Licytacja L-228-2019

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest m.fiedor@dozorbud.pl z ofertą o wartości 199000PLN.
Dane zwycięzcy:
m.fiedor@dozorbud.pl - Mateusz Fiedor, DGP CLEAN PARTNER SP. ZO.O.
Słomińskiego15 m. 52
00-195, Warszawa


Ogłoszenie o zamówieniu L-228-2019 - Świadczenie usług w zakresie sprzątania pomieszczeń biurowych w budynkach należących do Urzędu Miasta Zduńska Wola przy ul. Złotnickiego 12, ul. Złotnickiego 13 oraz ul. Złotnickiego 3 w 2020 roku

Dane zamawiającego


Nazwa: Miasto Zduńska Wola, Miasto Zduńska Wola
Adres pocztowy: Stefana Złotnickiego12
Miejscowość: Zduńska Wola, Kod pocztowy: 98-220
Tel.: 438280229, Faks: 438250202
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

633202-N-2019

Termin otwarcia licytacji:

2019-12-23 10:00:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Świadczenie usług w zakresie sprzątania pomieszczeń biurowych w budynkach należących do Urzędu Miasta Zduńska Wola przy ul. Złotnickiego 12, ul. Złotnickiego 13 oraz ul. Złotnickiego 3 w 2020 roku

Usługi

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług kompleksowego sprzątania własnym sprzętem i środkami pomieszczeń biurowych należących do Urzędu Miasta Zduńska Wola o łącznej powierzchni ok. 1 700 m2, w zakresie: 1) kompleksowego sprzątania pomieszczeń biurowo – administracyjnych, korytarzy, klatek schodowych oraz sanitariatów; 2) mycia okien wraz z praniem firan, czyszczeniem żaluzji poziomych, rolet okiennych oraz czyszczenia lamp i czujek ruchu; 3) wykonania polimeryzacji (akrylowania) podłóg; 4) wykonania szlifowania maszynowego i polerowania posadzek oraz schodów lastrykowych; 5) wykonania czyszczenia posadzek pokrytych płytkami ceramicznymi; 6) prania wykładzin dywanowych, dywanów i chodników; 7) prania tapicerki meblowej; 8) zapewnieniu dodatkowej osoby w ramach zastępstwa za pracownika Zamawiającego podczas jego urlopu. 2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi ogółem ok. 1 700 m2 całkowitej powierzchni do kompleksowego sprzątania, która dzieli się następująco: a) Budynek nr 1, ul. Stefana Złotnickiego 12 (parter) – hol wejściowy oraz jeden pokój biurowy o łącznej powierzchni ok. 42 m2 ; b) Budynek nr 2, ul. Stefana Złotnickiego 12 (parter, I i II piętro) o łącznej powierzchni ok. 470 m2; c) Budynek nr 3, ul. Stefana Złotnickiego 12 (parter i I piętro) o łącznej powierzchni ok. 266 m2; d) Budynek nr 4, ul. Stefana Złotnickiego 13 (parter i I piętro) o łącznej powierzchni ok. 511 m2; e) Budynek nr 5, ul. Stefana Złotnickiego 3 (parter, I piętro i II piętro) o łącznej powierzchni ok. 411 m2. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do ogłoszenia.

www.zdunskawola.pl

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


1.1. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem licytacje.uzp.gov.pl. 1.2 Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z ww. wnioskiem winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. 1.3. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu, bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważny) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox (zalecane jest używanie najnowszych wersji ww. przeglądarek), z zainstalowaną jedną z ww. przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

https://licytacje.uzp.gov.pl/

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


1. Tryb udzielania zamówienia: licytacja elektroniczna. 2. Licytacja elektroniczna będzie licytacją jednoetapową. 3. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 4. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 5. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 6. Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą brutto za wykonanie zamawianych usług w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wartość 200 000,00 PLN brutto 7. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 8. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 1000,00 PLN. 9. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 10. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 11. Kryterium oceny ofert jest najniższa cena.

1000

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Relatywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2019-12-16 10:00:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2019-12-23 10:00:00.

Czas od otwarcia

Upływa 2019-12-23 10:30:00.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


-

-

-

-

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie) wykonał należycie co najmniej jedną usługę polegającą na sprzątaniu budynków o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 500 m². Usługa ta musi trwać przez okres minimum 12 kolejnych miesięcy i być świadczona w sposób ciągły (minimum 5 dni w tygodniu).

Nie

-

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

-

-

-

1.Wniosek o dopuszczeniu do udziału w licytacji. 2. Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (jeżeli nie wynikają one z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę do wniosku), a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik — także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcę. 3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy załączyć do wniosku.

IX. Termin związania ofertą


30 dni

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


Od 01.01.2020 r.do 31.12.2020 r.

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


Nie dotyczy

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


WZÓR UMOWY zawarta w dniu ...................................... roku w Zduńskiej Woli, pomiędzy: Miastem Zduńska Wola, z siedzibą w Zduńskiej Woli przy ul. Stefana Złotnickiego 12, 98- 220 Zduńska Wola, NIP 829-17-08-273, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Zduńska Wola Konrada Pokorę, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, a 1. W przypadku, gdy stroną umowy jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej: Panem/nią ………………….. prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą …………………….. z siedzibą w ………………., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (CEIDG), NIP ………………......., REGON …………........, działającym/ą osobiście, 2. W przypadku, gdy stroną umowy jest spółka prawa handlowego: ..........................................., z siedzibą w ................................ przy ul. .............................., NIP ………………………….., REGON ……………………., zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w …………………. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS …………………, reprezentowaną przy zawieraniu umowy przez: ……………………., zgodnie z odpisem z KRS z dnia …………….., zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, w rezultacie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie licytacji elektronicznej, znak sprawy: OA.271.10.2019, prowadzonym w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych o następującej treści: § 1. 1.Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zamawiającego usług zgodnie ze złożoną ofertą oraz opisem przedmiotu zamówienia określonym w Ogłoszeniu o zamówieniu z dnia _________________ znak: OA.271.10.2019 zwanym dalej ogłoszeniem, które stanowią załączniki do umowy i są jej integralną częścią. 2.Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z ogłoszeniem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i uznaje je za wystarczającą podstawę do świadczenia usług będących przedmiotem niniejszej umowy. 3.Wykonawca oświadcza, iż nie istnieją żadne przeszkody prawne i faktyczne, uniemożliwiające lub utrudniające mu wykonywanie przyjętych w niej zobowiązań. § 2. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego w budynkach należących do Urzędu Miasta Zduńska Wola usytuowanych przy ul. Złotnickiego 12, ul. Złotnickiego 13 oraz ul. Złotnickiego 3 w miejscu, czasie, zakresie i na warunkach określonych niniejszą umową oraz w załącznikach stanowiących integralną część niniejszej umowy, a mianowicie: Ogłoszeniu o zamówieniu z dnia _________________, znak: OA.271.10.2019 oraz Ofercie Wykonawcy usługę polegającą na: 1) kompleksowym sprzątaniu pomieszczeń biurowo – administracyjnych, korytarzy, klatek schodowych oraz sanitariatów; 2) myciu okien wraz z praniem firan, czyszczeniem żaluzji poziomych, rolet okiennych oraz czyszczeniem lamp i czujek ruchu; 3) wykonaniu polimeryzacji (akrylowania) podłóg; 4) wykonaniu szlifowania maszynowego i polerowania posadzek oraz schodów lastrykowych; 5) wykonaniu czyszczenia posadzek pokrytych płytkami ceramicznymi; 6) praniu wykładzin dywanowych, dywanów i chodników; 7) praniu tapicerki meblowej; 8) zapewnieniu dodatkowej osoby w ramach zastępstwa za pracownika Zamawiającego podczas jego urlopu. 2. Termin realizacji przedmiotu umowy obejmuje okres od _______________ do ______________. 3. Osobami uprawnionymi do kontaktów w sprawie realizacji Zamówienia ze strony Zamawiającego są ………………………………………………………, natomiast osobami uprawnionymi do kontaktów w sprawie realizacji umowy ze strony Wykonawcy są ................................................. . 4. Zamawiający będzie przeprowadzał kontrolę prawidłowości wykonywania przez Wykonawcę usługi sprzątania poprzez dokonywanie wpisów w książce kontroli utrzymania czystości stanowiącej Załącznik nr 4 do umowy, co Wykonawca uznaje i akceptuje. 5. W celu zapewnienia nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy wyznacza się koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy pracowników ze strony Zamawiającego w osobie ………………………………., nr tel. …………………….. oraz ze strony Wykonawcy w osobie …………………….……………… , nr tel. …………………… . § 3. 1. Wykonawca będzie wykonywał prace objęte niniejszą umową własnymi materiałami, personelem i za pomocą własnego sprzętu i urządzeń. 2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 1) terminowe wykonywanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wszelkimi wymogami sanitarno – higienicznymi, technicznymi i technologicznymi oraz należytą starannością wymaganą przy realizacji usług tego rodzaju, aby usługa nie budziła zastrzeżeń, jak również nie prowadziła do skarg osób trzecich; 2) przestrzeganie przepisów z zakresu BHP, przeciwpożarowych i innych obowiązujących w siedzibie Zamawiającego; 3) wyposażenie osób, którym Wykonawca powierza wykonanie prac objętych zamówieniem przy wykonywaniu usługi w jednakową, estetyczną odzież; 4) wyposażenie osób, o których mowa w pkt. 3, w imienny identyfikator z pieczęcią Wykonawcy, którym osoby te będą mogły okazać się na każde żądanie osób, o których mowa w § 2 ust.3; 5) uzgadnianie z Zamawiającym terminów mycia okien, prania firan, mycia żaluzji, rolet, wykonywania polimeryzacji, szlifowania maszynowego i polerowania posadzek oraz schodów lastrykowych, czyszczenia posadzek pokrytych płytkami ceramicznymi oraz prania wykładzin dywanowych, dywanów i chodników. 3. Wykonawca zobowiązuje się realizować umowę w oparciu o pracowników posiadających aktualne badania lekarskie (okresowe), w tym uprawnienia dotyczące pracy na wysokości, potwierdzające zdolność do wykonywania usługi, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 2067). W okresie trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu na każde jego żądanie wglądu do dokumentów potwierdzających powyższe uprawnienia. 4. Przez cały okres obowiązywania umowy Wykonawca odpowiada na zasadach ogólnych za szkody powstałe w związku z realizacją zamówienia. 5. Wykonawca odpowiada, jak za własne czyny za działanie lub zaniechanie osób, którym w ramach swojego przedsiębiorstwa powierza wykonanie prac objętych zamówieniem lub, z których pomocą zobowiązuje się je wykonać. 6. Wykonawca odpowiada za utrzymanie w należytym stanie sprzątanych pomieszczeń oraz znajdujących się w nich urządzeń i instalacji (szczególnie wyłączania oświetlenia oraz punktów poboru wody) oraz za właściwe zabezpieczenie pomieszczeń w trakcie i po zakończeniu sprzątania przed dostępem osób trzecich (szczególnie zamknięcia okien w sprzątanych pomieszczeniach i zamknięcia drzwi na klucz po wykonaniu usługi sprzątania). Wykonawca zobowiązuje się do właściwej opieki nad mieniem Zamawiającego w czasie wykonywania usługi oraz ponosi odpowiedzialność za sprzęt Zamawiającego znajdujący się w obiektach objętych przedmiotem zamówienia w czasie i miejscu wykonywania usługi (od godziny pobrania do godziny zdania kluczy wyznaczonemu pracownikowi Zamawiającego). 7. Wykonawca zobowiązuje się pokryć szkody spowodowane użyciem nieodpowiednich środków piorących i czyszczących, w wyniku których spowoduje zniszczenie lub nieprzydatność do dalszego użytkowania pomieszczeń przekazanych do obsługi oraz znajdujących się w nich wyposażenia, urządzeń i instalacji. Wykonawca zobowiązany jest również do usunięcia usterek spowodowanych przez siebie na skutek niewłaściwej eksploatacji sieci elektrycznej. 8. Zamawiający ma prawo w każdym czasie (codziennie) do przeprowadzania kontroli prawidłowości wykonania usługi sprzątania przez Wykonawcę i jego pracowników w zakresie całokształtu działań związanych z wykonywaniem postanowień niniejszej umowy, a w szczególności sprawdzania czy: 1) sprzątane są wszystkie pomieszczenia i czy wykonywane są wszystkie pojedyncze czynności wchodzące w zakres sprzątania w godzinach wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia; 2) kosze na śmieci opróżniane są do prawidłowych zbiorczych pojemników na odpady segregowane; 3) do sprzątania używane są wymagane środki pielęgnacyjne i odpowiednie do rodzaju czyszczonych powierzchni, a także czy środki te zostały dopuszczone do obrotu; 4) sanitariaty są wyposażone w wymagane środki higieny i czy są one na bieżąco uzupełniane, a także czy środki te zostały dopuszczone do obrotu; 5) Wykonawca dostarczył wszystkie wymagane przez Zamawiającego środki utrzymania czystości oraz środki higieny osobistej posiadające odpowiednie atesty; 6) okna, żaluzje, rolety zostały umyte w sposób prawidłowy; 7) firany zostały wyprane w sposób prawidłowy i czy są symetrycznie zawieszone; 8) polimeryzacja, szlifowanie maszynowe i polerowanie oraz czyszczenie posadzek pokrytych płytkami ceramicznymi, pranie wykładzin dywanowych, dywanów i chodników oraz pranie tapicerki meblowej zostały wykonane w sposób prawidłowy. 9. Do dokonywania kontroli prawidłowości wykonania postanowień niniejszej umowy Zamawiający upoważnia następujące osoby: ___________________________________ . 10. Na podstawie wpisów w Książce kontroli utrzymania czystości (uwagi dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z umowy), Zamawiający będzie uprawniony do wpisania powyższego do protokołu odbioru usługi (Wzór protokołu stanowi Załącznik nr 3 do umowy) w danym miesiącu, na podstawie którego będzie uprawniony do naliczenia kar umownych określonych w § 6 niniejszej umowy. 11. Wykonawca oraz osoby wykonujące usługę w jego imieniu zobowiązany jest zachować w poufności wszelkie informacje, które powziął celowo lub przy okazji wykonywania Zamówienia oraz po jego zaprzestaniu. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie w poufności ww. informacji przez osoby, z których pomocą usługę wykonuje. 12. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu podpisanego przez każdą z osób, z których pomocą usługę wykonuje „Oświadczenia o poufności informacji”, stanowiącego Załącznik nr 1 do umowy w terminie 3 dni od daty zawarcia niniejszej umowy, ale nie później niż w terminie rozpoczęcia wykonywania umowy. Wykonawca w powyższym terminie przedłoży również Zamawiającemu wykaz osób, które będą wykonywały usługę w każdym z obiektów Zamawiającego – Załącznik nr 2 do umowy. Żadne inne osoby spoza ww. wykazu nie będą miały prawa wejścia do obiektów Zamawiającego w celu wykonania usługi bez wcześniejszego uzgodnienia tego faktu z Zamawiającym w formie pisemnej. Zmiana osób realizujących usługę nie wymaga podpisania aneksów do umowy, lecz winna być zgłoszona Zamawiającemu w formie pisemnej nie później niż w dniu poprzedzającym powyższą zmianę i zaakceptowana przez Zamawiającego. Ponadto Wykonawca i osoby pracujące na rzecz Wykonawcy zobowiązują się do przestrzegania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Za naruszenia przez swoich pracowników przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, o których mowa wyżej, pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 13. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (suma ubezpieczenia nie mniejsza niż 50 000,00 PLN) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i zobowiązuje się udostępnić polisę ubezpieczeniową wraz z dowodem opłacenia składki w dniu podpisania umowy i na każde żądanie Zamawiającego. 14. W przypadku posiadania ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 13, w okresie krótszym niż termin obowiązywania umowy, Wykonawca jest zobowiązany do zawierania kolejnych umów ubezpieczenia (suma ubezpieczenia nie mniejsza niż 50 000,00 PLN) przez cały okres trwania umowy i przedkładania Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego ten fakt na 7 dni przed upływem terminu dotychczasowego ubezpieczenia. 15. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę stosownego dokumentu, o którym mowa w ust. 13 oraz ust. 14, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od upływu terminu na jego przedstawienie. 16. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w dniu podpisania umowy Zestawienie usług (Załącznik nr 7 do umowy), w którym wyszczególni jednostkowe ceny brutto na poszczególne usługi. Suma wartości wszystkich usług wymienionych w Załączniku nr 7 do umowy musi być zgodna z wartością umowy określoną w § 5 ust. 1. § 4. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia Wykonawcy: 1) dostępu do energii elektrycznej i wody w sposób umożliwiający prawidłowe prowadzenie prac będących przedmiotem umowy; 2) pomieszczenia na składowanie materiałów, sprzętu, urządzeń oraz środków czystości i higieny na czas wykonywania prac; 3) wydania (za pokwitowaniem) Wykonawcy kluczy do pomieszczeń, które mają być sprzątane, jedynie na czas ich sprzątania (za wyjątkiem pomieszczeń, w których usługa sprzątania musi być obligatoryjnie wykonywana w czasie obecności pracowników Zamawiającego, tj. poniedziałek – piątek w godz. 7:30 – 15:30). § 5. 1. Za wykonanie całości przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kwotę wynagrodzenia ____________złotych netto (słownie: ____________ ______________________________________________ zł __/100 ) powiększoną o podatek VAT, tj. ____________złotych (słownie: ______________________________________zł __/100), co stanowi łącznie kwotę wynagrodzenia brutto ____________ złotych (słownie: ____________________________________________________________ zł __/100). Jednostkowe ceny brutto na poszczególne usługi znajdują się w zestawieniu usług stanowiącym Załącznik nr 7 do umowy. 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy. 3. Strony oświadczają, że zapłata wynagrodzenia następować będzie w okresach miesięcznych z dołu, stosownie do zakresu wykonanej usługi zgodnej w swej mierze w danym miesiącu z Załącznikiem nr 7 do umowy, w terminie 30 dni od dnia przedłożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo i zgodnie z umową wystawionej faktury VAT przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 4. Wykonawca ma prawo wystawiać każdorazowo fakturę VAT nie wcześniej niż po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru usługi sprzątania za dany miesiąc. 5. Wykonawcy będzie przysługiwać wynagrodzenie za faktycznie wykonane usługi. Podstawą do obliczenia wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w związku z wykonaniem usługi w danym miesiącu są ceny jednostkowe określone w Załączniku nr 7 do umowy oraz ilość faktycznie wykonanych usług. Wysokość wynagrodzenia za poszczególne usługi obliczana będzie jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości faktycznie wykonanej usługi. 6. Protokół odbioru usługi sprzątania sporządzany i podpisywany będzie przez Zamawiającego w okresach miesięcznych. Podstawą sporządzenia protokołu odbioru usługi będą w szczególności wpisy dokonywane w książce kontroli utrzymania czystości. 7. Łączna kwota z tytułu kar umownych wskazana w protokole, o którym mowa w ust. 6 zostanie potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy (również niewymagalnego) na podstawie księgowej noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego. 8. Za dzień zapłaty strony uznają dzień złożenia dyspozycji polecenia przelewu w banku przez Zamawiającego. 9. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych. 10. Wykonawca oświadcza, że kwota należna z tytułu świadczonej usługi nie ulegnie zmianie przez okres ważności umowy. 11. Zamawiający zastrzega, że rzeczywiste ilości usług wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia będą wynikać z aktualnych potrzeb Zamawiającego i mogą odbiegać od podanych ilości. Oznacza to, iż Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości poszczególnych usług. 12. Strony postanawiają, iż w przypadku niewykonania przez Wykonawcę usług odpowiadających wartości wynagrodzenia określonego w ust. 1 z tego powodu, iż okażą się niepotrzebne, Wykonawca nie ma prawa żądania zapłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia i nie przysługują mu żadne roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiającego w tym zakresie. § 6. 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia następujących kar umownych w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania czynności określonych w § 1 i 2, na podstawie zastrzeżeń zawartych w protokole odbioru usługi sprzątania za dany miesiąc, w wysokościach określonych jak poniżej: 1) za niezrealizowanie w sposób właściwy, w całości lub w części jakiejkolwiek pojedynczej czynności, którą Wykonawca winien wykonywać codziennie, raz w tygodniu lub 2 razy w miesiącu, wyszczególnionej w pkt 2.3.1. Opisu przedmiotu zamówienia, w wysokości 50,00 zł brutto liczone za każdy dzień, w którym dana, pojedyncza czynność nie została w całości lub w części wykonana, a następnie uzyskany wynik pomnożony przez ilość niewykonanych w całości lub w części pojedynczych czynności; 2) za niezrealizowanie w całości lub w części czynności dwustronnego mycia okien wraz z parapetami oraz czyszczeniem żaluzji i rolet okiennych, praniem firan wraz z ich symetrycznym zawieszeniem, myciem lamp oświetleniowych biurowych i sufitowych oraz czujek ruchu, którą Wykonawca winien wykonać w trakcie obowiązywania umowy, po zleceniu przez Zamawiającego, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, w wysokości 20,00 zł brutto, za każdy dzień uchybienia terminowi wykonania tej czynności; 3) za niezrealizowanie czynności polimeryzacji powierzchni: posadzek pokrytych wykładzinami typu tarkett, którą Wykonawca winien wykonać w trakcie obowiązywania umowy, po zleceniu przez Zamawiającego, w wysokości 20,00 zł brutto, za każdy dzień uchybienia terminowi wykonania tej czynności; 4) za niezrealizowanie w sposób właściwy czynności polimeryzacji powierzchni: posadzek pokrytych wykładzinami typu tarkett, którą Wykonawca winien wykonać w trakcie obowiązywania umowy, po zleceniu przez Zamawiającego, w wysokości 10,00 zł brutto, za każdy 1 m² powierzchni z niewłaściwie wykonaną polimeryzacją; 5) za niezrealizowanie czynności szlifowania maszynowego i polerowania posadzek i schodów lastrykowych, którą Wykonawca winien wykonać w trakcie obowiązywania umowy, po zleceniu przez Zamawiającego, w wysokości 20,00 zł brutto, za każdy dzień uchybienia terminowi wykonania tej czynności; 6) za niezrealizowanie w sposób właściwy czynności szlifowania maszynowego i polerowania posadzek oraz schodów lastrykowych, którą Wykonawca winien wykonać w trakcie obowiązywania umowy, po zleceniu przez Zamawiającego, w wysokości 10,00 zł brutto, za każdy 1 m2 powierzchni z niewłaściwie wykonaną czynnością szlifowania i polerowania; 7) za niezrealizowanie czynności czyszczenia posadzek pokrytych płytkami ceramicznymi, którą Wykonawca winien wykonać w trakcie obowiązywania umowy, po zleceniu przez Zamawiającego, w wysokości 20,00 zł brutto, za każdy dzień uchybienia terminowi wykonania tej czynności; 8) za niezrealizowanie w sposób właściwy czynności czyszczenia posadzek pokrytych płytkami ceramicznymi, którą Wykonawca winien wykonać w trakcie obowiązywania umowy, po zleceniu przez Zamawiającego, w wysokości 10,00 zł brutto, za każdy 1 m2 powierzchni z niewłaściwie wykonaną czynnością czyszczenia; 9) za niezrealizowanie czynności prania wykładzin dywanowych, dywanów, chodników, którą Wykonawca winien wykonać w trakcie obowiązywania umowy, po zleceniu przez Zamawiającego, w wysokości 20,00 zł brutto, za każdy dzień uchybienia terminowi wykonania tej czynności; 10) za niezrealizowanie w sposób właściwy czynności prania wykładzin dywanowych, dywanów, chodników, którą Wykonawca winien wykonać w trakcie obowiązywania umowy, po zleceniu przez Zamawiającego, w wysokości 10,00 zł brutto, za każdy 1 m2 powierzchni z niewłaściwie wykonaną czynnością prania; 11) za niezrealizowanie czynności prania tapicerki meblowej, którą Wykonawca winien wykonać w trakcie obowiązywania umowy, po zleceniu przez Zamawiającego, w wysokości 20,00 zł brutto, za każdy dzień uchybienia terminowi wykonania tej czynności; 12) za niezrealizowanie w sposób właściwy czynności prania tapicerki meblowej, którą Wykonawca winien wykonać w trakcie obowiązywania umowy, po zleceniu przez Zamawiającego, w wysokości 10,00 zł brutto, za każdą sztukę krzesła lub fotela; 13) za niezapewnienie jakiegokolwiek środka czystości lub higieny osobistej oraz innych środków (materiałów) niezbędnych do realizacji Zamówienia w jakiejkolwiek lokalizacji, wyszczególnionych w pkt 3 Opisu przedmiotu zamówienia, w celu zapewnienia ciągłości zaopatrzenia, w wysokości 10,00 zł brutto liczone za każdy dzień uchybienia terminowi dostarczenia produktu, a następnie uzyskany wynik pomnożony przez ilość niedostarczonych produktów; 14) za niezapewnienie osoby świadczącej usługę w ramach tzw. serwisu dziennego w wysokości 120,00 zł brutto liczone za każdy dzień niezapewnienia wyżej wymienionego serwisu; 15) za niezapewnienie dodatkowej osoby pełniącej zastępstwo za pracownika Zamawiającego podczas jego urlopu w wysokości 120,00 zł brutto liczone za każdy dzień niezapewnienia wyżej wymienionego zastępstwa. 2. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kar umownych również w przypadku: 1) oddelegowania do wykonywania czynności wskazanych w §2 ust. 1 niniejszej umowy osób niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę – w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie, jeżeli Zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że dana osoba nadal nie jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę); 2) odmowy podania danych umożliwiających identyfikację osób wykonujących czynności wskazane w §2 ust. 1 niniejszej umowy na zasadach określonych w §7 ust. 4 niniejszej umowy – w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie w przypadku niewskazania danych osób wykonujących czynności przez Wykonawcę w drodze oświadczenia, o którym mowa w § 7 ust. 4 niniejszej umowy). 3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdorazowe naruszenie zobowiązań, o których mowa w § 3 ust. 11 umowy. 4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) za każdorazowe naruszenie zobowiązań, o których mowa w § 3 ust. 12 umowy. 5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdy dzień niedostarczenia kompletu dokumentów podpisanych przez wszystkich pracowników Wykonawcy „Oświadczenia o poufności informacji”, o którym mowa w § 3 ust. 12 umowy. 6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku nie wywiązania się z zapisów § 3 ust. 13 umowy w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1. 7. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1.000,00 złotych – za każde naruszenie. 8. W przypadku odstąpienia od umowy bądź jej rozwiązania przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % łącznej wartości wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy. 9. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia nałożonych kar umownych z należności (nawet niewymagalnej) wynikającej z przedłożonej do zapłaty faktury. W przypadku braku pokrycia nałożonych kar umownych w kwocie pozostałej do zapłaty, Wykonawca zobowiązany jest do uregulowania kary umownej lub jej niepotrąconej części w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o jej nałożeniu. 10. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych w przypadku, gdy wielkość szkody przekracza wysokość zastrzeżonej kary umownej. § 7. 1. Zamawiający wymaga, by wszystkie czynności polegające na faktycznym wykonywaniu usług określonych w § 2 ust. 1 umowy, o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, były wykonywane przez osoby zatrudnione (przez Wykonawcę lub Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę. 2. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu czynności. 3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zawartego w ust. 1. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony) w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami RODO. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami RODO . Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 6 ust. 2. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 6. W przypadku wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. Dalsza część znajduje się w Dziale XIII. Informacje dodatkowe. pkt 4

XIII. Informacje dodatkowe


1. Wniosek należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Kancelaria Urzędu Miasta Zduńska Wola, ul. Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola oraz opisane - Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej - "Świadczenie usług w zakresie sprzątania pomieszczeń biurowych w budynkach należących do Urzędu Miasta Zduńska Wola przy ul. Złotnickiego 12, ul. Złotnickiego 13 oraz ul. Złotnickiego 3 w 2020 roku.” nr sprawy: OA.271.10019. Nie jest dopuszczalne wniesienia wniosku w formie elektronicznej. Wniosek należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenia mają być w całości sporządzone w języku polskim oraz podpisane przez osoby uprawnione. Osoba uprawniona to osoba, która jest wymieniona w aktualnym odpisie z właściwego rejestru lub działająca z upoważnienia udzielanego przez taką osobę. W przypadku podpisywania wniosku przez osobę niewymienioną w aktualnym odpisie z właściwego rejestru niezbędne jest dołączenie do wniosku pełnomocnictwa dla osoby działającej w imieniu wykonawcy. 2. Uprawnieni do porozumiewania się z wykonawcami: Marcin Alberczak, Tomasz Witaszczyk - zp@zdunskawola.pl; tel.: 43 8250229 3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Zduńska Wola, ul. Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola, tel. 43 825 02 29, fax 43 825 02 02; 2) z inspektorem ochrony danych osobowych w Mieście Zduńska Wola można skontaktować się pod adresem iod@zdunskawola.pl telefonem 43 825-02-82 *; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Świadczenie usług w zakresie sprzątania pomieszczeń biurowych w budynkach należących do Urzędu Miasta Zduńska Wola przy ul. Złotnickiego 12, ul. Złotnickiego 13 oraz ul. Złotnickiego 3 w 2020 roku” nr sprawy: OA.271.10.2019, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy PZP; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy PZP; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 10) w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; 11) wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 12) w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 4. Ciąg dalszy działu XII. § 8. 1.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 2.W przypadku stwierdzenia nieposiadania uprawnień wskazanych w §3 ust. 3 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od momentu powzięcia informacji o zaistniałej okoliczności. Zamawiający ma także prawo odstąpić od umowy w przypadku nieudostępnienia przez Wykonawcę wyżej wymienionych dokumentów w terminie 14 dni od momentu, kiedy Wykonawca nie przedstawił Zamawiającemu tych dokumentów. 3.Ponadto, oprócz innych przypadków wskazanych w umowie, Zamawiający może odstąpić od umowy w sytuacjach, gdy: 1) Wykonawca powierzył innym podmiotom wykonanie usługi w całości lub w części – w terminie 14 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o zaistnieniu tej okoliczności; 2) Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności lub wszczęte zostało wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne – w terminie 14 dni od momentu powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o jednej z tych okoliczności; 3) Wykonawca rażąco naruszył warunki niniejszej umowy, np. w szczególności jeśli narusza on obowiązki określone w niniejszej umowie, nie wykonuje usługi sprzątania z wymaganą częstotliwością lub świadczy usługę niewłaściwej jakości i nie reaguje na trzykrotne pisemne zastrzeżenia (nie poprawia wskazanej źle wykonanej usługi) Zamawiającego związane z realizacją umowy zasygnalizowane w protokole odbioru; 4) Wykonawca dopuści się rażącego naruszania jej postanowień, w szczególności dopuszczenia się pracowników Wykonawcy kradzieży w mieniu Zamawiającego, nieprzestrzegania przez pracowników Wykonawcy poufności informacji i tajemnicy danych osobowych. § 9. 1. Zamawiający dopuszcza niżej wymienione zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych: 1) zmiana sposobu spełnienia świadczenia będzie możliwa w przypadku zmian legislacyjnych przepisów aktów prawnych normujących wykonanie przedmiotu zamówienia, w takim przypadku sposób spełnienia świadczenia zostanie zmieniony na zgodny z obowiązującymi przepisami w tym zakresie; 2) zmiana wynagrodzenia w przypadku ograniczenia zakresu usług; 3) zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy, którego Wykonawca wskazał na etapie składania oferty lub powierzenie część zamówienia Podwykonawcy w trakcie wykonywania usług; 4) wystąpienia konieczności wykonania zamówień dodatkowych, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. 3. W celu dokonania zmiany zapisów umowy wnioskowanych przez Stronę, zobowiązana jest ona pisemnie wystąpić z propozycją zmiany warunków umowy wraz z ich uzasadnieniem. Zmiany te muszą być korzystne lub neutralne dla Zamawiającego. 4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają pisemnej zgody pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach i unormowaniach Prawa zamówień publicznych. § 10. 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia własnymi siłami*/ z udziałem Podwykonawców, w takim przypadku zakres zamówienia powierzonego przez Wykonawcę Podwykonawcom obejmować będzie: ………………………… (* niepotrzebne skreślić). 2. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie wyłącza obowiązku spełnienia przez Wykonawcę wszystkich wymogów określonych postanowieniami umowy. 3. W przypadku powierzenia Podwykonawcy przez Wykonawcę realizacji części przedmiotu zamówienia, § 3 pkt 3, 11 i 12 stosuje się odpowiednio do Podwykonawcy. 4. Wykonawca uprawniony jest do powierzenia wykonania części zamówienia nowemu Podwykonawcy, zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy. Do powierzenia wykonania części zamówienia nowemu Podwykonawcy, zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy konieczna jest pisemna zgoda Zamawiającego w przypadku, o którym mowa w art. 36b ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. W pozostałych przypadkach zmiana Podwykonawcy następuje za uprzednim poinformowaniem o tym fakcie Zamawiającego, dokonanym co najmniej na 7 dni przed dokonaniem zmiany Podwykonawcy. 5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dochowanie przez Podwykonawców warunków umowy oraz odpowiada za ich działania lub zaniechania jak za swoje własne. W przypadku wykonania zamówienia z wykorzystaniem Podwykonawców Wykonawca przedkłada Zamawiającemu pisemną informację o zaangażowaniu Podwykonawcy oraz potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię egzemplarza umowy z Podwykonawcą, w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy z Podwykonawcą. Jeżeli z umowy nie będzie wynikał w sposób dostateczny zakres prac Podwykonawcy, Zamawiający otrzyma w formie pisemnej informacje obu stron o zakresie prac Podwykonawcy w terminie 3 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu umowy z Podwykonawcą. Powyższe zapisy dotyczą również aneksów umów z podwykonawcą. 6. W przypadku powierzenia Podwykonawcy przez Wykonawcę realizacji części przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą. 7. W przypadku realizacji przedmiotu zamówienia z udziałem Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu wraz z fakturą pisemne oświadczenia Podwykonawców o braku wymagalnych należności od Wykonawcy za usługi wykonane przez Podwykonawców na potrzeby realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia. 8. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę umowy, informacji z ust. 4 lub oświadczeń, o których mowa w ust. 6, Zamawiający upoważniony jest do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy do dnia ich dostarczenia Zamawiającemu, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. § 11. 1. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy stronami w związku z realizacją niniejszej umowy, które nie będą mogły być załatwione polubownie w drodze bezpośredniego porozumienia, podlegać będą rozstrzygnięciu przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, zaś dwa Zamawiający. 4. Integralną część umowy stanowią: 1) Załącznik nr 1 do umowy – Oświadczenie o poufności informacji; 2) Załącznik nr 2 do umowy – Wykaz osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia; 3) Załącznik nr 3 do umowy – Protokół odbioru usługi sprzątania (wzór); 4) Załącznik nr 4 do umowy – Książka kontroli utrzymania czystości; 5) Załącznik nr 5 do umowy – Opis przedmiotu zamówienia; 6) Załącznik nr 6 do umowy – Ogłoszenie o zamówieniu; 7) Załącznik nr 7 do umowy – Zestawienie usług. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła