 7349 z dopiskiem wadium- Przebudowa mostu Nr JNI 01028834 i nawierzchni na drodze powiatowej Nr 1807L w obrębie Brzeziny. Wadium uważa się za wniesione , jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed otwarciem licytacji. 5.Dowód wniesienia wadium powinien zostać dostarczony do Zamawiającego do dnia i godziny otwarcia licytacji. 6.Zamawiający dokona zatrzymania bądź zwrotu wadium zgodnie z treścią art. 46 ustawy..

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
-

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien wykazać roboty budowlane z okresu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz winien załączyć dowody dotyczące najważniejszych robót, określających czy roboty zostały wykonane w sposób należyty a także wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Warunek będzie spełniony gdy Wykonawca dowiedzie, że wśród wykazanych robót znajdują się 2 roboty budowlane w zakresie: a)1 robota budowlana- budowa lub przebudowa dróg w technologii nakładki bitumicznej o długości nie mniejszej niż 200,00 m oraz o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto, b)1 robota budowlana- budowa lub przebudowa mostu o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto lub 1 robota budowlana obejmująca swoim zakresem łącznie: budowę lub przebudowę drogi w technologii nakładki bitumicznej o długości nie mniejszej niż 200,00 m oraz o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto oraz budowę lub przebudowę mostu o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto.

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Wykonawca winien wykazać dysponowanie zasobami: 1.samochód samowyładowczy o ładowności min. 8 t z przykryciem brezentowym- min. 2 szt. 2.równiarka- min. 1 szt. 3.koparka- min.1 szt. 4.walec ogumiony- min. 1 szt. 5.walec statyczny- min.1 szt. 6.układarka do układania mieszanki- min.1 szt. 7.skrapiarka - min.1 szt. 8.młot pneumatyczny- min.1 szt. 9.szczotka mechaniczna- min.1 szt. 10.płyta wibracyjna- min.1 szt.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca winien wykazać dysponowanie osobami:- 1 osobą do pełnienia funkcji Kierownika budowy posiadającą ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej i mostowej oraz min. 24 miesięczny staż pracy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji robót branży drogowej i mostowej lub 2 osobami, z których jedna posiada ważne uprawnienie budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej oraz min. 24 miesięczny staż pracy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji robót branży drogowej, a druga uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej oraz min. 24 miesięczny staż pracy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji robót branży mostowej. Uprawnienia budowlane do kierowania robotami powinny być wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. W przypadku nabycia uprawnień budowlanych w innym kraju niż Polska będą także uznawane kwalifikacje zawodowe nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (European Economic Area- EEA) i Konfederacji Szwajcarskiej.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na potwierdzenie spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca winien wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości 200 000,00 zł oraz fakt ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 200 000,00 zł na wszystkie zdarzenia.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonante w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym powyżej.

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Inne niewymienione dokumenty

Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Dopuszcza się możliwość złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej wykonawców w rozumieniu art. 23 ustawy. W przypadku złożenia oferty wspólnej każdy z wykonawców musi oddzielnie udokumentować spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1 oraz brak podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ustawy. Wymagania określone w art. 22 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ustawy Wykonawcy mogą spełniać wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę bądź upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, zgodnie z treścią dokumentu określającego status Wykonawcy bądź treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
amawiający przewiduje zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie: 1)terminu realizacji umowy gdy jest ona spowodowana: a)warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi wykonywanie robót (przez warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonywanie robót należy rozumieć warunki atmosferyczne w znaczny sposób odbiegające od warunków zwykle panujących o tej samej porze roku na terenie realizowania robót, b)epidemią stwierdzoną przez uprawnione do tego organy, c)siłą wyższą, d)wadami dokumentacji projektowej uniemożliwiającymi prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i skutkującymi przerwą w realizacji robót budowlanych. 2)zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez strony w przypadku zdarzeń takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, zmiana zakresu obowiązków pod warunkiem, że zaproponowane osoby będą miały kwalifikacje nie niższe od osób wskazanych w umowie. Zmiany umowy wymagają zgody Zamawiającego i Wykonawcy w formie sporządzonego na piśmie i podpisanego przez strony aneksu. Poza przypadkami wymienionymi wyżej Zamawiający nie przewiduje zmiany innych istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

bip.powiat.chelm.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1.Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji elektronicznej zostaną zaproszeni do składania ofert, a ich dane zostaną przesłane do Urzędu Zamówień Publicznych na platformę do prowadzenia licytacji elektronicznych znajdującą się pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl. 2.Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie jako Wykonawca. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w tym systemie przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z wnioskiem winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie (identyfikatorze). 3.Pomoc w sposobie rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się w Menu na głównej stronie platformy licytacji w zakładce Samouczek. 4.Wymagania techniczne: Komputer PC (lub równoważny) z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz podłączony do sieci Internet. Zainstalowana przeglądarka: MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej..

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 2.W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3.Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4.W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach (grosze należy oddzielić od złotych kropką). 5.Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6.Jedno postąpienie (minimalna różnica między kolejnymi ofertami) wynosi 10 000,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 7.Licytacja elektroniczna rozpoczyna się od ceny wywoławczej 481 600,00 zł brutto (słownie: czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset złotych). 8.W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców.

Minimalna wysokość postąpienia

10000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2013-06-19 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Starostwo Powiatowe w Chełmie, Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm, I piętro, pokój Nr 127

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2013-07-01 09:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2013-07-01 10:00:11

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1.Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest stosownie do postanowień art.150 ust. 1 i 2 ustawy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10 % zaoferowanej ceny (z VAT). 2.Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 3.Wykonawca w złożonej ofercie określa formę w jakiej wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 4.Forma zabezpieczenia musi być zgodna z przepisami ustawy, tj. art. 148 ust 1 ustawy. 5.Zabezpieczenia wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego PKO BP SA O / Chełm Nr 25 1020 1563 0000 5902 0013 7349 z dopiskiem zabezpieczenie należytego wykonania umowy - Przebudowa mostu Nr JNI 01028834 i nawierzchni na drodze powiatowej Nr 1807L w obrębie Brzeziny. 6.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwrócone będzie zgodnie z postanowieniami art. 151 ustawy. 7.Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy(art. 141 ustawy)

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne dla stron postanowienia umowy zawarte są w projekcie umowy będącej załącznikiem do niniejszego ogłoszenia zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

nie dotyczy

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła