Licytacja L-228-2014

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-228-2014 - Usługi sprzątania

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Paweł Węgrzynowski, COS-OPO w Wałczu
Adres pocztowy: Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 99
Miejscowość: Wałcz, Kod pocztowy: 78-600
Tel.: (67) 258-44-61, Faks: (67) 258-44-61
Rodzaj zamawiającego: Istytucja Gospodarki Budżetowej

Numer ogłoszenia w BZP:

237890-2014

Termin otwarcia licytacji:

2014-07-31 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługi sprzątania
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Utrzymanie czystości w obiekcie krytej pływalni, okresowe zabezpieczenie posadzek powłokami ochronnymi, okresowe mycie okien w obiektach sportowych i internatach.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 90.91.10.00-6
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
24 miesiące

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący numer rachunku bankowego zamawiającego: 73 1240 5918 1111 0010 3717 1596 z dopiskiem: „Wadium - zamówienie na usługi sprzątania”. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz należy złożyć łącznie z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, może być w oddzielnej kopercie. Wadium wniesione przez jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uważa się za wniesione prawidłowo.

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
(nie dotyczy/zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania warunków)

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
(nie dotyczy/zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania warunków)

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
(nie dotyczy/zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania warunków)

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
(nie dotyczy/zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania warunków)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
(nie dotyczy/zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania warunków)

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Inne niewymienione dokumenty

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Nie

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://www.bip.cos.pl/bip/strony,0,70-wacz

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1.1. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem licytacje.uzp.gov.pl. 1.2. Wykonawca, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu winien przekazać zamawiającemu informację o swoim loginie. 1.3. W przypadku podania przez wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go zamawiającemu wraz z wnioskiem, wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z ww. przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Tryb udzielania zamówienia: licytacja elektroniczna. 2. Licytacja elektroniczna na usługi sprzątania, będzie licytacją jednoetapową. 3. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 4. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 5. W toku licytacji wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 6. Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą brutto za wykonanie zamawianych usług w okresie 24 miesiące wartość 475.000,00 zł brutto 7. Oferta złożona przez wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej, co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 8. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 500,00 zł. 9. W toku licytacji zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację wykonawców. 10. zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 11. Kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2014-07-25 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Centralny Ośrodek Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu, Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 99, 78-600 Wałcz (sekretariat)

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2014-07-31 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2014-07-31 11:00:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga od wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA zawarta w Wałczu w dniu 2014 r. pomiędzy: Centralnym Ośrodkiem Sportu - Ośrodkiem Przygotowań Olimpijskich w Wałczu, adres: Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 99, 78-600 Wałcz, NIP: 701-027-39-50, REGON: 142733356-00028, KRS: 0000374033, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: a, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: łącznie zwanymi dalej Stronami § 1. PRZEDMIOT UMOWY 1. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego usługi sprzątania, a Zamawiający zobowiązuje się w zamian płacić Wykonawcy wynagrodzenie (przedmiot Umowy). 2. Przedmiot Umowy wykonywany będzie na zasadach opisanych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do Umowy. § 2. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu Umowy z najwyższą starannością. 2. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu w dniu zawarcia Umowy, przewidywanego harmonogramu pracy zatrudnionych pracowników na miesiąc następny oraz dostarczenia formularza listy obecności, którą to listę pracownicy mają obowiązek codziennie podpisywać (w kasie pływalni). Z końcem miesiąca jedna kopia listy obecności pozostanie u Zamawiającego. 3. Wykonawca zobowiązuje się do korzystania z narzędzi, materiałów i środków dopuszczonych przez właściwe instytucje do używania na pływalniach. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania na żądanie Zamawiającego kopii atestów dopuszczających te narzędzia, materiały i środki do użytku, kart charakterystyki oraz instrukcji dozowania i obchodzenia się z nimi. 4. Wykonawca może stosować narzędzia myjąco-czyszczące o napędzie elektrycznym, mające usprawnić pracę, z zastrzeżeniem, że sprzęt ten nie może być używany w szatniach oraz hali pływalni do sprzątania powierzchni wokół niecek basenowych, w czasie gdy w basenach przebywają kąpiący się (również sprzęt o bezpiecznym napięciu roboczym). Na pozostałych powierzchniach (hal, korytarze, inne pomieszczenia) dopuszcza się sprzątanie maszynowe w dowolnym terminie, jeśli tylko nie będzie kolidowało to z ogólną dostępnością obiektu. 5. Wykonawca zapobiegać będzie w miarę możliwości wszystkim szkodom materialnym wyrządzonym przez użytkowników na terenie Zamawiającego, a jeśli powyższe wystąpią bezwzględnie zgłosi je Zamawiającemu. 6 Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego uzupełniania pojemników na papier toaletowy, pojemników na ręczniki papierowe i pojemników na mydło w płynie, wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 3). Pojemniki te będą uzupełniane produktami dostarczanymi na koszt Wykonawcy. § 3. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenia socjalne (szatnia, pokój śniadań personelu), pomieszczenia magazynowe na środki chemiczne i sprzęt myjącoczyszczący oraz pomieszczenia pralni-suszarni. Utrzymanie pomieszczeń, sprzętu i urządzeń w należytej czystości zgodnie z obowiązującymi normami należy do obowiązków Wykonawcy. § 4. CZAS TRWANIA UMOWY Umowa zawarta zostaje od dnia 2014 r. do dnia 2016 r. § 5. WYNAGRODZENIE ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI 1. Za należyte wykonywanie przedmiotu Umowy Zamawiający płacił będzie Wykonawcy miesięczne wynagrodzenie w kwocie zł. 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z należytym wykonaniem przedmiotu Umowy. 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie do 30 dni, licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury VAT. Wykonawca może doręczyć Zamawiającemu fakturę VAT po zakończeniu miesięcznego okresu rozliczeniowego. 4. Podstawą do wystawienia faktury VAT, o której mowa w ust. 3 będzie protokół należytego wykonania przedmiotu Umowy z adnotacją bez zastrzeżeń poczynioną przez Zamawiającego. 5. Strony wyłączają zastosowanie art. 3571 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 j.t.) do wynagrodzenia Wykonawcy. § 6. UBEZPIECZENIE 1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej deliktowej na czas wykonywania przedmiotu Umowy w zakresie wypadków mogących wystąpić w związku z jej wykonywaniem, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł. 2. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia, w tym do opłacania wszystkich należnych składek. Na każde wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymania warunków umowy ubezpieczenia, w tym dowody opłacenia składek. § 7. KARY UMOWNE 1. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego, z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1. 2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wartość zastrzeżonej kary umownej. § 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Umowa obejmuje całość uprawnień i zobowiązań Stron. Żadna ze Stron w razie jakiegokolwiek sporu dotyczącego realizacji Umowy albo też interpretacji jej zapisów nie będzie uprawniona do powoływania się na jakiekolwiek wcześniejsze ustalenia i oświadczenia, podjęte lub wyrażone w formie ustnej albo pisemnej, z wyjątkiem tych, które wyraźnie zawarte są w Umowie. 2. Nieważność jednego lub więcej postanowień Umowy nie pociąga za sobą nieważności innych jej postanowień, chyba, że nieważnością są dotknięte istotne postanowienia tej Umowy; z treści Umowy wynika, że bez postanowień dotkniętych nieważnością nie zostałaby ona zawarta bądź też obowiązujące przepisy prawa przewidują inny skutek takiej nieważności. 3. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2, Strony zobowiązują się do prowadzenia w dobrej wierze negocjacji zmierzających do zastąpienia nieważnych postanowień Umowy, (jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce) przez postanowienia, które będą w pełni ważne i skuteczne, jak również będą w maksymalnym stopniu zbliżone - w odniesieniu do wywieranych przez nie skutków ekonomicznych oraz intencji Stron zawierających Umowę w obecnej treści - do postanowień dotkniętych nieważnością. 4. Spory mogące wyniknąć z realizacji Umowy będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 5. Strony w zakresie praw i obowiązków związane są ogłoszenia o zamówieniu i ofertą Wykonawcy. 6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy stanowi oryginał i po jednym z nich otrzymuje każda ze Stron. Zamawiający Wykonawca

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła